สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีบุณยานนท์ สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กชายอิทธิพล  ยุติเทพศาล
 
1. นางสาวปาริฉัตร  ภูพันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 68 ทองแดง 9 1. นางสาวชนัดดา  จาดสี
 
1. นางจันทนา  อานมณี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงปุณยนุช  เฟื่องกังวาน
2. เด็กหญิงวรินทร  พินวงษ์สุวรรณ
 
1. นางผ่องศรี   ไวยฉาย
2. นางสาวสุรีพร  อย่างสวย
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกรกนก  ผิวชะอุ่ม
2. เด็กชายปิยะวัฒน์  ทวีชาติ
3. เด็กหญิงสมหญิง  ปุยคำ
 
1. นางสาวปรารถนา  ศรัณย์ชล
2. นางสาวสุรีย์  โคนาบาล
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงสิรินทิพย์  พุทธชาติ
 
1. นางสาวไอลดา  ต้นสวรรค์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กชายจตุพล  นาโสก
2. เด็กชายศุภโชค  อ่องศรี
 
1. นางสาวบุษบา  เติมใจ
2. นายกฤษฎา  ฮาดภักดี
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นางสาวจิราภรณ์   มาศยากุล
2. นางสาวพิชามญชุ์  จันทร์เจริญ
 
1. นายเดชา  ยุวโกศล
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 69.4 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกิ่งกมล  คามีศักดิ์
2. เด็กชายชนัญญู  จันทนะ
3. เด็กชายณัฎฐ์สิทธิ์  ถลำ
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไกรทัศ
5. เด็กชายพงศกร  เหล็กดี
6. เด็กชายศุภณัฐ  ไตรโชค
7. เด็กหญิงสุพรรษา  ภาคไชย
8. เด็กชายสุรสีห์  เพิ่มดี
9. เด็กหญิงอำพร  -
 
1. นางสาวสุภาวิดา  รอดจำรูญ
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 68.4 ทองแดง 7 1. เด็กชายอาทิตย์  ปานพิตร
 
1. Mr.Rollie   Sabado Caccam
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 68.34 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงปริณดา  อุ่นในธรรม
 
1. MissRhea Joy   Maxion
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 67 ทองแดง 7 1. นางสาวนัชชา  บุญเกิด
2. นางสาวภวิษพร  เอี่ยมสม
3. นางสาวมนัชญา  งามสนอง
4. นางสาวศุภศิริ  พรหมเรืองฤทธิ์
5. นายเมฆา  พงษ์อร่าม
 
1. นางสาวอังคณา  วิรัชกุล
2. MissYang  Yaru
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 63 ทองแดง 5 1. นางสาวชลธิชา  บุญเพ็ง
2. นางสาวณัฐฐยา  วิชยุตม์พสุ
3. นางสาวปุณยาพร  ทับทิมไทย
4. นายมงคล  เปี้ยมูล
5. นางสาวอรดี  ร้อยถิน
 
1. นางสาวสุชาดา  นาคบัว
2. นางสาวเพชรรัตน์  ธนทรัพย์ทวี
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงนริศรา  ปานปิ่น
2. เด็กหญิงศศิชา  ศรีคชา
3. เด็กหญิงศศินิภา  เทพทอง
 
1. นางอภิญญา  สังขรักษ์
2. นางสาวสุธิดา  อินทนาศักดิ์
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 67 ทองแดง 5 1. นางสาวณิชากร  ลิ้มพัฒนาสิทธิ์
2. นางสาวรัตนาพร  พรมเอี่ยม
3. นางสาววนิสรา  วรกิจสาทร
 
1. นางอภิญญา  สังขรักษ์
2. นางสาวสุธิดา  อินทนาศักดิ์
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68.75 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงณัฐจิรา  พงศ์ประไพพร
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  แสงมา
 
1. นางสุวรรณภา  รักษาชน
2. นางสาวศิริวรรณ  กิจเจตนี
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงบุณฑริกา  สุวรรณเหลา
2. เด็กหญิงอัสมา  บุญมาเลิศ
 
1. นางสุวรรณภา  รักษาชน
2. นางสาววรรณิสา   สุขจิตต์