สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงอุบลวรรณ  สุขสำราญ
 
1. นางสาวปรานอม  ปิ่นทองน้อย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 80.4 ทอง 4 1. นางสาวธัญวรัตม์  มีจาด
 
1. นางสาวพิณรัฐ  ประสพดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอารยา  พรมอุดร
 
1. นางสาวดวงแก้ว  พบสระบัว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศศิริญญ์  แสงชาติ
 
1. นางสาวอินทิรา  แสงสุวรรณ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 81.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุรัยญา  เจริญพันธ์
 
1. นางสาวจริยา  พ่วงจีน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 73.8 เงิน 7 1. นางสาวพิมพ์ชนก  รุ่งโรจน์พัชร
 
1. นายธวัชชัย  มีเปรม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายประสพชัย  ช้างจันทร์
 
1. นางพิมพา  วิริยปรมัตถ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอัญธิกา  ศักดาเดช
 
1. นายธวัชชัย  มีเปรม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลพร  ดาวเรืองรัมย์
2. เด็กหญิงรินรดี   สงวนสุข
3. เด็กหญิงไอรินทร์  เพิ่มพูล
 
1. นางสาวสุดาวัลย์  สัมฤทธิ์
2. นายทวีชัย  บาอินทร์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาวจุฑารัตน์  รุ่งฉายา
2. นางสาววชิราภรณ์  ภูมิลำเนา
3. นางสาวหทัยรดา  ชัยมงคล
 
1. นางสาวจิดาภา   อุ่นสุดคลอง
2. นางสาวสุชาดา  เสือแพร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชพร  ตั้งพูนสุข
2. เด็กชายธีรวัฒน์  ยิ่งถาวร
 
1. นางมยุรี  ทุนทวีทรัพย์
2. นางสวลักษณ์  สังข์สวัสดิ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรกนก  แสงเปล่งปลั่ง
2. นายกิตติภูมิ  สุขจำเริญ
 
1. นางสาวสมหวัง  เสืองามเอี่ยม
2. นายสุชาติ  พิบูลย์วรศักดิ์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงนันทรัตน์  ป่วนสุขเปี่ยม
2. เด็กชายยศกร  รัตนพิบูลย์
 
1. นายสุชาติ  พิบูลย์วรศักดิ์
2. นางสาวดวงแก้ว  พบสระบัว
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤติน  นาไร
 
1. นางสาวดวงแก้ว  พบสระบัว
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงญานิกา  เตชะมโนรมย์
 
1. นางสาวสุพรรณี  บุญทรัพย์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุกฤตา  กิตติพิทยากร
 
1. นางนิภวรรณ  นวลศรี
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนภัทร  สุระขันต์
2. นายธนวัฒน์  ลิ้มทองกุล
3. นายสุธีกานต์  เก่งกรีฑาพล
 
1. นางสาววารี  สีผึ้ง
2. นางสาวอรดี  น้อยปุก
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนราวุฒิ  จันทรพา
2. เด็กชายปรวรรตน์  ประยูรศิริศักดิ์
3. เด็กหญิงเยาวภรณ์  อรุณไพศาลกิจ
 
1. นางสาวกัญณภัทร  ชวรินธนกิจ
2. นางสาวชญามล  เทียมผล
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงจุฑาสินี  ช่างถม
2. เด็กหญิงสุพิชฌา  ทิพย์โภชน์
 
1. นางสาวกัญณภัทร  ชวรินธนกิจ
2. นางสาวชญามล  เทียมผล
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 5 1. นางสาวญาณิศา  สมจันทร์
2. นางสาววรรณพร  เชาวน์ชวานิล
 
1. นางพัชรี  วลัยเลิศ
2. นางนิภวรรณ  นวลศรี
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสิริญาพร  เกิดสีหาวรัตน์
 
1. นางสาวศรินรัก  นิละปะกะ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 72 เงิน 4 1. นายอำนาจ  จงเขตต์
 
1. นางพัชรี  วลัยเลิศ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กชายพงศภัค  แซ่ลี้
2. เด็กชายศุภกรชัย  เก่งกล้า
 
1. นางสาวปรียา  ห้วงหงษ์ทอง
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอาทิตยา  โมชฏาพร
 
1. นางสาวปรียา  ห้วยหงษ์ทอง
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเพชรศิลา  สีบุญเรือง
 
1. นางอารีรัตน์  กิ่งทอง
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิดาภา  ด้วงมี
 
1. นางอารีรัตน์  กิ่งทอง
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงชนัญภรณ์  บัวตะมะ
2. เด็กชายติรวิชญ์  เกษมไชยานันท์
3. เด็กหญิงมาลินี  วรรณทอง
 
1. นายธีระ  ช้างแดง
2. นางสาวสุมาลี  บัวเล็ก
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรัฐิ  สงวนสัตย์
2. นายณัฐพล  บุญสุูง
3. นางสาวนันท์นภัสรณ์  เจริญธนเกษม
 
1. นางสาวกุลฤดี  คงสุขประเสริฐ
2. นางภษพอน  ประภา
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74.6 เงิน 6 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  ศรีสัจจา
2. เด็กหญิงปุณยวีร์  จันทรศร
3. เด็กหญิงสุทธินันท์  แสงเงิน
 
1. นางอักษรศรี  ระบอบ
2. นางสาวสมจิตร  พันธ์ทอน
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาวณัฐธิดา  จิตเกษมสุขสันต์
2. นางสาวธันย์ชนก  เหล่าพลายนาค
3. นางสาวปัถย์ชมน  วรางพงษ์ศรี
 
1. นางภษพอน  ประภา
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพาทัส  แจ่มใจ
2. เด็กชายภัคพงค์  ธงชัยสุรัชต์กูล
3. เด็กชายเมธิพัฒน์  นาภะสินธ์
 
1. นายพลากร  ดุษณีย์
2. นางสาวเสาวภา  จุรุพันธ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐชนน  ศักดิ์กำจร
2. นายพีระศิลป์  นิยมพลานึก
3. นายภูมิสันต์  แป้นหมื่นไวย์
 
1. นางพิศมัย  ไกยสินธุ์
2. นางสาววิไลพร  วรนาม
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ล้ำเลิศกชกร
2. เด็กหญิงธมนวรรณ  ศิริขันธ์
3. เด็กชายภูชิต  มั่นคง
 
1. นางสาวสุภาวดี  พึ่งรุ่ง
2. นางสาวเสาวภา  จุรุพันธ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสิริยากร  วงษ์ดาว
2. นางสาวเวณิกา  มะปูเลาะ
3. นางสาวเอมิกา  เมืองรื่น
 
1. นายวรรธนะ  คำสอนทา
2. นายธนกร  สุขะ
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐภัทร  ธนวิทยไพศาล
2. เด็กชายธนธรณ์  อิทธิไพบูลย์
 
1. นางฐิติชญา  ธนวิทยไพศาล
2. นายทศพล  สุวรรณราช
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปฏิภาณ  ทองผิว
2. นางสาวฟารีดา  หลังปูเต๊ะ
 
1. นางสาววิไลพร  วรนาม
2. นางพิศมัย  ไกยสินธุ์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนัท  ดิเรกฤทธิรุต
2. เด็กชายปรเมศวร์  ทิมสังข์
 
1. นายบุญพบ  หว่างเค็ง
2. นายชาญวิทย์  พัฒนะราช
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กชายศุภณัฐ  ศิษย์สิงห์ไพโรจน์
2. เด็กชายุพุทธิณัฐ  ศรีวิศาลธนกุล
 
1. นายชาญวิทย์  พัฒนะราช
2. นายบุญพบ  หว่างเค็ง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 74 เงิน 7 1. นางสาวญาดา  รัตนมุง
2. นางสาวธัญชนก  เพชรวิเชียร
3. นางสาวนริศรา  อู๊ดน้อย
4. นางสาวพิมพ์ลภัส  บุตรนิล
5. นางสาวเสาวณี  กุลสุดดา
 
1. นายรุจ  หาเรือนทรง
2. นางเสาวนิต  เตชคง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวนาริสา  ถาอิน
2. นายภูษณ  ทรายงาม
3. นายวรินทร  มากะเรือน
4. นางสาวเขมจิรา  ขอบอรัญ
5. นายเขมทัต  สุทธิประภา
 
1. นายรุจ  หาเรือนทรง
2. นางเสาวนิต  เตชคง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 79.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิตรทิวา  สื่อสวัสดิ์สถาพร
2. เด็กหญิงธัญชนิต  สุขเทียมสุวรรณ
3. เด็กหญิงมิรินดา  ณัฎฐวรรธนะ
4. เด็กหญิงวรปรัชญ์  อินต๊ะรัตน์
5. เด็กชายวัฒนธรรม  พานทอง
 
1. นายสุทธิพงษ์  วงษาซ้าย
2. นายสิทธิ์ปภพ  เทศนาบุญ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปินปินัทธ์  รวยสูงเนิน
 
1. นางสาววัชรินทร์  วัดทอง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวขวัญพัฒน์  สิทธิภัสรินทร์
 
1. นางสาวเนตราภา  ขวัญเนตร
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.3 ทอง 4 1. เด็กชายเกริกไกวัล  ตระกูลคุณากร
2. เด็กหญิงเนตรนภา  สุวรรณทัศน์
 
1. นางแสงจันทร์  ปัญญาสุข
2. นางสาววันวิสา  หลำเทียน
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชวินธร  แสงชะอุ่ม
2. นางสาวพุธิตา  ศรีพายัพ
 
1. นางแสงจันทร์  ปัญญาสุข
2. นางสาววัชรินทร์  วัดทอง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 79.66 เงิน 5 1. นางสาวกาญจนรัตน์  สมุทรสกุลเจริญ
2. นางสาวขนิษฐา  แชมเบอร์ส
3. เด็กหญิงญาณุ์ธินัน  ธัญญาภิรัตน์
4. เด็กหญิงทิพย์สุดา  วารีย์
5. นางสาวธนัชชา  วัดผลัด
6. นางสาวภคมณฑ์  ราชขันธ์
7. เด็กหญิงภัทรกร  อุ้มรัมย์
8. เด็กหญิงมณีรัตน์  สวาทรัมย์
9. เด็กหญิงสุชัญญา  โนราช
10. เด็กหญิงเมทินี  ผิวผ่อง
 
1. พระกิตติพัทธ์   ยตินธโร
2. นางสาวเนตรนภา  ขวัญเนตร
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69.5 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงชมพูพราว  เจริญชัยมนตรี
2. เด็กหญิงอรวรา  ไตรยวุฒิ
 
1. นางสาวกาญจนา  พรไพบูลย์เด่น
2. นางสาวแสงเทียน  วรชิน
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน 7 1. นางสาวนันธนัท  ตั้งภาวนา
2. นางสาววัลลิยา  เอียดสะโร
 
1. นางสาวกาญจนา  พรไพบูลย์เด่น
2. นางณัฐยา  วัฒนปัญญาชน
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กชายธนภัทร  โสดา
 
1. นางพิชญ์สนันตน์ ธิปัตดี  เที่ยงธรรม
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธันยพร  มาลัยขวัญ
 
1. นางพิชญ์สนันตน์ ธิปัตดี  เที่ยงธรรม
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 71 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  พานิชย์
 
1. นางพิชญ์สนันตน์ ธิปัตดี  เที่ยงธรรม
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคงณัฐ  วงษ์ศรี
 
1. นายตำรา  ชาติกานนท์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิภาดา  พุทธิภควัต
 
1. นางพิชญ์สนันตน์ ธิปัตดี  เที่ยงธรรม
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธีรกานต์  ลาภทองกรสกุลฏิ์
 
1. นางพิชญ์สนันตน์ ธิปัตดี  เที่ยงธรรม
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงไอลดา  วงค์เทศ
 
1. นายตำรา  ชาติกานนท์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัลยรัตน์  สินทวี
 
1. นายตำรา  ชาติกานนท์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชาคริยา   คำโท
2. เด็กหญิงเกวลิน  ทองดอนน้อย
 
1. นางสาววนัสนันท์  อินทรบำรุง
2. นายสุรศักดิ์  รักสุย
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กชายวรศักดิ์  สังข์โสม
 
1. นายตำรา  ชาติกานนท์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพลอยกาญจน์  บุญพิทักษ์
 
1. นายตำรา  ชาติกานนท์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงนิศากร  ชั่งทอง
2. เด็กหญิงวาวรินทร์  ไทยเจริญ
3. เด็กหญิงสิริยากร  วิโรจน์สกุล
 
1. นายสุรศักดิ์  รักสุย
2. นางสาววนัสนันท์  อินทรบำรุง
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงปวีณา  เพิ่มชาติ
 
1. นางสาววันฉัตร  จันทร์โต
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววณิชชา  ปิ่นเพชร
 
1. นางสาววันฉัตร  จันทร์โต
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 77.33 เงิน 4 1. เด็กชายภรัณยู  วัณณสุโภประสิทธิ์
 
1. นางสาววันฉัตร  จันทร์โต
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชลลดา  นาคเสวก
 
1. นางสาววันฉัตร  จันทร์โต
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวเฌอเอม  คชลุน
 
1. นางสาววันฉัตร  จันทร์โต
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 82.6 ทอง 4 1. นางสาวจิรัชญา  ราชมนตรี
2. เด็กชายจิรายุทธ  ประยูร
3. เด็กชายฐานิรุจ  อยู่สกุล
4. นางสาวณชนก  นันทาธิราช
5. เด็กหญิงทิพย์กมล   ภูเดช
6. เด็กหญิงนภาลาภ  ฉัตรพิริยกุล
7. เด็กหญิงนันทิญา  บุตรโพธิ์
8. เด็กหญิงปราถนา  เทียนประภา
9. เด็กหญิงปวิชญา  ไกรกรรวีวะกุล
10. เด็กหญิงภิชาภา  จินดามณี
11. นางสาวสุทธิกานต์  ข้องม่วง
12. เด็กชายสุทาเทพ  จำเนียนศรี
13. เด็กชายอัครเดช  หนูน้อย
14. นางสาวเฌอเอม  คชลุน
15. เด็กหญิงเพียงตะวัน  สายวายุกุล
 
1. นางสาววันฉัตร  จันทร์โต
2. นางสาวพัชรินทร์  แจ่มสอน
3. นายคงกฤช  บุณย์เพิ่ม
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 -1 - 1. นางสาวจิรัชญา  ราชมนตรี
2. เด็กชายจิรายุทธ  ประยูร
3. เด็กหญิงทิพย์กมล   ภูเดช
4. เด็กหญิงนภาลาภ  ฉัตรพิริยกุล
5. เด็กหญิงปราถนา  เทียนประภา
6. เด็กหญิงปวิชญา  ไกรกรรวีวะกุล
7. เด็กชายภรัณยู  วัณณสุโภประสิทธิ์
8. เด็กหญิงภิชาภา  จินดามณี
9. เด็กหญิงสุทธิกานต์  ข้องม่วง
10. เด็กชายสุทาเทพ  จำเนียนศรี
11. เด็กชายสุทิวา  เทศแก้ว
12. นางสาวเฌอเอม  คชลุน
 
1. นางสาววันฉัตร  จันทร์โต
2. นางสาวพัชรินทร์  แจ่มสอน
3. นายคงกฤช  บุณย์เพิ่ม
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกนกพล  ฉันทะไท
2. เด็กชายชลันธร  บุญชัย
3. เด็กหญิงภคพร  ประทักษ์กุล
4. เด็กหญิงภัคจิรา  ศรีสุขทักษิณ
5. เด็กหญิงสรัญญา  นิลมณี
 
1. นายบรรเจิด  หน่องพงษ์
2. นายภาณุพันธุ์  วัณณกุล
3. นายคงกฤช  บุณย์เพิ่ม
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกันตนา  มาระศรี
2. นายณัฐนันท์  วัฒนวนิชกานนท์
3. นายภัทรากร  รุ่งเรืองธัช
4. นางสาวหทัยชนก  เขียวศรี
5. นายเรืองศักดิ์  แสนสนิท
 
1. นายบรรเจิด  หน่องพงษ์
2. นายภาณุพันธุ์  วัณณกุล
3. นายคงกฤช  บุณย์เพิ่ม
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.25 ทอง 7 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  อ้นจีน
 
1. นายภาณุพันธุ์  วัณณกุล
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปัญญธร  อินทรศร
 
1. นายภาณุพันธุ์  วัณณกุล
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุขสมัย
 
1. นายภาณุพันธุ์  วัณณกุล
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 -    
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพงศธร  บุนนาค
 
1. นายภาณุพันธุ์  วัณณกุล
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 -    
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสรัญญา  นิลมณี
 
1. นายภาณุพันธุ์  วัณณกุล
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจารุนันท์  ศรีแผ้ว
 
1. นายภาณุพันธุ์  วัณณกุล
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพงศธร  บุนนาค
 
1. นายภาณุพันธุ์  วัณณกุล
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.66 เงิน 4 1. นายปัญญธร  อินทรศร
 
1. นายภาณุพันธุ์  วัณณกุล
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.33 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฏฐ์ฐา  เจตนานุศาสน์
 
1. นายภาณุพันธุ์  วัณณกุล
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.33 ทอง 4 1. นางสาวกรองทอง  กลิ่นเดช
 
1. นายภาณุพันธุ์  วัณณกุล
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษพร  ไกรสุดจิตร์
2. เด็กชายฐิติพล  ผลผ่องใส
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุขสมัย
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  บัวชัยศรี
5. เด็กชายทยากร  จีนโน
6. เด็กชายนภสินธุ์  กรชี
7. เด็กหญิงพิชชาพร  ไพบูลย์ธนจิตร
8. เด็กหญิงวราพร  รุ่งเรือง
9. เด็กชายศตายุ  โตสำลี
10. เด็กหญิงเขมมิกา  บุญคง
11. เด็กชายเจตพัฒน์  ปลื้มเจริญ
12. เด็กหญิงไอริน  หงสพันธ์
 
1. นายภาณุพันธุ์  วัณณกุล
2. นายบรรเจิด  หน่องพงษ์
3. นางสาวพัชรินทร์  แจ่มสอน
4. นายคงกฤช  บุณย์เพิ่ม
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณชล  ปัญญา
2. นายณัฐนันท์  วัฒนวนิชกานนท์
3. นายธารา  จิตตาภรณ์
4. นายภัทรากร  รุ่งเรืองธัช
5. นางสาวหทัยชนก  เขียวศรี
6. นางสาวอารยา  เล็กสาคร
7. นายเมธี  วงสามาตย์
8. นายเรืองศักดิ์  แสนสนิท
 
1. นายภาณุพันธุ์  วัณณกุล
2. นายบรรเจิด  หน่องพงษ์
3. นายคงกฤช  บุณย์เพิ่ม
4. นางสาวพัชรินทร์  แจ่มสอน
 
84 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ขันตี
2. เด็กชายอัครเดช  หนูน้อย
 
1. นางอัญชลี  ด้วงแก้ว
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 80.4 ทอง 4 1. นางสาวนนทนรี  อัครธนเลิศ
 
1. นางศุภาพร  พรหมมาศ
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  ธรรมนิตย์นิยม
 
1. นางสาวปัณณพร  พรมสอน
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววรินกานต์  ศรีชมภู
 
1. นางประเทือง  รุ่งโรจน์
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอภิชญา  เพียงใหม่
 
1. นางสาวมีนราศี  ถาวรสุข
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 79.33 เงิน 4 1. นายบุรินทร์  แซ่โค้ว
 
1. นางสาวชยานิษฐ์  รังสิโชติพัฒน์
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชนะพล  มเหศเสรี
2. เด็กหญิงณัฎฐิฐา  เจตนานุศาสน์
3. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ภัทรนาวิก
4. เด็กชายศุภกรชัย  เก่งกล้า
 
1. นางสาวปัณณพร  พรมสอน
2. Mr.Angelo   M.Pineda
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณัฐวดี  อู่ผลเจริญ
2. นางสาวนาถลดา  แซ่ตั้ง
3. นายนิติภูมิ  กรังพานิช
4. นายอนันติสิทธิ์  เตชะรัตนศิริกุล
5. นางสาวอัชฌาสรณ์  แพบรรยงค์
 
1. นางสาวปัณณพร  พรมสอน
2. Mr.Angelo  M.Pineda
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 70.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พุทธชาติ
2. เด็กหญิงนัชนัน  สุขวันดี
 
1. นางสาวพิมนภา  โสภากุล
2. นางสาวอัฐพร  สมบูรณ์
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณติยา  สิริพัชโรธรณ์
2. นางสาวลักษณา  น้อยกอ
 
1. นางสาวอัฐพร  สมบูรณ์
2. นางสาวพิมนภา  โสภากุล
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 1. เด็กชายณดล  พละกุล
2. เด็กชายยศรพี  กลิ่นโกมุท
 
1. นายณัฐกิตติ์  ทศน
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นายณัฐดนัย  ศักดิ์ศรีไพจิตร์
2. นางสาววรมน  ตันแสนทอง
 
1. นายณัฐกิตติ์  ทศน
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 62 ทองแดง 5 1. นางสาวกันตนา  มาระศรี
2. นางสาวชุติกาญจน์  คุ้มวงษ์
 
1. นางโกสุม   สมหวัง
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวอัญชลี  หมื่นหล้า
 
1. นางสาวอัฐพร  สมบูรณ์
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 -1 - 1. นายชวินธร  แสงชะอุ่ม
 
1. นายณัฐกิตติ์  ทศน
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนวัฒน์  ปัญจวิรัติ
2. นายปัณณธร  อินทรศร
3. นางสาวสุดารัตน์  แซ่คู
4. นายอธิพัฒน์  โพธิ์ทอง
5. นางสาวอนัญลักษณ์  ปรางทอง
 
1. นางสาวอัฐพร  สมบูรณ์
2. นางสาวพิมนภา  โสภากุล
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นายต้นสัก  อุตสาหะ
2. นายธนภัทร  กุลโพนเมือง
3. นายวิบูลย์สิริ  สิบสี่ชัยยะ
4. นางสาวสมฤทัย  ศรีสัตยา
5. นางสาวอัชฌาสรณ์  แพบรรยงค์
 
1. นางโกสุม  สมหวัง
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรมิดา  เซี่ยงว่อง
2. นางสาวอินทิรา  เพ็งแจ่ม
 
1. นางสาวพิมนภา  โสภากุล
2. นางสาวอัฐพร  สมบูรณ์
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 66.98 ทองแดง 5 1. นายนิติภูมิ  กรังพานิช
2. นายศิธรินทร์  แช่มละออ
 
1. นายณัฐกิิตติ์  ทศน
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววิจิตรา  ณ โลกา
2. นางสาวอารยา  เล็กสาคร
 
1. นางโกสุม  สมหวัง
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงนิธิตรา  จันทิมา
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วงษ์ศรี
 
1. นางสาวอัญชลี  ขาวละเอียด
2. นางกฤษณา  ชัยฤทธิ์
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นายธเนศพล  สุขสมนาวุฒิ
 
1. นางกฤษณา  ชัยฤทธิ์
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 78.95 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐบุตร  โตอินทร์
2. เด็กชายทัพเทพ  ดีบัว
3. เด็กชายธนภณ  ทองสุทธิ์
4. เด็กชายนภสินธุ์  กรชี
5. เด็กชายภาคภูมิ  แก้วโม้
6. เด็กชายหงสรถ  สวัสดิมูล
7. เด็กชายเกรียงไกร  วงษ์แก้ว
8. เด็กชายเขมินทร์  ใจน้อย
 
1. ว่าที่ร้อยเอกเอนก  แก้วเทพ
2. นายชาญวิทย์  พัฒนะราช
3. นางสาวทิวาพร  วานิช
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80.35 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนัญชิดา  ภิรมย์นิ่ม
2. นางสาวธมนวรรณ  กะนาวาลย์
3. นายปรเมศร์  คนิวรานนท์
4. นางสาวปาริชาต  เลิศอัคระรัตน์
5. นายพีรศิลป์  เนตรจุ้ย
6. นายศรัณยพงศ์  ธรรมวิมุตติกุล
 
1. นางสาวทิวาพร  วานิช
2. นายชาญวิทย์  พัฒนะราช
3. ว่าที่ร้อยเอกเอนก  แก้วเทพ
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 75.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวขวัญจิรา  พนมวงศ์
2. นางสาวชนกนันท์  เอี่ยมสงวน
3. นางสาวชุตินันท์  ศรีธร
4. นายนพวิทย์  เจนอำนวยพร
5. นายพชรพล  เจริญสุทธิกุล
6. นางสาวศศิธร  โพธิ์เตี้ย
7. นางสาวสุดารัตน์  ภูกระเณร
8. นางสาวอสมาภรณ์  พรพิทักษ์พงศ์
9. นายเตชิษ  เมืองกลั่น
10. นางสาวโชติมา  แกล้ววิกย์กรณ์
 
1. นายวรรธนะ  คำสอนทา
2. นายชิตพงษ์  ชูแสง
3. นางสาวพิมพ์ระวี  พิมาทัย
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธนวรรณ  เอี้ยวโพธิเงิน
2. เด็กหญิงลัดสา  เมืองโพธิ์
3. เด็กหญิงวริศรา  ทองเที่ยงตรง
 
1. นางระเบียบ  สอนมาก
2. นางสาวณัฐวรินทร  ธารบุปผา
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวรสา  เปรมอ้น
2. นางสาววรรณภา  เสนาโนฤทธิ์
3. นางสาวสุทิวา  เทศแก้ว
 
1. นางระเบียบ  สอนมาก
2. นางสาวณัฐวรินทร  ธารบุปผา
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  หนูขวัญแก้ว
2. เด็กหญิงธนารีย์  ไกรวาส
3. เด็กชายธีรวัฒน์  ย่ิ่งถาวร
 
1. นางระเบียบ  สอนมาก
2. นางสาวณัฐวรินทร  ธารบุปผา
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวฐิตาภา  ขุนทิพย์มาก
2. นางสาวนาริสา  ถาอิน
3. นางสาวเขมจิรา  ขอบอรัญ
 
1. นางระเบียบ  สอนมาก
2. นางสาวณัฐวรินทร  ธารบุปผา
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงฐาปณัฐ  เกินพา
2. เด็กหญิงธัญชนิต  สุขเทียมสุวรรณ
 
1. นางวราภรณ์  วิมลกาญจนา
2. นางสาวชลธิชา  ฝักทอง
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรีจันทร์ไทร
2. เด็กชายอินทรวัต  กันติ๊บ
 
1. นางสาวจิตตมาสฑ์  แจ้งใจ
2. นายจักรพันธ์  เพชรพราว
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 9 1. นางสาวศุภาพิชญ์  ฤทธิเรือง
2. นายิอภิิสิทธิ์  โฉมไธสง
 
1. นางสาวจิตตมาสฑ์  แจ้งใจ
2. นางสาวสิริพร  แซ่ลี้
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 6 1. เด็กชายติรวิชญ์  เกษมไชยานันท์
2. เด็กชายหงสรถ  สวัสดีมูล
 
1. นางสาวสิริพร  แซ่ลี้
2. นางสาวดวงกมล  ณ นคร
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพันธกร  แสงจินดา
2. นายภูวรินทร์  สังฆมาศ
 
1. นางสาวสิริพร   แซ่ลี้
2. นางสาวชลธิชา  ฝักทอง
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพุฒิพร  เลาหไทยมงคล
2. เด็กหญิงสาริศา  แสงอุทัย
 
1. นางวราภรณ์  วิมลกาญจนา
2. นางณัฐฎมณฑ  เทศนาบุญ
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติภพ  น้อยอยู่
2. เด็กชายวิฑิตยา  นาถวิล
 
1. นายกฤตธน  สุขวารี
2. นายจักรพันธ์  เพชรพราว
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กชายจิตติเดช  สิงห์สม
2. เด็กชายฉัตรชัย  จันดารักษ์
 
1. นายสุทธิกิตติ์  ธิติวรนันท์
2. นายกฤตธน  สุขวารี
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 66 ทองแดง 7 1. นายธนพล  โลศิริ
2. นายเอกรัตน์  มานะเมธีกุล
 
1. นายสุทธิกิตติ์  ธิติวรนันท์
2. นางสาวดวงกมล  ณ นคร
 
122 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายติรวิชญ์  เกษมไชยานันท์
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา  วารี
3. เด็กชายหงสรถ  สวัสดีมูล
 
1. นางสาวสิริพร  แซ่ลี้
2. นางสาวจิตตมาสฑ์  แจ้งใจ
 
123 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพันธกร  แสงจินดา
2. นายภูวรินทร์  สังฆมาศ
3. นางสาวสุชานา  ขำลำภู
 
1. นางสาวจิตตมาสฑ์  แจ้งใจ
2. นางสาวสิริพร  แซ่ลี้
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนณัฐ  โอภาษี
2. นายเพชรฤทธิ์  หงส์สุวรรณ์
 
1. นางสาวดวงกมล  ณ นคร
2. นายสิทธิ์ปภพ  เทศนาบุญ
 
125 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัยพล  วิจิตรอลงกรณ์
2. เด็กชายธนวัฒน์  กลัดเล็ก
3. เด็กชายพาทัส  แจ่มใจ
 
1. นางวราภรณ์  วิมลกาญจนา
2. นางสาวสิริพร  แซ่ลี้
 
126 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกชอร  ลัทธิพรหม
2. นางสาวกมลภร  เธียรเอี่ยม
3. นายตินต์  โตสงวน
 
1. นางวราภรณ์  วิมลกาญจนา
2. นางสาวสิริพร  แซ่ลี้
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกัณฑ์ภัค  บุญประสาท
2. เด็กหญิงธนัชพร  อุระพนม
3. เด็กหญิงพรธิตรา  หมอนทอง
4. เด็กหญิงภาวิณี  ดีสมชื่อ
5. เด็กหญิงวรัญญา  สุกจั่น
6. เด็กหญิงอัญชิสา  แสงสุวรรณ
 
1. นายฐสิษฐ์  วังทะพันธ์
2. นางสุภาภรณ์  อินทร์เชื้อ
3. นายภานุฉัตร  เผือกผ่อง
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.6 ทอง 4 1. เด็กชายกฤษดาบดินทร์  สำราญดี
2. เด็กหญิงฐิตาภา  คงขำ
3. เด็กหญิงธนัตดา  บรรพตาธิ
 
1. นางสาวคณินญา  เหล่าหมวด
2. นางสาวเขมมิกา  กลิ่นสาโรจน์
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพัชรพร  นิยมเดชา
2. นางสาวสิวพร  ลาอยู่สุข
3. นางสาวอรญา  แซ่นิ้ม
 
1. นางสาวคณินญา  เหล่าหมวด
2. นางสาวเขมมิกา  กลิ่นสาโรจน์
 
130 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัยพัฒน์  ทองจาด
2. เด็กหญิงนิชานันท์  มั่นทิม
3. เด็กหญิงสุพิชญา  ศิลปชัยเรือง
 
1. นางสาวบุศบง  เมืองโพธิ์
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญชนก  จรูญเลิศทรัพย์
2. เด็กหญิงนันทิชา  แน่งน้อย
3. เด็กหญิงสุวิชาดา  เมืองมูล
 
1. นางกาญนิกา  ศิริจรรยาธรรม
2. นางนิธินันท์  โควินท์ทวีวัฒน์
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เปี่ยมคุ้ม
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แสงจั่น
3. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ดิษฐรักษ์
 
1. นายภานุฉัตร  เผือกผ่อง
2. นางสุภาภรณ์  อินทร์เชื้อ