สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีบุณยานนท์ สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวกันตา  ศรีเมฆ
 
1. นางสาวบุญจิรรักษ์  ศรีเมือง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงกัญกฤต  เกียรติยศ
 
1. นางสาวณัฐชาญานันท์  ศรีชวลิตเดชา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายสุวิจักขณ์  สาถิยะบูรณะพงศ์
2. เด็กชายเจนภพ  เร่งบุญมา
 
1. นางสาวสุรีย์  โคนาบาล
2. นายศราวุธ  เชิงดี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 8 1. นางสาววรรณพร  เกษรภู่
 
1. นางสาวพาสิกา  จันทา
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 52.33 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงญาณิศา  เอื้อภัทรพงศ์
2. เด็กหญิงนวลพรรณ  ธรรมชาติ
 
1. นางสาวอังคณา   วิรัชกุล
2. MissLi  Xiaoshuang
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 53.67 เข้าร่วม 7 1. นางสาวสิริพร  คล้ายจีน
2. นางสาวสุทธิกานต์  เจริญทรัพย์
 
1. นางสาวอังคณา  วิรัชกุล
2. MissYang  Yaru
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 5 1. นายปฏิภาณ  ปานพิตร
2. นายวรรณะชัย  แสงฤทธิ์
 
1. นายถิรพัฒน์  วิเชียรรัตน์
2. นางสาววิมลรัตน์  วิเชียรรัตน์
 
8 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภาณุพงศ์  เพชรงาม
2. เด็กชายสิทธิชัย  บุญเขียว
3. เด็กชายอนุราช  เทศธรรม
 
1. นางวิมลรัตน์  วิเชียรรัตน์
2. นายถิรพัฒน์  วิเชียรรัตน์