สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 72.66 เงิน 8 1. เด็กหญิงชไมพร  แซ่ท้าว
2. เด็กหญิงธนพร  ศิริ
3. เด็กหญิงนาถนิภา  แสนโซ้ง
4. เด็กหญิงศุภกานต์  อภิวิชญ์
5. เด็กหญิงแพรมาพร  โสดา
 
1. นางอมรา  เพชรแผ่ศรี
2. นางสาวสมถวิล  เดชเสถียร
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวทองเพชร  เกษรา
 
1. นางอมรา  เพชรแผ่ศรี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. เด็กหญิงสุภาพร  เจริญสิริวงศ์
 
1. นางสาวสมถวิล  เดชเสถียร
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกานต์  แซ่เฮ้อ
2. เด็กหญิงสุธินันท์  แสนโซ้ง
 
1. นายเสรี  ตุ่นกันหา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 77.3 เงิน 6 1. นายกฤตเมธ  แซ่ย่าง
2. นางสาวโชติกา  ย่านสากล
 
1. นายเสรี  ตุ่นกันหา
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวฐิติพร  โกสินทร์
 
1. นายเสรี  ตุ่นกันหา
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แซ่จ๋าว
2. เด็กชายบุรพล  ชนกนาถวดี
 
1. นายธเนศร์  ช้างลอย
2. นางสาวนุลักษณ์  ต้องติดรัมย์
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐกุล  แสนโซ้ง
2. เด็กชายวรเมธ  ปรายุทธ
 
1. นางสาวนุลักษณ์  ต้องติดรัมย์
2. นางสาวศิริพร  เหมี้ยงหอม
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกานต์  แซ่เฮ้อ
2. เด็กชายฐิตติพันธ์ุ  สุขมาก
3. เด็กหญิงนพวรรณ  แสนว่าง
 
1. นายเสริมศักดิ์  โพธิ์สิน
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธีรภัทร  หงษ์เวียงจันทร์
2. นางสาวสุภาพร  เจริญสิริวงศ์
3. นายอดิศักดิ์  บวรปรีดียากุล
 
1. นายเสริมศักดิ์  โพธิ์สิน
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนพฤทธิ์  บุญประสงค์
2. เด็กหญิงบุญยานุช  ชำนาญป่า
3. เด็กหญิงสุกัญญา  วงศ์สิงห์
 
1. นายเสริมศักดิ์  โพธิ์สิน