สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 66 ทองแดง 10 1. นายชยางกูร  สุวรรณศิลา
 
1. นางสาวเกวลิน  ติ๊บดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 62.3 ทองแดง 10 1. เด็กชายกฤติธี  เพียยุระ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ถ้ำทอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 1. นางสาวณัฐวดี  บุญนพพรกุล
2. นางสาวปิ่นมนัส  กองจวง
3. นางสาวรักษมาวรรณ  เอี่ยมนาม
 
1. นางสาวดารณี  สมบูรณ์อนุกูล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 69.5 ทองแดง 4 1. เด็กชายนฤพจน์  ไกรลาภี
2. เด็กหญิงปรารถนา  ธรรมมงค
 
1. นางอารีย์  ดำรงถิรคุณ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 4 1. นางสาวณัฎยา  ฮวดค่วน
2. นางสาวพุทธิดา  เสมสาร
 
1. นางอารีย์  สมบูรณ์อนุกูล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นายชานนท์  ฤกษ์สุนทรี
 
1. นายธีรวัฒน์  เวชกามา
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกานต์  กาญจะแสน
 
1. นางนรารัตน์  จีนแสร์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 10 1. เด็กชายธนาทิตย์  ชิดถุง
2. เด็กชายปารมี  ตันตราจิณ
 
1. นางนรารัตน์  จีนแสร์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 62 ทองแดง 10 1. นางสาวมุทิตา  ชัยสำอางค์
 
1. นางนรารัตน์  จีนแสร์
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 63.2 ทองแดง 8 1. เด็กชายธีรชาติ  หงษา
2. เด็กชายนนทนันท์  อ่อนศรี
3. เด็กชายเจษฎา  ตรีสุริยา
 
1. นางแจ่มจันทร์  ทองคุ้ม
2. นางสาวอัญชนา  ภักดีวงษ์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 9 1. นางสาวภัทราวดี  มูลจังกาย
2. นางสาวศุภกานต์  ปุญญวานิช
3. นางสาวเจติยา  ศุภกิจชัย
 
1. นางแจ่มจันทร์  ทองคุ้ม
2. นางสาวอัญชนา  ภักดีวงษ์
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายภาคภูมิ  สมสุวรรณ
2. เด็กชายวิกรณ์  กลิ่นบุญ
 
1. นางสาวปิยะวรรณ  มาศิริ
2. นางสาวอาริยา  ตั๋วโรย
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงธิญาดา  วงศ์สุวรรณ
2. เด็กชายพุทธราชา  กำเหนิดศิริ
 
1. นางเบญจพร  ไขกัญหา
2. นางสาวอัจฉรา  ปรีชาธีรศาสตร์
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 63.64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรกนก  แป้นงาม
2. เด็กหญิงกิ๊บ  นุชน้อย
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  มุขสังข์
4. เด็กหญิงปัทมพร  สิงค์ทอง
5. เด็กหญิงพรธิตา  ขมหวาน
6. เด็กหญิงภรพิมล  มนตรี
7. เด็กหญิงวินัสญาดา  คำทอง
8. เด็กหญิงสุนิษา  เคียวสุวรรณ์
9. เด็กหญิงอริศรา  บุญเพิ่ม
10. เด็กชายเจษฎา  ตรีสุริยา
 
1. นายประสิทธิ์  หอยสังข์
2. นายอภิรักษ์  อำพันธ์
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 66.97 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจีรภัทร  สังข์สุวรรณ
2. นายณัฐวุฒิ  ภูสีเงิน
3. เด็กชายปฐวี  ตุลาธร
4. เด็กหญิงประภาพร  ปรางค์ทอง
5. เด็กชายศุภวิชญ์  ยอดดำเนิน
6. นายสรวงสัมพันธ์  ฤทธิ์คำหาญ
7. เด็กชายอลงกฎ  เจตนา
 
1. นายธวัชชัย  พุทธรักษา
2. นายเสฏฐวุฒิ  ศรีโนนม่วง
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 64.96 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  กรมสุริยศักดิ์
2. เด็กชายนวพล  มุสิกรุณ
3. เด็กชายพีรพงศ์  สุดใหม่
4. เด็กชายภูวดล  เลิศสง่า
5. เด็กชายภูวนาท  นพมาศ
6. เด็กชายรพี  วงษ์ศุภสิน
7. เด็กชายวีระพล  อยู่วัฒนา
8. เด็กชายอนุพงศ์  ทิพยอด
9. เด็กชายอรรถพล  ศรีมานพ
10. เด็กชายเฉลิม  กวนแก้ว
 
1. นายธวัชชัย  พุทธรักษา
2. นายเสฏฐวุฒิ  ศรีโนนม่วง
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงวรรณรัตน์  มุศิริ
2. เด็กหญิงอสมาภรณ์  ฟันแฟง
 
1. นายประสิทธิ์  หอยสังข์
2. นายอภิรักษ์  อำพันธ์
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 64 ทองแดง 9 1. นางสาวพัชราภรณ์  โครตชัย
2. นางสาวเกวลิน  อินทร์แก้ว
 
1. นายประสิทธิ์  หอยสังข์
2. นายอภิรักษ์  อำพันธ์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 69 ทองแดง 7 1. นางสาวกรวิภาดา  พิภพไชยาสิทธิ์
 
1. นางสาวศรีวัชรินทร์  แก้วกุดั่น
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงเนตรดาว  อิงศรีสว่าง
 
1. นางสาวศรีวัชรินทร์  แก้วกุดั่น
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 7 1. นายภคพล  รุ่งเรือง
 
1. นางอรวรรณ  เหมือนสุดใจ
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงพิยดา  มนตรี
2. เด็กหญิงวทันยา  แซ่อิ้ง
3. เด็กหญิงสิริน  เดสันเที๊ยะ
 
1. นางสาวนลินี  ชานัย
2. นายจุติ  แสงดาว
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 62 ทองแดง 7 1. นางสาวบุษชาติ  บุญยานุเคระห์
2. นางสาวปารตี  สุกสว่าง
3. นางสาวอุมาพร  ตั้งมั่นเจริญกุล
 
1. นางสาวนลินี  ชานัย
2. นายจุติ  แสงดาว
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงชลลดา  ภาษาฐิติ
2. เด็กชายชาชีวะ  จันทร์ขำ
 
1. นายจุติ  แสงดาว
2. นางภัทรา  สนสูงเนิน
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงสิริธร  ปานยิ้ม
2. เด็กหญิงสุพิชญา  อินโอสถ
 
1. นายวรวุฒิ  วุฒิวัณณ
2. นายจุติ  แสงดาว