สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 57.4 เข้าร่วม 10 1. นางสาวปภารัตน์  เขมะวงศ์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ถ้ำทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงทิพยรัตน์  พูน้อย
 
1. นางสาวเกวลิน  ติ๊บดี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 9 1. นางสาวพัชระภรณ์  นรชาญ
 
1. นางนรารัตน์  จีนแสร์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายณัฏฐกฤต  เรืองศิริปิยะกูล
 
1. นางสาวพรรธน์ชญมน  ทวีศักดิ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 10 1. นางสาวอรยดา  นามแสน
 
1. นายวิฑูรย์  บุญมา
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายจักรภัทร  สร้อยศรี
 
1. นางสาวพรรธน์ชญมน  ทวีศักดิ์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 27 เข้าร่วม 10 1. นางสาวภัทร์ปนันท์  เสถียรทิพย์
 
1. นายวิฑูรย์  บุญมา
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายพุทธราชา  กำเนิดศรี
2. เด็กหญิงอาทิตยา  เล็กประชา
3. เด็กหญิงไอศิรา  กฤษบุญชู
 
1. นางศิรินิภา  เสมาไชย
2. นางสาวกรองจิตร์  จันทรสุข
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงวาสานา  อาศัยผล
 
1. นางสาวศรีวัชรินทร์  แก้วกุดั่น
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 44.33 เข้าร่วม 9 1. นายปัณภัค  สุทธิ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  จิตต์บรรเทา
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 6 1. นายจรณินน์  วงศ์สุวรรณ
2. นายอัควี  เพชรมาตรศรี
3. นางสาวอาทิตยา  สุวรรณะ
4. นายเจษฎา  ภูทอง
5. นายเทวารักษ์  เอี่ยมนาม
 
1. นางปิยะพันธ์  จำปาทอง
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 4 1. นายปริญญา  ขังทำเนียม
2. นายปิลันทธ์  ศรีแก้ว
 
1. นายชรัมภ์  เพชรมาก
2. นายวรวุฒิ  วุฒิวัณณ