สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 57.8 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายเนรมิตร  พูนสวัสดิ์
 
1. นางสาวเบญจมาศ  เที่ยงอินทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกัญชพร  จัตสาน
2. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  พานิชวัฒนาเจริญ
 
1. นางสาวน้ำอ้อย  วิเชียรณรัตน์
2. นางสาวนิตยา  กายฤทธิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวกัญณาวีร์  โชติยะชัชชัย
2. นายธนชิต  จันทรากูลพงษ์
 
1. นางสาวภักดี  อินทร์ขาว
2. นายวสันต์  มหามิตรมงคล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายพุฒิพัฒน์  รุ่งเรืองปิติกุล
2. เด็กหญิงวนัสนันท์  ชาติทอง
 
1. นางสาวธัญญานันท์  สุขล้าน
2. นางสาวอรอุมา  ศรศรี
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 5 1. นายเพ็ญเผ่า  กีรกะจินดา
 
1. นางพุธชาด  ศักดิ์แสง
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายรชานนท์  ปฏิทิน
2. เด็กชายสหรัฐ  สัมฤทธิ์
 
1. นายกิตติพงศ์  สมรัตน์
2. นางเบญจวรรณ  ภมะราภา
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 7 1. นางสาวกนิษฐา  ชมภูศรี
2. นายภูวไณย  ใหญ่คุณ
 
1. นางฟาริดา  สะแปะอิง
2. นายชานันท์  สุนทรวินิต
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 49.33 เข้าร่วม 8 1. นายจิรภัทร  มะพันธ์
2. นายณัฐชัย  ส่งเนียม
3. นางสาวนรินทร์รัตน์  ศรีสุรา
4. นางสาวนันทณา  อยู่ดี
5. นางสาวพรชนก  ฉิมงามขำ
 
1. นายธนากร  ฉัตรโรจนสกุล
2. นางสาวปรารถนา   มรกต
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 5 1. นายสรัญ  พ่วงกระแสร์
2. นายเอกพัฒน์  แดงพยนต์
 
1. นางสาวปุญญาภา  แจ้งพูล
2. นายศักดา  สำรวล
 
10 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนิภัทร์  นิลตระกูล
2. เด็กชายศุภวิชญ์  สถิรวัฒนากร
3. เด็กชายสีทันดร  เกิดศรี
 
1. นางสาวกาณช์ฐิยากร  น้อยจันทร์
2. นายไพโรจน์  รักอ่อน
 
11 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐภัทร  รักษาชาติ
2. นายวิวัฒน์   ผิวเกลี้ยง
3. นางสาวอังคารเพชร  ดวงศรี
 
1. นางสาวกาณช์ฐิยากร  น้อยจันทร์
2. นายไพโรจน์   รักอ่อน