สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงชมพูนุช  เจริญสุข
 
1. นางสาวพรศรี  บุญรอด
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม 8 1. นางสาววรรษชล  ลอยเมฆ
 
1. นางอลิสรา  ฮกชุน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงทัศษิณา  โสตเมือง
2. เด็กหญิงมณีนุช  วรรณทอง
 
1. นางนิกข์ณิชา  ศรีบุตรตา
2. นางอลิสรา  ฮกชุน
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายกฤติน  ปิ่นหอม
2. เด็กหญิงจิรัตน์นันท์  นิมิตรฤทธิ์
3. เด็กหญิงนภัสสร  ยิ้มละมัย
 
1. นางสาวิตรี  สิทธิชัยกานต์
2. นายทรงสิทธิ์  ศิลาแสงรุ้ง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 10 1. นายวัชรดุล  มณีราชกิจ
2. นางสาวสิรภัทร  เตรียมพิทักษ์
3. นางสาวเปมนีย์  แก้วมณี
 
1. นางสาวิตรี  สิทธิชัยกานต์
2. นางสาวมณทิรา  เมยดง
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 9 เข้าร่วม 10 1. นายนันทชัย  อินทรประดิษฐ์
2. นายอภิมงคล  แช่มคงดี
 
1. นายรัชพงษ์  ศรีมามาศ
2. นางศิริราณี  กบกลาง
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 4 1. นายธรรมนิตย์  โพธารส
2. นายวัชรดุล  มณีราชกิจ
 
1. นายรัชพงษ์  ศรีมามาศ
2. นางพจนารถ  เทียนรุ่งศรี
 
8 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปณิชา  จันทร์เพ็ญ
2. เด็กหญิงปริษา  ศรีนุ่ม
3. เด็กหญิงภูมรินทร์  สิงหะ
 
1. นางสาวกฤษติรัตน์  ปราศจากภัย
2. นางสาวกนกวรรณ  แดงเนียม