สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเบญญาภา  นามสว่าง
 
1. นางสาวธัญญานันท์  สุขล้าน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเปรี้ยวฤดี  พาระหอม
 
1. นางสาวภักดี  อินทร์ขาว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธราดล  ยุทธวรวิทย์
2. นางสาวพรรณทิพย์  ทรัพย์พงศ์พันธ์
3. นายพลพล  หรินทรานนท์
 
1. นางสาวภัทรพร  ป้อมสุวรรณ
2. นายยงยุทธ  อังคสัญญลักษณ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤติธี  ธรรมหรรษา
 
1. นางสาวสุกัญญา  ภูรักษา
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกันยารัก  จันทรประสาท
2. เด็กชายธีรพงศ์  เชาว์เครือ
3. เด็กชายภาสวุฒิ  ศุภพาณิชย์
 
1. นางสาวปัทมา  คละบุตร
2. นายหัษฎายุ  กองพอด
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายตวงพล  นพกุลสถิตย์
2. นางสาวสุพรรษา  ตัณฑุลเศรษฐ์
 
1. นายกิตติพงศ์  สมรัตน์
2. นางสาวพรนภา  พันธ์ไชยา
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวญาณิศา  ประดิษฐ์ศิลป์ดี
 
1. นายกิตณิวัฒช์  แซ่วู่
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัทรินทร์  สีทองสุก
2. เด็กชายเตชพัฒน์  นุชเขียว
 
1. นางสาวฉลอม  สุดเขียว
2. นายกิตณิวัฒช์  แซ่วู่
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพิรญาณ์  นาคเนียม
 
1. นางพุธชาด  ศักดิ์แสง
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกสานติ์  อติชาตสินธพ
2. เด็กชายปฏิภาณ  วิโรจน์ชีวัน
3. เด็กชายสุทธิพล  สรเวชประเสริฐ
 
1. นางสาวณัจจนันท์  จันทร์ทองสุข
2. นางสาวอารีย์  เทียมเมฆ
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89.2 ทอง 5 1. เด็กชายปัณณทัต  ธนาบูรณ์
2. เด็กหญิงปาณิสรา  เหมะรัชตะ
3. เด็กชายภูริวัจน์  รงคะพิพัฒน์กุล
 
1. นายอนุสรณ์  พรมไชย
2. นางสาวปนันญา  วัฒนา
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาวธันยธร  ธรรมศิริ
2. นางสาวปริณดา  นิ่มนวล
3. นางสาวเอมิกา  ปริญทอง
 
1. นายอนุสรณ์  พรมไชย
2. นางสาวปนันญา  วัฒนา
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชาญตะวัน  เกษร
2. นางสาวทับทิม  พิบูลย์
3. นายธีรกานต์  ใจแก้วแดง
 
1. นางสาวไฉไลรัตน์  บรรลือ
2. นางสาวกุลพัชร  ศรีสุภาพ
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชณพัชร  เชี่ยวโสภณ
2. เด็กชายพายุ  สุวรรณ์
 
1. นางสาวจิณห์จุฑา  พิพิธจันทร์
2. นางสาววรรณศิริ  มินทยักษ์
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชญานิน  ศรีทอง
2. เด็กชายเตชพัฒน์  นุชเขียว
 
1. นายสาโรจน์  กุลศิลาฤทธิ์
2. นางสาวอำพรพรรณ  ด่างพล้อย
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวญาณินท์  กรีสุธา
2. นางสาวญาดา  มณีจันทร์
3. นางสาวทัพไทย  มหรรนพ
4. นางสาวภัทรกร  ศิวะสกุล
5. นางสาวภัสราภร  เนตรจินดา
 
1. นางสาวนันทนา  อินทะจักร
2. นายนวเฉลิม  แก้วไพฑูรย์
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 82.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจตุรพร  มากรด
2. นายชิษณุภงศ์  บุญชม
3. นางสาวณัฐฐิรา  วิริยะธนาวรรณ
4. นางสาววรรณิดา  แสงแย้ม
5. นายอนุชา  พุ่มอยู่
 
1. นางสาวนิธิตา  ขันธวิทยา
2. นายคณีสิทธิ์  เซี่ยงฉิน
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิตตาภา  แจ่มจิรารักษ์
2. นางสาวฐิติพีรดา  ภรภัทรากุล
3. นางสาวณัฏฐนิชา  สุทธิวงศ์
4. นางสาวธนรัตน์  นิลวัฒนา
5. นายธนวัฒน์  เกรัมย์
6. เด็กหญิงธิญาดา  ใจคำ
7. เด็กหญิงนริศรา  สุขราช
8. นางสาวนันทฐิดา  จ้อยปลื้ม
9. นางสาวบุษกร  เพ็งอิน
10. นางสาวปุณยนุช  ศิลากุล
11. เด็กหญิงพฤกษา  วงศ์วาทิน
12. เด็กหญิงพัชริดา  กิจทชน
13. นายพัทธพล  ยืนยงวิริยะชัย
14. นางสาวมาริสา  เทียนพจน์
15. นางสาวยุวดี  พงค์สกุล
16. นางสาวศรัญญา  คณาญาต
17. นายศักดิธัช  ท้วมแสง
18. นางสาวศิราวรรณ  แสนบุญศร
19. นางสาวสุดารัตน์  นามขวา
20. นางสาวสุนิษา   จันทวงศ์
 
1. นายธรรมรัตน์  ภควรรณ
2. นายชาติชาย  พุทธสรณ์
3. นายประสิทธิชัย  ตุเทพ
4. นายบรรณสรณ์  โยธินอุปไมย
5. นายสุรศักดิ์  จันทิมา
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเมธัส  จิตตวิริยพงศ์
 
1. นายชิติพัทธ์  เพียขันทา
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐชัย  ส่งเนียม
 
1. นายธรรมรัตน์  ภควรรณ
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณราวดี  ณ สงขลา
2. เด็กชายวรัญชัย  ทรงฉลาด
 
1. นางสาวชลธิชา  เจริญผาสุข
2. นายสุกฤษฏิ์  วาอุทัศน์
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐฐา  ทองบริสุทธิ์
2. นายวรปรัชญ์  เรืองกนกศิลป์
 
1. นางระพีพรรณ  เจริญทิพย์
2. นางปิยวรรณ์  อุดมพงศ์พิพัฒน์
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 81.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงกานต์มณี  อิทธิกรณ์
2. เด็กหญิงจันทนา  ชวนชม
3. เด็กหญิงจิราพัชร  เพ็งเจริญ
4. นางสาวจุฑามาศ  เที่ยงธรรม
5. เด็กหญิงพณพร  พันสายออ
6. เด็กหญิงพรปวีณ์  ดีศรีศักดิ์
7. เด็กหญิงสวรส  มีมุทา
8. นางสาวอังคารเพชร  ดวงศรี
9. เด็กหญิงเบญจธรรม  ฮ้อบุตร
10. เด็กหญิงเปรี้ยวฤดี  พาระหอม
 
1. นางกาญจนา  ผลวัฒนะ
2. นายคณวัตน์  พรสุริยโรจน์
3. นางฉันทณี  ชาฤทธิ์
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 84.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ชำนิกุล
2. เด็กหญิงชลลดา  มะกล่ำแดง
3. เด็กหญิงณัฐรวี  กุลพันธ์
4. เด็กหญิงปุณยาพร  นาคโถม
5. เด็กหญิงพรรณวดี  เสือบัว
6. เด็กหญิงสลัลรัตน์  บุญช่วย
7. เด็กหญิงสุพรรณษา  วิชัย
8. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ทัพใจหาร
9. เด็กหญิงแพรวา  อุ่นทรงคชสาร
10. เด็กหญิงแสงรุ้ง  ปานอ่วม
 
1. นางกัญญารัตน์  วงศ์สาลี
2. นายไทยประเสริฐ  วนวาล
3. นางเฉลิมศรี  คชเพชร
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวขวัญจิรา  สิทธิชัย
2. เด็กชายปยุต  คงประพันธ์
3. เด็กชายพงศ์พิชาญ  พงษ์วุฒิโชติ
4. นางสาวพรธิดา  สง่างาม
5. เด็กชายภราดร  จุลสำลี
6. นางสาวภัทรวดี  ศาสตรประยูร
7. เด็กหญิงมณฑกานต์  เอมรักษา
8. เด็กหญิงสุวีรผา  วงษ์วัฒน์
9. นายอัครเดช   ดาด้วง
10. นางสาวเกศรา  มัสซิโน่
 
1. นายผดุงศักดิ์  บูรณะสมบัติ
2. นางสาวบุณยนุช  วีรธรรมเลขา
3. นายไทยประเสริฐ  วนวาล
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. นางสาวณธิดา  แก้วสุรินทร์
 
1. นางสาวอัฐมพร  มาเวชกิจ
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชุติมณฑน์  สุยะวงษ์
 
1. นางสาวอัฐมพร  มาเวชกิจ
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนัยธร  หัสโรห์
 
1. นางสาววรัญญา  คงธนฉัตร
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุนิตา  อินทะรังษี
 
1. นางปาริชาติ  พลายงาม
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรพัฒน์  หวังวัฒนากูล
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เอี่ยมคงสี
3. เด็กชายพงศ์สุรินทร์  ศรีแตงอ่อน
 
1. นายพัฒนพงษ์  พลายงาม
2. นางปาริชาติ  พลายงาม
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวชนัณฎา  อุดมโชค
2. นางสาวธิญาดา  มนัสสีลา
3. นางสาวปิยะธิดา  มนัสสีลา
 
1. นายพัฒนพงษ์  พลายงาม
2. นางปาริชาติ  พลายงาม
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  เล้าการนา
 
1. นายกิตติศักดิ์  แก่นนาโรง
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนนทพัทธ์  อินทปุระ
 
1. นายกิตติศักดิ์  แก่นนาโรง
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85.66 ทอง 4 1. เด็กชายอมร  สดศรี
 
1. นายกิตติศักดิ์  แก่นนาโรง
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนนทพัทธ์  อินทปุระ
 
1. นายกิตติศักดิ์  แก่นนาโรง
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กชายจีรภัทร  จันทร์หลง
 
1. นายกิตติศักดิ์  แก่นนาโรง
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปาลวัฒน์  วิวัฒนขจรสุข
 
1. นายกิตติศักดิ์  แก่นนาโรง
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85.66 ทอง 4 1. เด็กหญิงมุฑิตา  กลิ่นหอม
 
1. นายกิตติศักดิ์  แก่นนาโรง
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กชายวัสนะ  จันทร์เรือง
 
1. นายนิตินัย  ทองน้อย
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายดนุสรณ์  บุญหลง
 
1. นายนิตินัย   ทองน้อย
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุดารัตน์  นามขวา
 
1. นายนิตินัย   ทองน้อย
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรพัส  จันทรเพท
2. นางสาวณฐภัทร  บัวเรียง
3. เด็กชายธีรภัทร  ดพ็ชรด้วง
4. เด็กหญิงนริศรา  ก้านเหลือง
5. นายปาลวัฒน์  วิวัฒนขจรสุข
6. นางสาวปิยพร  สามสี
7. นายพลพล  เทพณรงค์
8. เด็กชายภูวนนท์  ถนอมงาม
9. เด็กหญิงมุฑิตา  กลิ่นหอม
10. เด็กหญิงเพชรรัตน์  อัตบูลย์
11. นางสาวเฟื่องลดา  แพงสี
 
1. นายกิตติศักดิ์  แก่นนาโรง
2. นายนิตินัย   ทองน้อย
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกอร  สวนทอง
2. นายกฤตนัย  มีชัยเจริญ
3. นายฟาริด  ผกาทอง
4. นายอานันต์  พรมคุณ
5. นายเตวิช  ทองวิลัย
 
1. นายพัฒนโรช  เจริญยุทธ์
2. นายคเณศร  ศรีรงค์
3. นายภาสกร  โหมวานิช
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกอร  สวนทอง
2. นายกฤตนัย  มีชัยเจริญ
3. นางสาวจันทร์จิรา  แสงคำ
4. เด็กชายจารุกิตต์  รุ่งอรุณแสงทอง
5. นางสาวฉัตราภรณ์  ธันวานนท์
6. นางสาวชนัญธิดา  อุ่นศิลษ์
7. นายชลันธร  ริ้วดำรง
8. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทับทิม
9. เด็กหญิงชุติรัตน์  คำจันทราศ
10. นางสาวญาณินท์  กรีสุธา
11. เด็กชายณัฐชัย  คุณนา
12. เด็กหญิงณัฐณิชา  พัชรปัญญานันท์
13. นางสาวณัฐธิดา  พนมเวช
14. นางสาวธนารัตน์  ยังสว่าง
15. นางสาวนาตยา  พาชื่นใจ
16. นางสาวนิตยา  พาชื่นใจ
17. เด็กชายปกรณ์  เนตรจุ้ย
18. เด็กหญิงปฎิภัทนัดดา  บัวเข้ม
19. นางสาวปภาวรินทร์  แก้วทองคำ
20. นางสาวปิยะธิดา  ศรีจำปาทอง
21. นายพงศกร  แสงศิลา
22. นางสาวพรธิดา  แก้วขาว
23. นายพลพล  เทพณรงค์
24. นายฟาริด  ผกาทอง
25. นางสาวภัทรภร  พฤกษาผล
26. นางสาวภัสราภา  เนตรจินดา
27. เด็กหญิงมลนที  ชื่นชม
28. เด็กชายวัชรินทร์  สุขสิงค์
29. นางสาวสิริกัญญา  คงขำ
30. เด็กหญิงสุมิตรา  สว่างเนตร
31. เด็กชายสุเมธี  เย็นวงศ์สุข
32. เด็กหญิงสโรชา  อุทัยวรรณ
33. เด็กหญิงหญิง  ปัญญา
34. เด็กหญิงอริสรา  ดวงแก้ว
35. นางสาวอรียา  ปัสสา
36. นายอาทิตย์  ตองอ่อน
37. นางสาวอาทิติญา  แสนสุก
38. นายอานันต์  พรมคุณ
39. นางสาวเจนจิรา  ทองมี
40. นายเตวิช  ทองวิลัย
 
1. นายพัฒนโรช  เจริญยุทธ์
2. นายนวเฉลิม  แก้วไพฑูรย์
3. นายมนตรี  น้อยท่าทอง
4. นายชาญ  นรากล่ำ
5. นางวัชราพร  เจริญยุทธ์
6. นางสาวมธุรส  ลีราช
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพลพล  เทพณรงค์
 
1. นายคเณศร  ศรีรงค์
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรัตนากร  ผลารินทร์
 
1. นายพัฒนโรช  เจริญยุทธ์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวญาณินท์  กรีสุธา
 
1. นายพัฒนโรช  เจริญยุทธ์
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชาญชัย  บุตรยศ
 
1. นายพัฒนโรช  เจริญยุทธ์
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพงศกร  แสงศิลา
 
1. นายพัฒนโรช  เจริญยุทธ์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐชัย  ส่งเนียม
 
1. นายคเณศร  ศรีรงค์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอารียา  เจิมขุนทด
 
1. นายคเณศร  ศรีรงค์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.33 ทอง 6 1. นางสาวพิชญ์สินี  รอดคุ้ม
 
1. นายคเณศร  ศรีรงค์
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤตภัค  บุญญาหาร
 
1. นางสาวอัฐมพร  มาเวชกิจ
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัชราภา  จิตวิลัย
 
1. นายพัฒนโรช  เจริญยุทธ์
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.66 ทอง 6 1. นางสาวเขมจิรา  ชัยธัชวาณิชย์
 
1. นายคเณศร  ศรีรงค์
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  โสปัญหริ
2. เด็กหญิงณัฐชยา  อยู่ร่วมใจ
3. เด็กชายณัฐพงศ์  ศิริรักษ์
4. เด็กหญิงน้ำมนต์  เถื่อนใย
5. เด็กหญิงปานไพลิน  หมื่นแก้ว
6. เด็กหญิงพัชราภา  เนตรกันหา
7. เด็กชายภัทรพล  กันยามาส
8. เด็กชายภูรินทร์  ธรรมศิริ
9. เด็กหญิงวัชรินทร์  อินพุ่ม
10. เด็กหญิงสุนิสา  เพ็งศรี
11. เด็กชายอานนท์  กันหา
12. เด็กชายเดชบดินทร์  ไทยานนท์
 
1. นายภาสกร  โหมวานิช
2. นายเทียนชัย  วัฒนปฤดา
3. นายคเณศร  ศรีรงค์
4. นางสาววรัญญา  คงธนฉัตร
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชนพล  แสงเรืองรอง
2. นางสาวธันยธร  ธรรมศิริ
3. นายธีรพล  คำตัน
4. นางสาวปริณดา  นิ่มนวล
5. นางสาวรักษิตา  คงมีแก้ว
6. นางสาวลลิตา  จันทร์เกตุ
7. นายศวัสกร  เที่ยงอ่ำ
8. นายสิทธิวัฒน์  ถาวร
9. นายอนาวิน  แสงเงินอ่อน
10. นางสาวอภิสรา  แสงเงินอ่อน
 
1. นายคเณศร  ศรีรงค์
2. นายเทียนชัย  วัฒนปฤดา
3. นายภาสกร  โหมวานิช
4. ว่าที่ร้อยตรีพงศ์ประภา  วสุวัต
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัณฑ์ญาพัชย์  เรืองระเบียบ
2. นายกิตติศักดิ์  ธงขาว
3. นางสาวชนกกานต์  อัศวกาญจนกิจ
4. นางสาวญาณิศา  สระป้อมแก้ว
5. นายณัฐชัย  ส่งเนียม
6. นางสาวธนพร  สงสุวงศ์
7. นางสาวนภสร   วชิรมณีพันธุ์
8. นางสาวบุษกร  ใสงาม
9. นางสาวปภัสสร   ชื่นครุธ
10. นางสาวพิชญ์สินี  รอดคุ้ม
11. นายภานุมาส  สุขผล
12. นายลัทธพล  สังข์สุวรรณ
13. นางสาววรพร  ศรีวิเชียร
14. นางสาววรรณวิสา  มณีทิพย์
15. นางสาววันวิสา  สุขก้อน
16. นางสาวศุภาวดี  คล้ายมาก
17. นางสาวสาธิดา  อุณหชาติ
18. นางสาวสุกนิดา  สุขชูชัยเจริญ
19. นางสาวสุดารัตน์  นารรักษ์
20. นางสาวสุทินา  ถาวรวัฒนาสิริกุล
21. นางสาวอนัญญา  โยจาใจ
22. นางสาวอนันต์ณา   อ้นเพ็ง
23. นางสาวอภิชญา  สกุลหอม
24. นายอภิวิชญ์  คำเคน
25. นางสาวอริษรา  กำแหง
26. นางสาวเขมจิรา  ชัยธัชวาณิชย์
27. นางสาวเสาวภาคย์  พันธ์จบสิงห์
 
1. นายคเณศร  ศรีรงค์
2. นายภาสกร  โหมวานิช
3. นายเทียนชัย  วัฒนปฤดา
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกันต์ภัสสร  นิลมณี
2. เด็กชายกิตติกวินณ์  สุยะ
3. เด็กหญิงจตุพร  แป้นทองเล็ก
4. เด็กหญิงชลดา  จิตรทนต์
5. เด็กชายธนบูรณ์  กองประทุม
6. เด็กชายธนภัทร  ทิมจาด
7. เด็กหญิงปวินลักษณ์  เงินงาม
8. เด็กชายพันศักดิ์  จันทร์หอม
9. เด็กหญิงอุสนา  ชมภูนุช
10. เด็กชายเอกพันธ์  โลหะรัตน
 
1. นางสาวหทัยกานต์  เลขานุกิจ
2. นางสาวกมลชนก  ตรงเที่ยง
3. นางสาวณัชนันท์  โกวิทย์
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกรชาล  จั่นเพ็ชร
2. นางสาวคริษฐา  ศรีกุลวงศ์
3. เด็กชายฐิณวัฒน์  แซ่เบ๊
4. เด็กหญิงฐิติการย์  ตาลพันธุ์
5. นายณัฐชัย  ส่งเนียม
6. นายปรมินทร์  ฉิมสุก
7. นางสาวปิยะฉัตร  คำเปียง
8. นางสาวปิยะธิดา  คชสาร
9. นางสาวรติกร  ทินบุตร
10. นายอินทัช  กลิ่นแก้ว
 
1. นางสาวกมลชนก   ตรงเที่ยง
2. นางสาวหทัยกานต์  เลขานุกิจ
3. นางสาวณิชนันท์  โกวิทย์
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84.75 ทอง 7 1. เด็กหญิงจิณณตา  รักษาดี
 
1. นางสาวอารียา  มาลากุล
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 80.25 ทอง 5 1. นายเจตน์  เต็มอนุภาพกุล
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  สอนแสง
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายยศกร  ตันติพัฒนเสรี
 
1. นางสาวเกศยุพา  โลศิริ
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 82.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสิทธิพร  มีสว่าง
 
1. นายคณวัฒน์  พรสุริยโรจน์
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤตพล  พามา
2. นายธรรมปพน  สวัสดิ์ประทานชัย
3. นายนนทิพัทธิ์  บางแวก
4. นายภาคิน  ตระกูลวงศา
5. นายอรรถวุฒิ  สุดสามารถ
 
1. นายนพดล  ยกรัตน์
2. นางสาวสุตาภัทร  ปฐมนุพงศ์
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภณิดา  สิริสุวัฒน์ตระกูล
 
1. นางพัชรี  โตเจริญ
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 84.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวทิพกฤตา  สังข์ปักษา
2. นางสาววรรณพร  เล็กเขียน
 
1. นายชานันท์  สุนทรวินิต
2. นางฟาริดา  สะแปะอิง
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภูชิสส์  คงมา
2. เด็กชายอังคาร  สุคนธนิยม
 
1. นางสาวณรินา  ไตรทิพย์
2. นางสาวอัฎฐพรณ์  สังข์พาลี
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนิษฐ์นาฏ  ตาสาย
2. เด็กหญิงกานต์รวี  เจนรถา
3. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  อนุญาหงษ์
4. เด็กหญิงญาดา   เจริญผล
5. เด็กหญิงธวัลรัตน์   รัศมี
6. เด็กหญิงปลายฟ้า  แก้วกะรังจัน
7. เด็กหญิงภัคจิรา   รินฤทธิ์
8. เด็กหญิงอรจิรา   ขันธรูจี
 
1. นายผดุงศักดิ์  บูรณะสมบัติ
2. นายไพโรจน์  รักอ่อน
3. นายไทยประเสริฐ  วนวาล
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นายฐานทัต  นิลประเสริฐศักดิ์
2. นายณัฐกร  ศรีมุข
3. นายนฤกวินทร์  ประจันทร์นวล
4. นายนำชัย  พุกคล้าย
5. นายอภิภูมิ  กาญจนวัฒน์
6. นายอภิสิทธิ์  ภาพงศ์
 
1. นายผดุงศักดิ์  บูรณะสมบัติ
2. นายไพโรจน์  รักอ่อน
3. นางสาวสุกัญญา  ภูรักษา
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีรเมธ  ภาชีเชาว์
2. นายพลพล  หรินทรานนท์
3. นางสาวพิชญ  รอดคล้าย
4. นางสาวภัทรธิดา  คุณกระมุท
5. นางสาวมณี  รุ้งมณีจินดา
6. นายรุ่งเกียรติ   รุ่งเรือง
7. นายวชิรวิทย์  คู
8. นางสาวสิรภัทร   สุวรรณวุฒิชัย
9. นางสาวเกศลาวัลย์  คงพึ่ง
10. นางสาวเขมิสรา  สงครามโต
 
1. นายผดุงศักดิ์  บูรณะสมบัติ
2. นายสี่ทัพ  ทะสุวรรณ
3. นางรำเพย  พึ่งมา
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 81.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกชรัตน์  กอบัวแก้ว
2. นายจิรภัทร  วนิชจินดา
3. นางสาวณัฐกานต์  แก้วจันทร์เหนือ
4. นางสาวณัฐฐา  ทองบริสุทธิ์
5. นางสาวพรลภัส  วงศ์ยะลา
 
1. นายผดุงศักดิ์  บูรณะสมบัติ
2. นางสาวบุณยนุช  วีรธรรมเลขา
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กชายตนุภัทร  ทักษิณพิลา
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  ปาวะรี
 
1. นายไพโรจน์  รักอ่อน
2. นายวสันต์  เตชะอ้าย
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กชายธนภพ  น้อยขันธ์
2. เด็กชายสิรภพ  เพ็ชร์เพ็ง
 
1. นายศักดา  สำรวล
2. นางสาววรรณวรี  วัฒนพายัพกุล
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอิทธิเดช  คานแก้ว
2. เด็กชายเมืองแมน  พระเมือง
 
1. นางสาวน้ำเพชร  เพ็ชรพิจิตร
2. นางสาวปุญญาภา  แจ้งพูล
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนาทร  เธอจันทึก
2. นางสาวธนิดา  ปานบ้านแพ้ว
 
1. นางสาวน้ำเพชร  เพ็ชรพิจิตร
2. นางสาวปุญญาภา  แจ้งพูล
 
77 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายจิรพจน์  เอื้อกูลศาสนกิจ
2. เด็กหญิงชนิดา  พานทอง
3. เด็กหญิงภัทรวรรณ  โกมล
 
1. นางสาวพิไลพร  ทิมเทศ
2. นายธนวัฒน์  ศิริประสาท
 
78 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักริน  ปานบ้านแพ้ว
2. เด็กชายปัญญา  ปานโพธิ์
3. เด็กชายศุภกฤต  สว่างแสง
 
1. นางสาวกาณช์ฐิยากร  น้อยจันทร์
2. นายไพโรจน์  รักอ่อน
 
79 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติธัช  วัฒนชีวโนปกรณ์
2. นายชัยภัทร  ผาสุขตระกูล
3. นายอนันทกร   ตั้งใจเปี่ยม
 
1. นางสาวกาณช์ฐิยากร  น้อยจันทร์
2. นายปรมินทร์  กลีบกลาง
 
80 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรพจน์  เกื้อกูลศาสนกิจ
2. เด็กชายธนพล  ประดิษฐ์ศิลป์ดี
3. เด็กชายปฐวี  ธนาบูรณ์
 
1. นางสาวกาณช์ฐิยากร  น้อยจันทร์
2. นายปรมินทร์  กลีบกลาง
 
81 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรภัทร  เพ็ชรนิล
2. เด็กชายจักราวุธ  วงษ์สง่า
3. เด็กชายธรรมพน  ทิพยชล
 
1. นางสาวกาณช์ฐิยากร  น้อยจันทร์
2. นายปรมินทร์  กลีบกลาง
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชวิน  ดีมารยาตทร์
2. เด็กชายปิยนัฐ  คำพานุตย์
3. เด็กชายสรยุทธ  เนียมประเสริฐ
 
1. นางกันยา  ดวงคำ
2. นางสาวนภา  ทองจันทร์
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิตรกัญญา  จรเด็จ
2. เด็กหญิงนิจจารีย์  ปุณณารักษ์
3. เด็กหญิงนิฐิลักษณ์  เกิดเมืองบัว
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์   สุวรรณพานิช
2. นางสาวปิยาภา  แสงอรุณ
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภาวิดา   บุญรอด
2. เด็กหญิงวรรณกานต์  เทนสุนา
3. เด็กหญิงวรรณวนัฐ  สนิท
 
1. นายมนตรี  น้อยท่าทอง
2. นายชาญ   นรากล่ำ
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83.62 ทอง 4 1. เด็กชายกิตติกวินณ์   สุยะ
2. เด็กหญิงนิภาภรณ์  รอดทัศนา
3. เด็กหญิงเมธาพร   บานฉนวน
 
1. นางสาวพิชามล   พีระพิทยมงคล
2. นายชาญ   นรากล่ำ
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 82.3 ทอง 4 1. นายนพรัตน์  ทวีนวกิจเจริญ
2. นางสาวเสาวภาคย์  พันธุ์จบสิงห์
3. นายโชตินที  วารีสมบูรณ์
 
1. นางสาวพิชามล   พีระพิทยมงคล
2. นางกันยา  ดวงคำ
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงนุชนารถ  ดาวไดรัมย์
2. เด็กหญิงพรรณวดี  เสือบัว
3. เด็กหญิงศศิวรรณ  แหยมประเสริฐ
 
1. นางสาวพิชามล   พีระพิทยมงคล
2. นายชาญ  นรากล่ำ
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 85.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนิตา   ม่วงอร่าม
2. นางสาวพรรณนิดา  ทองลี
3. นางสาวโศฬญา  สมกลัด
 
1. นางสาวพิชามล   พีระพิทยมงคล
2. นายชาญ   นรากล่ำ
 
89 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชาตรี   ชรากาหมุด
 
1. นางสาวลัดดาวรรณ  อินม่วง
 
90 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอังคณา  แน่นอน
 
1. นางสาวสุวรรณา  เพ็ชร์กูล
 
91 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีรดนย์  ฝอยทอง
 
1. นางสาววรัญญา  คงธนฉัตร
 
92 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภาวิณี  วงษ์คำจันทร์
 
1. นางสาวศิริขวัญ  อุตตมา
 
93 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววนิดา  บำรุงสุข
 
1. นายนวเฉลิม  แก้วไพฑูรย์
 
94 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสาห์นนท์  พูลจวง
2. เด็กชายโชติณรินทร์  โอกาศธนะวัฒน์
 
1. นางสาวสุนิสา  วังทอง
 
95 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพัชรพล  เพ็งพลอย
2. เด็กชายสหภพ  วิศิษฎ์พรอนันต์
 
1. นางสาวมนัญญา  แจ้งบุรี