สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสตรีนนทบุรี สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 4 1. นางสาวณัฎฐธิดา   ผาเจริญ
 
1. นางสาวปาวีณา    ปล่องทอง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 9 1. นางสาววราพร   กุนอก
 
1. นางสาวขันธิญา   คำศรี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงวรัชยา   ไวว่อง
 
1. นางสาวศรัณย์พร   หอมรื่น
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 69.67 ทองแดง 5 1. นางสาวกนกวรรณ  อาลีมีน
2. นางสาวกัญญมน  มีฤทธิ์
3. นางสาวจิรัชญา  กิจทิวา
4. นางสาวณัฎฐา  เอี่ยมใจกล้า
5. นางสาวอารียา  จิตต์ธนภัทร์
 
1. นายศักดิ์รินทร์  แป๊ะอุ้ย
2. นายภูริทัต  สุตะ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 61.6 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นกแย้ม
2. เด็กหญิงชนานันท์  ชาญนิรุตติ
3. เด็กหญิงนงนภัส   เกื้อประเสริฐกิจ
4. เด็กหญิงประไพรสณห์   โรจนรุ่งเรือง
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์   สระบัว
6. เด็กหญิงอรกมล   กลิ่นจันทร์
7. เด็กหญิงอุทัยวรรณ  ไชโย
8. เด็กหญิงเพชรดา   ยางศรี
9. เด็กหญิงเมษยา   โตสงวน
 
1. นายพิษณุ   ศรสงคราม
2. นางสาวจันทรรัตน์   ไกรศักดิ์ศรี
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฐิตาลีย์  ศรีทิน
2. นางสาวบุณยอร  สิงห์ไผ่แก้ว
 
1. นางชเอม  ชักชวน
2. นายภูริทัต  สุตตะ
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 64 ทองแดง 8 1. นางสาวพิชามญชุ์  สีสุ่น
2. นางสาวศุฑามาส  ดำนิล
 
1. นางชเอม  ชักชวน
2. นางสาวจรรยา  เซี่ยงอึ๋ง
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐภัสสร  มากไมตรี
2. นางสาวสุธารัตน์  ประทีปทอง
 
1. นางชเอม  ชักชวน
2. นางสาวจรรยา  เซี่ยงอึ๋ง