สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 69.2 ทองแดง 10 1. นางสาวณัฐธิดา  กิวสันเทียะ
 
1. นางสาวโศรยา  ชุ่มเพ็งพันธ์ุ
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงนิรัญญา  จำปาสี
2. เด็กหญิงอริสรา  มั่นนุช
3. เด็กหญิงเจษฎาพร  นพเกียรติกุล
 
1. นางสาวศิริวรรณ  มะลากัน
2. นางอลิสรา  ฮกชุน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 1. นางสาวธริษตรี  ศรีประเทศ
 
1. นายวิทยา  แสนคำ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง 5 1. เด็กชายจุลจักร  บูรวัฒน์
 
1. นางสาวกันยา  ชูดำ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 63.66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  เพียรครองศักดิ์
 
1. นายไชยพัฒน์  สังขรักษ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายศิวกร  โทนสุวรรณ
 
1. นายไชยพัฒน์  สังขรักษ์
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กชายณัฐพล  คงธนัทกาญจน์
2. เด็กชายหัสดินทร์  สมใจประเสริฐ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  แดงเนียม
2. นางศิริราณี  กบกลาง
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายฉัตรตริณ  มากเล่ง
2. นายชวกร  แก้วน่าน
 
1. นายรัชพงษ์  ศรีมามาศ
2. นายสุขุม  ศุภศิริ