สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 6 1. นายจินตนฤทธิ์  สาคร
2. นางสาวลภัสลดา  เปียมิน
 
1. นางสาวอาภรณ์  คูประเสริฐวงษ์
2. นางสาวพรพรรษา  สุพลชัย
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวดลพร   ภู่วิจิตร
2. นางสาวตุลยดา  แหลมภู่
3. นางสาวสุทัตตา   ภิระบรรณ์
 
1. นางปราณี  อบเทศ
2. นางปณิชา   ธรรมนรภัทร
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพลัฏฐพล  ธรรมนรภัทร
2. เด็กหญิงวิพาวรรณ  เขมะรังษี
3. เด็กชายสุกฤษฏิ์  แย้มวงษ์
 
1. นางปณิชา  ธรรมนรภัทร
2. นายวัฒนา  แก้วมงคล
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 9 1. นายรวิชญ์  ชัยอารีย์กิจ
 
1. นางสาวนัยเนตร  ดงทอง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 8 1. นางสาวปฐวี  คิดเคียน
 
1. นางสาวอภิชญา  ไชยยะ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 63.5 ทองแดง 7 1. นางสาวรวิสรา  ศรีเมฆ
 
1. นางสาวสุรีพร  หาไมตรี
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงศุภกานต์  ชิ้นดรณิรัตน์
2. เด็กหญิงศุภมาส  สีเกี๋ยง
 
1. นายฟาร์  นุชเนื่อง
2. นายสุระศักดิ์  ป้องคำสิงห์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 64 ทองแดง 4 1. นางสาวชนัญชิดา  นวลสุข
2. นายนนธวัช  เทียมเมือง
 
1. นางสาวบงกศรัศม์  สุรังคพิพรรธน์
2. นางสาวบุปผา  พ่วงปิ่น
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 62.65 ทองแดง 7 1. นางสาวปานวาด  เทียบผาย
2. นางสาวศนิชาดา  โมจรินทร์
 
1. นางสาวกัญญลักษณ์  จันทรวิบูลย์
2. นางสาวพักตร์จิรา  มีสมพงษ์
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 4 1. นายกิตติพัฒน์  โนนหัวรอ
2. นายวีรการ  สารสุวรรณ
 
1. นางสาวจตุพร  ฉิมมา
2. นางสาววิไลลักษณ์  หงส์หาญณรงค์