สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงคีตภัทร  สุวรรณดี
 
1. นางสาวพรรษกร  แก่นจันทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 75.6 เงิน 6 1. นายอรรถศร  เมฆเคลื่อน
 
1. นายศราวุธ  ผ่านดอยแดน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 71 เงิน 6 1. นายฉัฏฐวัฒน์  พาเปี่ยมสุขศิริ
 
1. นายกิตติพงษ์  จำชาติ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นางสาวพิชญ  รอดคล้าย
 
1. นางสาวอารีย์ลักษณ์  อุดมแก้ว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 77.6 เงิน 6 1. เด็กชายธนภัทร  สงสุวงค์
2. เด็กหญิงปรางค์ลักษณ์  ดาวพราย
3. เด็กหญิงพณิดา  วระไวย์
 
1. นางสาวสริตา  คนบุญ
2. นางสาวจิราพร  ชมมร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นางสาวสุภนิดา  สุขชูชัยเจริญ
 
1. นางสาวภัทรพร  ป้อมสุวรรณ
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธวัลรัตน์  ยิ้มน้อย
2. นายธีรกานต์  ใจแก้วแดง
3. นางสาวมนัญชยา  แสงโสดา
 
1. นางสาวสุลักขณา  คุ้มทรัพย์
2. นายสรศักดิ์  โพธิ์นิล
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภูริช  มะลิวรรณ
 
1. นายกิตณิวัฒช์  แซ่วู่
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73.13 เงิน 7 1. นางสาวจิรารัตน์  คลังสมบัติ
2. นางสาวธวัลรัตน์  ยิ้มน้อย
3. นางสาวมัชฌิมาย์  จารุพงศ์จิตรัตน์
 
1. นางชนิดา  ทองประดับ
2. นางพรวิไล  สุวรรณพานิช
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78.2 เงิน 7 1. นางสาวตยาคี  เจตน์ตระกูลวิทย์
2. นางสาวต้องตา  แม้นเหมือน
3. นางสาวโชติกา  หลำริ้วรัตนา
 
1. นางสาวนภาจิตร  ดุสดี
2. นางสาวสุภาพร  จันทรจตุรภัทร
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 76.33 เงิน 7 1. เด็กหญิงจารุกิจ  รุ่งอรุณแสงทอง
2. เด็กหญิงนาตยา  พาชื่นใจ
3. เด็กหญิงรัตนากร  ผลวารินทร์
4. เด็กหญิงสุมิตรา  สว่างเนตร
5. เด็กหญิงสโรชา  อุทัยวรรณ
 
1. นายนวเฉลิม  แก้วไพฑูรย์
2. นายนันทนา  อินทะจักร
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นายกิตติศักดิ์  ธงขาว
2. นางสาวธนพร  สงสุวงศ์
3. นางสาวปภัสสร  ชื่นครุธ
4. นางสาวสาธิดา  อุณหชาติ
5. นางสาวอนันต์ณา  อ้นเพ็ง
 
1. นายอัษฎา  อิ่มสุวรรณวิทยา
2. นางสาวแอนนา  พูนวศินมงคล
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงกานติมา  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
2. เด็กชายวรินทร  สุขประเสริญกุล
 
1. นางสาวณิชชา  สมานบุตร
2. นายชัยยุทธ์  ชัยสกุลศักดิ์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กชายธเนศ  จันทวงศ์
 
1. นางปาริชาติ  พลายงาม
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 75 เงิน 7 1. นางสาวอริสา  บำรุงศร
 
1. นางสาวอัฐมพร  มาเวชกิจ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  ถนอมปัญญารักษ์
2. เด็กหญิงจิตา  บรรทัศจันทร์
 
1. นางปาริชาติ  พลายงาม
2. นายพัฒนพงษ์  พลายงาม
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาวชุติกาญจน์  สุยะวงษ์
 
1. นางปาริชาติ  พลายงาม
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 76.33 เงิน 4 1. นางสาวอารียา  แก่นสุวรรณ์
 
1. นายนิตินัย   ทองน้อย
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 75.33 เงิน 4 1. เด็กหญิงกฤษดี  แสงสง่างาม
2. เด็กชายฌานวัฒน์  กลอยเทพ
3. เด็กชายณฐนน  แก้วศรี
4. เด็กชายธนพล  แสงทองคำ
5. เด็กชายภูริณัฐ  ทินบุตร
6. เด็กชายวัฒนชัย  สุขเจริญ
 
1. นายคเณศร  ศรีรงค์
2. ว่าที่ร้อยตรีพงศ์ประภา  วสุวัต
3. นายเทียนชัย  วัฒนปฤดา
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปนัดดา  คาดหมาย
 
1. นายคเณศร  ศรีรงค์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวิสณุ  มณีคุ้ม
 
1. นายคเณศร  ศรีรงค์
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 75.8 เงิน 5 1. เด็กหญิงทิพย์ทิวาพร  มีศิริ
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  บุพชาติ
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายกีรติเฉลิม  สิงหา
2. เด็กหญิงณัฐวดี  บุญรักษ์
3. เด็กหญิงธันยพร  อุยพานิช
4. เด็กชายธิติพัทธ์  อรรถเมธี
5. เด็กชายปัณณธร  คงทน
 
1. นางสาวกันยา  คงวิลาวัณย์
2. นางสาวอัจฉรา  ชุมภู
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 70.67 เงิน 4 1. เด็กหญิงณิชารัศม์  วรรณะตรีพงศ์
2. เด็กชายพัชรพล  ปริธัญ
 
1. นางศิรดา  นาเบะคุระ
2. MissCen  Xianfen
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 73 เงิน 7 1. นางสาวธิญาดา  มนัสสีลา
2. นางสาวปิยะธิดา  มนัสสีลา
 
1. นางสาวณิชชา  แกล้วกล้า
2. นางสาวธนัชญา  ไกรรอด
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  กาหลง
2. นายภูริภัตร  อวนศรี
 
1. นางฟาริดา  สะแปะอิง
2. นายชานันท์  สุนทรวินิต
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. นางสาวภัสราภรณ์  พิชัยสวัสดิ์
 
1. นายชานันท์  สุนทรวินิต
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาวปราณปรียา  โอรสไตรรัตน์
 
1. นางสาวณรินา  ไตรทิพย์
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 78.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพล   เยาวเสริฐ
2. เด็กหญิงนันภัทร  บุระเนตร
3. เด็กหญิงนิมานรดี  เตียวสุวรรณ์
4. เด็กหญิงศิริภัสสร   บุญมา
5. เด็กหญิงอาภารัตน์  อิ่มโอชา
 
1. นายผดุงศักดิ์  บูรณะสมบัติ
2. นางสาวบุณยนุช  วีรธรรมเลขา
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงชลลดา  มาสอน
2. เด็กหญิงวรินทร  เนตรจุ้ย
3. เด็กหญิงเพลินฟ้า  จันทร์วงษ์
 
1. นายวสันต์  มหามิตรมงคล
2. นางสาวปิยาภา  แสงอรุณ
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญารัตน์  เหมือนอินทร์
2. นางสาวธนพร  พรมจำปา
3. นางสาวมณิวรา  เข็มเฉลิม
 
1. นายวสันต์  มหามิตรมงคล
2. นางพรทิพย์  ภูแสนศรี
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 75.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกาญกรณ์  สีกานนท์
2. เด็กหญิงปาจรีย์  สุริยะโชติ
3. เด็กหญิงศุจินทรา  แซ่ท้าว
 
1. นางพรทิพย์  ภูแสนศรี
2. นางสาววรรณวรี  วัฒนพายัพกุล
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 78.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุดารัตน์  นรารักษ์
2. นางสาวเสาวภาคย์  พันธุ์จบสิงห์
3. นางสาวโชตินที  วารีสมบูรณ์
 
1. นางพรทิพย์  ภูแสนศรี
2. นางสาววรรณวรี  วัฒนพายัพกุล
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กชายธนกฤษ  ขุนเพ็ง
2. เด็กชายธีธัช  อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย
 
1. นางสาวดวงชีวัลย์  ขำวงค์
2. นายเชาว์วิทย์  สุขโชติ
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 7 1. นางสาวณัฐดาว  สุกกานันท์
2. นายภูวณัฐ์  เอกสุข
 
1. นายเชาว์วิทย์  สุขโชติ
2. นางสาวดวงชีวัลย์  ขำวงค์