สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ศรีกระพา
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ถ้ำทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 70.7 เงิน 10 1. เด็กหญิงวรรณิสา  พงษ์จำนงค์
2. เด็กหญิงวรินรำไพ  ตั้งปรารถนา
3. เด็กหญิงศศิธร  เกตุวัตร์
 
1. นางสาวดารณี  สมบูรณ์อนุกูล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงพิมพ์วิชญ์  ประทุมธารารัตน์
2. เด็กหญิงสุชานันท์  จันทร์ทับทิม
 
1. นายธีรวัฒน์  เวชกามา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 77.34 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปรัชญา  ประพฤติ
2. นางสาวภัทรปนันท์  เสถียรทิพย์
3. นางสาวมุฑิตา  ชัยสำอางค์
 
1. นางศิรินิภา  เสมาไชย
2. นางสาวกรองจิตร์  จันทรสุข
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74.4 เงิน 7 1. เด็กหญิงชลิดา  วรรณภักดี
2. เด็กหญิงนลินา  เลขะวัฒนะ
3. เด็กหญิงแพรวา  ลอมเศรษฐี
 
1. นางสาวปิยะวรรณ  มาศิริ
2. นางสาวสุมาลินี  บูชาดี
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 77.4 เงิน 8 1. นางสาวจรรญกรณ์  เพียรพร้อม
2. นางสาวณัฐตยา  ทับทิมดี
3. นางสาวศิริภรณ์  สันต์รัมย์
 
1. นางสาววันวิสา  ชนะวงศ์
2. นางสาวอาริยา  ตั๋วโรย
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 70 เงิน 9 1. นางสาวน้ำเพชร  วงศ์ศรี
2. นางสาวพลอย  วงศ์ศรี
3. นางสาวพัชระภรณ์  นรชาญ
 
1. นางสาววันวิสา  ชนะวงศ์
2. นางสาวนลินี  ชานัย
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74.5 เงิน 4 1. นางสาวปุณญิศา  รงค์จิตประภัสร์
2. นางสาวอาทิตยา  สุวรรณะ
 
1. นางสาววันวิสา  ชนะวงศ์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  ปัตตาเทสา
2. เด็กหญิงพรรณทิพา  พรโคกกรวด
3. เด็กหญิงศิริภัทท  บุญดำรัส
4. เด็กหญิงสนิดา  บุญหลง
5. เด็กหญิงอภิรดี  นพรัตน์
 
1. นางเบญจพร  ไขกันหา
2. นางสาวอัจฉรา  ปรีชาธีรศาสตร์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 70 เงิน 9 1. นายณัฐนพัฒน์  ก่อเกิด
2. นางสาวทินมณี  พิพิธกุล
3. นางสาวนิภาพร  เจิ่นกระโทก
4. นางสาวนิสรา  แก้วพาดี
5. นางสาวเอเชีย  ด้วงแจ่ม
 
1. นางเบญจพร  ไขกันหา
2. นางสาวอัจฉรา  ปรีชาธีรศาสตร์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 74.67 เงิน 9 1. นางสาวพิมพ์ชนก  สวรรค์พิทักษ์
2. นายภัคพล  รุ่งเรือง
 
1. นางเบญจพร  ไขกัญหา
2. นางสาวอัจฉรา  ปรีชาธีรศาสตร์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กชายกฤติธี  เพียยุระ
2. เด็กหญิงสิริยากร  แดงมา
 
1. นางสาวศรีวัชรินทร์  แก้วกุดั่น
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดวงสุดา  อาสนา
 
1. นายกิตติพงษ์  ฟุ้งขจร
 
14 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงฐิติมน  สุระภักดี
2. เด็กหญิงธิดาศิริ  สีน้ำคำ
3. เด็กหญิงนณิชา  สุขสวัสดิ์
4. เด็กหญิงปาริชาติ  เนหล้า
5. เด็กหญิงพุทธรักษ์  กองจวง
6. เด็กหญิงภวรัญชน์  หนูทอง
7. เด็กหญิงภัทรวดี  อ่ำมาลี
8. เด็กหญิงมนัสนันท์  ใยแก้ว
9. เด็กหญิงวาสนา  อาศัยผล
10. เด็กหญิงสลิลทิพย์  เม่นใม่
11. เด็กหญิงสุชาดา  อาศัยผล
 
1. นางสาวศรีวัชรินทร์  แก้วกุดั่น
2. นางสาวนลินี  ชานัย
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 75 เงิน 7 1. นางสาวจิรภัทร์  ซ้ายหนองขาม
2. นางสาวตรีพิสุทธิ์  เหลืองพุ่มพิพัฒน์
3. นางสาวธิดาภา  ชาติศิริทรัพย์
4. นางสาวธีรดา  อาบสุวรรณ
5. นางสาวนครสวรรค์  คิตุโคตร
6. นางสาวน้ำเพรช  วงศ์ศรี
7. นางสาวปุณญิศา  รงค์จิตประภัสร์
8. นางสาวพลอย  วงศ์ศรี
9. นางสาววริศรา  ศรีชื่น
10. นายสุทธิพงษ์  คำใส
 
1. นางสาวนลินี  ชานัย
2. นายอนุวัฒน์  ช้างแจ้ง
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 76.8 เงิน 4 1. เด็กชายธนพล  น้อยอำไพ
 
1. นางสาววันวิสา  สุขจุ้ย
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 70.4 เงิน 8 1. นายธัญชนิต  ภูมิฐานนท์
 
1. นางสาวณัฎฐา  ประวาฬ
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 74.01 เงิน 6 1. เด็กหญิงภูริดา  กำเหนิด
 
1. นางสาวกรรณิการ์  จิตต์บรรเทา
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิรวรรณ  เรื่อศรีจันทร์
2. นายณัฐวัฒน์  หนูดี
3. นายธนวัฒน์  พิมพ์น้ำคำ
4. นางสาววิไลลักษณ์  เหลือจันทร์
5. นายศักดิ์สิทธิ์  แซ่ซู
6. นายศุภณัช  เกษมศิลป์
 
1. นายสุรศักดิ์  สว่างแก้ว
2. นางสาวอารียา  ตั๋วโรย
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นายฑีนธรม์  บุญดวง
2. นางสาวศาสนิต  แซ่พาน
 
1. นายวรวุฒิ  วุฒิวัณณ
2. นายชรัมภ์  เพชรมาก
 
21 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. นายกิตติวัฒน์  พืชสิงห์
2. นางสาวทัศสิกา  ศักดิ์เสือ
3. นายพีรพล  เพ็งบุญ
 
1. นายชรัมภ์  เพชรมาก
2. นายวรวุฒิ  วุฒิวัณณ
 
22 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 74.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงนิธิญา  แคนลา
2. เด็กหญิงบุษรินทร์  โมระชาติ
3. เด็กหญิงอภิชญา  ภมรศิริ
 
1. นายสุรศักดิ์  สว่างแก้ว
2. นางสาวพรทิพย์  คำพานิชย์