สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสตรีนนทบุรี สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศศิภา   รัตนวงษา
 
1. นางนงนภัส  โตขำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวรักชนก   สุขสมพงษ์
 
1. นางนงนภัส  โตขำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปุณนภา   ฟูกลิ่น
 
1. นายศิริวัชร   แป้นชุม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววิภาวรรณ   เทศเทียน
 
1. นายศิริวัชร   แป้นชุม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 81.3 ทอง 5 1. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์   หินแก้ว
 
1. นางสาวถิรนันท์   แสงชาตรี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงวริฏรา   ณ บางช้าง
 
1. นางรัศมิ์ลภัส   คามณิยานนท์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพลอยไพลิน   วัฒนวรางศิกูร
 
1. นางสาวศิริพร   รอดเกิด
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธนัชชา   ปลื้มสุข
2. นางสาวปรียานุช   บุตรไสว
3. นางสาววรรณิสา   บรรจงปรุ
 
1. นายจารึก   จอมคีรี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิรัลยุพา   กุลนิล
2. เด็กหญิงอรกัญญา   แข่งขัน
 
1. นางสุพร  กุลธรลมัย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวันทนีย์   สุขรอบ
2. เด็กหญิงศิรภัสสร   พุ่มแก้ว
 
1. นางสาวศิริพร   รอดเกิด
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเขมญา   ถิรวุฒิวัฒน์
 
1. นางสาวศิริพร   รอดเกิด
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพารีซ่าร์    เดห์กาน
2. เด็กหญิงอภิชญา   เชื้อนนท์
 
1. นายธวัชชัย   แสร์ผักแว่น
2. นางสาวประกายแก้ว   ไกรสงคราม
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวโสภา   เรือนภู่
 
1. นางสาวสิริพรรณ   โสฬส
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณภัทร   ขำเจริญ
 
1. นางสาวสุธาธินี   ศรีชาญชัย
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัชชา    กรุดพันธ์
2. เด็กหญิงพรนภัส   สูงกิจบูลย์
3. เด็กหญิงสุภัสสรา   ยิ่งมานะ
 
1. นายชนิสร   ชอบธรรม
2. นายพัฒนพงษ์   หารเอี่ยม
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   บุญชู
2. เด็กหญิงณีรนุช   แข่งขัน
3. เด็กหญิงอารดา   ศิริสกุลพร
 
1. นางสาวกัลยาณี  พันโบ
2. นางสาวสุพัตรา  นิจขะสุข
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83.2 ทอง 4 1. นางสาวกฤติยา  พงษ์เกษตร์กรรม์
2. นางสาวบุญรักษา   ภู่เกลี๊ยะ
3. นางสาวสุกฤตา   สุขโต
 
1. นางสาวจันทรา  ศิรินาวี
2. นายพีรนันท์  ยอดบ่อพลับ
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนวรรณ   วิยานนท์
2. เด็กหญิงสุพิชฌาย์   เกษรบัว
3. เด็กหญิงอาคิรา   อรุณปิยชาติ
 
1. นางสาวนวภรณ์   คุณเวียน
2. นางดุษฎี   นาเสงี่ยม
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชุติมณฑน์  คชินธนานันทน์
2. นางสาวปิยนุช   ผิวแดง
3. นางสาวพิมพ์วิมล   อายุวัฒน์
 
1. นางสาวกัลยาณี  พันโบ
2. นางสาวจันทรา  ศิรินาวี
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงน้ำฟ้า   ปั้นเหน่งเพชร
2. เด็กหญิงปัณฑิตา   โรจนรวีวงศ์
3. เด็กหญิงพิรุณรัชญ์   ศุภกฤตประเสริฐ
 
1. นางนภัสวรรณ   นามวงษา
2. นางอัญชลี  มาลัยทอง
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81.3 ทอง 6 1. นางสาววสุธาร   แซ่เตียว
2. นางสาวศุจีภรณ์   แม้นแป้น
3. นางสาวสุวรรณวิภา   แสนชนะ
 
1. นางนภัสวรรณ   นามวงษา
2. นางสาวอัญชลี  มาลัยทอง
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐวรรณ   ตันพิริยะกุล
2. นางสาวพลอยไพลิน   วัฒนวรางศิกูร
3. นางสาวรินรดา   สุโกมล
4. นางสาววัฒนวดี   ภัทรวรพงศ์
5. นางสาวสิริกานต์   โพธิสิน
 
1. นางสาวณัฎฐ์ชฎามณฑ์   สัมมาชีพ
2. นางสาววรัทยา  ฟูงาม
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.67 ทอง 5 1. เด็กหญิงอลิษา  โพธิเกตุ
 
1. นางสาวโศจิรัตน์  ศิริอินทร์
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณีรนุช  แข่งขัน
2. เด็กหญิงรัตนพร  ศรีสมพันธุ์
 
1. นางอโนมา  ขันพันธ์
2. นางกนกวรรณ  ชนะถาวร
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปภาวดี  คำผงแก้ว
2. นางสาวภาสินี  พงศ์พรสวรรค์
 
1. นางกนกวรรณ  ชนะถาวร
2. นางอโนมา  ขันพันธ์
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชฎาพร   พวงคำ
2. เด็กหญิงชลธิชา   เพิ่มสุขอาภรณ์
 
1. นางสาวพรรณทิพย์   เกษณา
2. นายกฤศณัฏฐ์   เฉลิมพงษ์
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวธนิสา  โพธิ์ขาว
 
1. นางสาววรวีร์  แสนสุข
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนิดาภา  สุขแสนนาน
 
1. นางสุภาณี  น้ำผึ้ง
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววราพร  ดวลจันทึก
 
1. นางสาววรวีร์  แสนสุข
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงสิรินันท์  ชนะบุญ
 
1. นางทิพยวรรณ  พันธ์พงษ์
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 88 ทอง 4 1. นางสาวบุษกร  นาทะนันทน์
 
1. นางทิพยวรรณ  พันธ์พงษ์
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพลอย   ไตแลง
 
1. นางสนธยา   ป้อมปักษา
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงจินุชนันท์   ยุทธณรงค์ศิลป์
2. เด็กหญิงนภัสสร   อ่อนวิมล
 
1. นางสนธยา   ป้อมปักษา
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนากานต์  สุนทรเดชา
2. เด็กหญิงพิชชาพร  ลิขิตคำพร
3. เด็กหญิงสุนันทา  แก้วคำ
 
1. นางทิพยวรรณ  พันธ์พงษ์
2. นายแก้วบัณฑิต  เฉยชอบ
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวขวัญนภา  ตุ้มทอง
2. นางสาวณภัทร  นามแสน
3. นางสาวอาทิตยา   บุญโต
 
1. นางทิพยวรรณ  พันธ์พงษ์
2. นายแก้วบัณฑิต  เฉยชอบ
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฌาญา   นวลแม้น
 
1. นายชลิต   เขาสถิตย์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85.66 ทอง 6 1. เด็กหญิงพัชรดา   วงษ์แพทย์
 
1. นายชลิต   เขาสถิตย์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนิรชา   ทิพย์รักษา
 
1. นายชลิต   เขาสถิตย์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศิรินทร์ทิพย์   ปิ่นแก้ว
 
1. นายชลิต   เขาสถิตย์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุชาดา    สุใจ
 
1. นางสาวฐิติรัตน์   เนตรคเวสนะ
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววรรณวิษา   แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวฐิติรัตน์   เนตรคเวสนะ
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชณิสรา  ยิ้มมิ่ง
2. นางสาวญาดา  วาริชกุลจงเจริญ
3. นางสาวนิชาภา  ทองศาสตร์
4. นางสาวอาลิษา  เดชพละ
 
1. นายพิษณุ  ศรสงคราม
2. นางสาวจันทรรัตน์  ไกรศักดิ์ศรี
3. นางทิพยวรรณ  พันธ์พงษ์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกมลศิริ  น้อยคำแก้ว
2. นางสาวกัญญาณัฐ   กายะชาติ
3. นางสาวกุลธิดา  ดามุกโต
4. เด็กหญิงฉัตรประไพร  เทียนโรจน์
5. นางสาวฉันทสุภา   ทดแทน
6. นางสาวชณิสรา  ยิ้มมิ่ง
7. นางสาวซิวเมย์  หว่อง
8. นางสาวญาดา  วาริชกุลจงเจริญ
9. นางสาวณัฐสินี  คำสุยะ
10. เด็กชายณิชากร  ปานหลุมแก้ว
11. นางสาวณิชาภัทร  แสงตะวัน
12. นางสาวดุจดาว  นิยมเดชา
13. นางสาวทักษพร  มวลทอง
14. เด็กหญิงธนภร  ประถมสาสน์
15. เด็กหญิงธัญญ์นรี  ศิริบุญญมาลย์
16. นางสาวนุชลลิต  เกตุประเสริฐวงศ์
17. นางสาวบัณฑิตา  บังวรรณ
18. เด็กชายบุณยวีร์  บุญโข
19. นางสาวพฤกษา  จีรสินพินิจต
20. เด็กชายพัชราภรณ์  อ่านเรื่อง
21. เด็กหญิงพิชชากร  แก้วศรี
22. นางสาวพีฌานิกา  อมาตยกุล
23. นางสาวภทรวรรณ  วงศ์เวียร
24. นางสาวมนนัทธ์  แกล้วกล้า
25. เด็กหญิงรัชประภา  แสงจันทร์
26. เด็กหญิงวันวิสา  นาคทอง
27. นางสาวศรุตา  มีผล
28. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สระบัว
29. นางสาวสมสตรี  สุทธินาคสมบัติ
30. นางสาวสิริวรรณ  สิทธิเศษ
31. นางสาวสุตาภัทร  ตาลปึก
32. นางสาวอภิชญา  มะลาวัน
33. เด็กหญิงอรกมล  กลิ่นจันทร์
34. นางสาวอรพรรณ  กลิ่นอ้น
35. นางสาวอาณามิกา  เลิศพิมนพันธ์
36. นางสาวอารียา  ชื่อโอฬาร
37. เด็กหญิงเดียร์น่า  เอี่ยมอำไพ
38. เด็กชายเต็มใจ  สุจิตตารมย์
 
1. นางทิพยวรรณ  พันธ์พงษ์
2. นายพิษณุ  ศรสงคราม
3. นางสาวจันทรรัตน์  ไกรศักดิ์ศรี
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐชานนท์  อินทร์ผ่อง
 
1. นายพิษณุ  ศรสงคราม
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศิริลักษณ์  ปานคล้ำ
 
1. นางสาวจันทรรัตน์  ไกรศักดิ์ศรี
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงญาดามณี  จิตรุ่งเรื่อง
 
1. นายพิษณุ  ศรสงคราม
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอาทิตยา  ศรีวิเศษ
 
1. นางสาวจันทรรัตน์  ไกรศักดิ์ศรี
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุตาภัทร  ตาลปึก
 
1. นางสาวจันทรรัตน์  ไกรศักดิ์ศรี
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนิชาภา   ทองศาสตร์
 
1. นายพิษณุ   ศรสงคราม
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  พงษ์ทวี
2. เด็กหญิงญาดามณี  จิตรุ่งเรือง
3. เด็กหญิงณัฐชานนท์  อินทร์ผ่อง
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  จันทร์กระจ่างแจ้ง
5. เด็กหญิงธันยธรณ์  เอี่ยมเที่ยง
6. เด็กหญิงนภสร  กุลทนันท์
7. เด็กหญิงนภัสสร  นานุ่ม
8. เด็กหญิงนภิสา  เนี้ยะแก้ว
9. เด็กหญิงบุษกร  ขาวด่อน
10. เด็กหญิงปทิตตา  ลำพัชวา
11. เด็กหญิงปัญจมา  ภพมณี
12. เด็กหญิงพิิมพ์ฐดา  ศิรวิชญ์เอกธนา
13. เด็กหญิงภัทรียา  เสริมศรี
14. เด็กหญิงมณฐิยา  วิมล
15. เด็กหญิงมัชฌิมา  ทาหนองบัว
16. เด็กหญิงมินวิตา  ยิ้มทอง
17. เด็กหญิงรัชธิดา  ฉ่ำแสง
18. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  บุญมาลีตระกูล
19. เด็กหญิงวิลาสินี  จันทร์สุข
20. เด็กหญิงศศิกาานต์  จันทร์แก้ว
21. เด็กหญิงสิริมงคล  ทองขวัญใจ
22. เด็กหญิงสุนิพา  บัวแช่ม
23. เด็กหญิงสุภานัน  ตรีทรัพย์
24. เด็กหญิงสุภาวิณี  วิจิตรเตมีย์
25. เด็กหญิงอทิตยา  รุณดิษฐ
26. เด็กหญิงอนงค์วรรณ  ไตรทศทิพย์
27. เด็กหญิงอภิญญา  อ่อนช่ำ
28. เด็กหญิงอัญชสา  รุ่งเจริญ
29. นางสาวเสาวภาคย์  สอิ้งทอง
30. เด็กหญิงแพรวพรรณ  หลักดี
 
1. นางทิพยวรรณ  พันธ์พงษ์
2. นายพิษณุ  ศรสงคราม
3. นางสาวจันทรรัตน์  ไกรศักดิ์ศรี
4. นายปิยะบุตร  ภาแก้ว
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกานต์รวี   สะอาด
2. นางสาวคัทรียา   วงศ์บุญนาค
3. นางสาวจริญญา  พรชัย
4. นางสาวจสิตรา   ศรีบุรมย์
5. นางสาวจิรัชยา   แก้วรุ่ง
6. นางสาวจีรวรรณ   เชิดสี
7. นางสาวจุฑากานต์   เชี่ยวชาญ
8. นางสาวทัศนันท์   วัฒนา
9. นางสาวทิพย์ภาพร   หาเรือนศรี
10. นางสาวธัญสินี   จุลพันธ์
11. นางสาวนันทกาน   วิวัฒนะชัยแสง
12. นางสาวปัญญาพร   นามอนุ
13. นางสาวปาณิสรา   อินทนนท์
14. นางสาวปาณิสรา   ตระกูลคูศรี
15. นางสาวภัทรศร   ดำรงเกียรติ
16. นางสาวภาพิมล   แสงสมมาตร
17. นางสาวมณีรัตน์   วิทยาปัญญา
18. นางสาวรินรดา   ศรีเมือง
19. นางสาววนิตา   พรหมแก้ว
20. นางสาววรรณพร  รักหุ่น
21. นางสาววิกานดา    มั่นคง
22. นางสาวศศินันท์   มีเดช
23. นางสาวศิริลักษณ์   ปานคล้ำ
24. นางสาวศุภธิดา   พิมพ์สนั่น
25. นางสาวสุพรรณพิมพ์   ทองใหญ่
26. นางสาวสุภาภรณ์   รอดบาง
27. นางสาวอัจฉรา   ศุกระคุปต์
28. นางสาวอาทิตยา   ศรีวิเศษ
29. นางสาวเกวลี   กิตติอุดมพันธ์
30. นางสาวไปรยา  สูชัยยะ
 
1. นางทิพยวรรณ   พันธ์พงษ์
2. นายพิษณุ   ศรสงคราม
3. นางสาวจันทรรัตน์   ไกรศักดิ์ศรี
4. นายปิยะบุตร  ภาแก้ว
 
52 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกันยารัตน์   นาคทั่ง
2. เด็กหญิงกุลณัฐ   โตษะณีย์ ณ อยุธยา
3. เด็กหญิงณัฐชา   กมลจรัส
4. เด็กหญิงณิชากานต์   ณ บางช้าง
5. เด็กหญิงพชรพร   พุทธศิลป์เกษม
6. เด็กหญิงพลาพร  ชะนะ
7. เด็กหญิงภัทรลาภา   โชติช่วง
8. เด็กหญิงวรรณวิษา  รุ่งโรจน์ศิลปการ
9. เด็กหญิงสินีนาถ   อัครเสนาบดี
10. เด็กหญิงเกวลี  หาญบวรวงศ์
 
1. นางทิพยวรรณ   พันธ์พงษ์
2. นางลัคนา   ลิ้มระหงษ์
3. นางสาวพัทธ์ธิดา   ลัดดากลม
 
53 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกนารถ   เทพกิจ
2. นางสาวกฤษณา   มีสมสังข์
3. นางสาวทักษยา   แสงสกุล
4. นางสาวธวินันท์   ยั่งยืน
5. นางสาวปาริชาต   เทพสมบูรณ์
6. นางสาวพิชญาภา   เจริญปัญญา
7. นางสาวพิมพ์อร   เพ็ชรชัยศรี
8. นางสาวมัณฑิตา   เบญจสาร
9. นางสาวสุทัตตา   กลิ่นเมธี
10. นางสาวอนัญญา   แก้วทรัพย์
 
1. นางทิพยวรรณ   พันธ์พงษ์
2. นางลัคนา   ลิ้มระหงษ์
3. นางสาวพัทธ์ธิดา   ลัดดากลม
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรกัญญา   แข่งขัน
 
1. Mrs.Nadia   P.Beriones
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสาธินี  โสภณวัฒนเสวี
 
1. Mrs.. Criselle L.   Sarmiento
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิม  รงคสุวรรณ
 
1. Mrs.Anna Lynda   Khangkatvit
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปวีณ์ธิดา   หงษ์สวัสดิ์
 
1. นางวิสินี   นุกูลกิจ
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 84.34 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเขมจิรา  ตั้งจิตมั่นสกุล
 
1. Mr.Michael   T. Nanez
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปิยนุช   ผิวแดง
 
1. นางสาวประภาพักตร์   เชยนาค
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลยา   จิลิน
2. เด็กหญิงชนิกานต์   ทังเจริญ
3. เด็กหญิงชนิดาภา   รัตนรัตน์
4. เด็กหญิงรพีพรรณวดี   โปรดปราน
5. เด็กหญิงศุภวรรณ  จันเอียบ
 
1. นางสาวณัฐกฤตา   เลิศธนะธาดา
2. Mr.Clark Bryan   Iran
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 83.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชญาดา   หรั่งเล็ก
2. นางสาวณิชา   สงวนทรัพยากร
3. นางสาวดนุภา   คณาธีรกุล
4. นางสาวทัศนันท์   วัฒนา
5. นางสาวนฤภร   สุขสถิตย์
 
1. นายสิทธิชัย   เทียนกระจ่าง
2. Mr.Jesfer  C. David
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 82.33 ทอง 4 1. นางสาวจิรชา   เกษศรัทธา
2. นางสาวฤทัยรัตน์   ดินม่วง
 
1. นางสาวเกสรา   ทศภูชัย
2. นางสาวศิริมาส   เจนหัตถการกิจ
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัคจิรา   พงษ์สกุล
2. เด็กหญิงเขมิกา   พุทธาภิวัฒน์
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์   ล้ำเลิศ
2. MissSatomi  Uchino
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวดวงกมล   สู่สกุล
2. นางสาววิชญาดา  มาโนช
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์   ล้ำเลิศ
2. MissSatomi  Uchino
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวญาณิกา  เรืองมี
2. นางสาวธัญชนก  ตั้งศุภกิจ
 
1. นางสาวศิรีพรรณ  กลันตะบุตร
2. Mr.Hans Peter  Lauer
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุคนธา   นาคะเวทิน
 
1. MissXiangxiang  Zhao
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมรกต   พันธุ์ไชย
 
1. MissSatomi  Uchino
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณิชาภา   วรัชยานุชกุล
2. นางสาวนวพร   แก้วงาม
3. นางสาวมารินทร์   กิจธรรม
4. นางสาวอธิกวาร   เดชอุฬาร
5. นางสาวโยษิตา   ไชยะโยธิน
 
1. MissSatomi  Uchino
2. นางสาวอารีรมภ์  กิจานุกูล
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชณิสรา   ยิ้มมิ่ง
2. นางสาวณิชา   จ้อยเจริญ
3. นางสาวธมนวรรณ   ละลี
4. นางสาวนิภาภรณ์   สารพงษ์
5. นางสาวปุญญิศา   คุณานุวัฒน์
 
1. นางนิญมาส   เมฆฉาย
 
70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยกร   จิตรภักดี
2. นางสาวชนม์นิภา   เรืองฉ่าง
 
1. นางสาวเกสรา   ทศภูชัย
2. นางสาวศิริมาส   เจนหัตถการกิจ
 
71 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87.98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณีรนุช   ศรีสุวรรณ
2. นางสาวนันท์นภัส   วัฒนวรางกูร
 
1. MissSatomi  Uchino
2. นางสาวอารีรมภ์  กิจานุกูล
 
72 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธมนต์  อ้นบุตร
2. เด็กหญิงอโรชา  อรุณชัยมงคล
 
1. นางสาวเบญจมาศ   สายสุด
2. นางสาวบุญธรรม   อรรถาวร
 
73 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวบวรลักษณ์   แซ่ลิ่ม
 
1. นางสาวนวลอนงค์   มูกขุนทด
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปัณณธร  ประเสริฐสุข
2. นางสาวปุณนภา  ฟูกลิ่น
3. เด็กหญิงภัทรนันท์  มะโรหบุตร
 
1. นางวชิราวรรณ  ตันติรัษฎากร
2. นายศิริโชค  บังกระโทก
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนันชิดา  เวศยผลิน
2. เด็กหญิงนิชาภา  สุนทรานุสร
3. เด็กหญิงเมธาวี  คงธารา
 
1. นางวชิราวรรณ  ตันติรัษฎากร
2. นายศิริโชค  บังกระโทก
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณฐมน  สุจำนง
2. เด็กหญิงรุไวดา  ประสพเหมาะ
 
1. นางสาวราตรี  บุญส่ง
2. นางชเอม  ชักชวน
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิมลศิริ  ธรรมดา
2. เด็กหญิงอัญชิสา  อัครพิน
 
1. นางชเอม  ชักชวน
2. นายภูริทัต  สุตตะ
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุนยานุช  จริยา
2. เด็กหญิงสุจิตรา  ลิ้มวานิช
 
1. นางสาวราตรี  บุญส่ง
2. นางสาววันทนีย์  ศรีทองมาศ
 
79 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรุ้งไพลิน  รุ่งขำ
2. เด็กหญิงวันทา  บุศดี
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ทองแจ่ม
 
1. นางสาวจรรยา  เซี่ยงอึ๋ง
2. นางชเอม  ชักชวน
 
80 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกุลณัฐ  พะลัง
2. นางสาวสุรีรัตน์  แสงอรุณ
3. นางสาวอัจฉรา  พุ่มอยู่
 
1. นางสาวจรรยา  เซี่ยงอึ๋ง
2. นางชเอม  ชักชวน
 
81 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สอนโพนงาม
2. เด็กหญิงธนิตา  เย็นรมย์
3. เด็กหญิงอัญชิสา  อยู่ประเสริฐ
 
1. นางชเอม  ชักชวน
2. นางสาวจรรยา  เซี่ยงอึ๋ง
 
82 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกุลณัฐ  พะลัง
2. นางสาวสุรีรัตน์  แสงอรุณ
3. นางสาวอัจฉรา  พุ่มอยู่
 
1. นางสาวจรรยา  เซี่ยงอึ๋ง
2. นางชเอม  ชักชวน
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรีเมียร์  นุชน้อง
2. เด็กหญิงยอดหญิง  ศรีไพรสรรค์
3. เด็กหญิงยัว  แซ่ม้า
 
1. นายธนกฤต  จิรโชติเศวต
2. นางสาวศรีไพร  พูลหลำ
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญารัตน์   มีคุณ
2. นางสาวตรี  แสงจันทร์จรัส
3. นางสาววันดี  จันทร์จงเจริญ
 
1. นายธนกฤต  จิรโชติเศวต
2. นางสาวละเบียง  ชุยกระเดื่อง
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธันยธรณ์  เอี่ยมเที่ยง
2. เด็กหญิงปรางค์มณี  หวังแหวกกลาง
3. เด็กหญิงรัชธิดา  ฉ่ำแสง
4. เด็กหญิงวิตรา  รักแหลมทอง
5. เด็กหญิงศิรินภา  สัตบุรุษ
6. เด็กหญิงเมธิณี  เรืองฤทธิ์
 
1. นางสาวสไบทิพย์  เลิศวัฒนเรืองชัย
2. นางภาวินี  ปิ่นเย็น
3. นายธนกฤต  จิรโชติเศวต
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  ทองมนต์
2. นางสาวกรองทิพย์  ตรีรัตนนนท์
3. นางสาวบัวชมพู  ธูปโอ้
4. นางสาวประภาพร  ชาญวิบูลย์ศรี
5. นางสาวภัทรนันท์  เกตุจรัล
6. นางสาวอัญญาพร  จำรูญกาญจน์
 
1. นายธนกฤต  จิรโชติเศวต
2. นางสาวสไบทิพย์  เลิศวัฒนเรืองชัย
3. นางสาวรวินท์นิภา  กลิ่นด้วง
 
87 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณริษา  พิมพ์จันทร์
2. เด็กหญิงธีร์จุฑา  เสียงลอย
3. เด็กหญิงเหมวรรณ  สาธร
 
1. นางสาวละเบียง  ชุยกระเดื่อง
2. นางสุนีย์  วิทยสัมพันธ์
 
88 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวประการัง  สีมันตะ
2. นางสาวรัมภาบดี  ฉาไธสง
3. นางสาวสุมิตรา  ศรีโพธิ์
 
1. นายธนกฤต  จิรโชติเศวต
2. นางสาวละเบียง  ชุยกระเดื่อง
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.9 ทอง 8 1. เด็กหญิงจิดาภา  ไชยวงศ์
2. เด็กหญิงชลลดา  อยู่สุข
3. เด็กหญิงมาริสา  วงศ์มีนา
 
1. นายธนกฤต  จิรโชติเศวต
2. นายศักดา  พลับวังกล่ำ
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นางสาวกัญญารัตน์  ยะสุตา
2. นางสาวพิชชากรณ์  รุ่งสิทธิ์ชยะกุล
3. นางสาวเพ็ญธิตานันท์  พรหมคีรี
 
1. นางสาวสไบทิพย์  เลิศวัฒนเรืองชัย
2. นางสาวศรีไพร  พูลหลำ
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัทรกร  สุนทราณุวัตร
2. เด็กหญิงสุพัตรา  กุลแก้ว
3. เด็กหญิงอิงกมล  ขาวกมล
 
1. นางสุรัตน์  ทองแจ้ง
2. นางภาวิณี  ปิ่นเย็น
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 81.31 ทอง 5 1. นางสาวกนกวรรณ  พัฒนมงคล
2. นางสาวทักษยา  แสงสกุล
3. นางสาวธัญชนก  จิตรวรรณศิลป์
 
1. นางวราพร  แจ้งกลิ่น
2. นางภาวิณี  ปิ่นเย็น
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 88.9 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐกมล  แซ่จึง
2. นางสาวนัฐนันท์  โพธิ์ทอง
3. นางสาวสิรินาถ  สนิทวงค์
 
1. นางมาลิสา  ศรีทอง
2. นางสาวรวินท์นิภา  กลิ่นด้วง
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวญาณิศา  มีทอง
2. นางสาวฐานิดา  กองเพ็ง
3. นางสาวธนพร  กองเพ็ง
 
1. นายธนกฤต  จิรโชติเศวต
2. นางสาวภาวิณี  ปิ่นเย็น