สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชนัยชนม์  นาราษฎร์
 
1. นางสาวดารณี  สมบูรณ์อนุกูล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 83 ทอง 7 1. นางสาวพิกุล  ชอบบุญ
 
1. นายธีรวัฒน์  เวชกามา
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88.8 ทอง 7 1. เด็กหญิงณิชารัศม์  รังสีกุลไพศาล
2. เด็กหญิงธนาพร   ประมล
3. เด็กหญิงนภมณี  สมมิตร
 
1. นางสาวปิยะวรรณ  มาศิริ
2. นางสาวสุมาลินี  บูชาดี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญาวีร์  อยู่ญาติ
2. นางสาวชยานันท์  ทองแสง
3. นางสาวปรวี  แหวนเงิน
4. นางสาวลักษณารีย์  เริงนพดล
5. นางสาวเอมิกา  แรมจะบก
 
1. นายสุรศักดิ์  สว่างแก้ว
2. ว่าที่ร้อยตรีวัฒนชาติ  มานะมุติ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวญาณิศา  ปราโมทย์
2. เด็กหญิงณัฐนารี  วงษ์วิชัย
3. เด็กหญิงนวพรรณ  วิมุตตา
4. นางสาวนหทัย  หรเพลิด
5. เด็กหญิงประภัสสร  โทรัตน์
6. เด็กหญิงวิภาพร  วิชาทร
7. นางสาวศิริภรณ์  สันต์รัมย์
8. นางสาวสวรส  ตะยังคะชวนะ
9. เด็กหญิงอนันตญา  สารสุวรรณ
10. เด็กหญิงเขมิกา  จันดาดี
 
1. นางกานดา  จิตรานนท์
2. พระครูปรีชา  ถิรเมธี
3. นายวรวุฒิ  วุฒิวัณณ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นางสาวอุมาพร  ตั้งมั่นเจริญกุล
 
1. นางสาวศรีวัชรินทร์  แก้วกุดั่น
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายธนาทิตย์  ชิดถุง
2. เด็กชายมนัสวิน  ทาเวียง
3. เด็กหญิงสโรชา   พุฒแซม
 
1. นางสาวศรีวัชรินทร์  แก้วกุดั่น
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายระพีพัฒน์  แสงอรุณ
 
1. นายอนุวัฒน์  ช้างแจ้ง
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพุทธิดา  เสมสาร
 
1. นางสาววันวิสา  สุขจุ้ย
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82.4 ทอง 8 1. เด็กหญิงธนัชพร  เกิดสังข์
 
1. นางสาวณัฏฐา  ประวาฬ
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83.13 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สุขมาก
2. เด็กหญิงชนัญญา  ไชยสงคราม
3. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีจันทร์ดี
4. เด็กหญิงฐิติยาภรณ์  หาจำปา
5. เด็กหญิงธัญสินี  เชยชูครี
6. เด็กหญิงพรทิพย์  สุขเกษม
7. เด็กหญิงวรินธร  กาญจนาขจี
8. เด็กหญิงศิริกร  พลายงาม
 
1. นายสุรศักดิ์  สว่างแก้ว
2. นางสาวอารียา  ตั๋วโรย
3. นางสาวสุชานาถ  แสงอรุณ
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 7 1. เด็กชายภัทรกร  อาบสุวรรณ
2. เด็กชายวัชระพงศ์  วิสาคำ
 
1. นายจุติ  แสงดาว
2. นางสาวพรทิพย์  คำพาณิชย์
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.7 ทอง 7 1. เด็กหญิงณัฐชา  บุญรอด
2. เด็กชายพงศกรไกล  วิลาสสูง
3. เด็กหญิงอริสษา  บุญปลั่งขจร
 
1. นายธีรวัฒน์  เวชกามา
2. นางสาวพรทิพย์  คำพานิชย์
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 82.7 ทอง 6 1. นางสาวปิยากร  ธงหาร
2. นางสาวพลอยกนก  คำโฮง
3. นางสาวอรยดา  นามแสน
 
1. นางกรรณิการ์  ฟักเขียว
2. นางสาวพรทิพย์  คำพานิชย์
 
15 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธาริณี  พันธ์ประเสริฐ
 
1. นางปัทมาสน์  บุณยรัตพันธุ์