สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงญานิกา  เตชะมโนรมย์
 
1. นางสาวสุพรรณี  บุญทรัพย์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงจุฑาสินี  ช่างถม
2. เด็กหญิงสุพิชฌา  ทิพย์โภชน์
 
1. นางสาวกัญณภัทร  ชวรินธนกิจ
2. นางสาวชญามล  เทียมผล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 5 1. นางสาวญาณิศา  สมจันทร์
2. นางสาววรรณพร  เชาวน์ชวานิล
 
1. นางพัชรี  วลัยเลิศ
2. นางนิภวรรณ  นวลศรี
 
4 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัยพล  วิจิตรอลงกรณ์
2. เด็กชายธนวัฒน์  กลัดเล็ก
3. เด็กชายพาทัส  แจ่มใจ
 
1. นางวราภรณ์  วิมลกาญจนา
2. นางสาวสิริพร  แซ่ลี้
 
5 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกชอร  ลัทธิพรหม
2. นางสาวกมลภร  เธียรเอี่ยม
3. นายตินต์  โตสงวน
 
1. นางวราภรณ์  วิมลกาญจนา
2. นางสาวสิริพร  แซ่ลี้