สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นางสาวปุณณดา  เทียนบูชา
 
1. นายกิตณิวัฒช์  แซ่วู่
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภูริวัจน์  รงคะพิพัฒน์กุล
 
1. นางสาวสุกัญญา  ภูรักษา
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 63.2 ทองแดง 8 1. เด็กชายณัฐกรณ์  กาญจนะไพโรจน์
2. เด็กชายพงศกร  สรวิสูตร
3. เด็กชายวทัญญู  ศรีพลาวงษ์
 
1. นางสาววราลักษณ์  ขุนาพรม
2. นายพรชัย  นามภูษา
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6 63.3 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นายกฤตพจน์  ภูแข่งหมอก
2. นายณัฏฐศักย์  เรืองผดุง
3. นายณัฐพล  สุขเจริญ
4. นายทัพไทย  มหรรณพ
5. นายธนพล  รัตนพลแสน
6. นายพงศธร  ทองทิพย์
7. นางสาวศิริกาญดา  แจ่มเพชร
8. นางสาวสุภาวดี  ศรีสุภมาส
9. นายอาทิตย์  ทับเทียมสุข
10. นางสาวโศษฐา  บาลเพียร
 
1. นายผดุงศักดิ์  บูรณะสมบัติ
2. นายไทยประเสริฐ  วนวาล
3. นายชัยยุทธ์  ชัยสกุลศักดิ์
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60.5 ทองแดง 10 1. นายกฤตพจน์   ภูแข่งหมอก
2. นางสาวคุณัญญา  สาลารัตน์
 
1. นายชัยยุทธ์  ชัยสกุลศักดิ์
2. นางสาวณิชชา  สมานบุตร
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงณัชชอัณณ์  เจนกิจวัฒนาเลิศ
 
1. นางสาววรัญญา  คงธนฉัตร
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 9 1. นายอนุรักษ์  เข็มทอง
 
1. นายพัฒนพงษ์  พลายงาม
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 63 ทองแดง 5 1. นายกฤตพล  ลี้เทียน
2. นางสาวขวัญมนัส  อยู่เจริญ
 
1. นายณัฐพงษ์  แซ่ตั้ง
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  กิมมัจชะ
2. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ครองงาม
 
1. นางสาวพิไลพร  ทิมเทศ
2. นายธนวัฒน์  ศิริประสาท
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายวชิระ  ทรงวัตร์
2. เด็กหญิงวรรณดี  เทียนรุ่งสวัสดิ์
 
1. นายเชาว์วิทย์  สุขโชติ
2. นางสาวดวงชีวัลย์  ขำวงค์
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 10 1. นายกันตพงศ์  ปทุมวัน
2. นายณัชพล  นิลพงษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภาณุภณ  เติมพันธุ์
2. นายฐิรภัทร  อุตตะพันธ์
 
12 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 1. นายธัชพงศ์  รองกลัด
2. นายพริษฐ์  ยุทธาวรกูล
3. นายเพ็ญเผ่า   กีรกะจินดา
 
1. นางสาวกาณช์ฐิยากร  น้อยจันทร์
2. นางสาวปุญญาภา  แจ้งพูล
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 63 ทองแดง 4 1. นางสาวกัญญาพัชร  หนูปลอด
2. นางสาวชลดา  นามไพร
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  สังขบูรณ์
 
1. นางกันยา  ดวงคำ
2. นางสาวนภา  ทองจันทร์