สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีบุณยานนท์ สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 9 1. เด็กหญิงวนัชพร  พัฒนเจริญ
 
1. นางนริศรา  พ่วงลา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 79.2 เงิน 6 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สมจิตร
 
1. นางมณฑา  จุ๊ยเส่ย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 77.4 เงิน 6 1. นางสาวธมนันท์  คงเพ็ชร
 
1. นางสาวบุญจิรรักษ์  ศรีเมือง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 76.9 เงิน 7 1. เด็กหญิงกีตาร์  บุญรอด
2. เด็กหญิงคุณัญญา  สินธิทา
3. เด็กหญิงชนากานต์  จันทร์โพธิ์
 
1. นางวัชรี  ศรีลาโชติ
2. นางสาวปาริฉัตร  ภูพันธ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  บุญสมพงษ์
2. เด็กหญิงอริศรา  ศรีวิเชียร
 
1. นางผ่องศรี  ไวยฉาย
2. นางวัชรี  ศรีลาโชติ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนันทรัตน์  จรีรัตนชาติ
 
1. นางพิมนิพา  โลจายะ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณพลักษณ์  วงษ์ศิริ
2. นายณัฐนันท์  อิ่มน้อย
 
1. นางสาวสุรีย์  โคนาบาล
2. นายศราวุธ  เชิงดี
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวแพรวา  ประดับมุข
 
1. นางจิรนันต์  เชื้อเมืองพาน
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนันท์กานต์  นอบน้อม
 
1. นางสาวสุมิตรี  มูสิกพันธุ์
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 72 เงิน 8 1. นางสาววิดา  ใสบริสุทธิ์
2. นายสรัลวิชญ์  จีนแสร์
3. นางสาวสิริสา  ฉิมถาวร
 
1. นายชัยยศ  นุ่มกลิ่น
2. นางสาวสุพรรณี  ศรีบริบูรณ์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78.6 เงิน 5 1. เด็กหญิงธัมมิกา  ชูทอง
2. เด็กชายพิสิษฐ์  จันทร์ส่งแสง
3. เด็กหญิงอัยรดา  บุญสาคร
 
1. นางสาวอังสณา  น้ำทอง
2. นางสาวสุรัตน์  หนองหงอก
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  นุกุลธรรม
2. เด็กชายณภัทร   ศิริทรัพย์กุลชัย
 
1. นางสาวสุชาดา  ว่องไว
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิดาภา  ยางงาม
2. นางสาวนัททิชา  นำช้าง
3. นางสาวนิธยานันท์  หอมละออ
4. นางสาววัลนภา  รามัญอุดม
5. นางสาวเบญญาภา  นรินทวานิช
 
1. นางสาววิจิตรา  จุลละนันทน์
2. นางสาววันวิสาข์  พรมสาร
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78.7 เงิน 7 1. เด็กชายธันวา  รอดมี
2. เด็กหญิงธารารัตน์  เที่ยงวงศ์
 
1. นางทัศนีย์  คันธจันทน์
2. นางสาวกาญจนา  ศรีบุตรดี
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 77 เงิน 7 1. นางสาวศุภวรรณ  สุวรรณชาต
2. นายสราวุฒิ  เบญจรูญ
 
1. นางทัศนีย์  คันธจันทน์
2. นางสาวกาญจนา  ศรีบุตรดี
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงชื่นชีวัน  เฉลิมพรชัย
2. เด็กหญิงบงกชพร  พูลผล
 
1. นางลัดดา  มีแสน
2. นางกาญจนา  มังครักษ์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 70 เงิน 7 1. นางสาวญาณิศา  สอนศรี
 
1. นายดำรงศักดิ์  นักการ
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นายอินทรีย์  โยวะรส
 
1. นางสาวรัฐพร  ทิพย์มณฑา
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.66 เงิน 4 1. เด็กหญิงพอลล่า  ดีซ์ดซิค
 
1. นางสาวรัฐพร  ทิพย์มณฑา
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 78.8 เงิน 7 1. นายณตฤณ  คุณาภิวัฒน์กุล
 
1. Mr.Rollie   Sabado Caccam
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 76.2 เงิน 6 1. นางสาวอรจิรา  ชมรัตนดิลก
 
1. นางนงนุช   จงถาวรสถิตย์
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 78.33 เงิน 5 1. นางสาวณัฐฐยา  วิชยุตม์พสุ
 
1. นางสาวรัตติกาล  ไวจำปา
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 78.17 เงิน 6 1. นางสาวบัวชมพู  จันทร์ปัญญา
2. นางสาวภูมิพร  บุรณศิริ
 
1. นางสาวอังคณา  วิรัชกุล
2. MissLi  Xiaoshuang
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 71 เงิน 4 1. นายกิตติภัค  ทองฟุก
2. นายฟลุ๊ค  หฤทัยถาวร
 
1. นางสาวเพียงดาว  การสมัคร
2. นางสาวสุชาพร  ประเสริฐชาติ
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชยาภัสร์  พิมพ์ทอง
2. นางสาวธัญชนก  โยธามาตย์
 
1. นางสาวสุชาดา  นาคบัว
2. นางสาวเพชรรัตน์  ธนทรัพย์ทวี
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 73.32 เงิน 4 1. นางสาวคณัญญา  ทองสีเข้ม
2. นายบุริศร์  ทองแท้
 
1. นางสาวเพียงดาว  การสมัคร
2. นางสาวสุภาวดี  ลุนพัฒน์
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 75.25 เงิน 4 1. เด็กชายกรวิชญ์  ดนตรีเสนาะ
2. เด็กหญิงจันจิรา  จันคง
3. เด็กหญิงจินตนา  วัดแพนลำ
4. เด็กชายธณรัฐ  วงทมนา
5. เด็กชายธีรภัทร์  จริยานุสรณ์
6. เด็กชายพัฒวุธ  เส็งบางยาง
7. เด็กหญิงวิราวัลย์  แกล้วกล้า
8. เด็กชายสุชานนท  สิทธิลัย
 
1. นายฉัตรชัย  เหลืองทองอร่าม
2. นายณรงค์ศักดิ์  สันทัดเลขา
3. นางประภาภรณ์  มโนรมย์
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 72.8 เงิน 4 1. นางสาวกนกวรรณ  สังข์ผัน
2. นายกฤษฎา  สิทธิเสน
3. นางสาวซิตี้นอร์นาซิราฮ์  รัมลี
4. นายสุพัฒน์ชัย  พึ่งกุล
5. นายอานนท์  สุขจิตต์
6. นางสาวเมฆขลา  ใจปลื้ม
 
1. นายณัฐจักร์  แสงบัวเผื่อนวรา
2. นางสาวพาณี  โพธิสวัสดิ์
3. นายดำรงศักดิ์  นักการ
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 74.4 เงิน 5 1. นางสาวจันจิรา  ไหมแก้ว
2. นางสาวชนิกา  อริยะดิบ
3. นางสาวนริศรา  สาอาจ
4. นางสาวบุญญธิดา  สุวรรณเหลา
5. นางสาวมนทิวา  หล้าแหล่ง
6. นายรักษิต  พรหมศร
7. นายวุฒิโชติ  ชมชาติ
8. นางสาวศรุตา  ยินดีใน
9. นางสาวอารียา  ทองอินทร์
10. นางสาวอินทิราณี  สารใจ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเด่นชัย  อาทิตย์เจริญชัย
2. นางสาวรัฐพร  ทิพย์มณฑา
3. นายณัฐจักร์  แสงบัวเผื่อนวรา
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปริยากร  แซ่ตั้ง
2. นายภัทรกร  ถาวรรัตน์
3. นางสาวมลธิชา  ทาสอน
4. นางสาวอุริสยา  สมยอ
5. นางสาวเนตรนภา  ภูกระโทก
 
1. นางสาวศิรณี  พลเสนา
2. นางอภิญญา  สังขรักษ์
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กชายชานนท์  กองจร
2. เด็กชายอัษฎางค์  ปิ่นนิล
 
1. นายถิรพัฒน์  วิเชียรรัตน์
2. นางวิมลรัตน์  วิเชียรรัตน์
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาวธนพร  จรบุรมย์
2. นางสาวสิทธิมา  ภูริทัพ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพงศธร  หอมชู
2. ว่าที่ร้อยตรีพงศกร  สุขเล็ก
 
33 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤษดา  ลิขิตทวีสิน
2. นางสาวฉัตรสุดา  เพ็ชรโยธิน
3. นายสิทธิชัย  หอมหวาน
 
1. นายถิรพัฒน์  วิเชียรรัตน์
2. นางวิมลรัตน์  วิเชียรรัตน์