สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กชายสุธี  ชุดชา
 
1. นางนิชาวี  เชิดชิด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฎฐวดี  อุริบุญ
 
1. นางนิชาวี  เชิดชิด
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 73.1 เงิน 9 1. เด็กหญิงธนพร  ศรีสุโข
 
1. นางสาวโศรยา  ชุ่มเพ็งพันธ์ุ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 69.2 ทองแดง 10 1. นางสาวณัฐธิดา  กิวสันเทียะ
 
1. นางสาวโศรยา  ชุ่มเพ็งพันธ์ุ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83.4 ทอง 6 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  จิตรมั่น
 
1. นางสาวจุรีภรณ์  สาระอาภรณ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 74.4 เงิน 9 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  เกาะสุวรรณ
2. เด็กชายพิชญะ  เมธารินทร์
3. เด็กหญิงวรัชยา  บุญเอนก
 
1. นางรัชฎาภรณ์   ทิพย์กาญจนรัตน์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวธชาษร  สร้อยมณี
2. นางสาวปุณยดา  พิบูลย์ลาภ
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ศรนุวัตร
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงชมพูนุช  เจริญสุข
 
1. นางสาวพรศรี  บุญรอด
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม 8 1. นางสาววรรษชล  ลอยเมฆ
 
1. นางอลิสรา  ฮกชุน
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงนิรัญญา  จำปาสี
2. เด็กหญิงอริสรา  มั่นนุช
3. เด็กหญิงเจษฎาพร  นพเกียรติกุล
 
1. นางสาวศิริวรรณ  มะลากัน
2. นางอลิสรา  ฮกชุน
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภัศรา  ใยเยี่ยม
2. นางสาวมัชฌิมา  ฤาชัยราม
3. นางสาวสุจิตรา  สถาพรกวินวงศ์
 
1. นางสาวนิตติกา  แสงสวัสดิ์
2. นางสาวณภัทร  แพน้อย
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงทัศษิณา  โสตเมือง
2. เด็กหญิงมณีนุช  วรรณทอง
 
1. นางนิกข์ณิชา  ศรีบุตรตา
2. นางอลิสรา  ฮกชุน
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภวรัญชน์  ลอยเมฆ
 
1. นายวิทยา  แสนคำ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 1. นางสาวธริษตรี  ศรีประเทศ
 
1. นายวิทยา  แสนคำ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  มาตร์อยู่เย็น
2. เด็กชายศุภวิชญ์  มงคลสุข
 
1. นางสาวกันยา  ชูดำ
2. นางสาวณภัทร  แพน้อย
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐดนัย  สุดคล้าย
 
1. นางสาวกันยา  ชูดำ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง 5 1. เด็กชายจุลจักร  บูรวัฒน์
 
1. นางสาวกันยา  ชูดำ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 70.5 เงิน 6 1. นายพัฒน์  คำเพราะ
 
1. นายชวิศ  หนูแก้ว
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายกฤติน  ปิ่นหอม
2. เด็กหญิงจิรัตน์นันท์  นิมิตรฤทธิ์
3. เด็กหญิงนภัสสร  ยิ้มละมัย
 
1. นางสาวิตรี  สิทธิชัยกานต์
2. นายทรงสิทธิ์  ศิลาแสงรุ้ง
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 10 1. นายวัชรดุล  มณีราชกิจ
2. นางสาวสิรภัทร  เตรียมพิทักษ์
3. นางสาวเปมนีย์  แก้วมณี
 
1. นางสาวิตรี  สิทธิชัยกานต์
2. นางสาวมณทิรา  เมยดง
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐธิยากรณ์  เสือนิล
2. นางสาวบุศรา  จันทร์สุเทพ
3. เด็กหญิงศุรดา  จิตต์สุพร
 
1. นางวรรณา  คิ้วดำ
2. นางนิตยา  พูลจันทร์
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 73.4 เงิน 9 1. นายธนวิชญ์  สาริกา
2. นางสาวสกุลนาฏ  โชติธันปภัส
3. นายสิทธิ์วสุ  นามสนธิ
 
1. นายทรงสิทธิ์  ศิลาแสงรุ้ง
2. นางสาวชลิดา  เวโรจน์
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  คล้ายประเสริฐ
2. เด็กชายยุทธพงษ์  ศัลยวุฒิ
3. เด็กหญิงหทัยชนก  บำรุงศรี
 
1. นางสาวพัชรินทร์  เผือคำ
2. นางสาวพนิดา  อุมทุมพร
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นางสาวกัญฐ์ภรณ์  พื้นผา
2. นายชวกร  แก้วน่าน
3. นางสาวดวงจันทร์  จานทอง
 
1. นางจริยา  ศุภพันธุ์มณี
2. นางสาวมณทิรา  เมยดง
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกชนันท์  ศรีบุศราคัม
2. เด็กชายอรรคภพ  บริบูรณ์
 
1. นางสาวิตรี  สิทธิชัยกานต์
2. นางสาวพัชรินทร์  เผือคำ
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 71.5 เงิน 10 1. เด็กหญิงจิดาภา  สมบุญไชย
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ผาสุข
3. เด็กหญิงทิชาภรณ์  มาดีประเสริฐ
4. เด็กหญิงวรินทร์ทิพย์  ฤกษ์รังสิมา
5. เด็กหญิงอภัสชา  เขาทอง
 
1. นายทศพร  นนทะโชติ
2. นางสาวชุติมา  อารีย์ชน
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 75.66 เงิน 6 1. นางสาวกฤษณา  แจ่มจันทร์
2. นางสาวนฤภร  ละเมียดดี
3. นางสาวสิธาวดี  หมื่นนิกร
4. นางสาวอารียา   โพนแก้ว
5. นางสาวเสาวลักษณ์  ศรีแสง
 
1. นางพัชราภรณ์  จะยันรัมย์
2. นางสาวจิตรา  จันทร์ใบเล็ก
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวจิราวรรณ  วรวงศ์
2. นางสาวณาดา  เรืองดิษฐ
3. นายธรรมนาถ  โพธารส
4. นางสาวปฏิญา  พราหมโพธิ์
5. นางสาวภัทรวรินทร์  สำเนานวล
 
1. นางวีรยาพร   โพธารส
2. นางสาวพรพิมล  เอกบุญ
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงเอริตา  เบิร์ค
 
1. นางสาวพิณทอง  นิเกตุน้อย
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายรชานนท์  คำเงิน
 
1. นางวีรยาพร  โพธารส
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78.3 เงิน 8 1. เด็กหญิงณภัทร  สามารถ
2. เด็กชายพีรพล  จิรศุภสิริกุล
 
1. นางสาวพิณทอง  นิเกตุน้อย
2. นางสาวจันทิมา  ไทยสงค์
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 81.33 ทอง 4 1. นางสาวชนัญชิดา  นิรตานนท์
2. นายปรมินทร์  งามระเบียบ
 
1. นางพัชราภรณ์  จะยันรัมย์
2. นางสาวจิตรา  จันทร์ใบเล็ก
 
33 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80.5 ทอง 4 1. เด็กชายกริชภูมินทร์  เครือทิม
2. เด็กหญิงธัญชนก  ภาสุรจิตมงคล
 
1. นายกฤษฎา  เครือทิม
2. นางสาวทิพรวี  เตชะหงษา
 
34 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 76.5 เงิน 4 1. นายพิริยพันธุ์  สุวรรณโณ
2. นางสาวเปมนีย์  แก้วมณี
 
1. นางสาวทิพรวี  เตชะหงษา
2. นายพชรวิษย์  รัตนเมธีรัตน์
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 71 เงิน 8 1. เด็กชายวชิร  วงศ์พันธุ์เที่ยง
 
1. นางสาวกมลา  กัลยาณพงศ์
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กชายภัคพสุตม์  นฤมิตร
 
1. นางสาวกมลา  กัลยาณพงศ์
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 73 เงิน 8 1. นางสาวเฌอวารินทร์  อินทร์แก้ว
 
1. นางสาวจิริสุดา  สุพันธนา
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 73 เงิน 6 1. นางสาวชนัญชิดา  นิรตานนท์
 
1. นายชัชชัย  ทิพย์รัศมีวงศ์
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงฌิษรติ  สังทรัพย์
2. เด็กหญิงวรารัตน์  พันเดช
 
1. นางสาวกมลา  กัลยาณพงศ์
2. นายวสะ  ภูวงศ์
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 73 เงิน 7 1. นางสาวธนพร  บัวผึ่ง
 
1. นางสาวกมลา  กัลยาณพงศ์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชวโรจน์  ดีเกษม
 
1. นายไชยพัฒน์  สังขรักษ์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 63.66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  เพียรครองศักดิ์
 
1. นายไชยพัฒน์  สังขรักษ์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุภัทร  มากโฉม
 
1. นายวุทธาฤทธิ์  อ่อนสนิท
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐนภา  มีแย้ม
 
1. นายวุทธาฤทธิ์  อ่อนสนิท
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐมน  ชัยสุทธิกุลรัตน์
 
1. นายวุทธาฤทธิ์  อ่อนสนิท
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐดนัย  วิมุติบุตร
 
1. นายไชยพัฒน์  สังขรักษ์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจตุพล  แสงทอง
 
1. นายไชยพัฒน์  สังขรักษ์
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ถามะฤทธิ์
 
1. นายไชยพัฒน์  สังขรักษ์
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายศิวกร  โทนสุวรรณ
 
1. นายไชยพัฒน์  สังขรักษ์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจตุพล  แสงทอง
2. นายชนกณัฐ  คล้อยใหญ่
3. เด็กชายชวโรจน์  ดีเกษม
4. เด็กชายฌาณวิทย์  จันทมาศ
5. เด็กหญิงณัฐชนก  โพธิชัย
6. เด็กชายณัฐดนัย  วิมุติบุตร
7. เด็กหญิงณัฐนภา  มีแย้ม
8. เด็กชายณัฐนันท์  กลางลัน
9. เด็กหญิงณัฐมน  ชัยสุทธิกุลรัตน์
10. เด็กหญิงณัฐวดี  ถามะฤทธิ์
11. เด็กชายธีระพัฒน์  หมู่หาญ
12. เด็กหญิงมนัสนันท์  เพียรครองศักดิ์
13. เด็กชายสุภัทร  มากโฉม
14. เด็กหญิงอรรัมภา  แพรัตนดิลก
15. เด็กชายอุกฤต  เปียสะคร้าน
 
1. นางศิริพร  เนตรนำเกตุ
2. นายไชยพัฒน์  สังขรักษ์
3. นายวุทธาฤทธิ์  อ่อนสนิท
4. นางสาวแสงเทียน  หมวกทอง
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 76.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกานตรัตน์  ธนอนันต์
2. เด็กชายคณาธิป  คณารัตน์
3. เด็กชายจิระชัย  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
4. เด็กหญิงธนพร  โกมาสังข์
5. เด็กชายพงศ์ธนากร  กองช้าง
6. เด็กหญิงมุทิตา  หอมชื่น
7. เด็กหญิงรินรดา  ชินินทร
8. เด็กหญิงวราอร  สองห้อง
9. เด็กชายศุภวิชญ์  ลอยโต
10. เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  วราฤทธิ์กุล
11. นางสาวสุภาวดี  สังข์เงิน
12. เด็กหญิงอภิษฎา  ทองรัตนะ
 
1. นายภราดร  สะโดอยู่
2. นางสาวชัฏปภา  เขียวภักดี
 
52 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิตตาภา  รัตนวรรณ
2. เด็กหญิงทิชากร  ใยสุข
3. เด็กหญิงธมนวรรณ  เพชรเกษมรัตน์
4. เด็กหญิงพรสวรรค์  เดชสงค์
5. เด็กหญิงวรางคณา   สาทสาน
6. เด็กหญิงอัจจิมา  ยังสว่าง
7. เด็กหญิงอารยา  แก้วจุมพล
8. เด็กหญิงเพชรชมพู  บุญบุตร
 
1. นายวสะ  ภูวงศ์
2. นางศิริพร  เนตรนำเกตุ
3. นางอรวัลย์  ชัยขันธ์
4. นางสาวทิพย์สุดา  จันทร์ใบเล็ก
 
53 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวกมนฉัตร์  อ่ำมี
2. นางสาวณัฏฐณิชา  แดงท่าไม้
3. นางสาวธนรรชพร  เอนกลาภากิจ
4. นางสาวธัญญรัศม์  ธีรโชติศักดิ์
5. นางสาวรณภร  สิงห์งานกนก
6. นางสาวเจนนิสา  จันทะเวหา
 
1. นายวสะ  ภูวงศ์
2. นางศิริพร  เนตรนำเกตุ
3. นางอรวัลย์  ชัยขันธ์
4. นางสาวทิพย์สุดา  จันทร์ใบเล็ก
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นางสาวธัญชนก  จำปาทอง
 
1. นางสุวรรณา  สังข์ทอง
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85.4 ทอง 6 1. เด็กหญิงอัจฉรา  เสนาะสรรพ์
 
1. นางสาวกรีกาญจน์  ฤทธิ์สมบูรณ์
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 70 เงิน 9 1. นายก่อรัฐ  โสมทองแดง
 
1. นางสาวภาวิณี  สร้อยคำ
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 -1 - 1. นายทักษ์ดะณัย  อณาชัย
 
1. นางสาวภาวิณี  สร้อยคำ
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวญานิกา  สุขสม
2. นายณภัสสร  คงนาขา
3. นางสาวธัญรดา  จำปาทอง
4. นายพศวัต  แซ่ลิ้ม
5. นางสาววรินธร  สุเมธาอักษร
 
1. นางสาวนวภัทร  น้ำใจ
2. Mr.Eugene  Lugcohan
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 75.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรุ่งรวี  อรุณศิริวัฒนา
 
1. นางสาวพัณณ์ชิตา  โชว์ธนะพานิช
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวธนารีย์  ตริตรองเลิศ
2. นางสาวสุธินี  แสนดี
 
1. นางสาวนพวรรณ  บัวจูม
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวอาสุมิ  ชิราอิชิ
 
1. นางสาวนพวรรณ  บัวจูม
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฉัตรพล  เพ็งผล
2. เด็กชายปัญญาวิทย์  เขตนิมิตร
 
1. นางอรสา  พัชรจรรณยา
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณฐนันทน์  เสืออินทร์
 
1. นางอรสา  พัชรจรรณยา
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชญานี  สถิตยนาค
2. เด็กหญิงณิชากร  ปัญญา
 
1. นางสาวกนกวรรณ  แดงเนียม
2. นางหัทยาพร  สุภาสูรย์
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฉัตรนภา  ปันแสง
2. เด็กชายธนภัทร  สุยะ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  แดงเนียม
2. นางหัทยาพร  สุภาสูรย์
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง 5 1. นางสาวธนภัทร  เพชรอัครโยธิน
2. นางสาวปวริศา  สมตน
 
1. นายรัชพงษ์  ศรีมามาศ
2. นางหัทยาพร  สุภาสูรย์
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธมนพรรณ  อินทวงศ์
2. เด็กหญิงเปรมฤดี  ธรรมรัชพิมล
 
1. นายภากร  สมแสวง
2. นางศิริราณี  กบกลาง
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กชายณัฐพล  คงธนัทกาญจน์
2. เด็กชายหัสดินทร์  สมใจประเสริฐ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  แดงเนียม
2. นางศิริราณี  กบกลาง
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กชายชวัลวิทย์  กิตติโรจน์
2. เด็กชายปิติพล  ยนตรา
 
1. นายรัชพงษ์  ศรีมามาศ
2. นางสาวกนกวรรณ  แดงเนียม
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  เสนาจักร์
2. เด็กชายนนทกร  จอกสถิตย์
 
1. นายรัชพงษ์  ศรีมามาศ
2. นางสาวกนกวรรณ  แดงเนียม
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 9 เข้าร่วม 10 1. นายนันทชัย  อินทรประดิษฐ์
2. นายอภิมงคล  แช่มคงดี
 
1. นายรัชพงษ์  ศรีมามาศ
2. นางศิริราณี  กบกลาง
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายฉัตรตริณ  มากเล่ง
2. นายชวกร  แก้วน่าน
 
1. นายรัชพงษ์  ศรีมามาศ
2. นายสุขุม  ศุภศิริ
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 4 1. นายธรรมนิตย์  โพธารส
2. นายวัชรดุล  มณีราชกิจ
 
1. นายรัชพงษ์  ศรีมามาศ
2. นางพจนารถ  เทียนรุ่งศรี
 
74 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกิตติธัช  สุขเวชกิจ
2. นายณัฐรัตน์  แจ้งถิ่น
3. นายอภิมงคล  แช่มคงดี
 
1. นายรัชพงษ์  ศรีมามาศ
2. นางหัทยาพร  สุภาสูรย์
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 9 1. นายณัฐภูมิ  เชี่ยวชาญ
2. นายทักษ์ดะณัย  อณาชัย
 
1. นายรัชพงษ์  ศรีมามาศ
2. นายสุขุม  ศุภศิริ
 
76 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปณิชา  จันทร์เพ็ญ
2. เด็กหญิงปริษา  ศรีนุ่ม
3. เด็กหญิงภูมรินทร์  สิงหะ
 
1. นางสาวกฤษติรัตน์  ปราศจากภัย
2. นางสาวกนกวรรณ  แดงเนียม
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82.3 ทอง 7 1. เด็กหญิงอนิตา  เคร่งจริง
2. เด็กหญิงอรไพลิน  แสงทอง
3. เด็กหญิงโชติกา  สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
 
1. นางสาวกฤษติรัตน์  ปราศจากภัย
2. นางสาวกนกวรรณ  แดงเนียม
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราพร  กันธิยะ
2. เด็กหญิงชนม์นิภา  มนัสสา
3. เด็กหญิงปิยธิดา  ชัยณรงค์
 
1. นางพจนารถ  เทียนรุ่งศรี
2. นายสุขุม  ศุภศิริ
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัณชณิกา  วรรณศิริ
2. นางสาวจิดาภา  สุขาบูรณ์
3. นางสาวแพรพลอย  ปาระแดน
 
1. นางพจนารถ  เทียนรุ่งศรี
2. นายสุขุม  ศุภศิริ