สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวทัณฑิกา  ชื่นใจคำ
 
1. นางสาวจิตรลดา  นาคศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 81.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุภาพร  บุญฤทธิ์
 
1. นายปรัชญา  ซื่อสัตย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  ส่งฤทธิ์
 
1. นายศรราม  แสงสว่าง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85.6 ทอง 5 1. นางสาวสรัญญา  เข็มกลัด
 
1. นางสาวประไพศรี  ปัญญา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 86.12 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  พุ่มบางป่า
2. เด็กหญิงกุศลิน  มีสติ
3. เด็กหญิงวทันยา  ตั้งพรพิสิฐ
 
1. นายวิชญ์พล  ปัญญา
2. นายศรราม  แสงสว่าง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวบัณฑิตา  ศรีสด
2. นางสาวบุษบาวิลิศ  นิลทราช
3. นางสาวแกมแก้ว  ตั้งมั่น
 
1. นางสุรีย์  ศิริปัญญาวงศ์
2. นายวีรภัทร  ศุภรสิงห์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ประดิษฐ์ค่าย
2. เด็กชายทศพร  แจ้งพูน
 
1. นายธนพล  สรรคพงษ์
2. นายนภณัฐ  ไผ่ชู
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพรหมินทร์  วุฒิวิวัฒน์ชัย
 
1. นางสาวประกิตศรี  เผ่าเมือง
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงพุธิตา  เตยวงศ์ศักดิ์
2. เด็กหญิงวิพาวรรณ  เขมะรังษี
3. เด็กชายศรัณย์  สุทธิวงศ์
 
1. นางจุฬาพร  แก้วเซ่ง
2. นางอัจฉรา  เย็นรัตน์
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนภูมิ    กองกะมุด
2. เด็กหญิงรมิตา   รักบัญชา
3. เด็กชายรัฐนันท์   แสงจันทร์เจิดจ้า
 
1. นางกานต์รวี  ผิวนิ่ม
2. นางสาวชญาภา  พาขุนทด
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81.2 ทอง 6 1. นางสาวจันธิรา  จันทกลัด
2. นางสาวสุธิกานต์  ศรีมงคล
3. นางสาวสุธินี  ศรีมงคล
 
1. นายชวลิต  สุจริต
2. นายปริญญา  อินทรา
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89 ทอง 6 1. เด็กชายกฤติเดช   พิทักษ์
2. เด็กหญิงชัญญา  ธิติเมธาวี
3. เด็กหญิงปัญญารัตน์  เกนวิถี
 
1. นางธันว์ชนก   บัวคงดี
2. นายธีรศักดิ์  กรดแก้ว
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นายฐากูร  ภู่สมบุญ
2. นายมาวิน  ขำดี
3. นายรัชภูมิ  พุทธเทศก์
 
1. นางชบาไพร  สืบสำราญ
2. นางสาวรัชดาภรณ์  ฆ้องคำกล
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80.6 ทอง 7 1. นางสาวชมพูนุช  เชื้อมีแรง
2. นายภาคภูมิ  วารีสวัสดิ์กุล
3. นางสาวอารยา  สุโพธิ์
 
1. นางสาวเฟื่องลัดดา  จิตจักร
2. นางสาวพิมณฑ์รัตน์  กลิ่นจันทร์
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวาลิด   นามวิลัย
2. เด็กชายสหรัฐ   อ่อนน้อม
 
1. นายณัฐพงษ์  ศุภาสร
2. นายออมทรัพย์   ดวงศรี
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรพัชราภา  ช้างน้อย
2. เด็กหญิงพรนภา  แซ่จัน
3. เด็กหญิงยมุนา  บุญฤทธิ์
4. เด็กหญิงวริศรา  ด่อนแก้ว
5. เด็กหญิงอพัชริดา  เกาะสา
 
1. นางสาววรรณวิภา  เกษมรัตน์
2. นางสาวปุญญิสา  วรรณดี
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80.33 ทอง 4 1. นางสาวณัชชา  เกิดพิบูลย์
2. นายณัฐกานต์  ทองอ่อน
3. นางสาวปภาวดี  วัฒนเจริญทรัพย์
4. นางสาวศศินันท์  กมลคร
5. นางสาวสุปวีณ์  เหล่าบัวบาน
 
1. นางสาวเพ็ญภัทร  เกิดลาภี
2. นายนำพล  สาสิงห์
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรนิศ  บำรุงสวัสดิ์
2. เด็กหญิงชญานันท์  พิทักษ์
3. เด็กหญิงณัฐชา  โรจนวิตร
4. เด็กหญิงวรรณกานต์  มาพร้าว
5. เด็กหญิงเกตุวดี  แก้วไทรอินทร์
 
1. นายณัฐพงษ์  อภิสุวรรณกุล
2. นายชวดล  บุญอินทร์
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิดาภา  รัตนไพบูลย์
2. นางสาวชุติกาญจน์  ผ่านภูวงษ์
3. นางสาวฐิติรัตน์  ศิรินาม
4. นางสาวพันไมล์  วงศ์จินดานนท์
5. นางสาววรินทร์ธร  เพิ่มศิริคณาชัย
 
1. นายชัชวาล  เชียงสน
2. นายตฤณเศรษฐ์  รัตนรังสฤษฏ์
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิริกาญจน์  ประสพสุข
 
1. นายคณิต   บุตรตรา
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรชนก  ศักดิ์แสนตอ
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ผ่องใส
3. เด็กหญิงชัญญาพัชญ์  ตรีรัตนาพิทักษ์
4. เด็กหญิงณัฏฐา  อรุณวุฒิวงศ์
5. เด็กหญิงณัฐนรี  ขจายแสง
6. เด็กหญิงมนัสนันท์  เครือบมณี
7. เด็กหญิงวณิชชา  เอกเจริญ
8. เด็กหญิงวัชรีพร  ศรีสมเขียว
9. เด็กหญิงศิริกาญจน์  เมืองคง
10. เด็กหญิงอภิชญา  สุคนธชาติ
 
1. นายใหม่  บุญมี
2. นางนวลจันทร์  น้ำยาง
3. นางสาวปทุมมา  แหวนวงษ์
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุภัทรกุลชัย
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ประทุมขันธ์
 
1. นายสุรชัย  สัมโย
2. นางสาวชลดา   อานี
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนกร  เชวงปาน
2. เด็กชายธนลภัส  วรรณสวาท
 
1. นางเนาวรัตน์  หน่อแก้ว
2. นายโชฎก  เรืองผิว
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ดาวดึงษ์
 
1. นางสาวกรสุดา  ชิตรัตน์
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธรรมนำพร  น้ำทิพย์ทองคำ
 
1. นางกัลยา  อบสุวรรณ
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอโณทัย  รอดหลัก
 
1. นางกัลยา  อบสุวรรณ
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสวิตตา  ศิรินาม
 
1. นางสาวกรสุดา  ชิตรัตน์
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกฤตยาพร  น้อยเกตุ
 
1. นางกัลยา  อบสุวรรณ
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สุ่นปาน
 
1. นางสาวกรสุดา  ชิตรัตน์
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมณทิญา  กิ่มเปี่ยม
 
1. นางกัลยา  อบสุวรรณ
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณิชมน  มิลินทรศาลา
2. เด็กหญิงอณัฐฎา  ฉัตรชมภู
 
1. นางสาวกรสุดา  ชิตรัตน์
2. นางกัลยา  อบสุวรรณ
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสโรชา  กรุณาฤทธิโยธิน
 
1. นายวิทวัส  เอี่ยมผู้ช่วย
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวัทธิกร  ศิรินาม
 
1. นายวิทวัส  เอี่ยมผู้ช่วย
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 84.66 ทอง 5 1. เด็กหญิงชญาภรณ์  วรสุขศรี
 
1. นายศุภณัฐ  นุตมากุล
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวีรภัทร  หอมสนั่น
 
1. นายศุภณัฐ  นุตมากุล
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 87.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงรุ่งกมล  ธัญญะ
 
1. นายศุภณัฐ  นุตมากุล
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษณะ  สมานหมู่
 
1. นายศุภณัฐ  นุตมากุล
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรรณพร  สุวรรณรัตน์
 
1. นายไกรสิทธิ์  อัจฉริยะประสิทธิ์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุภาพร  คำกิจ
 
1. นายไกรสิทธิ์  อัจฉริยะประสิทธิ์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวรวงทอง  สำเภาทอง
 
1. นายไกรสิทธิ์  อัจฉริยะประสิทธิ์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  โชติสมบัติสกุล
 
1. นายไกรสิทธิ์  อัจฉริยะประสิทธิ์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสารินท์  พะเวก
 
1. นายไกรสิทธิ์  อัจฉริยะประสิทธิ์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภูริณัฐ  สองเมือง
 
1. นายไกรสิทธิ์  อัจฉริยะประสิทธิ์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พุทธเทศน์
 
1. นายไกรสิทธิ์  อัจฉริยะประสิทธิ์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอุบลวรรณ  นรเอี่ยม
 
1. นายไกรสิทธิ์  อัจฉริยะประสิทธิ์
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐพล  จิตต์สุข
2. เด็กหญิงพิชามญชุ์  โชติสมบัติสกุล
3. นายภูริณัฐ  สองเมือง
4. นางสาวรวงทอง  สำเภาทอง
5. เด็กหญิงวรรณพร  สุวรรณรัตน์
6. เด็กหญิงสารินท์  พะเวก
7. เด็กหญิงสุภาพร  คำกิจ
8. นางสาวอุบลวรรณ  นรเอี่ยม
 
1. นายไกรสิทธิ์  อัจฉริยะประสิทธิ์
2. นายศุภณัฐ  นุตมากุล
3. ว่าที่ร้อยตรีธนาคุณ  สันติเกื้อกูลวงศ์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ยิ้มทิม
2. เด็กหญิงชญาภรณ์  วรสุขศรี
3. เด็กหญิงณัฐนรี  คำสอน
4. เด็กชายณัฐวัตร  ศรีประเสริฐ
5. เด็กหญิงธารินี  ศรีมุข
6. เด็กหญิงปณัฐฑิตา  บุญแก้ว
7. เด็กชายพงศกร  ชูกลิ่น
8. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พุทธเทศน์
9. เด็กชายภสุ  พยาฆรสดุดี
10. เด็กหญิงรุ่งกมล  ธัญญะ
11. เด็กหญิงวรรณพร  สุวรรณรัตน์
12. เด็กหญิงศศิวิมล  จันทร์สนั่น
13. เด็กหญิงสารินท์  พะเวก
14. เด็กหญิงสุภาพร  คำกิจ
15. เด็กหญิงอาภาภัทร์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายไกรสิทธิ์  อัจฉริยะประสิทธิ์
2. นายศุภณัฐ  นุตมากุล
3. นายสมฤกษ์  อุ่นจันทร์
4. นายเรวัตร  ชาลาพล
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ยิ้มทิม
2. เด็กชายกฤษณะ  สมานหมู่
3. เด็กหญิงชญาภรณ์  วรสุขศรี
4. เด็กหญิงปณัฐฑิตา  บุญแก้ว
5. นางสาวปัญญวัน  รุกเครือ
6. เด็กชายพงศกร  ชูกลิ่น
7. เด็กชายภสุ  พยาฆรสดุดี
8. เด็กหญิงรุ่งกมล  ธัญญะ
9. นายวีรภัทร  หอมสนั่น
10. เด็กหญิงศศิวิมล  จันทร์สนั่น
11. เด็กหญิงอาภาภัทร์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายศุภณัฐ  นุตมากุล
2. นายไกรสิทธิ์  อัจฉริยะประสิทธิ์
3. ว่าที่ร้อยตรีธาราพงษ์  แสงหล่อ
4. นายธนาขวัญ  ไหวเทศ
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกอบการ  เดชานุวัติ
2. เด็กชายกิตติ  มีทรัพย์
3. เด็กหญิงขวัญเกล้า  เหล่าจันทร์
4. เด็กชายรัชพล  โพธิ์เหลือ
5. เด็กชายวิศรุต  จันทร์ละมุนมา
6. เด็กชายศุภเสกข์  จันทน์มุข
 
1. นายเรวัตร  ชาลาพล
2. นายสมฤกษ์  อุ่นจันทร์
3. ว่าที่ร้อยตรีธนาคุณ  สันติเกื้อกูลวงศ์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายฉลองรัขต์  ภู่ห้อย
2. นายธัญพิสิษฐ์  โรจนาภา
3. นายบุญชนก  วรรคพานิชย์
4. นายฤทธิชัย   นวลฉวี
5. นายวัชรพงษ์  บุญเพ็ง
6. นายศรัญย์ภัทร  เครือเพชร
 
1. นายเรวัตร  ชาลาพล
2. นายสมฤกษ์  อุ่นจันทร์
3. นายธนาขวัญ  ไหวเทศ
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวีรยุทธ  เหมือนสิงห์
 
1. นายสมฤกษ์  อุ่นจันทร์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนนทวัฒน์  วงโสภา
 
1. นายสมฤกษ์  อุ่นจันทร์
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรางคณานันท์  ชินวงศ์
 
1. นายสมฤกษ์  อุ่นจันทร์
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศศิกานต์  ม่วงเอี่ยม
 
1. นายสมฤกษ์  อุ่นจันทร์
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศักดิธัช  ศรีธยางกูร
 
1. นายเรวัตร  ชาลาพล
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐฐิฐา  จิตหาญ
 
1. นายสมฤกษ์  อุ่นจันทร์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภัทรพร  เลิศอนันต์
 
1. นายเรวัตร  ชาลาพล
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชินวัตร   ชาติพาณิชย์
 
1. นายธนาขวัญ  ไหวเทศ
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอารยา  สุโพธิ์
 
1. นายเรวัตร  ชาลาพล
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจัสมิน  บางนารถ
 
1. นายสมฤกษ์  อุ่นจันทร์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนม์นิภา  ขำภักดิ์
 
1. นายธนาขวัญ  ไหวเทศ
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ไตรวิวัฒน์
2. เด็กหญิงดารณี  ทับทิมไทย
3. เด็กหญิงถาวรีย์  หวานชะเอม
4. เด็กชายธนพล  ต้อยปาน
5. เด็กหญิงธัญญารัตน์  คานงาม
6. เด็กหญิงสุธีนี  ป้อมแก้ว
7. เด็กหญิงอรนริน  ปานขาว
8. เด็กหญิงอุรัสยา  อุโฆษจันทร์
 
1. นางจารุกิตติ์  ชินนะประภา
2. นางสาววีณา  เรี่ยวแรง
3. นายธนากรณ์  เข็มกลัด
4. นางภัสรา   ศรีรุ่งโรจน์เจริญ
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนากานต์  อุ่นวรรณธรรม
2. นางสาวปาริฐา  เรืองจันทร์
3. นางสาวระพีพัฒน์  ดวงแก้ว
4. นางสาวฤทัยธนวรรณ  หวังศรี
5. นางสาวสิรินดา  เปรมผล
6. นางสาวอภิชญา  ยงยืน
 
1. นางจารุกิตติ์  ชินนะประภา
2. นางสาววีณา  เรี่ยวแรง
3. นายธนากรณ์  เข็มกลัด
4. นางภัสรา   ศรีรุ่งโรจน์เจริญ
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นางสาวจิตราพัชญ์  ชัยวราจิรกิจ
2. นางสาวจุฑาภรณ์  ไปล่ปลั่ง
3. นางสาวปาริฐา  เรืองจันทร์
4. นางสาวพิมพ์พิชชา  เพื่อตระกูล
5. นางสาววรัญญา  สุขประเสริฐ
6. นางสาวสิรินดา  เปรมผล
 
1. นางจารุกิตติ์  ชินนะประภา
2. นางสาววีณา  เรี่ยวแรง
3. นายธนากรณ์  เข็มกลัด
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิชามญช์  นิมานะ
 
1. นางสาวสุธารัตน์  ผลมีศักดิ์
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิราภา  บุญรอด
 
1. นางเกวรินทร์  ภิรมย์ญาณ
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงบุษกร  ประภัสสร
 
1. นางวรรณวิสา  ศิริจันทะพันธุ์
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสุธีรัชต์  มณฑาณี
 
1. นางมิ่งขวัญ  สุขมาก
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กชายณพรรษ  จำนงค์ผล
 
1. นางนงลักษณ์  แย้มคำ
 
70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธนลภัส  วรรณสวาท
 
1. นางนงลักษณ์  แย้มคำ
 
71 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  โอรทัต
2. เด็กหญิงนวพร  จันทรวงศ์ไพศาล
3. เด็กหญิงปัญญารัตน์  เกนวิถี
4. เด็กหญิงวณิชชา  เอกเจริญ
5. เด็กหญิงศิรดา  โตสิงห์
 
1. นางนชนุช  ศุทธดา
2. นางสาวพเยาว์  ยศชัยภูมิ
 
72 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววิจิตรา  คุ้มหนองแดง
2. นางสาวสัตตกมล  โมทจิตต์
 
1. นายธานัท  เดชะศาศวัต
2. Mr.Mo  Xinghua
 
73 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แตงกวารัมย์
2. เด็กหญิงธัญพิชชา  พรมศรี
 
1. นางสาวพักตร์จิรา  มีสมพงษ์
2. นางสาวกัญญลักษณ์  จันทรวิบูลย์
 
74 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวธัญรดา  วิมลชัยธีรสกุล
 
1. นางสาวเรวิกา  กลัดแพ
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวน้ำผึ้ง  ผิวชะอุ่ม
2. นายพสิษฐ์  ชัยงาม
3. นางสาวอักษราภัค  ปราชญ์เรืองไกร
4. นางสาวเพชรลดา  ศรีวิเศษ
5. นางสาวเมทิกา  อารยะกุล
 
1. นายธานัท  เดชะศาศวัต
2. MissLi  Mingwei
 
76 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายบุญญฤทธิ์  ธรรมพันธ์
2. นางสาวภัทรวรินทร์  วิริยะประภานนท์
 
1. นางสาวเกศวิไล  บรรพต
2. นางสาวบุปผา  พ่วงปิ่น
 
77 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐภัทร  อิศรางกูร ณ อยุธยา
2. นางสาวธันยมัยธร  ทิวะศะศิธร์
3. นางสาวปวีณ์พร  จงยิ่งเจริญยศ
4. นางสาวภภัทร์ฉัตร  ม่วงปั้น
5. นายวิชิต  ทรัพสำอางค์
6. นายวีราการ  สารสุวรรณ
7. นายศักดิธัช  ศรีธยางกูร
8. นางสาวสรัลชนา  สุขพัลลภรัตน์
9. นายสหรัฐ  บุตรบุญปั้น
10. นางสาวอุบลวรรณ  นรเอี่ยม
 
1. นางสาวธัญฑิพา  พอนอ่วม
2. นายนำพล  สาสิงห์
3. นายณัฐพงษ์  อภิสุวรรณกุล
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐศรา  ใจดี
2. นางสาวปรียาพร  ภูวงศ์
3. นางสาวพิมพ์มาดา  กลิ่นศรีสุข
 
1. นางสาววิภาดา  จันทร์ภิรมย์
2. นายสุภกร  เขตมนตรี
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกกร  เล็กภู่
2. เด็กหญิงจิตราภรณ์  พิทักษ์
3. เด็กหญิงสุรนาถ  เชื้อมั่น
 
1. นางสาวณัฏฐิณี  ประเทืองยุคันต์
2. นางสาวนันท์นภัส  ฟูคำ
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฉัตราภรณ์  นูมหันต์
2. นางสาวธิดารัตน์  สมานหมู่
3. นางสาวเบญจมาศ  นรารีพ่วง
 
1. นางสาวณัฏฐิณี  ประเทืองยุคันต์
2. นางสาวนันท์นภัส  ฟูคำ
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนันทพร  เลอยศพรชัย
2. นางสาวเจษฎาพร  อินทะวงษ์
 
1. นางสาวจตุพร  ฉิมมา
2. นางสาววิไลลักษณ์  หงส์หาญณรงค์
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กชายพงศภัค  เธียรสรรชัย
2. นางสาวพิมพ์พลอย  เสมคำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฏฐ์นลิน  เหลือล้น
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 8 1. เด็กชายคุณากร  ตานา
2. เด็กชายธีรศักดิ์  ล้อมวงศ์
 
1. นางสาวจตุพร  ฉิมมา
2. นางสาววิไลลักษณ์  หงส์หาญณรงค์
 
84 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  มั่นสาคร
2. เด็กชายเจษฎา  ศรีจุลโพธิ์
 
1. นางปิยวรรณ  อินทานนท์
2. นายอภิสิทธิ์  เสนาฤทธิ์
 
85 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปพิชญา  ประทุมมา
2. นางสาวอรพิชญ์  ดุษฎี
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  หงส์หาญณรงค์
2. นางสาววิราภรณ์  เจตวัง
 
86 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 98.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐพงษ์  ปัตติสิงห์
2. นายมาวิน  ขำดี
 
1. นางสาววิราภรณ์  เจตวัง
2. นางสาววิไลลักษณ์  หงส์หาญณรงค์
 
87 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปัณณธร  อติแสงธรรม
2. นายพงศธร  แก้วผลึก
 
1. นายเฉลิมชัย  ตาระกา
 
88 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกรฤทธิ์  ประสพรัตนโชค
2. นายสิฎฐิศักดิ์  เสติ
 
1. นางสาวจตุพร  ฉิมมา
2. นางสาวสุรีพร  หาไมตรี
 
89 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณภัทร  แก้วเกตุ
2. เด็กหญิงพัชร์พิชา  ศิรินพวงศ์
 
1. นายเฉลิมชัย  ตาระกา
 
90 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปารเมศ  คงเจริญ
2. นายรติภพ  ระมณี
 
1. นายเฉลิมชัย  ตาระกา
 
91 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธัชชัย  ศุภดุลย์
2. นายนันทกร  พันธ์วุ้น
 
1. นางสาววิราภรณ์  เจตวัง
2. ว่าที่ร้อยเอกวีรพล  แป้นพรหม
 
92 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจีรพงศ์  เสมอใจ
2. นายณรงค์ฤทธิ์  มุกด์มณี
3. นางสาวธวัลพร  ธัญวรัตม์กุญชร
 
1. นายกมล  เคลื่อนคล้อย
2. นางปิยวรรณ  อินทานนท์
 
93 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกัณตนัช  ยอดจิตร์
2. เด็กชายกิตติภพ  พันธะชาติ
3. เด็กชายธีรพงศ์  มากโฉม
 
1. นายกมล  เคลื่อนคล้อย
2. นางจุไรวรรณ  เคลื่อนคล้อย
 
94 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปรมัตธ์  กลิ่นบัว
2. นายพัทธดนย์  บัวเผื่อน
3. นายสัญจกร  สุวรรณวงค์
 
1. นายกมล  เคลื่อนคล้อย
2. นางปิยวรรณ  อินทานนท์
 
95 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนะชัย  ฉิมแฉล้ม
2. เด็กชายธนกฤต  หงิมตรุษ
3. เด็กหญิงสุกัลทา  คล้ายมาก
 
1. นายกมล  เคลื่อนคล้อย
2. นางจุไรวรรณ  เคลื่อนคล้อย
 
96 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวลัคนา  ผลจันทร์งาม
2. นางสาววรรัตน์  แก้วสาร
3. นางสาวสิตา  ถิ่นทองหลาง
 
1. นายกมล  เคลื่อนคล้อย
2. นางปณิชา  ธรรมนรภัทร
 
97 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐกาล  ทิมมานพ
2. เด็กชายธนภูมิ  กองกะมด
3. เด็กชายรัฐนันท์   แสงจันทร์เจิดจ้า
 
1. นางปณิชา  ธรรมนรภัทร
2. นายเฉลิมชัย  ตาระกา
 
98 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพัชรินทร์  พยัคฆา
2. นายอภินันท์  อำเบา
3. นางสาวอารียา  เส็งเอี่ยม
 
1. นายเฉลิมชัย  ตาระกา
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85.99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนากาญจน์  ช้างอยู่
2. เด็กหญิงธีตา  กิจบัญชาพร
3. เด็กหญิงสุรัญญา  แตงเนียม
 
1. นางพิมจิตร์  รมยะพันธุ์
2. นางสาววรางคณา  จันทรารักษ์
 
100 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธันญรัตน์  นพคุณ
2. เด็กหญิงภิญญาดา  ภิญญาคงพงษ์สิน
3. เด็กหญิงมัทธีรา  ดิษเจริญ
 
1. นางดวงฤทัย  ชะดี
2. นางสุชาดา  เหมือนเอี่ยม
 
101 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธนัญญา  คำแก้ว
2. นางสาวนันท์จิตรา  ทองคำพันธ์
3. นายสหรัฐ  บุตรบุญปั้น
 
1. นางดวงฤทัย  ชะดี
2. นางสาวจิตลดา  ตันธะสินธุ์
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 81.64 ทอง 8 1. เด็กหญิงกนกพร  สกุลทอง
2. เด็กหญิงนันทกานต์  นิลาภรณ์
3. เด็กหญิงปนัดดา  มนัสปีติพรรณ
 
1. นางปิยวรรณ  อินทานนท์
2. นายอภิสิทธิ์  เสนาฤทธิ์