สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 80.4 ทอง 4 1. นางสาวธัญวรัตม์  มีจาด
 
1. นางสาวพิณรัฐ  ประสพดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศศิริญญ์  แสงชาติ
 
1. นางสาวอินทิรา  แสงสุวรรณ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 81.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุรัยญา  เจริญพันธ์
 
1. นางสาวจริยา  พ่วงจีน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายประสพชัย  ช้างจันทร์
 
1. นางพิมพา  วิริยปรมัตถ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอัญธิกา  ศักดาเดช
 
1. นายธวัชชัย  มีเปรม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลพร  ดาวเรืองรัมย์
2. เด็กหญิงรินรดี   สงวนสุข
3. เด็กหญิงไอรินทร์  เพิ่มพูล
 
1. นางสาวสุดาวัลย์  สัมฤทธิ์
2. นายทวีชัย  บาอินทร์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชพร  ตั้งพูนสุข
2. เด็กชายธีรวัฒน์  ยิ่งถาวร
 
1. นางมยุรี  ทุนทวีทรัพย์
2. นางสวลักษณ์  สังข์สวัสดิ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤติน  นาไร
 
1. นางสาวดวงแก้ว  พบสระบัว
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนราวุฒิ  จันทรพา
2. เด็กชายปรวรรตน์  ประยูรศิริศักดิ์
3. เด็กหญิงเยาวภรณ์  อรุณไพศาลกิจ
 
1. นางสาวกัญณภัทร  ชวรินธนกิจ
2. นางสาวชญามล  เทียมผล
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอาทิตยา  โมชฏาพร
 
1. นางสาวปรียา  ห้วยหงษ์ทอง
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเพชรศิลา  สีบุญเรือง
 
1. นางอารีรัตน์  กิ่งทอง
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิดาภา  ด้วงมี
 
1. นางอารีรัตน์  กิ่งทอง
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรัฐิ  สงวนสัตย์
2. นายณัฐพล  บุญสุูง
3. นางสาวนันท์นภัสรณ์  เจริญธนเกษม
 
1. นางสาวกุลฤดี  คงสุขประเสริฐ
2. นางภษพอน  ประภา
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาวณัฐธิดา  จิตเกษมสุขสันต์
2. นางสาวธันย์ชนก  เหล่าพลายนาค
3. นางสาวปัถย์ชมน  วรางพงษ์ศรี
 
1. นางภษพอน  ประภา
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐชนน  ศักดิ์กำจร
2. นายพีระศิลป์  นิยมพลานึก
3. นายภูมิสันต์  แป้นหมื่นไวย์
 
1. นางพิศมัย  ไกยสินธุ์
2. นางสาววิไลพร  วรนาม
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ล้ำเลิศกชกร
2. เด็กหญิงธมนวรรณ  ศิริขันธ์
3. เด็กชายภูชิต  มั่นคง
 
1. นางสาวสุภาวดี  พึ่งรุ่ง
2. นางสาวเสาวภา  จุรุพันธ์
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสิริยากร  วงษ์ดาว
2. นางสาวเวณิกา  มะปูเลาะ
3. นางสาวเอมิกา  เมืองรื่น
 
1. นายวรรธนะ  คำสอนทา
2. นายธนกร  สุขะ
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวขวัญพัฒน์  สิทธิภัสรินทร์
 
1. นางสาวเนตราภา  ขวัญเนตร
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.3 ทอง 4 1. เด็กชายเกริกไกวัล  ตระกูลคุณากร
2. เด็กหญิงเนตรนภา  สุวรรณทัศน์
 
1. นางแสงจันทร์  ปัญญาสุข
2. นางสาววันวิสา  หลำเทียน
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชวินธร  แสงชะอุ่ม
2. นางสาวพุธิตา  ศรีพายัพ
 
1. นางแสงจันทร์  ปัญญาสุข
2. นางสาววัชรินทร์  วัดทอง
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธันยพร  มาลัยขวัญ
 
1. นางพิชญ์สนันตน์ ธิปัตดี  เที่ยงธรรม
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคงณัฐ  วงษ์ศรี
 
1. นายตำรา  ชาติกานนท์
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิภาดา  พุทธิภควัต
 
1. นางพิชญ์สนันตน์ ธิปัตดี  เที่ยงธรรม
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธีรกานต์  ลาภทองกรสกุลฏิ์
 
1. นางพิชญ์สนันตน์ ธิปัตดี  เที่ยงธรรม
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงไอลดา  วงค์เทศ
 
1. นายตำรา  ชาติกานนท์
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัลยรัตน์  สินทวี
 
1. นายตำรา  ชาติกานนท์
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชาคริยา   คำโท
2. เด็กหญิงเกวลิน  ทองดอนน้อย
 
1. นางสาววนัสนันท์  อินทรบำรุง
2. นายสุรศักดิ์  รักสุย
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กชายวรศักดิ์  สังข์โสม
 
1. นายตำรา  ชาติกานนท์
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพลอยกาญจน์  บุญพิทักษ์
 
1. นายตำรา  ชาติกานนท์
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงนิศากร  ชั่งทอง
2. เด็กหญิงวาวรินทร์  ไทยเจริญ
3. เด็กหญิงสิริยากร  วิโรจน์สกุล
 
1. นายสุรศักดิ์  รักสุย
2. นางสาววนัสนันท์  อินทรบำรุง
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 82.6 ทอง 4 1. นางสาวจิรัชญา  ราชมนตรี
2. เด็กชายจิรายุทธ  ประยูร
3. เด็กชายฐานิรุจ  อยู่สกุล
4. นางสาวณชนก  นันทาธิราช
5. เด็กหญิงทิพย์กมล   ภูเดช
6. เด็กหญิงนภาลาภ  ฉัตรพิริยกุล
7. เด็กหญิงนันทิญา  บุตรโพธิ์
8. เด็กหญิงปราถนา  เทียนประภา
9. เด็กหญิงปวิชญา  ไกรกรรวีวะกุล
10. เด็กหญิงภิชาภา  จินดามณี
11. นางสาวสุทธิกานต์  ข้องม่วง
12. เด็กชายสุทาเทพ  จำเนียนศรี
13. เด็กชายอัครเดช  หนูน้อย
14. นางสาวเฌอเอม  คชลุน
15. เด็กหญิงเพียงตะวัน  สายวายุกุล
 
1. นางสาววันฉัตร  จันทร์โต
2. นางสาวพัชรินทร์  แจ่มสอน
3. นายคงกฤช  บุณย์เพิ่ม
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกนกพล  ฉันทะไท
2. เด็กชายชลันธร  บุญชัย
3. เด็กหญิงภคพร  ประทักษ์กุล
4. เด็กหญิงภัคจิรา  ศรีสุขทักษิณ
5. เด็กหญิงสรัญญา  นิลมณี
 
1. นายบรรเจิด  หน่องพงษ์
2. นายภาณุพันธุ์  วัณณกุล
3. นายคงกฤช  บุณย์เพิ่ม
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.25 ทอง 7 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  อ้นจีน
 
1. นายภาณุพันธุ์  วัณณกุล
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจารุนันท์  ศรีแผ้ว
 
1. นายภาณุพันธุ์  วัณณกุล
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.33 ทอง 4 1. นางสาวกรองทอง  กลิ่นเดช
 
1. นายภาณุพันธุ์  วัณณกุล
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษพร  ไกรสุดจิตร์
2. เด็กชายฐิติพล  ผลผ่องใส
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุขสมัย
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  บัวชัยศรี
5. เด็กชายทยากร  จีนโน
6. เด็กชายนภสินธุ์  กรชี
7. เด็กหญิงพิชชาพร  ไพบูลย์ธนจิตร
8. เด็กหญิงวราพร  รุ่งเรือง
9. เด็กชายศตายุ  โตสำลี
10. เด็กหญิงเขมมิกา  บุญคง
11. เด็กชายเจตพัฒน์  ปลื้มเจริญ
12. เด็กหญิงไอริน  หงสพันธ์
 
1. นายภาณุพันธุ์  วัณณกุล
2. นายบรรเจิด  หน่องพงษ์
3. นางสาวพัชรินทร์  แจ่มสอน
4. นายคงกฤช  บุณย์เพิ่ม
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณชล  ปัญญา
2. นายณัฐนันท์  วัฒนวนิชกานนท์
3. นายธารา  จิตตาภรณ์
4. นายภัทรากร  รุ่งเรืองธัช
5. นางสาวหทัยชนก  เขียวศรี
6. นางสาวอารยา  เล็กสาคร
7. นายเมธี  วงสามาตย์
8. นายเรืองศักดิ์  แสนสนิท
 
1. นายภาณุพันธุ์  วัณณกุล
2. นายบรรเจิด  หน่องพงษ์
3. นายคงกฤช  บุณย์เพิ่ม
4. นางสาวพัชรินทร์  แจ่มสอน
 
38 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ขันตี
2. เด็กชายอัครเดช  หนูน้อย
 
1. นางอัญชลี  ด้วงแก้ว
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 80.4 ทอง 4 1. นางสาวนนทนรี  อัครธนเลิศ
 
1. นางศุภาพร  พรหมมาศ
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  ธรรมนิตย์นิยม
 
1. นางสาวปัณณพร  พรมสอน
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววรินกานต์  ศรีชมภู
 
1. นางประเทือง  รุ่งโรจน์
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอภิชญา  เพียงใหม่
 
1. นางสาวมีนราศี  ถาวรสุข
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณติยา  สิริพัชโรธรณ์
2. นางสาวลักษณา  น้อยกอ
 
1. นางสาวอัฐพร  สมบูรณ์
2. นางสาวพิมนภา  โสภากุล
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวอัญชลี  หมื่นหล้า
 
1. นางสาวอัฐพร  สมบูรณ์
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนวัฒน์  ปัญจวิรัติ
2. นายปัณณธร  อินทรศร
3. นางสาวสุดารัตน์  แซ่คู
4. นายอธิพัฒน์  โพธิ์ทอง
5. นางสาวอนัญลักษณ์  ปรางทอง
 
1. นางสาวอัฐพร  สมบูรณ์
2. นางสาวพิมนภา  โสภากุล
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นายธเนศพล  สุขสมนาวุฒิ
 
1. นางกฤษณา  ชัยฤทธิ์
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80.35 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนัญชิดา  ภิรมย์นิ่ม
2. นางสาวธมนวรรณ  กะนาวาลย์
3. นายปรเมศร์  คนิวรานนท์
4. นางสาวปาริชาต  เลิศอัคระรัตน์
5. นายพีรศิลป์  เนตรจุ้ย
6. นายศรัณยพงศ์  ธรรมวิมุตติกุล
 
1. นางสาวทิวาพร  วานิช
2. นายชาญวิทย์  พัฒนะราช
3. ว่าที่ร้อยเอกเอนก  แก้วเทพ
 
48 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงฐาปณัฐ  เกินพา
2. เด็กหญิงธัญชนิต  สุขเทียมสุวรรณ
 
1. นางวราภรณ์  วิมลกาญจนา
2. นางสาวชลธิชา  ฝักทอง
 
49 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรีจันทร์ไทร
2. เด็กชายอินทรวัต  กันติ๊บ
 
1. นางสาวจิตตมาสฑ์  แจ้งใจ
2. นายจักรพันธ์  เพชรพราว
 
50 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 6 1. เด็กชายติรวิชญ์  เกษมไชยานันท์
2. เด็กชายหงสรถ  สวัสดีมูล
 
1. นางสาวสิริพร  แซ่ลี้
2. นางสาวดวงกมล  ณ นคร
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพุฒิพร  เลาหไทยมงคล
2. เด็กหญิงสาริศา  แสงอุทัย
 
1. นางวราภรณ์  วิมลกาญจนา
2. นางณัฐฎมณฑ  เทศนาบุญ
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติภพ  น้อยอยู่
2. เด็กชายวิฑิตยา  นาถวิล
 
1. นายกฤตธน  สุขวารี
2. นายจักรพันธ์  เพชรพราว
 
53 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายติรวิชญ์  เกษมไชยานันท์
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา  วารี
3. เด็กชายหงสรถ  สวัสดีมูล
 
1. นางสาวสิริพร  แซ่ลี้
2. นางสาวจิตตมาสฑ์  แจ้งใจ
 
54 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพันธกร  แสงจินดา
2. นายภูวรินทร์  สังฆมาศ
3. นางสาวสุชานา  ขำลำภู
 
1. นางสาวจิตตมาสฑ์  แจ้งใจ
2. นางสาวสิริพร  แซ่ลี้
 
55 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกัณฑ์ภัค  บุญประสาท
2. เด็กหญิงธนัชพร  อุระพนม
3. เด็กหญิงพรธิตรา  หมอนทอง
4. เด็กหญิงภาวิณี  ดีสมชื่อ
5. เด็กหญิงวรัญญา  สุกจั่น
6. เด็กหญิงอัญชิสา  แสงสุวรรณ
 
1. นายฐสิษฐ์  วังทะพันธ์
2. นางสุภาภรณ์  อินทร์เชื้อ
3. นายภานุฉัตร  เผือกผ่อง
 
56 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.6 ทอง 4 1. เด็กชายกฤษดาบดินทร์  สำราญดี
2. เด็กหญิงฐิตาภา  คงขำ
3. เด็กหญิงธนัตดา  บรรพตาธิ
 
1. นางสาวคณินญา  เหล่าหมวด
2. นางสาวเขมมิกา  กลิ่นสาโรจน์
 
57 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพัชรพร  นิยมเดชา
2. นางสาวสิวพร  ลาอยู่สุข
3. นางสาวอรญา  แซ่นิ้ม
 
1. นางสาวคณินญา  เหล่าหมวด
2. นางสาวเขมมิกา  กลิ่นสาโรจน์
 
58 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญชนก  จรูญเลิศทรัพย์
2. เด็กหญิงนันทิชา  แน่งน้อย
3. เด็กหญิงสุวิชาดา  เมืองมูล
 
1. นางกาญนิกา  ศิริจรรยาธรรม
2. นางนิธินันท์  โควินท์ทวีวัฒน์
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เปี่ยมคุ้ม
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แสงจั่น
3. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ดิษฐรักษ์
 
1. นายภานุฉัตร  เผือกผ่อง
2. นางสุภาภรณ์  อินทร์เชื้อ