สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83.4 ทอง 6 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  จิตรมั่น
 
1. นางสาวจุรีภรณ์  สาระอาภรณ์
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภัศรา  ใยเยี่ยม
2. นางสาวมัชฌิมา  ฤาชัยราม
3. นางสาวสุจิตรา  สถาพรกวินวงศ์
 
1. นางสาวนิตติกา  แสงสวัสดิ์
2. นางสาวณภัทร  แพน้อย
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภวรัญชน์  ลอยเมฆ
 
1. นายวิทยา  แสนคำ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  มาตร์อยู่เย็น
2. เด็กชายศุภวิชญ์  มงคลสุข
 
1. นางสาวกันยา  ชูดำ
2. นางสาวณภัทร  แพน้อย
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐธิยากรณ์  เสือนิล
2. นางสาวบุศรา  จันทร์สุเทพ
3. เด็กหญิงศุรดา  จิตต์สุพร
 
1. นางวรรณา  คิ้วดำ
2. นางนิตยา  พูลจันทร์
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  คล้ายประเสริฐ
2. เด็กชายยุทธพงษ์  ศัลยวุฒิ
3. เด็กหญิงหทัยชนก  บำรุงศรี
 
1. นางสาวพัชรินทร์  เผือคำ
2. นางสาวพนิดา  อุมทุมพร
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นางสาวกัญฐ์ภรณ์  พื้นผา
2. นายชวกร  แก้วน่าน
3. นางสาวดวงจันทร์  จานทอง
 
1. นางจริยา  ศุภพันธุ์มณี
2. นางสาวมณทิรา  เมยดง
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกชนันท์  ศรีบุศราคัม
2. เด็กชายอรรคภพ  บริบูรณ์
 
1. นางสาวิตรี  สิทธิชัยกานต์
2. นางสาวพัชรินทร์  เผือคำ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงเอริตา  เบิร์ค
 
1. นางสาวพิณทอง  นิเกตุน้อย
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายรชานนท์  คำเงิน
 
1. นางวีรยาพร  โพธารส
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 81.33 ทอง 4 1. นางสาวชนัญชิดา  นิรตานนท์
2. นายปรมินทร์  งามระเบียบ
 
1. นางพัชราภรณ์  จะยันรัมย์
2. นางสาวจิตรา  จันทร์ใบเล็ก
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80.5 ทอง 4 1. เด็กชายกริชภูมินทร์  เครือทิม
2. เด็กหญิงธัญชนก  ภาสุรจิตมงคล
 
1. นายกฤษฎา  เครือทิม
2. นางสาวทิพรวี  เตชะหงษา
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงฌิษรติ  สังทรัพย์
2. เด็กหญิงวรารัตน์  พันเดช
 
1. นางสาวกมลา  กัลยาณพงศ์
2. นายวสะ  ภูวงศ์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชวโรจน์  ดีเกษม
 
1. นายไชยพัฒน์  สังขรักษ์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุภัทร  มากโฉม
 
1. นายวุทธาฤทธิ์  อ่อนสนิท
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐนภา  มีแย้ม
 
1. นายวุทธาฤทธิ์  อ่อนสนิท
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐมน  ชัยสุทธิกุลรัตน์
 
1. นายวุทธาฤทธิ์  อ่อนสนิท
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจตุพล  แสงทอง
 
1. นายไชยพัฒน์  สังขรักษ์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ถามะฤทธิ์
 
1. นายไชยพัฒน์  สังขรักษ์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจตุพล  แสงทอง
2. นายชนกณัฐ  คล้อยใหญ่
3. เด็กชายชวโรจน์  ดีเกษม
4. เด็กชายฌาณวิทย์  จันทมาศ
5. เด็กหญิงณัฐชนก  โพธิชัย
6. เด็กชายณัฐดนัย  วิมุติบุตร
7. เด็กหญิงณัฐนภา  มีแย้ม
8. เด็กชายณัฐนันท์  กลางลัน
9. เด็กหญิงณัฐมน  ชัยสุทธิกุลรัตน์
10. เด็กหญิงณัฐวดี  ถามะฤทธิ์
11. เด็กชายธีระพัฒน์  หมู่หาญ
12. เด็กหญิงมนัสนันท์  เพียรครองศักดิ์
13. เด็กชายสุภัทร  มากโฉม
14. เด็กหญิงอรรัมภา  แพรัตนดิลก
15. เด็กชายอุกฤต  เปียสะคร้าน
 
1. นางศิริพร  เนตรนำเกตุ
2. นายไชยพัฒน์  สังขรักษ์
3. นายวุทธาฤทธิ์  อ่อนสนิท
4. นางสาวแสงเทียน  หมวกทอง
 
21 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิตตาภา  รัตนวรรณ
2. เด็กหญิงทิชากร  ใยสุข
3. เด็กหญิงธมนวรรณ  เพชรเกษมรัตน์
4. เด็กหญิงพรสวรรค์  เดชสงค์
5. เด็กหญิงวรางคณา   สาทสาน
6. เด็กหญิงอัจจิมา  ยังสว่าง
7. เด็กหญิงอารยา  แก้วจุมพล
8. เด็กหญิงเพชรชมพู  บุญบุตร
 
1. นายวสะ  ภูวงศ์
2. นางศิริพร  เนตรนำเกตุ
3. นางอรวัลย์  ชัยขันธ์
4. นางสาวทิพย์สุดา  จันทร์ใบเล็ก
 
22 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวกมนฉัตร์  อ่ำมี
2. นางสาวณัฏฐณิชา  แดงท่าไม้
3. นางสาวธนรรชพร  เอนกลาภากิจ
4. นางสาวธัญญรัศม์  ธีรโชติศักดิ์
5. นางสาวรณภร  สิงห์งานกนก
6. นางสาวเจนนิสา  จันทะเวหา
 
1. นายวสะ  ภูวงศ์
2. นางศิริพร  เนตรนำเกตุ
3. นางอรวัลย์  ชัยขันธ์
4. นางสาวทิพย์สุดา  จันทร์ใบเล็ก
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นางสาวธัญชนก  จำปาทอง
 
1. นางสุวรรณา  สังข์ทอง
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85.4 ทอง 6 1. เด็กหญิงอัจฉรา  เสนาะสรรพ์
 
1. นางสาวกรีกาญจน์  ฤทธิ์สมบูรณ์
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฉัตรพล  เพ็งผล
2. เด็กชายปัญญาวิทย์  เขตนิมิตร
 
1. นางอรสา  พัชรจรรณยา
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณฐนันทน์  เสืออินทร์
 
1. นางอรสา  พัชรจรรณยา
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชญานี  สถิตยนาค
2. เด็กหญิงณิชากร  ปัญญา
 
1. นางสาวกนกวรรณ  แดงเนียม
2. นางหัทยาพร  สุภาสูรย์
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฉัตรนภา  ปันแสง
2. เด็กชายธนภัทร  สุยะ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  แดงเนียม
2. นางหัทยาพร  สุภาสูรย์
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง 5 1. นางสาวธนภัทร  เพชรอัครโยธิน
2. นางสาวปวริศา  สมตน
 
1. นายรัชพงษ์  ศรีมามาศ
2. นางหัทยาพร  สุภาสูรย์
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธมนพรรณ  อินทวงศ์
2. เด็กหญิงเปรมฤดี  ธรรมรัชพิมล
 
1. นายภากร  สมแสวง
2. นางศิริราณี  กบกลาง
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  เสนาจักร์
2. เด็กชายนนทกร  จอกสถิตย์
 
1. นายรัชพงษ์  ศรีมามาศ
2. นางสาวกนกวรรณ  แดงเนียม
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82.3 ทอง 7 1. เด็กหญิงอนิตา  เคร่งจริง
2. เด็กหญิงอรไพลิน  แสงทอง
3. เด็กหญิงโชติกา  สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
 
1. นางสาวกฤษติรัตน์  ปราศจากภัย
2. นางสาวกนกวรรณ  แดงเนียม
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราพร  กันธิยะ
2. เด็กหญิงชนม์นิภา  มนัสสา
3. เด็กหญิงปิยธิดา  ชัยณรงค์
 
1. นางพจนารถ  เทียนรุ่งศรี
2. นายสุขุม  ศุภศิริ
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัณชณิกา  วรรณศิริ
2. นางสาวจิดาภา  สุขาบูรณ์
3. นางสาวแพรพลอย  ปาระแดน
 
1. นางพจนารถ  เทียนรุ่งศรี
2. นายสุขุม  ศุภศิริ