สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรกนก  แสงเปล่งปลั่ง
2. นายกิตติภูมิ  สุขจำเริญ
 
1. นางสาวสมหวัง  เสืองามเอี่ยม
2. นายสุชาติ  พิบูลย์วรศักดิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงนันทรัตน์  ป่วนสุขเปี่ยม
2. เด็กชายยศกร  รัตนพิบูลย์
 
1. นายสุชาติ  พิบูลย์วรศักดิ์
2. นางสาวดวงแก้ว  พบสระบัว
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนภัทร  สุระขันต์
2. นายธนวัฒน์  ลิ้มทองกุล
3. นายสุธีกานต์  เก่งกรีฑาพล
 
1. นางสาววารี  สีผึ้ง
2. นางสาวอรดี  น้อยปุก
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กชายพงศภัค  แซ่ลี้
2. เด็กชายศุภกรชัย  เก่งกล้า
 
1. นางสาวปรียา  ห้วงหงษ์ทอง
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69.5 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงชมพูพราว  เจริญชัยมนตรี
2. เด็กหญิงอรวรา  ไตรยวุฒิ
 
1. นางสาวกาญจนา  พรไพบูลย์เด่น
2. นางสาวแสงเทียน  วรชิน
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 1. เด็กชายณดล  พละกุล
2. เด็กชายยศรพี  กลิ่นโกมุท
 
1. นายณัฐกิตติ์  ทศน
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นายณัฐดนัย  ศักดิ์ศรีไพจิตร์
2. นางสาววรมน  ตันแสนทอง
 
1. นายณัฐกิตติ์  ทศน
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 62 ทองแดง 5 1. นางสาวกันตนา  มาระศรี
2. นางสาวชุติกาญจน์  คุ้มวงษ์
 
1. นางโกสุม   สมหวัง
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 66.98 ทองแดง 5 1. นายนิติภูมิ  กรังพานิช
2. นายศิธรินทร์  แช่มละออ
 
1. นายณัฐกิิตติ์  ทศน
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงนิธิตรา  จันทิมา
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วงษ์ศรี
 
1. นางสาวอัญชลี  ขาวละเอียด
2. นางกฤษณา  ชัยฤทธิ์
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 66 ทองแดง 7 1. นายธนพล  โลศิริ
2. นายเอกรัตน์  มานะเมธีกุล
 
1. นายสุทธิกิตติ์  ธิติวรนันท์
2. นางสาวดวงกมล  ณ นคร