สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงอุบลวรรณ  สุขสำราญ
 
1. นางสาวปรานอม  ปิ่นทองน้อย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 73.8 เงิน 7 1. นางสาวพิมพ์ชนก  รุ่งโรจน์พัชร
 
1. นายธวัชชัย  มีเปรม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาวจุฑารัตน์  รุ่งฉายา
2. นางสาววชิราภรณ์  ภูมิลำเนา
3. นางสาวหทัยรดา  ชัยมงคล
 
1. นางสาวจิดาภา   อุ่นสุดคลอง
2. นางสาวสุชาดา  เสือแพร
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุกฤตา  กิตติพิทยากร
 
1. นางนิภวรรณ  นวลศรี
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสิริญาพร  เกิดสีหาวรัตน์
 
1. นางสาวศรินรัก  นิละปะกะ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 72 เงิน 4 1. นายอำนาจ  จงเขตต์
 
1. นางพัชรี  วลัยเลิศ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงชนัญภรณ์  บัวตะมะ
2. เด็กชายติรวิชญ์  เกษมไชยานันท์
3. เด็กหญิงมาลินี  วรรณทอง
 
1. นายธีระ  ช้างแดง
2. นางสาวสุมาลี  บัวเล็ก
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74.6 เงิน 6 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  ศรีสัจจา
2. เด็กหญิงปุณยวีร์  จันทรศร
3. เด็กหญิงสุทธินันท์  แสงเงิน
 
1. นางอักษรศรี  ระบอบ
2. นางสาวสมจิตร  พันธ์ทอน
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐภัทร  ธนวิทยไพศาล
2. เด็กชายธนธรณ์  อิทธิไพบูลย์
 
1. นางฐิติชญา  ธนวิทยไพศาล
2. นายทศพล  สุวรรณราช
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปฏิภาณ  ทองผิว
2. นางสาวฟารีดา  หลังปูเต๊ะ
 
1. นางสาววิไลพร  วรนาม
2. นางพิศมัย  ไกยสินธุ์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กชายศุภณัฐ  ศิษย์สิงห์ไพโรจน์
2. เด็กชายุพุทธิณัฐ  ศรีวิศาลธนกุล
 
1. นายชาญวิทย์  พัฒนะราช
2. นายบุญพบ  หว่างเค็ง
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 74 เงิน 7 1. นางสาวญาดา  รัตนมุง
2. นางสาวธัญชนก  เพชรวิเชียร
3. นางสาวนริศรา  อู๊ดน้อย
4. นางสาวพิมพ์ลภัส  บุตรนิล
5. นางสาวเสาวณี  กุลสุดดา
 
1. นายรุจ  หาเรือนทรง
2. นางเสาวนิต  เตชคง
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวนาริสา  ถาอิน
2. นายภูษณ  ทรายงาม
3. นายวรินทร  มากะเรือน
4. นางสาวเขมจิรา  ขอบอรัญ
5. นายเขมทัต  สุทธิประภา
 
1. นายรุจ  หาเรือนทรง
2. นางเสาวนิต  เตชคง
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 79.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิตรทิวา  สื่อสวัสดิ์สถาพร
2. เด็กหญิงธัญชนิต  สุขเทียมสุวรรณ
3. เด็กหญิงมิรินดา  ณัฎฐวรรธนะ
4. เด็กหญิงวรปรัชญ์  อินต๊ะรัตน์
5. เด็กชายวัฒนธรรม  พานทอง
 
1. นายสุทธิพงษ์  วงษาซ้าย
2. นายสิทธิ์ปภพ  เทศนาบุญ
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 79.66 เงิน 5 1. นางสาวกาญจนรัตน์  สมุทรสกุลเจริญ
2. นางสาวขนิษฐา  แชมเบอร์ส
3. เด็กหญิงญาณุ์ธินัน  ธัญญาภิรัตน์
4. เด็กหญิงทิพย์สุดา  วารีย์
5. นางสาวธนัชชา  วัดผลัด
6. นางสาวภคมณฑ์  ราชขันธ์
7. เด็กหญิงภัทรกร  อุ้มรัมย์
8. เด็กหญิงมณีรัตน์  สวาทรัมย์
9. เด็กหญิงสุชัญญา  โนราช
10. เด็กหญิงเมทินี  ผิวผ่อง
 
1. พระกิตติพัทธ์   ยตินธโร
2. นางสาวเนตรนภา  ขวัญเนตร
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน 7 1. นางสาวนันธนัท  ตั้งภาวนา
2. นางสาววัลลิยา  เอียดสะโร
 
1. นางสาวกาญจนา  พรไพบูลย์เด่น
2. นางณัฐยา  วัฒนปัญญาชน
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กชายธนภัทร  โสดา
 
1. นางพิชญ์สนันตน์ ธิปัตดี  เที่ยงธรรม
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 71 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  พานิชย์
 
1. นางพิชญ์สนันตน์ ธิปัตดี  เที่ยงธรรม
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงปวีณา  เพิ่มชาติ
 
1. นางสาววันฉัตร  จันทร์โต
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 77.33 เงิน 4 1. เด็กชายภรัณยู  วัณณสุโภประสิทธิ์
 
1. นางสาววันฉัตร  จันทร์โต
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปัญญธร  อินทรศร
 
1. นายภาณุพันธุ์  วัณณกุล
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสรัญญา  นิลมณี
 
1. นายภาณุพันธุ์  วัณณกุล
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพงศธร  บุนนาค
 
1. นายภาณุพันธุ์  วัณณกุล
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.66 เงิน 4 1. นายปัญญธร  อินทรศร
 
1. นายภาณุพันธุ์  วัณณกุล
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.33 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฏฐ์ฐา  เจตนานุศาสน์
 
1. นายภาณุพันธุ์  วัณณกุล
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 79.33 เงิน 4 1. นายบุรินทร์  แซ่โค้ว
 
1. นางสาวชยานิษฐ์  รังสิโชติพัฒน์
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 70.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พุทธชาติ
2. เด็กหญิงนัชนัน  สุขวันดี
 
1. นางสาวพิมนภา  โสภากุล
2. นางสาวอัฐพร  สมบูรณ์
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นายต้นสัก  อุตสาหะ
2. นายธนภัทร  กุลโพนเมือง
3. นายวิบูลย์สิริ  สิบสี่ชัยยะ
4. นางสาวสมฤทัย  ศรีสัตยา
5. นางสาวอัชฌาสรณ์  แพบรรยงค์
 
1. นางโกสุม  สมหวัง
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรมิดา  เซี่ยงว่อง
2. นางสาวอินทิรา  เพ็งแจ่ม
 
1. นางสาวพิมนภา  โสภากุล
2. นางสาวอัฐพร  สมบูรณ์
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววิจิตรา  ณ โลกา
2. นางสาวอารยา  เล็กสาคร
 
1. นางโกสุม  สมหวัง
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 78.95 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐบุตร  โตอินทร์
2. เด็กชายทัพเทพ  ดีบัว
3. เด็กชายธนภณ  ทองสุทธิ์
4. เด็กชายนภสินธุ์  กรชี
5. เด็กชายภาคภูมิ  แก้วโม้
6. เด็กชายหงสรถ  สวัสดิมูล
7. เด็กชายเกรียงไกร  วงษ์แก้ว
8. เด็กชายเขมินทร์  ใจน้อย
 
1. ว่าที่ร้อยเอกเอนก  แก้วเทพ
2. นายชาญวิทย์  พัฒนะราช
3. นางสาวทิวาพร  วานิช
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 75.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวขวัญจิรา  พนมวงศ์
2. นางสาวชนกนันท์  เอี่ยมสงวน
3. นางสาวชุตินันท์  ศรีธร
4. นายนพวิทย์  เจนอำนวยพร
5. นายพชรพล  เจริญสุทธิกุล
6. นางสาวศศิธร  โพธิ์เตี้ย
7. นางสาวสุดารัตน์  ภูกระเณร
8. นางสาวอสมาภรณ์  พรพิทักษ์พงศ์
9. นายเตชิษ  เมืองกลั่น
10. นางสาวโชติมา  แกล้ววิกย์กรณ์
 
1. นายวรรธนะ  คำสอนทา
2. นายชิตพงษ์  ชูแสง
3. นางสาวพิมพ์ระวี  พิมาทัย
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 9 1. นางสาวศุภาพิชญ์  ฤทธิเรือง
2. นายิอภิิสิทธิ์  โฉมไธสง
 
1. นางสาวจิตตมาสฑ์  แจ้งใจ
2. นางสาวสิริพร  แซ่ลี้
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพันธกร  แสงจินดา
2. นายภูวรินทร์  สังฆมาศ
 
1. นางสาวสิริพร   แซ่ลี้
2. นางสาวชลธิชา  ฝักทอง
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กชายจิตติเดช  สิงห์สม
2. เด็กชายฉัตรชัย  จันดารักษ์
 
1. นายสุทธิกิตติ์  ธิติวรนันท์
2. นายกฤตธน  สุขวารี
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนณัฐ  โอภาษี
2. นายเพชรฤทธิ์  หงส์สุวรรณ์
 
1. นางสาวดวงกมล  ณ นคร
2. นายสิทธิ์ปภพ  เทศนาบุญ
 
37 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัยพัฒน์  ทองจาด
2. เด็กหญิงนิชานันท์  มั่นทิม
3. เด็กหญิงสุพิชญา  ศิลปชัยเรือง
 
1. นางสาวบุศบง  เมืองโพธิ์