สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีบุณยานนท์ สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวบุณยาพร  จำนงค์ศิลป์
 
1. นายฉัตรชัย  เหลืองทองอร่าม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเจนญาณี  แก้วหาญ
 
1. นางสาวจงกล  ศรีจันทร์งาม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86.6 ทอง 4 1. นายอินทรี  โยวะรส
 
1. นายณัฐจักร์  แสงบัวเผื่อนวรา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรรษา  สุขเกษม
2. นางสาวสุดารัตน์  พระไพรี
3. นางสาวอริสรา  อิศรานนท์
 
1. นางประภาภรณ์  มโนรมย์
2. นางสาวกานต์พิชชา  ประสิทธินาวา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธารทิพย์  นาเจริญ
2. นายพงศ์พล  อรุณนวพงศ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเด่นชัย  อาทิตย์เจริญชัย
2. นายเชิดชูชัย  กลิ่นโกสุม
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปณิดา  อุ่นในธรรม
2. นายสรวิศ  ดำเด่นงาม
3. นางสาวอทิตยา  นามวงค์
 
1. นางณัฏฐนันท์  ทรัพย์บำเรอ
2. นายดล  แจ่มจันทร์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววนิดา  เต่าทอง
 
1. นางสาวบุษบา  เติมใจ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณษรา  กาญจนเจตนี
2. เด็กหญิงวนัชพร  พัฒนเจริญ
3. เด็กหญิงศรัญญา  เขียวแกร
 
1. นางสาววรรณ์เพ็ญ  ปิ่นเกตุ
2. นายชัยยศ  นุ่มกลิ่น
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.38 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนกฤต  ฟูดุลยวัจนานนท์
2. นางสาวศวัสมน  ใจดี
3. นางสาวศุภวรรณ  จงเกษกรณ์
 
1. นางภัทราวดี  ชัยยะสมบูรณ์
2. นางอุไร  บุตรไสว
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสมหญิง  ปุยคำ
2. เด็กหญิงอังคณา  กาญจนรัตน์
3. เด็กหญิงเนรัณฉรา   ต่อศรี
 
1. นางสาวนุชรา  กุลรักษา
2. นางสาวอรุณี  ปานชาลี
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรวัฒน์  พรรณนาภพ
2. นางสาววนิษฐ์กมน  ตีระกิจวัฒนา
3. นายอังกูร  แก้วอุ่น
 
1. นายสุธี  ผลดี
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89.8 ทอง 4 1. เด็กชายก่อเกียรติ  พิลาภ
2. เด็กชายธนภัทร  ภู่ระหงษ์
3. เด็กชายธุวานนท์  รุ่งกิจการวัฒนา
 
1. นางสาววรรณกานต์  ใจช่วง
2. นายวีระพันธ์  เชื้อดวงผูย
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.6 ทอง 5 1. นางสาววรรณศิริ  อยู่จุ้ย
2. นายสราวุธ  พรหมหาญ
3. นางสาวสุธิดา   คีรีศรี
 
1. นางสาวอังสณา  นำ้ทอง
2. นางสาวสุรัตน์  หนองหงอก
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกรรณพล  อยู่จุ้ย
2. นายณัทธพงศ์  พงษ์ณปิญชาน์
3. นายศุภณัฐ  เยี่ยมวิลาสสกุล
 
1. นายศักดิ์สินร์  ชัยเสนา
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงนัฐชา  รอดหลำ
2. เด็กหญิงน้ำฝน  กว่างสนิท
3. เด็กหญิงพวงเพชร  สุกใส
4. เด็กหญิงเบญจรงค์  วงษาลี
5. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ขำเลิศ
 
1. นางสาวอรพรรณ  จันนิ่ม
2. นายพจกร  ธูปะเตมีย์
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกันตา  ศรีเมฆ
2. นางสาวจิรารัตน์  พุฒคำ
3. นายอินทรีย์  โยวะรส
4. นายเอกสิทธิ์  วัฒนประพิณ
5. นางสาวโยษิตา  สุรพิพิธ
 
1. นางสาวอรพรรณ  จันนิ่ม
2. นายพจกร  ธูปะเตมีย์
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงถนิตา  ทองศิริ
2. เด็กชายธนากร  ศักดิ์พานิช
3. เด็กหญิงนวลพรรณ  ธรรมชาติ
4. เด็กชายพีรณัฐ  เติมอารมณ์
5. เด็กชายอาจณรงค์  แซ่ลิ้ม
 
1. นายทัศน์พล  สุดโต
2. นางสาวเสาวลักษณ์  มณฑล
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิตตินันท์  ป้อมบุบผา
2. เด็กชายณัฐพงษ์  สุวรรณพรม
3. เด็กชายปิยะวัฒน์  ทวีชาติ
4. เด็กชายยุทธิชัย  โคตุทา
5. เด็กชายไชยวัฒน์  ขำเมืองน้อย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพงศธร  หอมชู
2. จ.ส.อ.พงศกร  สุขเล็ก
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกพร  ยาสา
2. นายกิตติทัต  หัตถ์กมล
3. นางสาวธีรนัยน์  เครือแดง
4. นายนครินทร์  น้ำจันทร์
5. นางสาวนัชชา  บุญเกิด
6. นางสาวนัฐมล  น้อยแสง
7. นางสาวพรภิรมย์  กุมมาร
8. นางสาวภวิษพร  เอี่ยมสม
9. นายภาสกร  เหว่าวิต
10. นายวรวัฒน์  มุ่งมาตย์
11. นายวันเฉลิม  คำแปง
12. นายศราวุธ  โสภาอุทก
13. นายศิระ  สุดดี
14. นายศุภกร  แสงทับทิม
15. นางสาวสิริพร  คล้ายจีน
16. นายอนิรุทธิ์  อารีซา
17. นางสาวอัจจิตา  ศรายุเดช
18. นางสาวอุริสยา  สมยอ
19. นายเกียรติศักดิ์  พารุ่ง
20. นางสาวเพ็ญวสุ  นามสนธิ
 
1. นายสมเกียรติ  เข็มเพชร
2. นายณรงค์ศักดิ์  สันทัดเลขา
3. นายพจกร  ธูปะเตมีย์
4. นายอภิเสก  คันธจันทน์
5. นางสาววันวิสาข์  พรมสาร
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกชพร  วรกุลรังสรรค์
2. นายกัปตัน  ปิ่นกระจาย
3. นายจอนชัยวิชชญ์  กุศลวิศิษฏ์กุล
4. นายชาคลิตส์  สุพรมมา
5. นายณภัทร  เนียมพันธ์
6. นายณัฐภูมิ  เนียมขำ
7. นายณัฐวีร์  พรหมแสง
8. นายปฏิภาณ  สอ้าง
9. นายพุทธิพงศ์  รัตนประเสริฐ
10. นายภาคภูมิ  วาดเขียน
11. นายภาคิน  ฝักแคเล็ก
12. นายภูริเดช  พรหมสุวรรณ
13. นายยศกร  ไทยประสงค์
14. นายรัชภัฏ  เตียวสุวรรณ
15. นางสาววรัญญา  มณีจันทร์
16. นายวัฒณาพงศ์  สุพลจิตร์
17. นายวิรุฬห์  ค้าขาย
18. นายศุภลักษณ์  อัศวฉิมพลี
19. นายสานิต  คล้ายอุดม
20. นางสาวเพทาย  ทองสุข
 
1. นายสมเกียรติ  เข็มเพชร
2. นายเอกชัย  ศรีบุญเรือง
3. นายณรงค์ศักดิ์  สันทัดเลขา
4. นายอภิเสก  คันธจันทน์
5. นายพจกร  ธูปะเตมีย์
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.67 ทอง 6 1. เด็กชายวีรภัทร  ช้างแจ้ง
 
1. นายเลิศณวุฒิ  โรงวิเชียรกลาง
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวจิรภัทร  เลวารี
 
1. นางสาววิมลวรรณ  อุไรรงค์
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกกร  สำเภาทอง
2. เด็กหญิงกฤติยา  จินดารัตน์
3. เด็กหญิงชนากานต์  จันทร์โพธิ์
4. เด็กหญิงธัญชนก  สองน้อย
5. เด็กหญิงประภัสสร  รอดโต
6. เด็กหญิงพชรพร  เทพไพฑูรย์
7. เด็กหญิงพราวรวี  บุญประเสริฐ
8. เด็กหญิงพัชริดา  เปรมสาย
9. เด็กหญิงพัสวีกร  สมบูรณ์สิน
10. เด็กชายเกรียงศักดิ์  ฤกษ์จำนงค์
 
1. นางสาวจรรยา  เผือกภู่
2. นางสาวกิรติยา  จุปิติ
3. นายทัศน์พล  สุดโต
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชมพูนุช  อริยะดิบ
2. นางสาวพิชชาญา  ชูจิตร์
 
1. นายเอกชัย  ศรีบุญเรือง
2. นายวราวุธ  เสือพ่วง
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์   อภิเดช
 
1. นางจารุวรรณ  พึ่งฉิม
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กชายสถาพร  ทองจันทร์
 
1. นายดำรงศักดิ์  นักการ
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวิวรรธณี  วรรณวิศาล
 
1. นางจารุวรรณ  พึ่งฉิม
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเมธา  สวงเป็น
 
1. นายดำรงศักดิ์  นักการ
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภัทรศักดิ์  ณ ตะกั่วทุ่ง
 
1. นายดำรงศักดิ์  นักการ
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา  กลิ่นด่านกลาง
2. เด็กชายวิชาธร  ทองย้อย
 
1. นางจารุวรรณ  พึ่งฉิม
2. นายดำรงศักดิ์  นักการ
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมาลี  งามเจริญถาวร
 
1. นางจารุวรรณ  พึ่งฉิม
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวดวงกมล  ช้างงาม
 
1. นายดำรงศักดิ์  นักการ
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรานุวัฒน์  กองเศษ
2. เด็กชายอนุภัทร  ชลอ
3. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  หารธูปพงษ์
 
1. นายดำรงศักดิ์  นักการ
2. นายเกรียงศักดิ์  บุญแต่ง
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายทศพล  ศรีชัย
2. นายภพปกรณ์  แก้วอุ่น
3. นายวรวุธ  ไวว่อง
 
1. นายดำรงศักดิ์  นักการ
2. นายนเรศร  แสงอุไรสิทธิ์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนนทกานต์  ไพรภัทรถาวร
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  ภาสดา
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิชาภา  วราศรัย
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  ภาสดา
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปิยวัฒน์  เขมาทานต์
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  ภาสดา
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภัฏ  ภูษิดาอภิวัฒน์
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  ภาสดา
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศิริวัฒ  อาชววาณิชกุล
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  ภาสดา
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเจนญาณี  แก้วหาญ
 
1. นางสาวรัฐพร  ทิพย์มณฑา
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.33 ทอง 4 1. นายศักยภูมิ  วรรณปักษ์
 
1. นางสาวสุภาวิดา  รอดจำรูญ
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.66 ทอง 5 1. นางสาวโมรีน  วินเทอร์
 
1. นางสาวสุภาวิดา  รอดจำรูย
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัชพล  ทีฆะสุข
 
1. นางสาวรัฐพร  ทิพย์มณฑา
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงคุณัญญา  สินธิทา
 
1. นางสาวรัฐพร  ทิพย์มณฑา
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง 5 1. นางสาวอริสรา  อิศรานนท์
 
1. นางสาวรัฐพร  ทิพย์มณฑา
 
46 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณฐาพร  ทับทิมวงษ์
2. เด็กหญิงณิชนันทน์  ลีนิน
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  บุญสวัสดิ์
4. เด็กหญิงปุณยานุช  สงกะสิน
5. เด็กหญิงพรวิภา  ทองสุข
6. เด็กหญิงภวิตพร  วีระนนท์
7. เด็กหญิงมัชณิมา  มดแสง
8. เด็กหญิงรัตติยา  อินทร์ทอง
9. เด็กหญิงวรรณฉัตร  โสดธิ
10. เด็กหญิงศิริวรรณ  วิเศษสุข
11. เด็กหญิงสุขุมาภรณ์  เจริญผล
12. เด็กหญิงสุชานาถ  สุทธิผลไพบูลย์
13. เด็กหญิงอนัณญา  สาถิยะบูรณะพงศ์
14. เด็กหญิงเจนญาณี  แก้วหาญ
15. เด็กหญิงโสภิตา  ธีระกุล
 
1. นางสาวรัฐพร  ทิพย์มณฑา
2. นายพจกร  ธูปะเตมีย์
3. นางสาวสุภาวิดา  รอดจำรูญ
4. นางสาวอัจฉราภรณ์  ภาสดา
 
47 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกชวรรณ  ธรรมานุสาร
2. นางสาวญาณิกานต์  รื่นชล
3. นางสาวญาณิกานต์  รื่นชล
4. นางสาวญานิดา  เก่งธนคุณ
5. นายปพน  สุขะตุงคะ
6. นางสาวปิยะธิดา  พงศ์กัลยกร
7. นางสาวปิยาพร  สาถิยะบูรณะพงศ์
8. นางสาวภัทรดา  แสงสมบัติ
9. นางสาวรินรดา  แสงสมบัติ
10. นางสาววนัสนันท์  อยู่คง
11. นางสาววรนาฏ  เชื้อเถาว์
12. นางสาววัชราภรณ์  พิมพา
13. นางสาวสิรินทรา  เปรมไสย
14. นางสาวสุธาวัลย์  สระทองโดย
15. นางสาวเกวลี  ญาณจรูญ
 
1. นางสาวรัฐพร  ทิพย์มณฑา
2. นายพจกร  ธูปะเตมีย์
3. นางสาวสุภาวิดา  รอดจำรูญ
4. นางสาวอัจฉราภรณ์  ภาสดา
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณินรัช  เทพโภชน์
 
1. นางสาวสุชาพร  ประเสริฐชาติ
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสิรินญา   สายแถว
 
1. นางสาวอังคณา  วิรัชกุล
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ตระกูลสมจิตต์
2. เด็กหญิงณัฐชา  วงศ์กัณหา
3. เด็กชายปิยะวัฒน์  คุณเลิศ
4. เด็กหญิงปุณยนุช  เฟื่องกังวาน
5. เด็กหญิงวรินทร  พินวงษ์สุวรรณ
 
1. นางสาวนุชลี  เอี่ยมสิน
2. นางนิภา  แสงรัตน์
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงธิมลรัตน์  ขิปวัติ
2. เด็กชายศุภวิชญ์  สุขสุหรัด
 
1. นางสาวศิริวรรณ  กิจเจตนี
2. นางสาวอมรรัตน์  ทองจันทร์
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปุณณพัฒน์  อินทอง
2. นางสาวอลิสา  มะโนชาติ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  กิจเจตนี
2. นางสาวอมรรัตน์   ทองจันทร์
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 6 1. เด็กชายณัฐพล  จุ้ยเส่ย
2. เด็กชายเกียรติวงศ์  ทองขาว
 
1. นางสาวศิริวรรณ   กิจเจตนี
2. นางสาววรรณิสา   สุขจิตต์
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกัมปนาท  ประเทือง
2. เด็กหญิงมณฑิตา  สุขขาว
 
1. นางสุวรรณภา  รักษาชน
2. นางสาววรรณิสา   สุขจิตต์
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวีรภัทร  อ่อนอำไพ
2. นางสาวสิรินทรา  เปรมไสย
 
1. นางสุวรรณภา  รักษาชน
2. นางสาววรรณิสา   สุขจิตต์
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนันทรัตน์  จรีรัตนชาติ
 
1. นายถิรพัฒน์  วิเชียรรัตน์
2. นายวิมลรัตน์  วิเชียรรัตน์
 
57 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฑามณี  สนใจ
2. นางสาววีริยาภรณ์  ยอดจันทร์
3. นางสาวอลีนดา  เปลี่ยนจรูญ
 
1. นายถิรพัฒน์  วิเชียรรัตน์
2. นางวิมลรัตน์  วิเชียรรัตน์
 
58 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิณณพัต  ฟองลมุล
2. เด็กหญิงพรพิชชาร์  กันหานนท์
3. เด็กชายอุษมา  พีธรากร
 
1. นายถิรพัฒน์  วิเชียรรัตน์
2. นางวิมลรัตน์  วิเชียรรัตน์
 
59 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวบุญญธิดา  สุวรรณเหลา
2. นายปุณณพัฒน์  กษมานนท์
3. นายวิทวัส  ชื่นพรม
 
1. นางวิมลรัตน์  วิเชียรรัตน์
2. นายถิรพัฒน์  วิเชียรรัตน์
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชนพัฒน์  พุ่มบ้านเช่า
2. นายธนากร   อำพันทอง
3. นายอิศรินทร์  ทองเชียง
 
1. นายธนภณ  ศรีทับทิม
2. ว่าที่ร้อยตรีพงศธร  หอมชู
 
61 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  หนองคำภา
2. เด็กหญิงชุติมน  วงศ์ผาบุตร
3. เด็กหญิงแสงดาว  พึ่งรุ่ง
 
1. นางสาวเขมจิรา  อชิรปรีชากูล
2. นางสาวนิภาพร  เหมทานนท์
 
62 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 81.5 ทอง 4 1. นางสาวมิณฑิตา  ห้องแซง
2. นางสาวรัชนีกร  อักษร
3. นางสาวสิริวิมล  จิตรสมควร
 
1. นางสาวเขมจิรา  อชิรปรีชากูล
2. นางสาวนิภาพร  เหมทานนท์
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปรียา  เทศทิม
2. เด็กชายสนธยา  แก้วเกษการ
3. เด็กหญิงสุวรรณี  มีฟัก
 
1. นายวรวุฒิ  โอษะคลัง
2. นายธนภณ  ศรีทับทิม
 
64 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรรญดา  มะลิทอง
2. นางสาวขวัญใจ  ศิริสัมพันธ์
3. นางสาวฑริกา  นาคสนธิ์
 
1. นายวรวุฒิ  โอษะคลัง
2. นายธนภณ  ศรีทับทิม
 
65 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82.63 ทอง 6 1. เด็กหญิงนุชเนตร  ม่วงหวัง
2. เด็กหญิงศุภดา  ศรีสารัตน์
3. เด็กหญิงโศภิภิตา  ทองทา
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  อุดมลาภ
 
66 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85.63 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจันทรสรณ์  พุทธิสาร
2. นางสาวธารทิพย์  นาเจริญ
3. นางสาววัชรพร  ประยูรทรัพย์
 
1. นางอัมพร  ทับรุ่ง
2. นางสาวอุไรวรรณ  อุดมลาภ
 
67 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธิชา  แสงฉืม
2. เด็กหญิงฐิติวรรณ  เล้ารัตนอารีย์
3. เด็กหญิงเยาวภา  คำอ้วน
 
1. นางจอมแก้ว  ทานะปัทม์
2. นางธัญญ์นภัส  ภู้พงษ์ไพบูลย์
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพัชรมัย  พันทา
2. นางสาวสุนิสา  พารุ่ง
3. นางสาวอรญา   ประภาสัย
 
1. นางธัญญ์นภัส  ภู่พงษ์ไพบูลย์
2. นางจอมแก้ว  ทานะปัทม์
 
69 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฎฐกิตติ์  ศรีเจริญ
2. เด็กหญิงธนภรณ์  รักพรหม
3. เด็กหญิงธนภัทร  รักพรหม
 
1. นางนิภา  แสงรัตน์
2. นางบุปผา  โภคพินท์
 
70 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ยุทธนา
 
1. นางสาวนุชลี  เอี่ยมสิน
 
71 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 97.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคณาวัฒน์  ดีวุ่น
2. เด็กชายสุวรรณ  ดงสุกร
 
1. นางสาวศิรณี  พลเสนา
2. นางอภิญญา  สังขรักษ์