สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสตรีนนทบุรี สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 71.6 เงิน 9 1. นางสาวภูษณิศา   ชื่นชมชาติ
 
1. นางสาวจันทร์ธิมา   สุขประจำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 78.3 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัณฐมณี   มหาทำนุโชค
2. เด็กหญิงณีรนุช   แข่งขัน
3. เด็กหญิงธัญญธร   ทุมมานนท์
 
1. นายเกียรติศักดิ์   ลัยวงษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวขวัญข้าว   แสงเพ็ชร
2. นางสาวศศิกานต์   เกษตรผลจำรูญ
 
1. นางสุรีรัตน์  สรรคพงษ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอัยมี่   อภิรักษ์วัฒนา
 
1. นายทินกร   กองศรี
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันทร์จิรา   เกษะประกร
2. นางสาววริยา   โยมา
3. นางสาวเอกรวี   วุฒิอนันต์ชัย
 
1. นางสุภาพร   นิธิโสภา
2. นางสาวสิริพรรณ   โสฬส
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมิ่งขวัญ   ศิริจันดา
 
1. นางสาวศศิชา   แสงดอกไม้
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงกริ่งกมล   ชาดิษฐ
2. เด็กหญิงพรธีรา  เสาวรส
 
1. นางโรจนา   ศิริวรธรรม
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76.94 เงิน 4 1. นางสาวณัฐวรา   โพธิ์อยู่
2. นางสาวปริชมน   คงคล้าย
3. นางสาววิมลสิริ   แก้วกรณ์
 
1. นายชนิสร   ชอบธรรม
2. นายพัฒนพงษ์   หารเอี่ยม
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีธาราชัย
2. เด็กหญิงอภิญญา   ปานทวีเกียรติ
 
1. นางสาวกัลยาณี   พันโบ
2. นางสาวสุพัตรา   นิจขะสุข
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นางสาววรรณิสา   บรรจงปรุ
2. นางสาวสุพิชญา  บวรวงศ์เสถียร
 
1. นายประพจน์  หม่นพันธุ์
2. นางสาวพัทจารี   บุนนาค
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 72.5 เงิน 9 1. เด็กหญิงคลาวเดีย  เวชอุไร
2. เด็กหญิงณัฎฐณิรชา  เสมสมญาติ
3. เด็กหญิงธฤตาภา  ปราเมศร์
4. เด็กหญิงนวินดา  กาจกำแหง
5. เด็กหญิงพรรษชา  รื่นภิรมย์
 
1. นางสาวชุติยา  ร่มโพธิ์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 74 เงิน 8 1. นางสาวจัญญา  ยสติวงศ
2. นางสาวนฤพรรณ  มีฤกษ์
3. นางสาวปิยะพร   แสงทอง
4. นางสาวพรชนก   สดมุ้ย
5. นางสาวภัทรศยา   เกตุจรัล
 
1. นางสาวปัฐนันท์   เม่งช่วย
2. นางสาววรัทยา   ฟูงาม
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 73.5 เงิน 5 1. นางสาวบุญญิสา   โพธิสวัสดิ์
2. นางสาวสายลม   ชื่นจันทร์
 
1. นางสาวจันทิมา   เทพประสิทธิ์
2. นางสาวพรรณทิพย์   เกษณา
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์   ทับไทร
 
1. นางสนธยา   ป้อมปักษา
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวเพ็ญทิชา   เกิดปรางค์
 
1. นางสนธยา   ป้อมปักษา
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 71 เงิน 9 1. นางสาวสัณห์สินี  คงพระบาท
 
1. นางสาววรวีร์  แสนสุข
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงปทิตตา   ลำพัชวา
 
1. นายพิษณุ   ศรสงคราม
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นางสาวกุลธิดา  ดามุกโต
2. นางสาวฉันทสุภา   ทดแทน
3. นางสาวณิชาภัทร  แสงตะวัน
4. นางสาวพิชชา   สมดังใจ
5. นางสาวพิชชากร   แก้วศรี
6. นางสาวศรุตา   มีผล
7. นางสาวสมสตรี   สุทธินาคสมบัติ
8. นางสาวสิริวรรณ   สิทธิเศษ
9. นางสาวสุตาภัทร  ตาลปึก
10. นางสาวอรพรรณ   กลิ่นอ้น
 
1. นายพิษณุ   ศรสงคราม
2. นางสาวจันทรรัตน์   ไกรศักดิ์ศรี
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 70.17 เงิน 6 1. เด็กหญิงฉัตรชนก  เฟื่องกาญจนนิติ
2. เด็กหญิงญานิศา  ทองรุจิโรจน์
 
1. นางสาวเกสรา   ทศภูชัย
2. นางสาวศิริมาส   เจนหัตถการกิจ
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลรัตน์   จุลเจือ
2. นางสาวอภิสรา   แซ่ลิ้ม
 
1. นางนิญมาส   เมฆฉาย
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลวรรณ   เจริญ
2. นางสาวฐิติพร   เบ็ญจพันธุ์
3. นางสาวปริชญา   เบ็ญจพันธุ์
4. นางสาวศรุตา   บุตรลานช้าง
5. นางสาวเมริษา   รักแจ้ง
 
1. นางสาวเกสรา   ทศภูชัย
2. นางสาวศิริมาส   เจนหัตถการกิจ
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 75.4 เงิน 4 1. นางสาวกัญญาณัฐ   อยู่พุ่มพฤกษ์
2. นางสาวจิรชยา  เผือกเอี่ยม
3. นางสาวชนกานท์    มั่นคง
4. นางสาวชลธิชา เมธีปฏิภาน   เมธีปฏิภาน
5. นางสาวทักษพร   มวลทอง
6. นางสาวปริดา   มาเรือน
7. นางสาวศุภาพิชญ์   เจริญผล
8. นางสาวสุณัฏฐา  ลับกิ่ม
9. นางสาวสุปรีญา   เล้ารัตนอารีย์
10. นางสาวเฟื่องแก้ว  เพชรเครือวัลย์
 
1. นายสมบัติ  รักงาม
2. นางสาวณัฎฐ์ชฎามณฑ์   สัมมาชีพ
3. นายชัยเฉลิม  พงษ์สวัสดิ์
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  สาเทศ
2. เด็กหญิงวิรัลพัชร  ไชยวัฒน์รวี
 
1. นางสาวราตรี  บุญส่ง
2. นางสาววันทนีย์  ศรีทองมาศ
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นางสาวตมิตา  ตาดชื่น
2. นางสาวรัญชนา  รองวัง
 
1. นางสาววันทนีย์  ศรีทองมาศ
2. นางชเอม  ชักชวน
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงบุษกร  เชื้อตาพระ
2. เด็กหญิงพรนัชชา  เงินหิรัญ
 
1. นายประพจน์  หม่นพันธุ์
2. นางสาวมาริษา  เพิ่มบุญ
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิรประภา  ธรรมดา
2. เด็กหญิงสุธินี  แจ่มจำรัส
 
1. นางชเอม  ชักชวน
2. นางสาวสุดารัตน์  ผมคำ
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาวปริตตา  ทินนาถฤทธา
2. นางสาววิไลพร  โนนน้อย
 
1. นายภูริทัต  สุตตะ
2. นางชเอม  ัชักชวน