สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสตรีนนทบุรี สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงธิดาเนตร   เกยูรวงศ์
2. เด็กหญิงอติรพีกานต์   อ่อนจา
 
1. นางสาวอทิติยา   อินแก้ว
2. นางสาวอัญชลี  มาลัยทอง