สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปีย์รดา  ธรรมชัยกุล
 
1. นางสาวแสงดาว  ชาวโพธิ์เอน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวทัณฑิกา  ชื่นใจคำ
 
1. นางสาวจิตรลดา  นาคศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวิสัยทัศน์  ฐานกระโทก
 
1. นางนฤมล  ศักดิ์ศรีเกษมกุล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นางสาวอรอุมา  โลมะ
 
1. นางสาวปวริศา  ปรางวิสุทธ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 81.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุภาพร  บุญฤทธิ์
 
1. นายปรัชญา  ซื่อสัตย์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 72.4 เงิน 8 1. นางสาวภภัทร์ฉัตร  ม่วงปั้น
 
1. นางจันทนา  อินทร์จันทร์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  ส่งฤทธิ์
 
1. นายศรราม  แสงสว่าง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85.6 ทอง 5 1. นางสาวสรัญญา  เข็มกลัด
 
1. นางสาวประไพศรี  ปัญญา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 86.12 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  พุ่มบางป่า
2. เด็กหญิงกุศลิน  มีสติ
3. เด็กหญิงวทันยา  ตั้งพรพิสิฐ
 
1. นายวิชญ์พล  ปัญญา
2. นายศรราม  แสงสว่าง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวบัณฑิตา  ศรีสด
2. นางสาวบุษบาวิลิศ  นิลทราช
3. นางสาวแกมแก้ว  ตั้งมั่น
 
1. นางสุรีย์  ศิริปัญญาวงศ์
2. นายวีรภัทร  ศุภรสิงห์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 76.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมธุมิตร  เกียรติโพธิ์
2. เด็กหญิงศศิธร  มาลัยวงษ์
 
1. นางสาวประไพศรี  ปัญญา
2. นายธีรพงศ์  มีโภค
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 6 1. นายจินตนฤทธิ์  สาคร
2. นางสาวลภัสลดา  เปียมิน
 
1. นางสาวอาภรณ์  คูประเสริฐวงษ์
2. นางสาวพรพรรษา  สุพลชัย
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ประดิษฐ์ค่าย
2. เด็กชายทศพร  แจ้งพูน
 
1. นายธนพล  สรรคพงษ์
2. นายนภณัฐ  ไผ่ชู
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นางสาวอัจฉราวรรณ  ภูบัวดวง
 
1. นายนภณัฐ  ไผ่ชู
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงนิรดา  รัตนบุญวานิช
 
1. นางสาวนัยเนตร  ดงทอง
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพรหมินทร์  วุฒิวิวัฒน์ชัย
 
1. นางสาวประกิตศรี  เผ่าเมือง
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวดลพร   ภู่วิจิตร
2. นางสาวตุลยดา  แหลมภู่
3. นางสาวสุทัตตา   ภิระบรรณ์
 
1. นางปราณี  อบเทศ
2. นางปณิชา   ธรรมนรภัทร
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพลัฏฐพล  ธรรมนรภัทร
2. เด็กหญิงวิพาวรรณ  เขมะรังษี
3. เด็กชายสุกฤษฏิ์  แย้มวงษ์
 
1. นางปณิชา  ธรรมนรภัทร
2. นายวัฒนา  แก้วมงคล
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทศพร  แจ้งพูน
2. เด็กหญิงพจริน  พลบุตร
 
1. นางสาวประกิตศรี  เผ่าเมือง
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนกร  โกวิทยากร
2. นายภัทรเดช  โสภณรัตน์
 
1. นางสาวประกิตศรี  เผ่าเมือง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายรัฐนันท์  แสงจันทร์เจิดจ้า
 
1. นายธีระชัย  เจริญต้นตระกูล
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 9 1. นายรวิชญ์  ชัยอารีย์กิจ
 
1. นางสาวนัยเนตร  ดงทอง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กชายชวนากร  เกิดทอง
2. เด็กชายภูดิศ   ว่องไวคุณอนันท์
 
1. นางสาวสุภัททรา  ทองเปลี่ยน
2. นางสาวอภิชญา  ไชยยะ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 8 1. นางสาวปฐวี  คิดเคียน
 
1. นางสาวอภิชญา  ไชยยะ
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 63.5 ทองแดง 7 1. นางสาวรวิสรา  ศรีเมฆ
 
1. นางสาวสุรีพร  หาไมตรี
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงพุธิตา  เตยวงศ์ศักดิ์
2. เด็กหญิงวิพาวรรณ  เขมะรังษี
3. เด็กชายศรัณย์  สุทธิวงศ์
 
1. นางจุฬาพร  แก้วเซ่ง
2. นางอัจฉรา  เย็นรัตน์
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76.75 เงิน 5 1. นายจักรภัทร  สุทธฺิยุทธ์
2. นางสาวชนัญชิดา  ธารพุฒ
3. นางสาวนภสร  ฤทธิ์เนติกุล
 
1. นางสาวกันย์ณัชชา  บำรุงผล
2. นายกิตติศักดิ์  รอดเริง
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนภูมิ    กองกะมุด
2. เด็กหญิงรมิตา   รักบัญชา
3. เด็กชายรัฐนันท์   แสงจันทร์เจิดจ้า
 
1. นางกานต์รวี  ผิวนิ่ม
2. นางสาวชญาภา  พาขุนทด
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81.2 ทอง 6 1. นางสาวจันธิรา  จันทกลัด
2. นางสาวสุธิกานต์  ศรีมงคล
3. นางสาวสุธินี  ศรีมงคล
 
1. นายชวลิต  สุจริต
2. นายปริญญา  อินทรา
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89 ทอง 6 1. เด็กชายกฤติเดช   พิทักษ์
2. เด็กหญิงชัญญา  ธิติเมธาวี
3. เด็กหญิงปัญญารัตน์  เกนวิถี
 
1. นางธันว์ชนก   บัวคงดี
2. นายธีรศักดิ์  กรดแก้ว
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นายฐากูร  ภู่สมบุญ
2. นายมาวิน  ขำดี
3. นายรัชภูมิ  พุทธเทศก์
 
1. นางชบาไพร  สืบสำราญ
2. นางสาวรัชดาภรณ์  ฆ้องคำกล
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 72.8 เงิน 6 1. เด็กหญิงนัตชนก   ภูมิลา
2. เด็กหญิงนุชนารถ   ดีวุ่น
3. เด็กหญิงพิมพ์พิศา   ขุนหอม
 
1. นางสาวสุจิตรา  หนูงาม
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  ธนูเงิน
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80.6 ทอง 7 1. นางสาวชมพูนุช  เชื้อมีแรง
2. นายภาคภูมิ  วารีสวัสดิ์กุล
3. นางสาวอารยา  สุโพธิ์
 
1. นางสาวเฟื่องลัดดา  จิตจักร
2. นางสาวพิมณฑ์รัตน์  กลิ่นจันทร์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงศุภกานต์  ชิ้นดรณิรัตน์
2. เด็กหญิงศุภมาส  สีเกี๋ยง
 
1. นายฟาร์  นุชเนื่อง
2. นายสุระศักดิ์  ป้องคำสิงห์
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70.5 เงิน 6 1. นางสาวมณีรัตน์  มุสิกรุณ
2. นางสาวยศวดี  หิรัญขันธ์
 
1. นายสุภกร  เขตมนตรี
2. นางสาวมารียำ  แปะโพระ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวาลิด   นามวิลัย
2. เด็กชายสหรัฐ   อ่อนน้อม
 
1. นายณัฐพงษ์  ศุภาสร
2. นายออมทรัพย์   ดวงศรี
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐมญชุ์   จันเสถียรวรกุล
2. เด็กหญิงไอรดา   สีบุญทา
 
1. นายออมทรัพย์   ดวงศรี
2. นายณัฐพงษ์  ศุภาสร
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรพัชราภา  ช้างน้อย
2. เด็กหญิงพรนภา  แซ่จัน
3. เด็กหญิงยมุนา  บุญฤทธิ์
4. เด็กหญิงวริศรา  ด่อนแก้ว
5. เด็กหญิงอพัชริดา  เกาะสา
 
1. นางสาววรรณวิภา  เกษมรัตน์
2. นางสาวปุญญิสา  วรรณดี
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80.33 ทอง 4 1. นางสาวณัชชา  เกิดพิบูลย์
2. นายณัฐกานต์  ทองอ่อน
3. นางสาวปภาวดี  วัฒนเจริญทรัพย์
4. นางสาวศศินันท์  กมลคร
5. นางสาวสุปวีณ์  เหล่าบัวบาน
 
1. นางสาวเพ็ญภัทร  เกิดลาภี
2. นายนำพล  สาสิงห์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรนิศ  บำรุงสวัสดิ์
2. เด็กหญิงชญานันท์  พิทักษ์
3. เด็กหญิงณัฐชา  โรจนวิตร
4. เด็กหญิงวรรณกานต์  มาพร้าว
5. เด็กหญิงเกตุวดี  แก้วไทรอินทร์
 
1. นายณัฐพงษ์  อภิสุวรรณกุล
2. นายชวดล  บุญอินทร์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิดาภา  รัตนไพบูลย์
2. นางสาวชุติกาญจน์  ผ่านภูวงษ์
3. นางสาวฐิติรัตน์  ศิรินาม
4. นางสาวพันไมล์  วงศ์จินดานนท์
5. นางสาววรินทร์ธร  เพิ่มศิริคณาชัย
 
1. นายชัชวาล  เชียงสน
2. นายตฤณเศรษฐ์  รัตนรังสฤษฏ์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธัชชัย  ศุภอดุลย์
2. นายนนทวัฒน์  วันปาน
3. นายฤทธิชัย  นวลฉวี
4. นายวัชรพงษ์  บุญเพ็ง
5. นายศุภกฤต   มณีรัตน์
 
1. นายติณณภพ  เชื้อชา
2. นายอลงกรณ์  ประสิทธิชัย
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิริกาญจน์  ประสพสุข
 
1. นายคณิต   บุตรตรา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 76 เงิน 7 1. นางสาวนริศรา  วัดสิงห์
 
1. นายนิรุช  เหล่าเจริญ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76.3 เงิน 9 1. เด็กชายตุลธร  ปานดำรง
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สุขจำลอง
 
1. นางสาวราตรี  ขันทอง
2. นางสาวหฤทัย   สายสิญจน์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 79.33 เงิน 5 1. นางสาวประวีร์ณัฐ  ตรีคณารักษ์
2. นายศุภกร  แสนคุ้ม
 
1. นางสาวฑาริกา  โคตรวิทย์
2. นางสาวชนิกา  พงษ์มณี
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรชนก  ศักดิ์แสนตอ
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ผ่องใส
3. เด็กหญิงชัญญาพัชญ์  ตรีรัตนาพิทักษ์
4. เด็กหญิงณัฏฐา  อรุณวุฒิวงศ์
5. เด็กหญิงณัฐนรี  ขจายแสง
6. เด็กหญิงมนัสนันท์  เครือบมณี
7. เด็กหญิงวณิชชา  เอกเจริญ
8. เด็กหญิงวัชรีพร  ศรีสมเขียว
9. เด็กหญิงศิริกาญจน์  เมืองคง
10. เด็กหญิงอภิชญา  สุคนธชาติ
 
1. นายใหม่  บุญมี
2. นางนวลจันทร์  น้ำยาง
3. นางสาวปทุมมา  แหวนวงษ์
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 -1 - 1. เด็กหญิงกุลภัสส์  การสะสม
2. เด็กชายณบดี  สอนประจักษ์
3. เด็กหญิงธัญญ์รวี  สุริยชัยจิรกิจ
4. เด็กหญิงพิรานันท์   เจริญทรัพย์
5. เด็กหญิงภัทรภร  คัมภีรภาพ
6. เด็กชายวรชัย  วิริยสกุลชัย
7. เด็กหญิงวาริน  รอดสวัสดิ์
8. เด็กชายศุภสิทธิ์  ดอนกันหา
9. เด็กชายสิทธิโชค  แสวงพล
10. เด็กหญิงสโรชา  คงมี
 
1. นายอดิศร  เมืองซ้าย
2. นายสมโภชน์  เจริญขำ
3. นางเนาวรัตน์  หน่อแก้ว
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 -1 - 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ประดิษฐ์ค่าย
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีประทุม
3. เด็กหญิงชนิดา  สุขภาค
4. เด็กหญิงฐิติชา  สายพันธ์
5. เด็กหญิงประภัสสร  เสมอใจ
6. เด็กหญิงรติมา  หว่างเจริญ
7. เด็กหญิงรัตนาวดี  ชินศรี
8. เด็กชายวริศรา   ด่อนแก้ว
9. เด็กหญิงศิรประภา  ชำนาญชานันท์
10. เด็กหญิงอารยา  สอนอินทร์
 
1. นายสมโภชน์  เจริญขำ
2. นายอดิศร  เมืองซ้าย
3. นายโชฎก  เรืองผิว
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงขวัญแก้ว  ฤทธิ์ดี
2. เด็กชายธนวัต  มอญขาม
3. เด็กหญิงธิติชา  สายพันธ์
4. เด็กชายนันทภพ  พูลวิทย์
5. เด็กหญิงประภัสสร  เสมอใจ
6. เด็กชายปิยางกูร  สายชู
7. เด็กหญิงพรรษชล  โหรวรรณ์
8. เด็กหญิงภัทรพร  รักษา
9. เด็กหญิงรติมา  หว่างเจริญ
10. เด็กชายสุขนันท์  นิลวงศ์
 
1. นายสมโภชน์  เจริญขำ
2. นายเกรียงไกร  บัวใหญ่รักษา
3. นายอดิศร  เมืองซ้าย
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6 -1 -   1. นายสมโภชน์  เจริญขำ
2. นายไพบูลย์  ถนอมทรัพย์
3. นายเกรียงไกร  บัวใหญ่รักษา
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุภัทรกุลชัย
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ประทุมขันธ์
 
1. นายสุรชัย  สัมโย
2. นางสาวชลดา   อานี
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนกร  เชวงปาน
2. เด็กชายธนลภัส  วรรณสวาท
 
1. นางเนาวรัตน์  หน่อแก้ว
2. นายโชฎก  เรืองผิว
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ดาวดึงษ์
 
1. นางสาวกรสุดา  ชิตรัตน์
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธรรมนำพร  น้ำทิพย์ทองคำ
 
1. นางกัลยา  อบสุวรรณ
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กชายศุภชัย  สะอาดชูชม
 
1. นางสาวกรสุดา  ชิตรัตน์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอโณทัย  รอดหลัก
 
1. นางกัลยา  อบสุวรรณ
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสวิตตา  ศิรินาม
 
1. นางสาวกรสุดา  ชิตรัตน์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกฤตยาพร  น้อยเกตุ
 
1. นางกัลยา  อบสุวรรณ
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สุ่นปาน
 
1. นางสาวกรสุดา  ชิตรัตน์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมณทิญา  กิ่มเปี่ยม
 
1. นางกัลยา  อบสุวรรณ
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณิชมน  มิลินทรศาลา
2. เด็กหญิงอณัฐฎา  ฉัตรชมภู
 
1. นางสาวกรสุดา  ชิตรัตน์
2. นางกัลยา  อบสุวรรณ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสโรชา  กรุณาฤทธิโยธิน
 
1. นายวิทวัส  เอี่ยมผู้ช่วย
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวัทธิกร  ศิรินาม
 
1. นายวิทวัส  เอี่ยมผู้ช่วย
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 84.66 ทอง 5 1. เด็กหญิงชญาภรณ์  วรสุขศรี
 
1. นายศุภณัฐ  นุตมากุล
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวีรภัทร  หอมสนั่น
 
1. นายศุภณัฐ  นุตมากุล
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 87.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงรุ่งกมล  ธัญญะ
 
1. นายศุภณัฐ  นุตมากุล
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษณะ  สมานหมู่
 
1. นายศุภณัฐ  นุตมากุล
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรรณพร  สุวรรณรัตน์
 
1. นายไกรสิทธิ์  อัจฉริยะประสิทธิ์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุภาพร  คำกิจ
 
1. นายไกรสิทธิ์  อัจฉริยะประสิทธิ์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวรวงทอง  สำเภาทอง
 
1. นายไกรสิทธิ์  อัจฉริยะประสิทธิ์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  โชติสมบัติสกุล
 
1. นายไกรสิทธิ์  อัจฉริยะประสิทธิ์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสารินท์  พะเวก
 
1. นายไกรสิทธิ์  อัจฉริยะประสิทธิ์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 50.66 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงณัฐนรี  คำสอน
 
1. นายไกรสิทธิ์  อัจฉริยะประสิทธิ์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภูริณัฐ  สองเมือง
 
1. นายไกรสิทธิ์  อัจฉริยะประสิทธิ์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พุทธเทศน์
 
1. นายไกรสิทธิ์  อัจฉริยะประสิทธิ์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอุบลวรรณ  นรเอี่ยม
 
1. นายไกรสิทธิ์  อัจฉริยะประสิทธิ์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐพล  จิตต์สุข
2. เด็กหญิงพิชามญชุ์  โชติสมบัติสกุล
3. นายภูริณัฐ  สองเมือง
4. นางสาวรวงทอง  สำเภาทอง
5. เด็กหญิงวรรณพร  สุวรรณรัตน์
6. เด็กหญิงสารินท์  พะเวก
7. เด็กหญิงสุภาพร  คำกิจ
8. นางสาวอุบลวรรณ  นรเอี่ยม
 
1. นายไกรสิทธิ์  อัจฉริยะประสิทธิ์
2. นายศุภณัฐ  นุตมากุล
3. ว่าที่ร้อยตรีธนาคุณ  สันติเกื้อกูลวงศ์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ยิ้มทิม
2. เด็กหญิงชญาภรณ์  วรสุขศรี
3. เด็กหญิงณัฐนรี  คำสอน
4. เด็กชายณัฐวัตร  ศรีประเสริฐ
5. เด็กหญิงธารินี  ศรีมุข
6. เด็กหญิงปณัฐฑิตา  บุญแก้ว
7. เด็กชายพงศกร  ชูกลิ่น
8. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พุทธเทศน์
9. เด็กชายภสุ  พยาฆรสดุดี
10. เด็กหญิงรุ่งกมล  ธัญญะ
11. เด็กหญิงวรรณพร  สุวรรณรัตน์
12. เด็กหญิงศศิวิมล  จันทร์สนั่น
13. เด็กหญิงสารินท์  พะเวก
14. เด็กหญิงสุภาพร  คำกิจ
15. เด็กหญิงอาภาภัทร์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายไกรสิทธิ์  อัจฉริยะประสิทธิ์
2. นายศุภณัฐ  นุตมากุล
3. นายสมฤกษ์  อุ่นจันทร์
4. นายเรวัตร  ชาลาพล
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ยิ้มทิม
2. เด็กชายกฤษณะ  สมานหมู่
3. เด็กหญิงชญาภรณ์  วรสุขศรี
4. เด็กหญิงปณัฐฑิตา  บุญแก้ว
5. นางสาวปัญญวัน  รุกเครือ
6. เด็กชายพงศกร  ชูกลิ่น
7. เด็กชายภสุ  พยาฆรสดุดี
8. เด็กหญิงรุ่งกมล  ธัญญะ
9. นายวีรภัทร  หอมสนั่น
10. เด็กหญิงศศิวิมล  จันทร์สนั่น
11. เด็กหญิงอาภาภัทร์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายศุภณัฐ  นุตมากุล
2. นายไกรสิทธิ์  อัจฉริยะประสิทธิ์
3. ว่าที่ร้อยตรีธาราพงษ์  แสงหล่อ
4. นายธนาขวัญ  ไหวเทศ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกอบการ  เดชานุวัติ
2. เด็กชายกิตติ  มีทรัพย์
3. เด็กหญิงขวัญเกล้า  เหล่าจันทร์
4. เด็กชายรัชพล  โพธิ์เหลือ
5. เด็กชายวิศรุต  จันทร์ละมุนมา
6. เด็กชายศุภเสกข์  จันทน์มุข
 
1. นายเรวัตร  ชาลาพล
2. นายสมฤกษ์  อุ่นจันทร์
3. ว่าที่ร้อยตรีธนาคุณ  สันติเกื้อกูลวงศ์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายฉลองรัขต์  ภู่ห้อย
2. นายธัญพิสิษฐ์  โรจนาภา
3. นายบุญชนก  วรรคพานิชย์
4. นายฤทธิชัย   นวลฉวี
5. นายวัชรพงษ์  บุญเพ็ง
6. นายศรัญย์ภัทร  เครือเพชร
 
1. นายเรวัตร  ชาลาพล
2. นายสมฤกษ์  อุ่นจันทร์
3. นายธนาขวัญ  ไหวเทศ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวีรยุทธ  เหมือนสิงห์
 
1. นายสมฤกษ์  อุ่นจันทร์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนนทวัฒน์  วงโสภา
 
1. นายสมฤกษ์  อุ่นจันทร์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรางคณานันท์  ชินวงศ์
 
1. นายสมฤกษ์  อุ่นจันทร์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศศิกานต์  ม่วงเอี่ยม
 
1. นายสมฤกษ์  อุ่นจันทร์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกมลเมธ  ตลับทอง
 
1. นายเรวัตร  ชาลาพล
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศักดิธัช  ศรีธยางกูร
 
1. นายเรวัตร  ชาลาพล
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐฐิฐา  จิตหาญ
 
1. นายสมฤกษ์  อุ่นจันทร์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภัทรพร  เลิศอนันต์
 
1. นายเรวัตร  ชาลาพล
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวิวรรธนา  เดชะคัมพร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนาคุณ  สันติเกื้อกูลวงศ์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชินวัตร   ชาติพาณิชย์
 
1. นายธนาขวัญ  ไหวเทศ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงแพรทอง  ต้นสิน
 
1. นายสมฤกษ์  อุ่นจันทร์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอารยา  สุโพธิ์
 
1. นายเรวัตร  ชาลาพล
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 73.33 เงิน 4 1. เด็กชายปรัชญา  เพชรศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนาคุณ  สันติเกื้อกูลวงศ์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 79.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐพนธ์  ธรรมใจ
 
1. นายธนาขวัญ  ไหวเทศ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจัสมิน  บางนารถ
 
1. นายสมฤกษ์  อุ่นจันทร์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนม์นิภา  ขำภักดิ์
 
1. นายธนาขวัญ  ไหวเทศ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 74.4 เงิน 4 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   บุญเรือง
2. เด็กชายธนพัฒน์  นิลเสถียร
3. เด็กหญิงบุศรินทร์  ธีราธรรม
4. เด็กหญิงบุษกร  ประภัสสร
5. เด็กชายปิยะศุุภกานฒ์  วงศ์ประสิทธิ์
6. เด็กชายวรพงศ์  วิเศษวิสัย
7. เด็กหญิงวรรณวิสา  สุขสำราญ
8. เด็กชายวัทธิกร  ถนอมรักษ์
9. เด็กหญิงสุธิมา  มีนันท์
10. เด็กหญิงเขมลิน  คนหลัก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนาคุณ   สันติเกื้อกูลวงศ์
2. นายธนาขวัญ  ไหวเทศ
3. นายเรวัตร  ชาลาพล
4. นายพัสกร  โหมเพ็ง
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกมล  ลิ้มลาภดี
2. นายทวีณัฐ  นิลสอน
3. นายธนวัฒน์  แซ่โต่
4. นางสาวนิชดา  สัญญเขตต์
5. นายปกรณ์  ไชยเวช
6. นายพีรวุฒิ  นารี
7. นางสาวภัทราภรณ์  รักเรือง
8. นางสาวศุภรัตน์  ภู่ศรี
9. นางสาวอรพินท์  ฤาชา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนาคุณ  สันติเกื้อกูลวงศ์
2. นายธนาขวัญ  ไหวเทศ
3. นายนายสมฤกษ์  อุุ่นจันทร์
4. นายพัสกร  โหมเพ็ง
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ไตรวิวัฒน์
2. เด็กหญิงดารณี  ทับทิมไทย
3. เด็กหญิงถาวรีย์  หวานชะเอม
4. เด็กชายธนพล  ต้อยปาน
5. เด็กหญิงธัญญารัตน์  คานงาม
6. เด็กหญิงสุธีนี  ป้อมแก้ว
7. เด็กหญิงอรนริน  ปานขาว
8. เด็กหญิงอุรัสยา  อุโฆษจันทร์
 
1. นางจารุกิตติ์  ชินนะประภา
2. นางสาววีณา  เรี่ยวแรง
3. นายธนากรณ์  เข็มกลัด
4. นางภัสรา   ศรีรุ่งโรจน์เจริญ
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนากานต์  อุ่นวรรณธรรม
2. นางสาวปาริฐา  เรืองจันทร์
3. นางสาวระพีพัฒน์  ดวงแก้ว
4. นางสาวฤทัยธนวรรณ  หวังศรี
5. นางสาวสิรินดา  เปรมผล
6. นางสาวอภิชญา  ยงยืน
 
1. นางจารุกิตติ์  ชินนะประภา
2. นางสาววีณา  เรี่ยวแรง
3. นายธนากรณ์  เข็มกลัด
4. นางภัสรา   ศรีรุ่งโรจน์เจริญ
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นางสาวจิตราพัชญ์  ชัยวราจิรกิจ
2. นางสาวจุฑาภรณ์  ไปล่ปลั่ง
3. นางสาวปาริฐา  เรืองจันทร์
4. นางสาวพิมพ์พิชชา  เพื่อตระกูล
5. นางสาววรัญญา  สุขประเสริฐ
6. นางสาวสิรินดา  เปรมผล
 
1. นางจารุกิตติ์  ชินนะประภา
2. นางสาววีณา  เรี่ยวแรง
3. นายธนากรณ์  เข็มกลัด
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิชามญช์  นิมานะ
 
1. นางสาวสุธารัตน์  ผลมีศักดิ์
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิราภา  บุญรอด
 
1. นางเกวรินทร์  ภิรมย์ญาณ
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงบุษกร  ประภัสสร
 
1. นางวรรณวิสา  ศิริจันทะพันธุ์
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสุธีรัชต์  มณฑาณี
 
1. นางมิ่งขวัญ  สุขมาก
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กชายณพรรษ  จำนงค์ผล
 
1. นางนงลักษณ์  แย้มคำ
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธนลภัส  วรรณสวาท
 
1. นางนงลักษณ์  แย้มคำ
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  โอรทัต
2. เด็กหญิงนวพร  จันทรวงศ์ไพศาล
3. เด็กหญิงปัญญารัตน์  เกนวิถี
4. เด็กหญิงวณิชชา  เอกเจริญ
5. เด็กหญิงศิรดา  โตสิงห์
 
1. นางนชนุช  ศุทธดา
2. นางสาวพเยาว์  ยศชัยภูมิ
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นายจักรรัตน์  ทีอุทิศ
2. นายตะวัน  มุ่งสูงเนิน
3. นายธนบดี   จตุวงษ์วิวัฒ
4. นายธนวิทย์  สุวรรณพาหุ
5. นายพีรพัฒน์  จันทร์น้อย
 
1. นางอรพิน  จันทร์ประเสริฐ
2. นางนงลักษณ์   แย้มคำ
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 74.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ร่วมนาพะยา
2. เด็กหญิงศกุลตลา   ก่อแก้ว
 
1. นางสาวคียาภัทร  มณีรักษ์
2. นางสาวรติกร  บนสูงเนิน
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววิจิตรา  คุ้มหนองแดง
2. นางสาวสัตตกมล  โมทจิตต์
 
1. นายธานัท  เดชะศาศวัต
2. Mr.Mo  Xinghua
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แตงกวารัมย์
2. เด็กหญิงธัญพิชชา  พรมศรี
 
1. นางสาวพักตร์จิรา  มีสมพงษ์
2. นางสาวกัญญลักษณ์  จันทรวิบูลย์
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 72.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกันติชา  วิเชียรเกื้อ
2. นางสาวภัทรสรณ์  ชัยตระกูลเสนา
 
1. นางสาวกัญญลักษณ์  จันทรวิบูลย์
2. นางสาวพักตร์จิรา  มีสมพงษ์
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 64 ทองแดง 4 1. นางสาวชนัญชิดา  นวลสุข
2. นายนนธวัช  เทียมเมือง
 
1. นางสาวบงกศรัศม์  สุรังคพิพรรธน์
2. นางสาวบุปผา  พ่วงปิ่น
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวธัญรดา  วิมลชัยธีรสกุล
 
1. นางสาวเรวิกา  กลัดแพ
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนันทนิตย์  นันทะวงศ์
 
1. นางสาวกัญญลักษณ์  จันทรวิบูลย์
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวน้ำผึ้ง  ผิวชะอุ่ม
2. นายพสิษฐ์  ชัยงาม
3. นางสาวอักษราภัค  ปราชญ์เรืองไกร
4. นางสาวเพชรลดา  ศรีวิเศษ
5. นางสาวเมทิกา  อารยะกุล
 
1. นายธานัท  เดชะศาศวัต
2. MissLi  Mingwei
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชยาภรณ์  จันทรา
2. นายปฏิภาณ  กมลกิตติกร
3. นางสาวพิญญานันท์  ตั้งโรจนลักษณ์
4. นางสาวพิมพ์นิภา  อัครถาวรพัฒน์
5. นางสาวสุพิชฌาย์  ชีวพิทักษ์ผล
 
1. นางสาวกัญญลักษณ์  จันทรวิบูลย์
2. นางสาวพักตร์จิรา  มีสมพงษ์
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชวิน  เลิศศิวาพร
2. นางสาวธนพรรณ  มุณีอุปภัมภ์
3. นายธิติพันธ์  ตะเส
4. นางสาวรัชฎา  อบรองผาด
5. นายเมธัส  อุตสาหะ
 
1. นางสาวบุปผา  พ่วงปิ่น
2. นางสาวบงกศรัศม์  สุรังคพิพรรธน์
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 76.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐณิชา  กิมทรง
2. นางสาวเบญจมาศ  โอฬาร
 
1. นางสาวธัมมิกา  สุทธเศียร
2. นางสาววันใหม่  วงศ์สิม
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 62.65 ทองแดง 7 1. นางสาวปานวาด  เทียบผาย
2. นางสาวศนิชาดา  โมจรินทร์
 
1. นางสาวกัญญลักษณ์  จันทรวิบูลย์
2. นางสาวพักตร์จิรา  มีสมพงษ์
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายบุญญฤทธิ์  ธรรมพันธ์
2. นางสาวภัทรวรินทร์  วิริยะประภานนท์
 
1. นางสาวเกศวิไล  บรรพต
2. นางสาวบุปผา  พ่วงปิ่น
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงกิ่งมณี  พรปรัชญากุล
2. เด็กหญิงปุณยวีร์  บุญงาม
 
1. นางสาวบงกศรัศม์  สุรังคพิพรรธน์
2. นางมิ่งขวัญ  สุขมาก
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนำฝน  ต้นเจริญ
 
1. นางสาวบงกศรัศม์  สุรังคพิพรรธน์
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนวัต  มอญขาม
2. เด็กชายปัณณฑัต  ธารนพ
3. เด็กชายปัณณวัฒน์  ศรีอรุณลักษณ์
4. เด็กหญิงพิชชาพร  บุญอ่อน
5. เด็กหญิงพิชชาภา  เพชรประไพ
6. เด็กหญิงวริศรา  ด่อนแก้ว
7. เด็กหญิงวิภาดา  เอกประพันธ์
8. เด็กหญิงสุธิดา  คูหาเรือง
 
1. นางอุดมพร  ม่วงคำ
2. นายสมโภชน์  เจริญขำ
3. นายอดิศร  เมืองซ้าย
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐภัทร  อิศรางกูร ณ อยุธยา
2. นางสาวธันยมัยธร  ทิวะศะศิธร์
3. นางสาวปวีณ์พร  จงยิ่งเจริญยศ
4. นางสาวภภัทร์ฉัตร  ม่วงปั้น
5. นายวิชิต  ทรัพสำอางค์
6. นายวีราการ  สารสุวรรณ
7. นายศักดิธัช  ศรีธยางกูร
8. นางสาวสรัลชนา  สุขพัลลภรัตน์
9. นายสหรัฐ  บุตรบุญปั้น
10. นางสาวอุบลวรรณ  นรเอี่ยม
 
1. นางสาวธัญฑิพา  พอนอ่วม
2. นายนำพล  สาสิงห์
3. นายณัฐพงษ์  อภิสุวรรณกุล
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐศรา  ใจดี
2. นางสาวปรียาพร  ภูวงศ์
3. นางสาวพิมพ์มาดา  กลิ่นศรีสุข
 
1. นางสาววิภาดา  จันทร์ภิรมย์
2. นายสุภกร  เขตมนตรี
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกกร  เล็กภู่
2. เด็กหญิงจิตราภรณ์  พิทักษ์
3. เด็กหญิงสุรนาถ  เชื้อมั่น
 
1. นางสาวณัฏฐิณี  ประเทืองยุคันต์
2. นางสาวนันท์นภัส  ฟูคำ
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฉัตราภรณ์  นูมหันต์
2. นางสาวธิดารัตน์  สมานหมู่
3. นางสาวเบญจมาศ  นรารีพ่วง
 
1. นางสาวณัฏฐิณี  ประเทืองยุคันต์
2. นางสาวนันท์นภัส  ฟูคำ
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนันทพร  เลอยศพรชัย
2. นางสาวเจษฎาพร  อินทะวงษ์
 
1. นางสาวจตุพร  ฉิมมา
2. นางสาววิไลลักษณ์  หงส์หาญณรงค์
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กชายพงศภัค  เธียรสรรชัย
2. นางสาวพิมพ์พลอย  เสมคำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฏฐ์นลิน  เหลือล้น
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 8 1. นายจิรสิน  เรืองสว่าง
2. นายฐิติศักดิ์  มณีพรหม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฏฐ์นลิน  เหลือล้น
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 8 1. เด็กชายคุณากร  ตานา
2. เด็กชายธีรศักดิ์  ล้อมวงศ์
 
1. นางสาวจตุพร  ฉิมมา
2. นางสาววิไลลักษณ์  หงส์หาญณรงค์
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 4 1. นายกิตติพัฒน์  โนนหัวรอ
2. นายวีรการ  สารสุวรรณ
 
1. นางสาวจตุพร  ฉิมมา
2. นางสาววิไลลักษณ์  หงส์หาญณรงค์
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75.5 เงิน 6 1. นางสาวธัญวรัตน์  คชฤทธิ์
2. นางสาวภาวณี  กลั่นธูป
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  หงส์หาญณรงค์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฏฐ์นลิน  เหลือล้น
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  มั่นสาคร
2. เด็กชายเจษฎา  ศรีจุลโพธิ์
 
1. นางปิยวรรณ  อินทานนท์
2. นายอภิสิทธิ์  เสนาฤทธิ์
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปพิชญา  ประทุมมา
2. นางสาวอรพิชญ์  ดุษฎี
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  หงส์หาญณรงค์
2. นางสาววิราภรณ์  เจตวัง
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 98.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐพงษ์  ปัตติสิงห์
2. นายมาวิน  ขำดี
 
1. นางสาววิราภรณ์  เจตวัง
2. นางสาววิไลลักษณ์  หงส์หาญณรงค์
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปัณณธร  อติแสงธรรม
2. นายพงศธร  แก้วผลึก
 
1. นายเฉลิมชัย  ตาระกา
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกรฤทธิ์  ประสพรัตนโชค
2. นายสิฎฐิศักดิ์  เสติ
 
1. นางสาวจตุพร  ฉิมมา
2. นางสาวสุรีพร  หาไมตรี
 
143 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณภัทร  แก้วเกตุ
2. เด็กหญิงพัชร์พิชา  ศิรินพวงศ์
 
1. นายเฉลิมชัย  ตาระกา
 
144 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปารเมศ  คงเจริญ
2. นายรติภพ  ระมณี
 
1. นายเฉลิมชัย  ตาระกา
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธัชชัย  ศุภดุลย์
2. นายนันทกร  พันธ์วุ้น
 
1. นางสาววิราภรณ์  เจตวัง
2. ว่าที่ร้อยเอกวีรพล  แป้นพรหม
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจตุพล  ใจศรี
2. เด็กชายพลัฎฐ์พล  ธรรมนรภัทร
3. เด็กชายสณศพงศ์  วีตระกูล
 
1. นายกมล  เคลื่อนคล้อย
2. นางปณิชา  ธรรมนรภัทร
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจีรพงศ์  เสมอใจ
2. นายณรงค์ฤทธิ์  มุกด์มณี
3. นางสาวธวัลพร  ธัญวรัตม์กุญชร
 
1. นายกมล  เคลื่อนคล้อย
2. นางปิยวรรณ  อินทานนท์
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกัณตนัช  ยอดจิตร์
2. เด็กชายกิตติภพ  พันธะชาติ
3. เด็กชายธีรพงศ์  มากโฉม
 
1. นายกมล  เคลื่อนคล้อย
2. นางจุไรวรรณ  เคลื่อนคล้อย
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปรมัตธ์  กลิ่นบัว
2. นายพัทธดนย์  บัวเผื่อน
3. นายสัญจกร  สุวรรณวงค์
 
1. นายกมล  เคลื่อนคล้อย
2. นางปิยวรรณ  อินทานนท์
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนะชัย  ฉิมแฉล้ม
2. เด็กชายธนกฤต  หงิมตรุษ
3. เด็กหญิงสุกัลทา  คล้ายมาก
 
1. นายกมล  เคลื่อนคล้อย
2. นางจุไรวรรณ  เคลื่อนคล้อย
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวลัคนา  ผลจันทร์งาม
2. นางสาววรรัตน์  แก้วสาร
3. นางสาวสิตา  ถิ่นทองหลาง
 
1. นายกมล  เคลื่อนคล้อย
2. นางปณิชา  ธรรมนรภัทร
 
152 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐกาล  ทิมมานพ
2. เด็กชายธนภูมิ  กองกะมด
3. เด็กชายรัฐนันท์   แสงจันทร์เจิดจ้า
 
1. นางปณิชา  ธรรมนรภัทร
2. นายเฉลิมชัย  ตาระกา
 
153 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพัชรินทร์  พยัคฆา
2. นายอภินันท์  อำเบา
3. นางสาวอารียา  เส็งเอี่ยม
 
1. นายเฉลิมชัย  ตาระกา
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85.99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนากาญจน์  ช้างอยู่
2. เด็กหญิงธีตา  กิจบัญชาพร
3. เด็กหญิงสุรัญญา  แตงเนียม
 
1. นางพิมจิตร์  รมยะพันธุ์
2. นางสาววรางคณา  จันทรารักษ์
 
155 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธันญรัตน์  นพคุณ
2. เด็กหญิงภิญญาดา  ภิญญาคงพงษ์สิน
3. เด็กหญิงมัทธีรา  ดิษเจริญ
 
1. นางดวงฤทัย  ชะดี
2. นางสุชาดา  เหมือนเอี่ยม
 
156 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธนัญญา  คำแก้ว
2. นางสาวนันท์จิตรา  ทองคำพันธ์
3. นายสหรัฐ  บุตรบุญปั้น
 
1. นางดวงฤทัย  ชะดี
2. นางสาวจิตลดา  ตันธะสินธุ์
 
157 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกนกธรรม  แดงปรีชา
2. เด็กหญิงชัญญานุช  ศรีโยธะ
3. เด็กหญิงทิวาพร  อุไรวรรณ์
 
1. นางนพวรรณ   ศิริมาศ
2. นางศิริภรณ์  ขนิษฐบุตร
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 81.64 ทอง 8 1. เด็กหญิงกนกพร  สกุลทอง
2. เด็กหญิงนันทกานต์  นิลาภรณ์
3. เด็กหญิงปนัดดา  มนัสปีติพรรณ
 
1. นางปิยวรรณ  อินทานนท์
2. นายอภิสิทธิ์  เสนาฤทธิ์