สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปีย์รดา  ธรรมชัยกุล
 
1. นางสาวแสงดาว  ชาวโพธิ์เอน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวิสัยทัศน์  ฐานกระโทก
 
1. นางนฤมล  ศักดิ์ศรีเกษมกุล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นางสาวอรอุมา  โลมะ
 
1. นางสาวปวริศา  ปรางวิสุทธ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 72.4 เงิน 8 1. นางสาวภภัทร์ฉัตร  ม่วงปั้น
 
1. นางจันทนา  อินทร์จันทร์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 76.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมธุมิตร  เกียรติโพธิ์
2. เด็กหญิงศศิธร  มาลัยวงษ์
 
1. นางสาวประไพศรี  ปัญญา
2. นายธีรพงศ์  มีโภค
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นางสาวอัจฉราวรรณ  ภูบัวดวง
 
1. นายนภณัฐ  ไผ่ชู
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทศพร  แจ้งพูน
2. เด็กหญิงพจริน  พลบุตร
 
1. นางสาวประกิตศรี  เผ่าเมือง
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนกร  โกวิทยากร
2. นายภัทรเดช  โสภณรัตน์
 
1. นางสาวประกิตศรี  เผ่าเมือง
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กชายชวนากร  เกิดทอง
2. เด็กชายภูดิศ   ว่องไวคุณอนันท์
 
1. นางสาวสุภัททรา  ทองเปลี่ยน
2. นางสาวอภิชญา  ไชยยะ
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76.75 เงิน 5 1. นายจักรภัทร  สุทธฺิยุทธ์
2. นางสาวชนัญชิดา  ธารพุฒ
3. นางสาวนภสร  ฤทธิ์เนติกุล
 
1. นางสาวกันย์ณัชชา  บำรุงผล
2. นายกิตติศักดิ์  รอดเริง
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 72.8 เงิน 6 1. เด็กหญิงนัตชนก   ภูมิลา
2. เด็กหญิงนุชนารถ   ดีวุ่น
3. เด็กหญิงพิมพ์พิศา   ขุนหอม
 
1. นางสาวสุจิตรา  หนูงาม
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  ธนูเงิน
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70.5 เงิน 6 1. นางสาวมณีรัตน์  มุสิกรุณ
2. นางสาวยศวดี  หิรัญขันธ์
 
1. นายสุภกร  เขตมนตรี
2. นางสาวมารียำ  แปะโพระ
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐมญชุ์   จันเสถียรวรกุล
2. เด็กหญิงไอรดา   สีบุญทา
 
1. นายออมทรัพย์   ดวงศรี
2. นายณัฐพงษ์  ศุภาสร
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธัชชัย  ศุภอดุลย์
2. นายนนทวัฒน์  วันปาน
3. นายฤทธิชัย  นวลฉวี
4. นายวัชรพงษ์  บุญเพ็ง
5. นายศุภกฤต   มณีรัตน์
 
1. นายติณณภพ  เชื้อชา
2. นายอลงกรณ์  ประสิทธิชัย
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 76 เงิน 7 1. นางสาวนริศรา  วัดสิงห์
 
1. นายนิรุช  เหล่าเจริญ
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76.3 เงิน 9 1. เด็กชายตุลธร  ปานดำรง
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สุขจำลอง
 
1. นางสาวราตรี  ขันทอง
2. นางสาวหฤทัย   สายสิญจน์
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 79.33 เงิน 5 1. นางสาวประวีร์ณัฐ  ตรีคณารักษ์
2. นายศุภกร  แสนคุ้ม
 
1. นางสาวฑาริกา  โคตรวิทย์
2. นางสาวชนิกา  พงษ์มณี
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กชายศุภชัย  สะอาดชูชม
 
1. นางสาวกรสุดา  ชิตรัตน์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกมลเมธ  ตลับทอง
 
1. นายเรวัตร  ชาลาพล
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวิวรรธนา  เดชะคัมพร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนาคุณ  สันติเกื้อกูลวงศ์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงแพรทอง  ต้นสิน
 
1. นายสมฤกษ์  อุ่นจันทร์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 73.33 เงิน 4 1. เด็กชายปรัชญา  เพชรศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนาคุณ  สันติเกื้อกูลวงศ์
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 79.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐพนธ์  ธรรมใจ
 
1. นายธนาขวัญ  ไหวเทศ
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 74.4 เงิน 4 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   บุญเรือง
2. เด็กชายธนพัฒน์  นิลเสถียร
3. เด็กหญิงบุศรินทร์  ธีราธรรม
4. เด็กหญิงบุษกร  ประภัสสร
5. เด็กชายปิยะศุุภกานฒ์  วงศ์ประสิทธิ์
6. เด็กชายวรพงศ์  วิเศษวิสัย
7. เด็กหญิงวรรณวิสา  สุขสำราญ
8. เด็กชายวัทธิกร  ถนอมรักษ์
9. เด็กหญิงสุธิมา  มีนันท์
10. เด็กหญิงเขมลิน  คนหลัก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนาคุณ   สันติเกื้อกูลวงศ์
2. นายธนาขวัญ  ไหวเทศ
3. นายเรวัตร  ชาลาพล
4. นายพัสกร  โหมเพ็ง
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกมล  ลิ้มลาภดี
2. นายทวีณัฐ  นิลสอน
3. นายธนวัฒน์  แซ่โต่
4. นางสาวนิชดา  สัญญเขตต์
5. นายปกรณ์  ไชยเวช
6. นายพีรวุฒิ  นารี
7. นางสาวภัทราภรณ์  รักเรือง
8. นางสาวศุภรัตน์  ภู่ศรี
9. นางสาวอรพินท์  ฤาชา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนาคุณ  สันติเกื้อกูลวงศ์
2. นายธนาขวัญ  ไหวเทศ
3. นายนายสมฤกษ์  อุุ่นจันทร์
4. นายพัสกร  โหมเพ็ง
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นายจักรรัตน์  ทีอุทิศ
2. นายตะวัน  มุ่งสูงเนิน
3. นายธนบดี   จตุวงษ์วิวัฒ
4. นายธนวิทย์  สุวรรณพาหุ
5. นายพีรพัฒน์  จันทร์น้อย
 
1. นางอรพิน  จันทร์ประเสริฐ
2. นางนงลักษณ์   แย้มคำ
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 74.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ร่วมนาพะยา
2. เด็กหญิงศกุลตลา   ก่อแก้ว
 
1. นางสาวคียาภัทร  มณีรักษ์
2. นางสาวรติกร  บนสูงเนิน
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 72.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกันติชา  วิเชียรเกื้อ
2. นางสาวภัทรสรณ์  ชัยตระกูลเสนา
 
1. นางสาวกัญญลักษณ์  จันทรวิบูลย์
2. นางสาวพักตร์จิรา  มีสมพงษ์
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนันทนิตย์  นันทะวงศ์
 
1. นางสาวกัญญลักษณ์  จันทรวิบูลย์
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชวิน  เลิศศิวาพร
2. นางสาวธนพรรณ  มุณีอุปภัมภ์
3. นายธิติพันธ์  ตะเส
4. นางสาวรัชฎา  อบรองผาด
5. นายเมธัส  อุตสาหะ
 
1. นางสาวบุปผา  พ่วงปิ่น
2. นางสาวบงกศรัศม์  สุรังคพิพรรธน์
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 76.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐณิชา  กิมทรง
2. นางสาวเบญจมาศ  โอฬาร
 
1. นางสาวธัมมิกา  สุทธเศียร
2. นางสาววันใหม่  วงศ์สิม
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงกิ่งมณี  พรปรัชญากุล
2. เด็กหญิงปุณยวีร์  บุญงาม
 
1. นางสาวบงกศรัศม์  สุรังคพิพรรธน์
2. นางมิ่งขวัญ  สุขมาก
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 8 1. นายจิรสิน  เรืองสว่าง
2. นายฐิติศักดิ์  มณีพรหม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฏฐ์นลิน  เหลือล้น
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75.5 เงิน 6 1. นางสาวธัญวรัตน์  คชฤทธิ์
2. นางสาวภาวณี  กลั่นธูป
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  หงส์หาญณรงค์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฏฐ์นลิน  เหลือล้น
 
35 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจตุพล  ใจศรี
2. เด็กชายพลัฎฐ์พล  ธรรมนรภัทร
3. เด็กชายสณศพงศ์  วีตระกูล
 
1. นายกมล  เคลื่อนคล้อย
2. นางปณิชา  ธรรมนรภัทร