สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กชายสุธี  ชุดชา
 
1. นางนิชาวี  เชิดชิด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฎฐวดี  อุริบุญ
 
1. นางนิชาวี  เชิดชิด
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 73.1 เงิน 9 1. เด็กหญิงธนพร  ศรีสุโข
 
1. นางสาวโศรยา  ชุ่มเพ็งพันธ์ุ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 74.4 เงิน 9 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  เกาะสุวรรณ
2. เด็กชายพิชญะ  เมธารินทร์
3. เด็กหญิงวรัชยา  บุญเอนก
 
1. นางรัชฎาภรณ์   ทิพย์กาญจนรัตน์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐดนัย  สุดคล้าย
 
1. นางสาวกันยา  ชูดำ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 70.5 เงิน 6 1. นายพัฒน์  คำเพราะ
 
1. นายชวิศ  หนูแก้ว
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 73.4 เงิน 9 1. นายธนวิชญ์  สาริกา
2. นางสาวสกุลนาฏ  โชติธันปภัส
3. นายสิทธิ์วสุ  นามสนธิ
 
1. นายทรงสิทธิ์  ศิลาแสงรุ้ง
2. นางสาวชลิดา  เวโรจน์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 71.5 เงิน 10 1. เด็กหญิงจิดาภา  สมบุญไชย
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ผาสุข
3. เด็กหญิงทิชาภรณ์  มาดีประเสริฐ
4. เด็กหญิงวรินทร์ทิพย์  ฤกษ์รังสิมา
5. เด็กหญิงอภัสชา  เขาทอง
 
1. นายทศพร  นนทะโชติ
2. นางสาวชุติมา  อารีย์ชน
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 75.66 เงิน 6 1. นางสาวกฤษณา  แจ่มจันทร์
2. นางสาวนฤภร  ละเมียดดี
3. นางสาวสิธาวดี  หมื่นนิกร
4. นางสาวอารียา   โพนแก้ว
5. นางสาวเสาวลักษณ์  ศรีแสง
 
1. นางพัชราภรณ์  จะยันรัมย์
2. นางสาวจิตรา  จันทร์ใบเล็ก
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวจิราวรรณ  วรวงศ์
2. นางสาวณาดา  เรืองดิษฐ
3. นายธรรมนาถ  โพธารส
4. นางสาวปฏิญา  พราหมโพธิ์
5. นางสาวภัทรวรินทร์  สำเนานวล
 
1. นางวีรยาพร   โพธารส
2. นางสาวพรพิมล  เอกบุญ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78.3 เงิน 8 1. เด็กหญิงณภัทร  สามารถ
2. เด็กชายพีรพล  จิรศุภสิริกุล
 
1. นางสาวพิณทอง  นิเกตุน้อย
2. นางสาวจันทิมา  ไทยสงค์
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 76.5 เงิน 4 1. นายพิริยพันธุ์  สุวรรณโณ
2. นางสาวเปมนีย์  แก้วมณี
 
1. นางสาวทิพรวี  เตชะหงษา
2. นายพชรวิษย์  รัตนเมธีรัตน์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 71 เงิน 8 1. เด็กชายวชิร  วงศ์พันธุ์เที่ยง
 
1. นางสาวกมลา  กัลยาณพงศ์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กชายภัคพสุตม์  นฤมิตร
 
1. นางสาวกมลา  กัลยาณพงศ์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 73 เงิน 8 1. นางสาวเฌอวารินทร์  อินทร์แก้ว
 
1. นางสาวจิริสุดา  สุพันธนา
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 73 เงิน 6 1. นางสาวชนัญชิดา  นิรตานนท์
 
1. นายชัชชัย  ทิพย์รัศมีวงศ์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 73 เงิน 7 1. นางสาวธนพร  บัวผึ่ง
 
1. นางสาวกมลา  กัลยาณพงศ์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 76.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกานตรัตน์  ธนอนันต์
2. เด็กชายคณาธิป  คณารัตน์
3. เด็กชายจิระชัย  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
4. เด็กหญิงธนพร  โกมาสังข์
5. เด็กชายพงศ์ธนากร  กองช้าง
6. เด็กหญิงมุทิตา  หอมชื่น
7. เด็กหญิงรินรดา  ชินินทร
8. เด็กหญิงวราอร  สองห้อง
9. เด็กชายศุภวิชญ์  ลอยโต
10. เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  วราฤทธิ์กุล
11. นางสาวสุภาวดี  สังข์เงิน
12. เด็กหญิงอภิษฎา  ทองรัตนะ
 
1. นายภราดร  สะโดอยู่
2. นางสาวชัฏปภา  เขียวภักดี
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 70 เงิน 9 1. นายก่อรัฐ  โสมทองแดง
 
1. นางสาวภาวิณี  สร้อยคำ
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 75.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรุ่งรวี  อรุณศิริวัฒนา
 
1. นางสาวพัณณ์ชิตา  โชว์ธนะพานิช
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กชายชวัลวิทย์  กิตติโรจน์
2. เด็กชายปิติพล  ยนตรา
 
1. นายรัชพงษ์  ศรีมามาศ
2. นางสาวกนกวรรณ  แดงเนียม
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 9 1. นายณัฐภูมิ  เชี่ยวชาญ
2. นายทักษ์ดะณัย  อณาชัย
 
1. นายรัชพงษ์  ศรีมามาศ
2. นายสุขุม  ศุภศิริ