สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.นนทบุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงศศิภา   รัตนวงษา
 
1. นางนงนภัส  โตขำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงปีย์รดา  ธรรมชัยกุล
 
1. นางสาวแสงดาว  ชาวโพธิ์เอน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญพัชร  เจริญศิลป์
 
1. นางสาวสุจีรา  พุ่มพวง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงอุบลวรรณ  สุขสำราญ
 
1. นางสาวปรานอม  ปิ่นทองน้อย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. เด็กหญิงชุตินันท์  แสงสว่าง
 
1. นางสาวจิราพร  โชติมันต์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. เด็กชายภูวดล  พันธุ์ไม้
 
1. นางสาวพนิดา  ปราบโจร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 7 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ศรีกระพา
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ถ้ำทอง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 8 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 1. เด็กชายภูชิต  เสนาภักดิ์
 
1. นางสาวสุกัญญา  หม่องชา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 9 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กหญิงวนัชพร  พัฒนเจริญ
 
1. นางนริศรา  พ่วงลา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 10 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กหญิงคีตภัทร  สุวรรณดี
 
1. นางสาวพรรษกร  แก่นจันทร์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวทัณฑิกา  ชื่นใจคำ
 
1. นางสาวจิตรลดา  นาคศรี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวรักชนก   สุขสมพงษ์
 
1. นางนงนภัส  โตขำ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นางสาวบุณยาพร  จำนงค์ศิลป์
 
1. นายฉัตรชัย  เหลืองทองอร่าม
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 80.4 ทอง 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นางสาวธัญวรัตม์  มีจาด
 
1. นางสาวพิณรัฐ  ประสพดี
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 77.3 เงิน 5 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. นางสาวนิธินันท์  ศรีธิติพัทธิ์
 
1. นางสาวจิราพร  โชติมันต์
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 75.6 เงิน 6 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นางสาวปนัดดา  สีดาสมุทร
 
1. นางสาวผลิตา  พรมจินดา
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 75.6 เงิน 6 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นายอรรถศร  เมฆเคลื่อน
 
1. นายศราวุธ  ผ่านดอยแดน
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 67.4 ทองแดง 8 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นางสาวพิกุล  แซ่เถา
 
1. นางสาวพนิดา  ปราบโจร
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 57.6 เข้าร่วม 9 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 1. นายสิทธิชัย  ไชยหานิตย์
 
1. นางสาวสุกัญญา  หม่องชา
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 57.4 เข้าร่วม 10 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. นางสาวปภารัตน์  เขมะวงศ์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ถ้ำทอง
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวปุณนภา   ฟูกลิ่น
 
1. นายศิริวัชร   แป้นชุม
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กหญิงเบญญาภา  นามสว่าง
 
1. นางสาวธัญญานันท์  สุขล้าน
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นายวิสัยทัศน์  ฐานกระโทก
 
1. นางนฤมล  ศักดิ์ศรีเกษมกุล
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายสุธี  ชุดชา
 
1. นางนิชาวี  เชิดชิด
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. เด็กหญิงจิตลักษณ์   บุษบง
 
1. นางสาววรรณิสา  จำปาทอง
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงแก้วบุษราภรณ์  เลาหกัยกุล
 
1. นางสาวบุษย์รินทร์  อมฤตธำรงรัตน์
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 72 เงิน 7 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แม้นอ่วม
 
1. นางกนกวรรณ  ตุรงคินานนท์
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กชายอิทธิพล  ยุติเทพศาล
 
1. นางสาวปาริฉัตร  ภูพันธ์
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 9 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. เด็กหญิงทิพยรัตน์  พูน้อย
 
1. นางสาวเกวลิน  ติ๊บดี
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงอารยา  พรมอุดร
 
1. นางสาวดวงแก้ว  พบสระบัว
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นางสาวศศิริญญ์  แสงชาติ
 
1. นางสาวอินทิรา  แสงสุวรรณ
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาววิภาวรรณ   เทศเทียน
 
1. นายศิริวัชร   แป้นชุม
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. นางสาวณัฎฐวดี  อุริบุญ
 
1. นางนิชาวี  เชิดชิด
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 76 เงิน 4 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นางสาวนิชาภา  สุธรณี
 
1. นางกนกวรรณ  ตุรงคินานนท์
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 73 เงิน 5 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. นางสาวธนาภรณ์  เปรมใจ
 
1. นางสาววรรณิสา  จำปาทอง
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 71 เงิน 6 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นายพงศกร  แย้มนิยม
 
1. นางสาวผลิตา  พรมจินดา
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 71 เงิน 6 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นายฉัฏฐวัฒน์  พาเปี่ยมสุขศิริ
 
1. นายกิตติพงษ์  จำชาติ
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 70 เงิน 8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวอรอุมา  โลมะ
 
1. นางสาวปวริศา  ปรางวิสุทธ์
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 68 ทองแดง 9 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นางสาวชนัดดา  จาดสี
 
1. นางจันทนา  อานมณี
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 66 ทองแดง 10 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. นายชยางกูร  สุวรรณศิลา
 
1. นางสาวเกวลิน  ติ๊บดี
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. เด็กหญิงศิปภา  ตั้งภาวนา
 
1. นางสาวสุพินดา  จุฑามาศ
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กหญิงเปรี้ยวฤดี  พาระหอม
 
1. นางสาวภักดี  อินทร์ขาว
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 81.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงสุรัยญา  เจริญพันธ์
 
1. นางสาวจริยา  พ่วงจีน
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 81.8 ทอง 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงสุภาพร  บุญฤทธิ์
 
1. นายปรัชญา  ซื่อสัตย์
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 81.3 ทอง 5 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์   หินแก้ว
 
1. นางสาวถิรนันท์   แสงชาตรี
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 79.2 เงิน 6 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สมจิตร
 
1. นางมณฑา  จุ๊ยเส่ย
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 76.9 เงิน 7 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. เด็กหญิงสริสา  เเสงเรืองอ่อน
 
1. นางสาววราภรณ์  แสนพาน
 
48 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 73.5 เงิน 8 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐพัชญ์  จิตรสุภาวรกุล
 
1. นางชญษา  พุธสวัสดิ์
 
49 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 73.1 เงิน 9 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงธนพร  ศรีสุโข
 
1. นางสาวโศรยา  ชุ่มเพ็งพันธ์ุ
 
50 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 62.3 ทองแดง 10 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. เด็กชายกฤติธี  เพียยุระ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ถ้ำทอง
 
51 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นางสาวสุธิดา  ทวีกาญจน์
 
1. นางสาวปริศนา  แซ่อั้ง
 
52 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. นายชนัยชนม์  นาราษฎร์
 
1. นางสาวดารณี  สมบูรณ์อนุกูล
 
53 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. นางสาวณัฐวลัญช์  เทียนคำ
 
1. นางสาววราภรณ์  แสนพาน
 
54 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 80.6 ทอง 4 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นางสาวนัยน์ปพร  เตียววัฒนากร
 
1. นางสาวสุพินดา  จุฑามาศ
 
55 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 79 เงิน 5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวพิชญ  รอดคล้าย
 
1. นางสาวอารีย์ลักษณ์  อุดมแก้ว
 
56 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 77.4 เงิน 6 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นางสาวธมนันท์  คงเพ็ชร
 
1. นางสาวบุญจิรรักษ์  ศรีเมือง
 
57 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 73.8 เงิน 7 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นางสาวพิมพ์ชนก  รุ่งโรจน์พัชร
 
1. นายธวัชชัย  มีเปรม
 
58 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 72.4 เงิน 8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวภภัทร์ฉัตร  ม่วงปั้น
 
1. นางจันทนา  อินทร์จันทร์
 
59 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 71.6 เงิน 9 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวภูษณิศา   ชื่นชมชาติ
 
1. นางสาวจันทร์ธิมา   สุขประจำ
 
60 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 69.2 ทองแดง 10 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. นางสาวณัฐธิดา  กิวสันเทียะ
 
1. นางสาวโศรยา  ชุ่มเพ็งพันธ์ุ
 
61 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กชายประสพชัย  ช้างจันทร์
 
1. นางพิมพา  วิริยปรมัตถ์
 
62 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  ส่งฤทธิ์
 
1. นายศรราม  แสงสว่าง
 
63 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กหญิงเจนญาณี  แก้วหาญ
 
1. นางสาวจงกล  ศรีจันทร์งาม
 
64 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87.2 ทอง 4 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  วงษ์สกุล
 
1. นางจรูญศรี  จี้เพ็ชร์
 
65 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83.6 ทอง 5 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงวริฏรา   ณ บางช้าง
 
1. นางรัศมิ์ลภัส   คามณิยานนท์
 
66 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83.4 ทอง 6 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  จิตรมั่น
 
1. นางสาวจุรีภรณ์  สาระอาภรณ์
 
67 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงสุมินตรา  เพ็ชร
 
1. นายภาณุเดช  บุญฉ่ำ
 
68 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 57.8 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายเนรมิตร  พูนสวัสดิ์
 
1. นางสาวเบญจมาศ  เที่ยงอินทร์
 
69 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นางสาวอัญธิกา  ศักดาเดช
 
1. นายธวัชชัย  มีเปรม
 
70 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวพลอยไพลิน   วัฒนวรางศิกูร
 
1. นางสาวศิริพร   รอดเกิด
 
71 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นางสาวนทีทิพย์  ไชยเดช
 
1. นางนารีรัตน์  มากเกตุ
 
72 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86.6 ทอง 4 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นายอินทรี  โยวะรส
 
1. นายณัฐจักร์  แสงบัวเผื่อนวรา
 
73 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85.6 ทอง 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวสรัญญา  เข็มกลัด
 
1. นางสาวประไพศรี  ปัญญา
 
74 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 83.4 ทอง 6 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นางสาวธัญญานุช  เหมือนเอี่ยม
 
1. นางจรูญศรี  จี้เพ็ชร์
 
75 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 83 ทอง 7 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. นางสาวพิกุล  ชอบบุญ
 
1. นายธีรวัฒน์  เวชกามา
 
76 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวเขมิสรา  สงครามโต
 
1. นายยงยุทธ  อังคสัญญลักษณ์
 
77 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 86.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  พุ่มบางป่า
2. เด็กหญิงกุศลิน  มีสติ
3. เด็กหญิงวทันยา  ตั้งพรพิสิฐ
 
1. นายวิชญ์พล  ปัญญา
2. นายศรราม  แสงสว่าง
 
78 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ทิมพวงทอง
2. เด็กหญิงปฐมพร  ตาซื่อ
3. เด็กหญิงมนณภรณ์  เลื่อนสันเที่ยะ
 
1. นางสาวชนัตตา  ปุยงาม
2. นางสาวอรอุมา  แสงจันทร์
 
79 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงกมลพร  ดาวเรืองรัมย์
2. เด็กหญิงรินรดี   สงวนสุข
3. เด็กหญิงไอรินทร์  เพิ่มพูล
 
1. นางสาวสุดาวัลย์  สัมฤทธิ์
2. นายทวีชัย  บาอินทร์
 
80 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 78.3 เงิน 4 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงกัณฐมณี   มหาทำนุโชค
2. เด็กหญิงณีรนุช   แข่งขัน
3. เด็กหญิงธัญญธร   ทุมมานนท์
 
1. นายเกียรติศักดิ์   ลัยวงษ์
 
81 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 78.05 เงิน 5 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. เด็กหญิงฉัตรพร  แตงอินทร์
2. เด็กหญิงณัฐกนิษฐ  เทียมเมือง
3. เด็กหญิงปาริชาติ  อินทรพงษ์
 
1. นายรณชัย  ญาติฉิมพลี
2. นางจรูญศรี  จี้เพ็ชร์
 
82 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 77.6 เงิน 6 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายธนภัทร  สงสุวงค์
2. เด็กหญิงปรางค์ลักษณ์  ดาวพราย
3. เด็กหญิงพณิดา  วระไวย์
 
1. นางสาวสริตา  คนบุญ
2. นางสาวจิราพร  ชมมร
 
83 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 76.9 เงิน 7 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กหญิงกีตาร์  บุญรอด
2. เด็กหญิงคุณัญญา  สินธิทา
3. เด็กหญิงชนากานต์  จันทร์โพธิ์
 
1. นางวัชรี  ศรีลาโชติ
2. นางสาวปาริฉัตร  ภูพันธ์
 
84 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 76.75 เงิน 8 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงณภาดา  คุ้มวงษ์
2. เด็กหญิงธมน  วีรพิรุฬโรจน์
3. เด็กหญิงอรญา  เครื่องพันธ์
 
1. นายภาณุเดช  บุญฉ่ำ
2. นางสาวสุพิชญา  ไกรกล
 
85 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 74.4 เงิน 9 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  เกาะสุวรรณ
2. เด็กชายพิชญะ  เมธารินทร์
3. เด็กหญิงวรัชยา  บุญเอนก
 
1. นางรัชฎาภรณ์   ทิพย์กาญจนรัตน์
 
86 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 70.7 เงิน 10 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณิสา  พงษ์จำนงค์
2. เด็กหญิงวรินรำไพ  ตั้งปรารถนา
3. เด็กหญิงศศิธร  เกตุวัตร์
 
1. นางสาวดารณี  สมบูรณ์อนุกูล
 
87 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวธนัชชา   ปลื้มสุข
2. นางสาวปรียานุช   บุตรไสว
3. นางสาววรรณิสา   บรรจงปรุ
 
1. นายจารึก   จอมคีรี
 
88 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวบัณฑิตา  ศรีสด
2. นางสาวบุษบาวิลิศ  นิลทราช
3. นางสาวแกมแก้ว  ตั้งมั่น
 
1. นางสุรีย์  ศิริปัญญาวงศ์
2. นายวีรภัทร  ศุภรสิงห์
 
89 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นางสาวพรรษา  สุขเกษม
2. นางสาวสุดารัตน์  พระไพรี
3. นางสาวอริสรา  อิศรานนท์
 
1. นางประภาภรณ์  มโนรมย์
2. นางสาวกานต์พิชชา  ประสิทธินาวา
 
90 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นายธราดล  ยุทธวรวิทย์
2. นางสาวพรรณทิพย์  ทรัพย์พงศ์พันธ์
3. นายพลพล  หรินทรานนท์
 
1. นางสาวภัทรพร  ป้อมสุวรรณ
2. นายยงยุทธ  อังคสัญญลักษณ์
 
91 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 76 เงิน 5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นางสาวจุฑารัตน์  รุ่งฉายา
2. นางสาววชิราภรณ์  ภูมิลำเนา
3. นางสาวหทัยรดา  ชัยมงคล
 
1. นางสาวจิดาภา   อุ่นสุดคลอง
2. นางสาวสุชาดา  เสือแพร
 
92 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 6 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นายกิตติวินท์  คงชาติ
2. นางสาวชนิดา  บัวดา
3. นางสาวปริศนา  กล้าหาญ
 
1. นางสาวสุพิชญา  ไกรกล
2. นายภาณุเดช  บุญฉ่ำ
 
93 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นางสาวชุติมา  จิตต์สมสุข
2. นางสาวธารารัตน์  บวบจิตร์
3. นายสินธร  บุญเมตตา
 
1. นายรณชัย  ญาติฉิมพลี
2. นางจรูญศรี  จี้เพ็ชร์
 
94 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. นางสาวณัฐวดี  บุญนพพรกุล
2. นางสาวปิ่นมนัส  กองจวง
3. นางสาวรักษมาวรรณ  เอี่ยมนาม
 
1. นางสาวดารณี  สมบูรณ์อนุกูล
 
95 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. นางสาวณัฐรดา  มงคลการ
2. นางสาวนภัสสร   กิจไพบูลยพันธ์
3. นางสาวอัจจิมา  โรจนหัสดินทร์
 
1. นางสาวชนัตตา  ปุยงาม
2. นางสาวอรอุมา  แสงจันทร์
 
96 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงกชพร  ตั้งพูนสุข
2. เด็กชายธีรวัฒน์  ยิ่งถาวร
 
1. นางมยุรี  ทุนทวีทรัพย์
2. นางสวลักษณ์  สังข์สวัสดิ์
 
97 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงวิรัลยุพา   กุลนิล
2. เด็กหญิงอรกัญญา   แข่งขัน
 
1. นางสุพร  กุลธรลมัย
 
98 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 76.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงมธุมิตร  เกียรติโพธิ์
2. เด็กหญิงศศิธร  มาลัยวงษ์
 
1. นางสาวประไพศรี  ปัญญา
2. นายธีรพงศ์  มีโภค
 
99 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 69.5 ทองแดง 4 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. เด็กชายนฤพจน์  ไกรลาภี
2. เด็กหญิงปรารถนา  ธรรมมงค
 
1. นางอารีย์  ดำรงถิรคุณ
 
100 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กหญิงปุณยนุช  เฟื่องกังวาน
2. เด็กหญิงวรินทร  พินวงษ์สุวรรณ
 
1. นางผ่องศรี   ไวยฉาย
2. นางสาวสุรีพร  อย่างสวย
 
101 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. เด็กหญิงดิตยา  เดชภู
2. เด็กหญิงสรัลชนา  พระพรหม
 
1. นางสาวกาญจนา  ดาทอง
2. นางสาวเกษณี  นาคเกิด
 
102 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงนิลเนตร  ทามิน
2. เด็กหญิงน้ำไท  สายจันทร์
 
1. นางเตือนใจ  คุณกมุท
2. นางสาวสุพิชญา  ไกรกล
 
103 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กหญิงกัญชพร  จัตสาน
2. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  พานิชวัฒนาเจริญ
 
1. นางสาวน้ำอ้อย  วิเชียรณรัตน์
2. นางสาวนิตยา  กายฤทธิ์
 
104 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. เด็กหญิงจริยา   ศรีมาลา
2. นางสาวประณิตา   ผลสง่า
 
1. นางสาววราภรณ์  แสนพาน
2. นางสาวชนัตตา  ปุยงาม
 
105 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. นางสาวธชาษร  สร้อยมณี
2. นางสาวปุณยดา  พิบูลย์ลาภ
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ศรนุวัตร
 
106 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นางสาวธารทิพย์  นาเจริญ
2. นายพงศ์พล  อรุณนวพงศ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเด่นชัย  อาทิตย์เจริญชัย
2. นายเชิดชูชัย  กลิ่นโกสุม
 
107 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวขวัญข้าว   แสงเพ็ชร
2. นางสาวศศิกานต์   เกษตรผลจำรูญ
 
1. นางสุรีรัตน์  สรรคพงษ์
 
108 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นางสาวกรกนก  แสงเปล่งปลั่ง
2. นายกิตติภูมิ  สุขจำเริญ
 
1. นางสาวสมหวัง  เสืองามเอี่ยม
2. นายสุชาติ  พิบูลย์วรศักดิ์
 
109 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 4 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. นางสาวณัฎยา  ฮวดค่วน
2. นางสาวพุทธิดา  เสมสาร
 
1. นางอารีย์  สมบูรณ์อนุกูล
 
110 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 5 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. นางสาวพรธิรา  ไชยสมเดช
2. นางสาวสุดารัตน์  สุวรรณวงษ์
 
1. นางสาววราภรณ์  แสนพาน
2. นางสาววรรณิสา  จำปาทอง
 
111 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นายจินตนฤทธิ์  สาคร
2. นางสาวลภัสลดา  เปียมิน
 
1. นางสาวอาภรณ์  คูประเสริฐวงษ์
2. นางสาวพรพรรษา  สุพลชัย
 
112 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นางสาวรัตฎิยากร  คำทา
2. นางสาวอารยา  เทียนเล็ก
 
1. นางสาวเกษณี  นาคเกิด
2. นางสาวกาญจนา  ดาทอง
 
113 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นางสาวภัทราพร  ส่งเสริม
2. นายเดชานนท์  ชาวน่าน
 
1. นางสาวสุพิชญา  ไกรกล
2. นางเตือนใจ  คุณกมุท
 
114 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวกัญณาวีร์  โชติยะชัชชัย
2. นายธนชิต  จันทรากูลพงษ์
 
1. นางสาวภักดี  อินทร์ขาว
2. นายวสันต์  มหามิตรมงคล
 
115 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงวันทนีย์   สุขรอบ
2. เด็กหญิงศิรภัสสร   พุ่มแก้ว
 
1. นางสาวศิริพร   รอดเกิด
 
116 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ประดิษฐ์ค่าย
2. เด็กชายทศพร  แจ้งพูน
 
1. นายธนพล  สรรคพงษ์
2. นายนภณัฐ  ไผ่ชู
 
117 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงนันทรัตน์  พวงแก้ว
2. เด็กหญิงพัชญานุช  แถวไธสง
 
1. นายสุวิทย์  ดีสันเทียะ
2. นางสาวผลิตา  พรมจินดา
 
118 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 70 เงิน 4 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์วิชญ์  ประทุมธารารัตน์
2. เด็กหญิงสุชานันท์  จันทร์ทับทิม
 
1. นายธีรวัฒน์  เวชกามา
 
119 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 70 เงิน 4 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  บุญสมพงษ์
2. เด็กหญิงอริศรา  ศรีวิเชียร
 
1. นางผ่องศรี  ไวยฉาย
2. นางวัชรี  ศรีลาโชติ
 
120 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงนันทรัตน์  ป่วนสุขเปี่ยม
2. เด็กชายยศกร  รัตนพิบูลย์
 
1. นายสุชาติ  พิบูลย์วรศักดิ์
2. นางสาวดวงแก้ว  พบสระบัว
 
121 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. เด็กหญิงณญาดา   รักษ์พันเจริญ
2. เด็กหญิงวณิชชา   สุขสวรรค์
 
1. นางสาวอรอุมา   แสงจันทร์
2. นางสาวชนัตตา  ปุยงาม
 
122 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. เด็กชายปราณ  บุตรวงษ์
2. เด็กหญิงสุชาฎา  เจริญเอง
 
1. นางสาวเกษณี  นาคเกิด
2. นางสาวพนิดา  ปราบโจร
 
123 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายพุฒิพัฒน์  รุ่งเรืองปิติกุล
2. เด็กหญิงวนัสนันท์  ชาติทอง
 
1. นางสาวธัญญานันท์  สุขล้าน
2. นางสาวอรอุมา  ศรศรี
 
124 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นายกฤติน  นาไร
 
1. นางสาวดวงแก้ว  พบสระบัว
 
125 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวเขมญา   ถิรวุฒิวัฒน์
 
1. นางสาวศิริพร   รอดเกิด
 
126 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นางสาวนฤภร  พงษ์เกษมวิวัฒน์
 
1. นางสาวเกษณี  นาคเกิด
 
127 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 70 เงิน 4 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวสุภนิดา  สุขชูชัยเจริญ
 
1. นางสาวภัทรพร  ป้อมสุวรรณ
 
128 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 70 เงิน 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวอัจฉราวรรณ  ภูบัวดวง
 
1. นายนภณัฐ  ไผ่ชู
 
129 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. นางสาวพรริสา  เสมอใจ
 
1. นางสาวอรอุมา   แสงจันทร์
 
130 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. นายชานนท์  ฤกษ์สุนทรี
 
1. นายธีรวัฒน์  เวชกามา
 
131 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นายยุทธนา  บุตรจันทร์
 
1. นางสาวผลิตา  พรมจินดา
 
132 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นางสาวกันตา  ศรีเมฆ
 
1. นางสาวบุญจิรรักษ์  ศรีเมือง
 
133 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายกฤติธี  ธรรมหรรษา
 
1. นางสาวสุกัญญา  ภูรักษา
 
134 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงอัยมี่   อภิรักษ์วัฒนา
 
1. นายทินกร   กองศรี
 
135 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. เด็กชายกานต์  กาญจะแสน
 
1. นางนรารัตน์  จีนแสร์
 
136 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 4 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงแก้วบุษราภรณ์  เลาหกัยกุล
 
1. นางปอแก้ว  เตี้ยบัวแก้ว
 
137 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงนิรดา  รัตนบุญวานิช
 
1. นางสาวนัยเนตร  ดงทอง
 
138 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 6 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กหญิงกัญกฤต  เกียรติยศ
 
1. นางสาวณัฐชาญานันท์  ศรีชวลิตเดชา
 
139 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 7 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  เจริญสุข
 
1. นางสาวพรศรี  บุญรอด
 
140 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 7 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงญานิกา  เตชะมโนรมย์
 
1. นางสาวสุพรรณี  บุญทรัพย์
 
141 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 19 เข้าร่วม 9 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. เด็กหญิงสุภัค   โชว์เสียง
 
1. นายธวัชชัย   พนมวงศ์เกษม
 
142 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. นายเขตโสภณ   บัวจันทร์
 
1. นายวรวุฒิ   บุรุษ
 
143 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นายพรหมินทร์  วุฒิวิวัฒน์ชัย
 
1. นางสาวประกิตศรี  เผ่าเมือง
 
144 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นางสาวนันทรัตน์  จรีรัตนชาติ
 
1. นางพิมนิพา  โลจายะ
 
145 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นางสาวสุกฤตา  กิตติพิทยากร
 
1. นางนิภวรรณ  นวลศรี
 
146 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 4 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวณัฎฐธิดา   ผาเจริญ
 
1. นางสาวปาวีณา    ปล่องทอง
 
147 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นายเพ็ญเผ่า  กีรกะจินดา
 
1. นางพุธชาด  ศักดิ์แสง
 
148 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 6 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นายนิธิศ  รินทรบัณฑิต
 
1. นายจรงค์  คำสง
 
149 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 7 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นางสาวปภัสรา   มงคลศรีชัยชนะ
 
1. นายธวัชชัย   พนมวงศ์เกษม
 
150 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม 8 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. นางสาววรรษชล  ลอยเมฆ
 
1. นางอลิสรา  ฮกชุน
 
151 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 9 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. นางสาวพัชระภรณ์  นรชาญ
 
1. นางนรารัตน์  จีนแสร์
 
152 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. นายวีรากร  เหมรา
 
1. นางสาวพรภิรมย์  ไกรวิเศษ
 
153 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กหญิงกันยารัก  จันทรประสาท
2. เด็กชายธีรพงศ์  เชาว์เครือ
3. เด็กชายภาสวุฒิ  ศุภพาณิชย์
 
1. นางสาวปัทมา  คละบุตร
2. นายหัษฎายุ  กองพอด
 
154 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นางสาวปณิดา  อุ่นในธรรม
2. นายสรวิศ  ดำเด่นงาม
3. นางสาวอทิตยา  นามวงค์
 
1. นางณัฏฐนันท์  ทรัพย์บำเรอ
2. นายดล  แจ่มจันทร์
 
155 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นางสาวกวินทิพย์  ภาษี
2. นางสาวภคพร  คำปา
3. นางสาวเบญจมาศ  ดาวมาศรัศมี
 
1. นางสาวภครมณฑน์  ปานมอญ
2. นายรชกฤต  วสุภัทรดิลก
 
156 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวดลพร   ภู่วิจิตร
2. นางสาวตุลยดา  แหลมภู่
3. นางสาวสุทัตตา   ภิระบรรณ์
 
1. นางปราณี  อบเทศ
2. นางปณิชา   ธรรมนรภัทร
 
157 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นายธนภัทร  สุระขันต์
2. นายธนวัฒน์  ลิ้มทองกุล
3. นายสุธีกานต์  เก่งกรีฑาพล
 
1. นางสาววารี  สีผึ้ง
2. นางสาวอรดี  น้อยปุก
 
158 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นวลจันทร์
2. เด็กหญิงธัญญ์ฐิตา  วงศ์โชคเสถียร
3. เด็กหญิงสาธิตา   อลงกรณ์ชัย
 
1. นางสาวภครมณฑน์  ปานมอญ
2. นางธมกร  ประทุมรัตน์
 
159 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กชายนราวุฒิ  จันทรพา
2. เด็กชายปรวรรตน์  ประยูรศิริศักดิ์
3. เด็กหญิงเยาวภรณ์  อรุณไพศาลกิจ
 
1. นางสาวกัญณภัทร  ชวรินธนกิจ
2. นางสาวชญามล  เทียมผล
 
160 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กชายพลัฏฐพล  ธรรมนรภัทร
2. เด็กหญิงวิพาวรรณ  เขมะรังษี
3. เด็กชายสุกฤษฏิ์  แย้มวงษ์
 
1. นางปณิชา  ธรรมนรภัทร
2. นายวัฒนา  แก้วมงคล
 
161 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงนิรัญญา  จำปาสี
2. เด็กหญิงอริสรา  มั่นนุช
3. เด็กหญิงเจษฎาพร  นพเกียรติกุล
 
1. นางสาวศิริวรรณ  มะลากัน
2. นางอลิสรา  ฮกชุน
 
162 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กหญิงกรกนก  ผิวชะอุ่ม
2. เด็กชายปิยะวัฒน์  ทวีชาติ
3. เด็กหญิงสมหญิง  ปุยคำ
 
1. นางสาวปรารถนา  ศรัณย์ชล
2. นางสาวสุรีย์  โคนาบาล
 
163 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. เด็กหญิงนภสร   อักคราพร
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   เณรจาที
3. เด็กหญิงลักษิกา   พงษ์ทองเจริญ
 
1. นางพานทอง   พิมสอน
2. นางสาวศิริลักษณ์   แก้วมณี
 
164 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐเศรษฐ์  ขุนหอม
2. เด็กชายรัฐฐกรณ์  เสถียรทิพย์
3. เด็กชายศุภกร  เการัมย์
 
1. นางสาวพรรธน์ชญมน  ทวีศักดิ์
 
165 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. นางสาวภัศรา  ใยเยี่ยม
2. นางสาวมัชฌิมา  ฤาชัยราม
3. นางสาวสุจิตรา  สถาพรกวินวงศ์
 
1. นางสาวนิตติกา  แสงสวัสดิ์
2. นางสาวณภัทร  แพน้อย
 
166 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวจันทร์จิรา   เกษะประกร
2. นางสาววริยา   โยมา
3. นางสาวเอกรวี   วุฒิอนันต์ชัย
 
1. นางสุภาพร   นิธิโสภา
2. นางสาวสิริพรรณ   โสฬส
 
167 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวธวัลรัตน์  ยิ้มน้อย
2. นายธีรกานต์  ใจแก้วแดง
3. นางสาวมนัญชยา  แสงโสดา
 
1. นางสาวสุลักขณา  คุ้มทรัพย์
2. นายสรศักดิ์  โพธิ์นิล
 
168 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 4 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นายธัญวรัตน์  ขันติวงค์
2. นางสาวสุปราณี   ปรากฏหา
3. นางสาวอริสา   ลินิฐฎา
 
1. นางสาวภครมณฑน์   ปานมอญ
2. นายรัชกฤต  วสุภัทรดิลก
 
169 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 4 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นายณัฐวัฒน์   กอพยัคฆินทร์
2. นางสาวภัทรกันย์   สังข์ทอง
3. นางสาววิบูลลักษณ  อรรถาเวช
 
1. นางสมพร   เล้ารัตนอารีย์
2. นายพัฒนพงษ์   นามพิมพ์
 
170 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวพารีซ่าร์    เดห์กาน
2. เด็กหญิงอภิชญา   เชื้อนนท์
 
1. นายธวัชชัย   แสร์ผักแว่น
2. นางสาวประกายแก้ว   ไกรสงคราม
 
171 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กชายทศพร  แจ้งพูน
2. เด็กหญิงพจริน  พลบุตร
 
1. นางสาวประกิตศรี  เผ่าเมือง
 
172 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กชายชนกนันท์  บุอ่อน
2. เด็กชายนพรัตน์  ยศวงศ์
 
1. นายโกศล  แสนพันธ์
 
173 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 4 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กชายสุวิจักขณ์  สาถิยะบูรณะพงศ์
2. เด็กชายเจนภพ  เร่งบุญมา
 
1. นางสาวสุรีย์  โคนาบาล
2. นายศราวุธ  เชิงดี
 
174 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายรชานนท์  ปฏิทิน
2. เด็กชายสหรัฐ  สัมฤทธิ์
 
1. นายกิตติพงศ์  สมรัตน์
2. นางเบญจวรรณ  ภมะราภา
 
175 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงจุฑาสินี  ช่างถม
2. เด็กหญิงสุพิชฌา  ทิพย์โภชน์
 
1. นางสาวกัญณภัทร  ชวรินธนกิจ
2. นางสาวชญามล  เทียมผล
 
176 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 6 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงทัศษิณา  โสตเมือง
2. เด็กหญิงมณีนุช  วรรณทอง
 
1. นางนิกข์ณิชา  ศรีบุตรตา
2. นางอลิสรา  ฮกชุน
 
177 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 6 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. เด็กหญิงจิราพัทร   ปิ่นทอง
2. เด็กชายธีรโชติ   บรรจงเวทภัทร
 
1. นางสาววิจิตรา   สอนทะ
 
178 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นายตวงพล  นพกุลสถิตย์
2. นางสาวสุพรรษา  ตัณฑุลเศรษฐ์
 
1. นายกิตติพงศ์  สมรัตน์
2. นางสาวพรนภา  พันธ์ไชยา
 
179 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นายธนกร  โกวิทยากร
2. นายภัทรเดช  โสภณรัตน์
 
1. นางสาวประกิตศรี  เผ่าเมือง
 
180 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นายณพลักษณ์  วงษ์ศิริ
2. นายณัฐนันท์  อิ่มน้อย
 
1. นางสาวสุรีย์  โคนาบาล
2. นายศราวุธ  เชิงดี
 
181 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 4 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นางสาวพรธรรม  เอกทักษิณ
2. นายพีรภัทร  กมลศรีโรจน์
 
1. นางกาญจนา  ชิดสิน
 
182 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 5 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นางสาวพิมพ์รภัส   เทียมสุวรรณ
2. นางสาวศุภิสรา   วงศ์โปธิ
 
1. นางสาววิจิตรา   สอนทะ
 
183 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นางสาวญาณิศา  สมจันทร์
2. นางสาววรรณพร  เชาวน์ชวานิล
 
1. นางพัชรี  วลัยเลิศ
2. นางนิภวรรณ  นวลศรี
 
184 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงภวรัญชน์  ลอยเมฆ
 
1. นายวิทยา  แสนคำ
 
185 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงสิริญาพร  เกิดสีหาวรัตน์
 
1. นางสาวศรินรัก  นิละปะกะ
 
186 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงมิ่งขวัญ   ศิริจันดา
 
1. นางสาวศศิชา   แสงดอกไม้
 
187 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายภูริช  มะลิวรรณ
 
1. นายกิตณิวัฒช์  แซ่วู่
 
188 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 5 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. เด็กชายกากานอชิต   ซิงห์ จินเจอร์
 
1. นางนางจำปี   นิลอรุณ
 
189 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กหญิงสิรินทิพย์  พุทธชาติ
 
1. นางสาวไอลดา  ต้นสวรรค์
 
190 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กชายรัฐนันท์  แสงจันทร์เจิดจ้า
 
1. นายธีระชัย  เจริญต้นตระกูล
 
191 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 8 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กชายปฏิภาณ  เกษมสุขสำราญ
 
1. นางสาวุสุภาพร  พิมพ์บุษผา
 
192 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 9 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. เด็กหญิงอนัญพร  สาเม่น
 
1. นางสาวเกศสินี   พวงมะลิ
 
193 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 10 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. เด็กชายณัฏฐกฤต  เรืองศิริปิยะกูล
 
1. นางสาวพรรธน์ชญมน  ทวีศักดิ์
 
194 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวญาณิศา  ประดิษฐ์ศิลป์ดี
 
1. นายกิตณิวัฒช์  แซ่วู่
 
195 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวโสภา   เรือนภู่
 
1. นางสาวสิริพรรณ   โสฬส
 
196 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นางสาวแพรวา  ประดับมุข
 
1. นางจิรนันต์  เชื้อเมืองพาน
 
197 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 72 เงิน 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นายอำนาจ  จงเขตต์
 
1. นางพัชรี  วลัยเลิศ
 
198 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน 5 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. นางสาวณัฐรดา   มงคลการ
 
1. นางสาวเบญจมาศ   พิมสาร
 
199 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. นางสาวธริษตรี  ศรีประเทศ
 
1. นายวิทยา  แสนคำ
 
200 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 7 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นายชาพร   จุลินทร
 
1. นางสาวเกศสินี   พวงมะลิ
 
201 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 8 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นางสาวจิตติรัตน์  ช่างเรือ
 
1. นายจรงค์  คำสง
 
202 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นายรวิชญ์  ชัยอารีย์กิจ
 
1. นางสาวนัยเนตร  ดงทอง
 
203 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 10 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. นางสาวอรยดา  นามแสน
 
1. นายวิฑูรย์  บุญมา
 
204 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  มาตร์อยู่เย็น
2. เด็กชายศุภวิชญ์  มงคลสุข
 
1. นางสาวกันยา  ชูดำ
2. นางสาวณภัทร  แพน้อย
 
205 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กหญิงภัทรินทร์  สีทองสุก
2. เด็กชายเตชพัฒน์  นุชเขียว
 
1. นางสาวฉลอม  สุดเขียว
2. นายกิตณิวัฒช์  แซ่วู่
 
206 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กชายทัตเทพติณณ์  ธีชัชมติมนต์
2. เด็กชายยศรวีร์  สติประเสริฐ
 
1. นางสาวพัชรนันท์  จันละออ
 
207 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงกริ่งกมล   ชาดิษฐ
2. เด็กหญิงพรธีรา  เสาวรส
 
1. นางโรจนา   ศิริวรธรรม
 
208 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 73 เงิน 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กชายชวนากร  เกิดทอง
2. เด็กชายภูดิศ   ว่องไวคุณอนันท์
 
1. นางสาวสุภัททรา  ทองเปลี่ยน
2. นางสาวอภิชญา  ไชยยะ
 
209 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. เด็กชายพศวัต   เปรมจิต
2. เด็กชายอนุภาพ   ภาสกรหิรัญ
 
1. นายธิชานนท์   ณ บางช้าง
 
210 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กชายพงศภัค  แซ่ลี้
2. เด็กชายศุภกรชัย  เก่งกล้า
 
1. นางสาวปรียา  ห้วงหงษ์ทอง
 
211 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กชายจตุพล  นาโสก
2. เด็กชายศุภโชค  อ่องศรี
 
1. นางสาวบุษบา  เติมใจ
2. นายกฤษฎา  ฮาดภักดี
 
212 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. นายจักรพงศ์   ฝ่ายพรม
2. นายพันธกานต์   ฝ่ายพรม
 
1. นางปิยพร   นิลฉาย
 
213 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 10 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. เด็กชายธนาทิตย์  ชิดถุง
2. เด็กชายปารมี  ตันตราจิณ
 
1. นางนรารัตน์  จีนแสร์
 
214 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นางสาวอาทิตยา  โมชฏาพร
 
1. นางสาวปรียา  ห้วยหงษ์ทอง
 
215 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นางสาววนิดา  เต่าทอง
 
1. นางสาวบุษบา  เติมใจ
 
216 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. นายณัฐดนัย  สุดคล้าย
 
1. นางสาวกันยา  ชูดำ
 
217 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 76 เงิน 4 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นางสาวธณาพร  ดวงทองดี
 
1. นายดรัณภพ  สุวรรณโน
 
218 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 74 เงิน 5 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นางสาวนภาลัย   ปัทมโยธิน
 
1. นางสาวเทียนวรรณ   กระลาม
 
219 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 72 เงิน 6 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. นายอรุณ   ขำชัยภูมิ
 
1. นางสาวเบญจมาศ   พิมสาร
 
220 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวปุณณดา  เทียนบูชา
 
1. นายกิตณิวัฒช์  แซ่วู่
 
221 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวปฐวี  คิดเคียน
 
1. นางสาวอภิชญา  ไชยยะ
 
222 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 9 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาววราพร   กุนอก
 
1. นางสาวขันธิญา   คำศรี
 
223 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 62 ทองแดง 10 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. นางสาวมุทิตา  ชัยสำอางค์
 
1. นางนรารัตน์  จีนแสร์
 
224 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กชายเพชรศิลา  สีบุญเรือง
 
1. นางอารีรัตน์  กิ่งทอง
 
225 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นางสาวชนันท์กานต์  นอบน้อม
 
1. นางสาวสุมิตรี  มูสิกพันธุ์
 
226 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายภูริวัจน์  รงคะพิพัฒน์กุล
 
1. นางสาวสุกัญญา  ภูรักษา
 
227 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงวรัชยา   ไวว่อง
 
1. นางสาวศรัณย์พร   หอมรื่น
 
228 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง 5 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายจุลจักร  บูรวัฒน์
 
1. นางสาวกันยา  ชูดำ
 
229 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. เด็กชายกำธน  เจียมสกุลทิพย์
 
1. นางสาวปรางทิพย์  นามปวน
 
230 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 7 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. เด็กหญิงณัฐกนิษฐ   เทียมเมือง
 
1. นางสาวปรายทิพย์   ถึงสุข
 
231 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 8 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงเพลงพิณ  ศักดิ์พิพัฒน์
 
1. นายรัชกฤต  วสุภัทรดิลก
 
232 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 9 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. เด็กชายจักรภัทร  สร้อยศรี
 
1. นางสาวพรรธน์ชญมน  ทวีศักดิ์
 
233 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นางสาวจิดาภา  ด้วงมี
 
1. นางอารีรัตน์  กิ่งทอง
 
234 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นางสาวนภสร  ศรีสง่าตระกูลเลิศ
 
1. นางปรีชาวรรณ  เฟื่องสวัสดิ์
 
235 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวพิรญาณ์  นาคเนียม
 
1. นางพุธชาด  ศักดิ์แสง
 
236 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวณภัทร   ขำเจริญ
 
1. นางสาวสุธาธินี   ศรีชาญชัย
 
237 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 72 เงิน 5 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นางสาวณัชชา   กังวล
 
1. นางสาวกัลยาณี   พูลทรัพย์
 
238 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 70.5 เงิน 6 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. นายพัฒน์  คำเพราะ
 
1. นายชวิศ  หนูแก้ว
 
239 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 63.5 ทองแดง 7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวรวิสรา  ศรีเมฆ
 
1. นางสาวสุรีพร  หาไมตรี
 
240 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 8 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นางสาววรรณพร  เกษรภู่
 
1. นางสาวพาสิกา  จันทา
 
241 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 45.5 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. นายธีระพัฒน์   เงินจันทร์
 
1. นายอรรถพล   ฉิมฉลอง
 
242 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 27 เข้าร่วม 10 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. นางสาวภัทร์ปนันท์  เสถียรทิพย์
 
1. นายวิฑูรย์  บุญมา
 
243 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายกสานติ์  อติชาตสินธพ
2. เด็กชายปฏิภาณ  วิโรจน์ชีวัน
3. เด็กชายสุทธิพล  สรเวชประเสริฐ
 
1. นางสาวณัจจนันท์  จันทร์ทองสุข
2. นางสาวอารีย์  เทียมเมฆ
 
244 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กหญิงณษรา  กาญจนเจตนี
2. เด็กหญิงวนัชพร  พัฒนเจริญ
3. เด็กหญิงศรัญญา  เขียวแกร
 
1. นางสาววรรณ์เพ็ญ  ปิ่นเกตุ
2. นายชัยยศ  นุ่มกลิ่น
 
245 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  อินวิเชียร
2. เด็กหญิงปาริชาติ  อินทรพงษ์
3. เด็กหญิงอภิญญา  ทรัพย์ระเบียบ
 
1. นางอรสา  เรืองไรรัตนโรจน์
2. นางสาวรัตติกาล  ฉิมพาลี
 
246 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงพุธิตา  เตยวงศ์ศักดิ์
2. เด็กหญิงวิพาวรรณ  เขมะรังษี
3. เด็กชายศรัณย์  สุทธิวงศ์
 
1. นางจุฬาพร  แก้วเซ่ง
2. นางอัจฉรา  เย็นรัตน์
 
247 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงณัชชา    กรุดพันธ์
2. เด็กหญิงพรนภัส   สูงกิจบูลย์
3. เด็กหญิงสุภัสสรา   ยิ่งมานะ
 
1. นายชนิสร   ชอบธรรม
2. นายพัฒนพงษ์   หารเอี่ยม
 
248 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงชนัญภรณ์  บัวตะมะ
2. เด็กชายติรวิชญ์  เกษมไชยานันท์
3. เด็กหญิงมาลินี  วรรณทอง
 
1. นายธีระ  ช้างแดง
2. นางสาวสุมาลี  บัวเล็ก
 
249 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 7 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายกฤติน  ปิ่นหอม
2. เด็กหญิงจิรัตน์นันท์  นิมิตรฤทธิ์
3. เด็กหญิงนภัสสร  ยิ้มละมัย
 
1. นางสาวิตรี  สิทธิชัยกานต์
2. นายทรงสิทธิ์  ศิลาแสงรุ้ง
 
250 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 8 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัฏฐ์ชาดา  แสงศิริพิพัฒนา
2. เด็กหญิงอลิสา  ชูศรี
3. เด็กหญิงแก้วบุษราภรณ์  เลาหกัยกุล
 
1. นายมาโนช  ชุติกุลวรนันท์
2. นางสาวอมตา  จงมีสุข
 
251 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. เด็กชายจักรพงษ์   ล่ำสาร
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์   ทิมพวงทอง
3. เด็กหญิงอาริษา   โพธิ์วัด
 
1. นางสาวกัลยานี  จำปี
2. นางสาวธันย์ชนก  ประยงค์กลิ่น
 
252 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 10 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. เด็กชายพุทธราชา  กำเนิดศรี
2. เด็กหญิงอาทิตยา  เล็กประชา
3. เด็กหญิงไอศิรา  กฤษบุญชู
 
1. นางศิรินิภา  เสมาไชย
2. นางสาวกรองจิตร์  จันทรสุข
 
253 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นายจิรัฐิ  สงวนสัตย์
2. นายณัฐพล  บุญสุูง
3. นางสาวนันท์นภัสรณ์  เจริญธนเกษม
 
1. นางสาวกุลฤดี  คงสุขประเสริฐ
2. นางภษพอน  ประภา
 
254 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.38 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นายธนกฤต  ฟูดุลยวัจนานนท์
2. นางสาวศวัสมน  ใจดี
3. นางสาวศุภวรรณ  จงเกษกรณ์
 
1. นางภัทราวดี  ชัยยะสมบูรณ์
2. นางอุไร  บุตรไสว
 
255 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 77.34 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. นายปรัชญา  ประพฤติ
2. นางสาวภัทรปนันท์  เสถียรทิพย์
3. นางสาวมุฑิตา  ชัยสำอางค์
 
1. นางศิรินิภา  เสมาไชย
2. นางสาวกรองจิตร์  จันทรสุข
 
256 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76.94 เงิน 4 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวณัฐวรา   โพธิ์อยู่
2. นางสาวปริชมน   คงคล้าย
3. นางสาววิมลสิริ   แก้วกรณ์
 
1. นายชนิสร   ชอบธรรม
2. นายพัฒนพงษ์   หารเอี่ยม
 
257 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76.75 เงิน 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นายจักรภัทร  สุทธฺิยุทธ์
2. นางสาวชนัญชิดา  ธารพุฒ
3. นางสาวนภสร  ฤทธิ์เนติกุล
 
1. นางสาวกันย์ณัชชา  บำรุงผล
2. นายกิตติศักดิ์  รอดเริง
 
258 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75.5 เงิน 6 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นางสาวชาวินี  พลอยสุวรรณ
2. นายพงศกร  แย้มนิยม
3. นายยุทธภูมิ  ศรีพันธุ์วงศ์
 
1. นางสาวสาวิตรี  เข็มทิศ
2. นายจามร  ชมจำปี
 
259 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73.13 เงิน 7 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวจิรารัตน์  คลังสมบัติ
2. นางสาวธวัลรัตน์  ยิ้มน้อย
3. นางสาวมัชฌิมาย์  จารุพงศ์จิตรัตน์
 
1. นางชนิดา  ทองประดับ
2. นางพรวิไล  สุวรรณพานิช
 
260 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. นางสาวณัฐรดา  มงคลการ
2. นางสาวณัฐสุดา  อนุวุฒิ
3. นางสาวพรทิพย์  ยอดนิล
 
1. นางเอมอร  ปรปักษ์ประลัย
2. นายธันวา  วาทิตต์พันธ์
 
261 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 8 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นายชาติเชื้อ  สุธนาพันธ์
2. นางสาวณัฏฐนิชา  แจ่มน้อย
3. นายวรเมธ  คงอ่อน
 
1. นางสาวจิรภา  นามนัย
2. นางสาวจารุรัตน์   แก้วรอด
 
262 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 10 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. นายวัชรดุล  มณีราชกิจ
2. นางสาวสิรภัทร  เตรียมพิทักษ์
3. นางสาวเปมนีย์  แก้วมณี
 
1. นางสาวิตรี  สิทธิชัยกานต์
2. นางสาวมณทิรา  เมยดง
 
263 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   บุญชู
2. เด็กหญิงณีรนุช   แข่งขัน
3. เด็กหญิงอารดา   ศิริสกุลพร
 
1. นางสาวกัลยาณี  พันโบ
2. นางสาวสุพัตรา  นิจขะสุข
 
264 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กหญิงสมหญิง  ปุยคำ
2. เด็กหญิงอังคณา  กาญจนรัตน์
3. เด็กหญิงเนรัณฉรา   ต่อศรี
 
1. นางสาวนุชรา  กุลรักษา
2. นางสาวอรุณี  ปานชาลี
 
265 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กชายธนภูมิ    กองกะมุด
2. เด็กหญิงรมิตา   รักบัญชา
3. เด็กชายรัฐนันท์   แสงจันทร์เจิดจ้า
 
1. นางกานต์รวี  ผิวนิ่ม
2. นางสาวชญาภา  พาขุนทด
 
266 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงณัฐธิยากรณ์  เสือนิล
2. นางสาวบุศรา  จันทร์สุเทพ
3. เด็กหญิงศุรดา  จิตต์สุพร
 
1. นางวรรณา  คิ้วดำ
2. นางนิตยา  พูลจันทร์
 
267 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77.8 เงิน 5 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงณภาดา  คุ้มวงษ์
2. เด็กหญิงณิชา  พินิจจอหอ
3. เด็กหญิงน้ำไท  สายจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเรืองรัตน์  พยัพเมฆ
2. นางสาววินนา  พลชำนิ
 
268 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74.6 เงิน 6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  ศรีสัจจา
2. เด็กหญิงปุณยวีร์  จันทรศร
3. เด็กหญิงสุทธินันท์  แสงเงิน
 
1. นางอักษรศรี  ระบอบ
2. นางสาวสมจิตร  พันธ์ทอน
 
269 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74.4 เงิน 7 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลิดา  วรรณภักดี
2. เด็กหญิงนลินา  เลขะวัฒนะ
3. เด็กหญิงแพรวา  ลอมเศรษฐี
 
1. นางสาวปิยะวรรณ  มาศิริ
2. นางสาวสุมาลินี  บูชาดี
 
270 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73.6 เงิน 8 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. เด็กชายวรัญญู  วงศ์ธรรมสถิต
2. เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  พารุ่ง
3. เด็กหญิงศุภิสรา  ธูปแพ
 
1. นางสาวจิรภา   นามนัย
2. นายอาทิตย์  อินบุญยา
 
271 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นายจิรวัฒน์  พรรณนาภพ
2. นางสาววนิษฐ์กมน  ตีระกิจวัฒนา
3. นายอังกูร  แก้วอุ่น
 
1. นายสุธี  ผลดี
 
272 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นางสาวกฤติยา  มิ่งเมือง
2. นางสาวจุมพฎา  เก่งกิจขจรชัย
3. นางสาวพรนภา  ศรีจาด
 
1. นางสาวพรรณิภา  กิจเอก
2. นางสาริณี  วังธนะรุ่งโรจน์
 
273 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นางสาวณิชญา  ดีขาย
2. นางสาวนันทิดา  ลิขนะพิชิตกุล
3. นางสาวบุณยวีร์  คุณเจริญ
 
1. นางสาวอาจารีย์  น้อมศาสน์
2. นางสาววินนา  พลชำนิ
 
274 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83.2 ทอง 4 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวกฤติยา  พงษ์เกษตร์กรรม์
2. นางสาวบุญรักษา   ภู่เกลี๊ยะ
3. นางสาวสุกฤตา   สุขโต
 
1. นางสาวจันทรา  ศิรินาวี
2. นายพีรนันท์  ยอดบ่อพลับ
 
275 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83 ทอง 5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นางสาวณัฐธิดา  จิตเกษมสุขสันต์
2. นางสาวธันย์ชนก  เหล่าพลายนาค
3. นางสาวปัถย์ชมน  วรางพงษ์ศรี
 
1. นางภษพอน  ประภา
 
276 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81.2 ทอง 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวจันธิรา  จันทกลัด
2. นางสาวสุธิกานต์  ศรีมงคล
3. นางสาวสุธินี  ศรีมงคล
 
1. นายชวลิต  สุจริต
2. นายปริญญา  อินทรา
 
277 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78.2 เงิน 7 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวตยาคี  เจตน์ตระกูลวิทย์
2. นางสาวต้องตา  แม้นเหมือน
3. นางสาวโชติกา  หลำริ้วรัตนา
 
1. นางสาวนภาจิตร  ดุสดี
2. นางสาวสุภาพร  จันทรจตุรภัทร
 
278 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 77.4 เงิน 8 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. นางสาวจรรญกรณ์  เพียรพร้อม
2. นางสาวณัฐตยา  ทับทิมดี
3. นางสาวศิริภรณ์  สันต์รัมย์
 
1. นางสาววันวิสา  ชนะวงศ์
2. นางสาวอาริยา  ตั๋วโรย
 
279 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 73.4 เงิน 9 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. นายธนวิชญ์  สาริกา
2. นางสาวสกุลนาฏ  โชติธันปภัส
3. นายสิทธิ์วสุ  นามสนธิ
 
1. นายทรงสิทธิ์  ศิลาแสงรุ้ง
2. นางสาวชลิดา  เวโรจน์
 
280 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 73.4 เงิน 9 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. นางสาววีรกานต์   ทับทิม
2. นายอัษฎา   อาหรับ
3. นางสาวอารยา   สินธุนาวารัตน์
 
1. นางฉวีวรรณ   ก้อนคำ
2. นายธันวา  วาทิตต์พันธ์
 
281 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงธนวรรณ   วิยานนท์
2. เด็กหญิงสุพิชฌาย์   เกษรบัว
3. เด็กหญิงอาคิรา   อรุณปิยชาติ
 
1. นางสาวนวภรณ์   คุณเวียน
2. นางดุษฎี   นาเสงี่ยม
 
282 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงฑีณีเณศ  สรขัณฑ์
2. เด็กชายธนกฤต  ฤกษ์ประกอบ
3. เด็กหญิงพัชมณ  วงศ์แก้ว
 
1. นางสาววินนา  พลชำนิ
2. นางสาวสาวิตรี  เข็มทิศ
 
283 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  คล้ายประเสริฐ
2. เด็กชายยุทธพงษ์  ศัลยวุฒิ
3. เด็กหญิงหทัยชนก  บำรุงศรี
 
1. นางสาวพัชรินทร์  เผือคำ
2. นางสาวพนิดา  อุมทุมพร
 
284 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89.8 ทอง 4 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กชายก่อเกียรติ  พิลาภ
2. เด็กชายธนภัทร  ภู่ระหงษ์
3. เด็กชายธุวานนท์  รุ่งกิจการวัฒนา
 
1. นางสาววรรณกานต์  ใจช่วง
2. นายวีระพันธ์  เชื้อดวงผูย
 
285 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89.2 ทอง 5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายปัณณทัต  ธนาบูรณ์
2. เด็กหญิงปาณิสรา  เหมะรัชตะ
3. เด็กชายภูริวัจน์  รงคะพิพัฒน์กุล
 
1. นายอนุสรณ์  พรมไชย
2. นางสาวปนันญา  วัฒนา
 
286 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89 ทอง 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กชายกฤติเดช   พิทักษ์
2. เด็กหญิงชัญญา  ธิติเมธาวี
3. เด็กหญิงปัญญารัตน์  เกนวิถี
 
1. นางธันว์ชนก   บัวคงดี
2. นายธีรศักดิ์  กรดแก้ว
 
287 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88.8 ทอง 7 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชารัศม์  รังสีกุลไพศาล
2. เด็กหญิงธนาพร   ประมล
3. เด็กหญิงนภมณี  สมมิตร
 
1. นางสาวปิยะวรรณ  มาศิริ
2. นางสาวสุมาลินี  บูชาดี
 
288 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88.4 ทอง 8 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. เด็กหญิงกฤษติกา  วัฒนภราดร
2. เด็กหญิงณัฐภัค  ใสนอก
3. เด็กหญิงปิมเปรมณ์  พรหมสาขา ณ สกลนคร
 
1. นางสาวชุติรัตน์  เล้ารัตนอารีย์
2. นางสาวจิราภรณ์  ภูนาสูง
 
289 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87.4 ทอง 9 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   มีสุวรรณ์
2. เด็กชายณัฐกร  เกิดมั่งมี
3. เด็กหญิงบัวชมพู   แก้วสุด
 
1. นางฉวีวรรณ   ก้อนคำ
2. นางสาวกนกวรรณ   นรสิงห์
 
290 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กชายพาทัส  แจ่มใจ
2. เด็กชายภัคพงค์  ธงชัยสุรัชต์กูล
3. เด็กชายเมธิพัฒน์  นาภะสินธ์
 
1. นายพลากร  ดุษณีย์
2. นางสาวเสาวภา  จุรุพันธ์
 
291 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นายณนนท์  ชาติวัฒนานนท์
2. นายณัฐชนน  ยิ้มงาม
3. นายธีรเดช  เปล่งศุภมงคล
 
1. นายคณิน  นาคะไพบูลย์
2. นางกนกศรี  นาคะไพบูลย์
 
292 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นายณัฐชนน  ศักดิ์กำจร
2. นายพีระศิลป์  นิยมพลานึก
3. นายภูมิสันต์  แป้นหมื่นไวย์
 
1. นางพิศมัย  ไกยสินธุ์
2. นางสาววิไลพร  วรนาม
 
293 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวชุติมณฑน์  คชินธนานันทน์
2. นางสาวปิยนุช   ผิวแดง
3. นางสาวพิมพ์วิมล   อายุวัฒน์
 
1. นางสาวกัลยาณี  พันโบ
2. นางสาวจันทรา  ศิรินาวี
 
294 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84 ทอง 4 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นางสาวปนัดดา  สีดาสมุทร์
2. นางสาวปริศนา  กล้าหาญ
3. นางสาววริศรา  กฤษณวรรณ
 
1. นางสาววินนา  พลชำนิ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเรืองรัตน์  พยัพเมฆ
 
295 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83 ทอง 5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวธันยธร  ธรรมศิริ
2. นางสาวปริณดา  นิ่มนวล
3. นางสาวเอมิกา  ปริญทอง
 
1. นายอนุสรณ์  พรมไชย
2. นางสาวปนันญา  วัฒนา
 
296 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82 ทอง 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นายฐากูร  ภู่สมบุญ
2. นายมาวิน  ขำดี
3. นายรัชภูมิ  พุทธเทศก์
 
1. นางชบาไพร  สืบสำราญ
2. นางสาวรัชดาภรณ์  ฆ้องคำกล
 
297 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80 ทอง 7 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. นางสาวกัญฐ์ภรณ์  พื้นผา
2. นายชวกร  แก้วน่าน
3. นางสาวดวงจันทร์  จานทอง
 
1. นางจริยา  ศุภพันธุ์มณี
2. นางสาวมณทิรา  เมยดง
 
298 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 72 เงิน 8 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นางสาววิดา  ใสบริสุทธิ์
2. นายสรัลวิชญ์  จีนแสร์
3. นางสาวสิริสา  ฉิมถาวร
 
1. นายชัยยศ  นุ่มกลิ่น
2. นางสาวสุพรรณี  ศรีบริบูรณ์
 
299 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 70 เงิน 9 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. นางสาวน้ำเพชร  วงศ์ศรี
2. นางสาวพลอย  วงศ์ศรี
3. นางสาวพัชระภรณ์  นรชาญ
 
1. นางสาววันวิสา  ชนะวงศ์
2. นางสาวนลินี  ชานัย
 
300 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ผ่าทอง
2. เด็กชายตระกานต์  เวียงดอนก่อ
3. เด็กหญิงนันทรัตน์  พวงแก้ว
 
1. นางสาวณัฎฐ์ณฐา  สุวรรณเจริญ
2. นางสาวนัฎฐิกา  สุโน
 
301 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ล้ำเลิศกชกร
2. เด็กหญิงธมนวรรณ  ศิริขันธ์
3. เด็กชายภูชิต  มั่นคง
 
1. นางสาวสุภาวดี  พึ่งรุ่ง
2. นางสาวเสาวภา  จุรุพันธ์
 
302 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงน้ำฟ้า   ปั้นเหน่งเพชร
2. เด็กหญิงปัณฑิตา   โรจนรวีวงศ์
3. เด็กหญิงพิรุณรัชญ์   ศุภกฤตประเสริฐ
 
1. นางนภัสวรรณ   นามวงษา
2. นางอัญชลี  มาลัยทอง
 
303 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83.8 ทอง 4 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. เด็กหญิงปาลิตา  วงศ์สวัสดิ์
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  ลมลอย
3. เด็กหญิงศิวัชญา  สุริยปัญญา
 
1. นางสาวธันย์ชนก  ประยงค์กลิ่น
2. นางสาวกิติยา   โพธิ์คำ
 
304 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78.6 เงิน 5 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กหญิงธัมมิกา  ชูทอง
2. เด็กชายพิสิษฐ์  จันทร์ส่งแสง
3. เด็กหญิงอัยรดา  บุญสาคร
 
1. นางสาวอังสณา  น้ำทอง
2. นางสาวสุรัตน์  หนองหงอก
 
305 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 72.8 เงิน 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงนัตชนก   ภูมิลา
2. เด็กหญิงนุชนารถ   ดีวุ่น
3. เด็กหญิงพิมพ์พิศา   ขุนหอม
 
1. นางสาวสุจิตรา  หนูงาม
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  ธนูเงิน
 
306 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 71.8 เงิน 7 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. เด็กชายจุติณัฏฐ์  รัตนะมงคล
2. เด็กชายวิชญวัฒน์  หงสกุล
3. เด็กชายแทนไทโทมัส  นวลวิมล
 
1. นางสาวจิรภา  นามนัย
2. นางสาวศศิธร   กาหลง
 
307 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 63.2 ทองแดง 8 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. เด็กชายธีรชาติ  หงษา
2. เด็กชายนนทนันท์  อ่อนศรี
3. เด็กชายเจษฎา  ตรีสุริยา
 
1. นางแจ่มจันทร์  ทองคุ้ม
2. นางสาวอัญชนา  ภักดีวงษ์
 
308 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 63.2 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายณัฐกรณ์  กาญจนะไพโรจน์
2. เด็กชายพงศกร  สรวิสูตร
3. เด็กชายวทัญญู  ศรีพลาวงษ์
 
1. นางสาววราลักษณ์  ขุนาพรม
2. นายพรชัย  นามภูษา
 
309 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. นางสาวกัญญารัตน์   รัตน์วรรณ์
2. นายพงศกร   ศาสตร์ตราภูมิ
3. นางสาวพนิดา   น่วมนา
 
1. นางฉวีวรรณ   ก้อนคำ
2. นางหทัยชนก   ศรีลาศักดิ์
 
310 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นางสาวสิริยากร  วงษ์ดาว
2. นางสาวเวณิกา  มะปูเลาะ
3. นางสาวเอมิกา  เมืองรื่น
 
1. นายวรรธนะ  คำสอนทา
2. นายธนกร  สุขะ
 
311 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นายชาญตะวัน  เกษร
2. นางสาวทับทิม  พิบูลย์
3. นายธีรกานต์  ใจแก้วแดง
 
1. นางสาวไฉไลรัตน์  บรรลือ
2. นางสาวกุลพัชร  ศรีสุภาพ
 
312 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.8 ทอง 4 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นางสาวกมลนิตย์  มงคลศิระพัชร์
2. นางสาวกรพินธุ์  ก่อกิจธำรง
3. นางสาวยลวรวรรธ  ไสยวงศ์
 
1. นางสาวนัฎฐิกา  สุโน
2. นางสาวณัฎฐ์ณฐา  สุวรรณเจริญ
 
313 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.6 ทอง 5 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นางสาววรรณศิริ  อยู่จุ้ย
2. นายสราวุธ  พรหมหาญ
3. นางสาวสุธิดา   คีรีศรี
 
1. นางสาวอังสณา  นำ้ทอง
2. นางสาวสุรัตน์  หนองหงอก
 
314 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81.3 ทอง 6 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาววสุธาร   แซ่เตียว
2. นางสาวศุจีภรณ์   แม้นแป้น
3. นางสาวสุวรรณวิภา   แสนชนะ
 
1. นางนภัสวรรณ   นามวงษา
2. นางสาวอัญชลี  มาลัยทอง
 
315 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80.6 ทอง 7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวชมพูนุช  เชื้อมีแรง
2. นายภาคภูมิ  วารีสวัสดิ์กุล
3. นางสาวอารยา  สุโพธิ์
 
1. นางสาวเฟื่องลัดดา  จิตจักร
2. นางสาวพิมณฑ์รัตน์  กลิ่นจันทร์
 
316 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 79.2 เงิน 8 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นางสาวณิชาภัทร  พงษ์ทองเจริญ
2. นายภาราดา  แววเส็ง
3. นางสาววศินี  ตรีสิทธิ์
 
1. นางสาวศศิธร  กาหลง
2. นางสาวจิรภา   นามนัย
 
317 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 9 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. นางสาวภัทราวดี  มูลจังกาย
2. นางสาวศุภกานต์  ปุญญวานิช
3. นางสาวเจติยา  ศุภกิจชัย
 
1. นางแจ่มจันทร์  ทองคุ้ม
2. นางสาวอัญชนา  ภักดีวงษ์
 
318 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายกชนันท์  ศรีบุศราคัม
2. เด็กชายอรรคภพ  บริบูรณ์
 
1. นางสาวิตรี  สิทธิชัยกานต์
2. นางสาวพัชรินทร์  เผือคำ
 
319 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กชายณัฐภัทร  ธนวิทยไพศาล
2. เด็กชายธนธรณ์  อิทธิไพบูลย์
 
1. นางฐิติชญา  ธนวิทยไพศาล
2. นายทศพล  สุวรรณราช
 
320 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กชายกรภัทร  อุดมปุตโต
2. เด็กชายชาคริต  แสนสุข
 
1. นายอาทิตย์  จันทร์นี
2. นางสาววินนา  พลชำนิ
 
321 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  นุกุลธรรม
2. เด็กชายณภัทร   ศิริทรัพย์กุลชัย
 
1. นางสาวสุชาดา  ว่องไว
 
322 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 5 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. เด็กชายก้องการุณ  เกษมพงษ์ทองดี
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ชัยพารา
 
1. นางสาวชุติรัตน์  เล้ารัตนอารีย์
2. นางสาวปรินยานุช  ทีหอคำ
 
323 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 6 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีธาราชัย
2. เด็กหญิงอภิญญา   ปานทวีเกียรติ
 
1. นางสาวกัลยาณี   พันโบ
2. นางสาวสุพัตรา   นิจขะสุข
 
324 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงศุภกานต์  ชิ้นดรณิรัตน์
2. เด็กหญิงศุภมาส  สีเกี๋ยง
 
1. นายฟาร์  นุชเนื่อง
2. นายสุระศักดิ์  ป้องคำสิงห์
 
325 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. เด็กชายปรวัตร  สมศรี
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  ชินวงศ์
 
1. นางสาวกัลยานี  จำปี
 
326 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชารัศน์  รังสีกุลไพศาล
2. เด็กหญิงธนาพร  ประมล
 
1. นางสาวปิยะวรรณ  มาศิริ
 
327 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นายธีรภัทร  โกการัตน์
2. นายพงศธร  เทพสุวรรณ
 
1. นายจามร  ชมจำปี
2. นางสาวสาวิตรี  เข็มทิศ
 
328 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นายมาวิน  สาทอง
2. นายสหรัฐ  ลิ้มเจริญ
 
1. นายคณิน  นาคะไพบูลย์
2. นางกนกศรี  นาคะไพบูลย์
 
329 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นายปฏิภาณ  ทองผิว
2. นางสาวฟารีดา  หลังปูเต๊ะ
 
1. นางสาววิไลพร  วรนาม
2. นางพิศมัย  ไกยสินธุ์
 
330 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74.5 เงิน 4 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. นางสาวปุณญิศา  รงค์จิตประภัสร์
2. นางสาวอาทิตยา  สุวรรณะ
 
1. นางสาววันวิสา  ชนะวงศ์
 
331 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 5 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาววรรณิสา   บรรจงปรุ
2. นางสาวสุพิชญา  บวรวงศ์เสถียร
 
1. นายประพจน์  หม่นพันธุ์
2. นางสาวพัทจารี   บุนนาค
 
332 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70.5 เงิน 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวมณีรัตน์  มุสิกรุณ
2. นางสาวยศวดี  หิรัญขันธ์
 
1. นายสุภกร  เขตมนตรี
2. นางสาวมารียำ  แปะโพระ
 
333 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นางสาวจิราภรณ์   มาศยากุล
2. นางสาวพิชามญชุ์  จันทร์เจริญ
 
1. นายเดชา  ยุวโกศล
 
334 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. เด็กชายณัฐชนน  เขียวน้อย
2. นายองอาจ  ขำขจร
 
1. นางณัฐวดี  พงษ์สุขเวชกุล
 
335 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นายทองเจือ  ชาญพลกรัง
2. นางสาวเขมิสรา  สงครามโต
 
1. นางสาวอารียา  กองวิมาน
 
336 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กชายวาลิด   นามวิลัย
2. เด็กชายสหรัฐ   อ่อนน้อม
 
1. นายณัฐพงษ์  ศุภาสร
2. นายออมทรัพย์   ดวงศรี
 
337 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กฤษคม
2. เด็กชายอดิเทพ  แหล่งสนาม
 
1. นายอดุลย์  ลิมาน
2. นางสาวณัฐวดี   พงษ์สุขเวชกุล
 
338 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายชณพัชร  เชี่ยวโสภณ
2. เด็กชายพายุ  สุวรรณ์
 
1. นางสาวจิณห์จุฑา  พิพิธจันทร์
2. นางสาววรรณศิริ  มินทยักษ์
 
339 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กชายธุวานันท์  พรหมศิริ
2. เด็กชายภูมิวฤทธิ์  เจริญนาน
 
1. นายธนวรรธน์  ศรีจันทร์ดี
2. นางสาวอาจารีย์  น้อมศาสน์
 
340 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 5 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. เด็กชายพงศ์ธร  กุลแก้ว
2. เด็กชายพีรวัส  เจริญวัย
 
1. นายทศพร  ระงับภัย
2. นายสุรศักดิ์  เทพอภิชัยกุล
 
341 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. เด็กชายภาคภูมิ  สมสุวรรณ
2. เด็กชายวิกรณ์  กลิ่นบุญ
 
1. นางสาวปิยะวรรณ  มาศิริ
2. นางสาวอาริยา  ตั๋วโรย
 
342 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 7 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงธิดาเนตร   เกยูรวงศ์
2. เด็กหญิงอติรพีกานต์   อ่อนจา
 
1. นางสาวอทิติยา   อินแก้ว
2. นางสาวอัญชลี  มาลัยทอง
 
343 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กชายภูมิธรรม  ไชยภูมิ
2. เด็กชายไชยวัฒน์  ขำเมืองน้อย
 
1. นายเดชา  ยุวโกศล
 
344 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กชายธนัท  ดิเรกฤทธิรุต
2. เด็กชายปรเมศวร์  ทิมสังข์
 
1. นายบุญพบ  หว่างเค็ง
2. นายชาญวิทย์  พัฒนะราช
 
345 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. เด็กชายนิรวิทย์  ผานัด
2. เด็กชายบาส   รุ่งเรืองอนันต์
 
1. นายอดุลย์  ลิมาน
2. นางสาวณัฐวดี  พงษ์สุขเวชกุล
 
346 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กชายภูริภัทร  กองนาค
2. เด็กชายสวิตต์  กิตติกร
 
1. นางสาวอาจารีย์  น้อมศาสน์
2. นายธนวรรธน์  ศรีจันทร์ดี
 
347 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายชญานิน  ศรีทอง
2. เด็กชายเตชพัฒน์  นุชเขียว
 
1. นายสาโรจน์  กุลศิลาฤทธิ์
2. นางสาวอำพรพรรณ  ด่างพล้อย
 
348 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 74 เงิน 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กชายศุภณัฐ  ศิษย์สิงห์ไพโรจน์
2. เด็กชายุพุทธิณัฐ  ศรีวิศาลธนกุล
 
1. นายชาญวิทย์  พัฒนะราช
2. นายบุญพบ  หว่างเค็ง
 
349 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 73 เงิน 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงณัฐมญชุ์   จันเสถียรวรกุล
2. เด็กหญิงไอรดา   สีบุญทา
 
1. นายออมทรัพย์   ดวงศรี
2. นายณัฐพงษ์  ศุภาสร
 
350 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. เด็กชายจิระพงศ์  โดดจรูญ
2. เด็กชายพิเชษฐไชย  คงคาหลวง
 
1. นายทศพร  ระงับภัย
2. นายสุรศักดิ์  เทพอภิชัยกุล
 
351 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กชายกรทักษ์  วิไลพิศ
2. เด็กชายอัครพล  พลายใย
 
1. นายเดชา  ยุวโกศล
 
352 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. เด็กชายพิเชษฐ์  เรือนทอง
2. เด็กชายสถาปนิก  เอี่ยมสอาด
 
1. นางสาวปิยะวรรณ  มาศิริ
2. นางสาวอาริยา  ตั๋วโรย
 
353 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นายกรรณพล  อยู่จุ้ย
2. นายณัทธพงศ์  พงษ์ณปิญชาน์
3. นายศุภณัฐ  เยี่ยมวิลาสสกุล
 
1. นายศักดิ์สินร์  ชัยเสนา
 
354 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นายกฤตภาส  ผาสุขทรัพย์
2. นายบัญชา  หรุ่นทอง
 
1. นายทศพร  ระงับภัย
2. นายสุรศักดิ์  เทพอภิชัยกุล
 
355 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. นายยศวิน  ยศปัญญา
2. นายวีระชัย  ยงโพธิ์
3. นายสถาพล  ทองด้วง
 
1. นางสาวปิยะวรรณ  มาศิริ
2. นางสาวอาริยา  ตั๋วโรย
 
356 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. เด็กหญิงกานต์ชนิตา   บุญสา
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  อนันทวุฒิ
3. เด็กหญิงชลธิชา  ฉายเหมือนวงศ์
4. เด็กหญิงณัฐธิชา  แนมใส
5. เด็กชายปฏิพล   ป้องประสิทธิ์
 
1. นางสาวจรรยา  นิลเชฎฐ์
2. นายสุริยา  แก้ววงค์ษา
 
357 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงจิรพัชราภา  ช้างน้อย
2. เด็กหญิงพรนภา  แซ่จัน
3. เด็กหญิงยมุนา  บุญฤทธิ์
4. เด็กหญิงวริศรา  ด่อนแก้ว
5. เด็กหญิงอพัชริดา  เกาะสา
 
1. นางสาววรรณวิภา  เกษมรัตน์
2. นางสาวปุญญิสา  วรรณดี
 
358 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุโพธิ์
2. นายธนัญชัย  ลาทอง
3. เด็กหญิงศุภภพร  ทองคำ
4. เด็กหญิงสุรัสวดี  วิวัฒน์เดชากุล
5. นางสาวสุรางค์  วรรณประภา
 
1. นายทวีชัย  แม่มิ่ง
2. นางสาวนวลพรรณ  มีชีพสม
 
359 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.33 ทอง 4 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กหญิงนัฐชา  รอดหลำ
2. เด็กหญิงน้ำฝน  กว่างสนิท
3. เด็กหญิงพวงเพชร  สุกใส
4. เด็กหญิงเบญจรงค์  วงษาลี
5. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ขำเลิศ
 
1. นางสาวอรพรรณ  จันนิ่ม
2. นายพจกร  ธูปะเตมีย์
 
360 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงนฤดี  สุนทรเวชพงษ์
2. เด็กหญิงปาลีรัฐ  ไกวัลศิลป์
3. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  มูลทา
4. เด็กหญิงวรรณิภา    สว่างไสว
5. เด็กหญิงอารียา  ตันหลี
 
1. นางสาวทัศนีย์  นุ่มน่วม
2. นางสาวอรุณี  ถาวรบุญ
 
361 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82.33 ทอง 6 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์   สนั่นเสียง
2. เด็กหญิงธนธร   ปานแสง
3. เด็กหญิงรติกร   งามแม้น
4. เด็กหญิงวรวรรณ    เทียมสวัสดิ์
5. เด็กหญิงเมวดี   สีโสฬสสกุล
 
1. นางสาวไพลิน  ศรีมูล
2. นายสุทธิพงษ์  หมายถูก
 
362 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 76.33 เงิน 7 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กหญิงจารุกิจ  รุ่งอรุณแสงทอง
2. เด็กหญิงนาตยา  พาชื่นใจ
3. เด็กหญิงรัตนากร  ผลวารินทร์
4. เด็กหญิงสุมิตรา  สว่างเนตร
5. เด็กหญิงสโรชา  อุทัยวรรณ
 
1. นายนวเฉลิม  แก้วไพฑูรย์
2. นายนันทนา  อินทะจักร
 
363 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 72.66 เงิน 8 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย 1. เด็กหญิงชไมพร  แซ่ท้าว
2. เด็กหญิงธนพร  ศิริ
3. เด็กหญิงนาถนิภา  แสนโซ้ง
4. เด็กหญิงศุภกานต์  อภิวิชญ์
5. เด็กหญิงแพรมาพร  โสดา
 
1. นางอมรา  เพชรแผ่ศรี
2. นางสาวสมถวิล  เดชเสถียร
 
364 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 72.5 เงิน 9 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงคลาวเดีย  เวชอุไร
2. เด็กหญิงณัฎฐณิรชา  เสมสมญาติ
3. เด็กหญิงธฤตาภา  ปราเมศร์
4. เด็กหญิงนวินดา  กาจกำแหง
5. เด็กหญิงพรรษชา  รื่นภิรมย์
 
1. นางสาวชุติยา  ร่มโพธิ์
 
365 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 71.5 เงิน 10 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงจิดาภา  สมบุญไชย
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ผาสุข
3. เด็กหญิงทิชาภรณ์  มาดีประเสริฐ
4. เด็กหญิงวรินทร์ทิพย์  ฤกษ์รังสิมา
5. เด็กหญิงอภัสชา  เขาทอง
 
1. นายทศพร  นนทะโชติ
2. นางสาวชุติมา  อารีย์ชน
 
366 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 70 เงิน 11 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  ปัตตาเทสา
2. เด็กหญิงพรรณทิพา  พรโคกกรวด
3. เด็กหญิงศิริภัทท  บุญดำรัส
4. เด็กหญิงสนิดา  บุญหลง
5. เด็กหญิงอภิรดี  นพรัตน์
 
1. นางเบญจพร  ไขกันหา
2. นางสาวอัจฉรา  ปรีชาธีรศาสตร์
 
367 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวณัฐวรรณ   ตันพิริยะกุล
2. นางสาวพลอยไพลิน   วัฒนวรางศิกูร
3. นางสาวรินรดา   สุโกมล
4. นางสาววัฒนวดี   ภัทรวรพงศ์
5. นางสาวสิริกานต์   โพธิสิน
 
1. นางสาวณัฎฐ์ชฎามณฑ์   สัมมาชีพ
2. นางสาววรัทยา  ฟูงาม
 
368 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวญาณินท์  กรีสุธา
2. นางสาวญาดา  มณีจันทร์
3. นางสาวทัพไทย  มหรรนพ
4. นางสาวภัทรกร  ศิวะสกุล
5. นางสาวภัสราภร  เนตรจินดา
 
1. นางสาวนันทนา  อินทะจักร
2. นายนวเฉลิม  แก้วไพฑูรย์
 
369 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นางสาวกันตา  ศรีเมฆ
2. นางสาวจิรารัตน์  พุฒคำ
3. นายอินทรีย์  โยวะรส
4. นายเอกสิทธิ์  วัฒนประพิณ
5. นางสาวโยษิตา  สุรพิพิธ
 
1. นางสาวอรพรรณ  จันนิ่ม
2. นายพจกร  ธูปะเตมีย์
 
370 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80.33 ทอง 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวณัชชา  เกิดพิบูลย์
2. นายณัฐกานต์  ทองอ่อน
3. นางสาวปภาวดี  วัฒนเจริญทรัพย์
4. นางสาวศศินันท์  กมลคร
5. นางสาวสุปวีณ์  เหล่าบัวบาน
 
1. นางสาวเพ็ญภัทร  เกิดลาภี
2. นายนำพล  สาสิงห์
 
371 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 78.66 เงิน 5 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นางสาวธนพร  คล้ายแก้ว
2. นางสาวนาราภัทร  ริมเปี่ยมศิริ
3. นางสาวภาวินี  กุลวรรณูปถัมภ์
4. นางสาววริศรา  กฤษณวรรณ
5. นางสาวสุกฤตา  ส่งรุ่งโรจน์
 
1. นายปรัชญา  นาสมภักดิ์
2. นางสาวจุฑามาศ  พฤฒากรณ์
 
372 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 75.66 เงิน 6 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. นางสาวกฤษณา  แจ่มจันทร์
2. นางสาวนฤภร  ละเมียดดี
3. นางสาวสิธาวดี  หมื่นนิกร
4. นางสาวอารียา   โพนแก้ว
5. นางสาวเสาวลักษณ์  ศรีแสง
 
1. นางพัชราภรณ์  จะยันรัมย์
2. นางสาวจิตรา  จันทร์ใบเล็ก
 
373 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 74 เงิน 7 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นางสาวญาดา  รัตนมุง
2. นางสาวธัญชนก  เพชรวิเชียร
3. นางสาวนริศรา  อู๊ดน้อย
4. นางสาวพิมพ์ลภัส  บุตรนิล
5. นางสาวเสาวณี  กุลสุดดา
 
1. นายรุจ  หาเรือนทรง
2. นางเสาวนิต  เตชคง
 
374 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 72.66 เงิน 8 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นายกฤตภาส  สุริโย
2. นายณัฐวัฒน์  ปัทมพิภพศรี
3. นายณัฐวี  ศรีพลพา
4. นายปณัฐกรป์  บุญเกิด
5. นายศิริพงษ์  รามยิ่ง
 
1. นางจันทนา  ฤทธิศาสตร์
2. นายพนา  ครุฑบุตร
 
375 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 70 เงิน 9 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. นายณัฐนพัฒน์  ก่อเกิด
2. นางสาวทินมณี  พิพิธกุล
3. นางสาวนิภาพร  เจิ่นกระโทก
4. นางสาวนิสรา  แก้วพาดี
5. นางสาวเอเชีย  ด้วงแจ่ม
 
1. นางเบญจพร  ไขกันหา
2. นางสาวอัจฉรา  ปรีชาธีรศาสตร์
 
376 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. เด็กหญิงกมนรัตน์  มาหลิน
2. เด็กชายปฏิพล  พฤษาโคตร
3. เด็กหญิงปณาลี  ชื่นพยอม
4. เด็กชายภัทรกานต์  ยิ้มขลิบ
5. เด็กหญิงภาวิณี  อินจันทร์
 
1. นางผกา  สัจจวิเศษ
2. นางสาววิมล  ทองผิว
 
377 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงกรนิศ  บำรุงสวัสดิ์
2. เด็กหญิงชญานันท์  พิทักษ์
3. เด็กหญิงณัฐชา  โรจนวิตร
4. เด็กหญิงวรรณกานต์  มาพร้าว
5. เด็กหญิงเกตุวดี  แก้วไทรอินทร์
 
1. นายณัฐพงษ์  อภิสุวรรณกุล
2. นายชวดล  บุญอินทร์
 
378 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กหญิงถนิตา  ทองศิริ
2. เด็กชายธนากร  ศักดิ์พานิช
3. เด็กหญิงนวลพรรณ  ธรรมชาติ
4. เด็กชายพีรณัฐ  เติมอารมณ์
5. เด็กชายอาจณรงค์  แซ่ลิ้ม
 
1. นายทัศน์พล  สุดโต
2. นางสาวเสาวลักษณ์  มณฑล
 
379 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. เด็กหญิงจิรนันท์  คำสา
2. เด็กหญิงปฐมพร  ตาซื่อ
3. นางสาวประณิตา   ผลสง่า
4. เด็กหญิงสริสา  แสงเรืองอ่อน
5. เด็กหญิงสุชาดา  ทักษิณ
 
1. นางสาวมารุณี  ทองอันตัง
2. นางสาวกมลชนก  หนูสม
 
380 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงกมลชนก    บุตะกะ
2. เด็กหญิงธัญสุด   พินประพัฒน์
3. เด็กหญิงพรรณธร   ภารวิจิตร
4. เด็กหญิงพลอยเพชร   แนวพนิช
5. เด็กหญิงมิ่งขวัญ   สุดสงวน
 
1. นางรัชดาพร   ยูสานนท์
2. นายศักดา  พลับวังกล่ำ
 
381 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. นางสาวกัญญาวีร์  อยู่ญาติ
2. นางสาวชยานันท์  ทองแสง
3. นางสาวปรวี  แหวนเงิน
4. นางสาวลักษณารีย์  เริงนพดล
5. นางสาวเอมิกา  แรมจะบก
 
1. นายสุรศักดิ์  สว่างแก้ว
2. ว่าที่ร้อยตรีวัฒนชาติ  มานะมุติ
 
382 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวจิดาภา  รัตนไพบูลย์
2. นางสาวชุติกาญจน์  ผ่านภูวงษ์
3. นางสาวฐิติรัตน์  ศิรินาม
4. นางสาวพันไมล์  วงศ์จินดานนท์
5. นางสาววรินทร์ธร  เพิ่มศิริคณาชัย
 
1. นายชัชวาล  เชียงสน
2. นายตฤณเศรษฐ์  รัตนรังสฤษฏ์
 
383 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นางสาวจิดาภา  ยางงาม
2. นางสาวนัททิชา  นำช้าง
3. นางสาวนิธยานันท์  หอมละออ
4. นางสาววัลนภา  รามัญอุดม
5. นางสาวเบญญาภา  นรินทวานิช
 
1. นางสาววิจิตรา  จุลละนันทน์
2. นางสาววันวิสาข์  พรมสาร
 
384 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นางสาวนาริสา  ถาอิน
2. นายภูษณ  ทรายงาม
3. นายวรินทร  มากะเรือน
4. นางสาวเขมจิรา  ขอบอรัญ
5. นายเขมทัต  สุทธิประภา
 
1. นายรุจ  หาเรือนทรง
2. นางเสาวนิต  เตชคง
 
385 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. นางสาวจิราวรรณ  วรวงศ์
2. นางสาวณาดา  เรืองดิษฐ
3. นายธรรมนาถ  โพธารส
4. นางสาวปฏิญา  พราหมโพธิ์
5. นางสาวภัทรวรินทร์  สำเนานวล
 
1. นางวีรยาพร   โพธารส
2. นางสาวพรพิมล  เอกบุญ
 
386 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นายกิตติศักดิ์  ธงขาว
2. นางสาวธนพร  สงสุวงศ์
3. นางสาวปภัสสร  ชื่นครุธ
4. นางสาวสาธิดา  อุณหชาติ
5. นางสาวอนันต์ณา  อ้นเพ็ง
 
1. นายอัษฎา  อิ่มสุวรรณวิทยา
2. นางสาวแอนนา  พูนวศินมงคล
 
387 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 77 เงิน 7 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นายจิรทีปต์  อินเล็ก
2. นายจีรศักดิ์  จันโอทาน
3. นายวสุพล  บุญฉ่ำ
4. นายศุภชัย  ฉัตรมงคลรัตน์
5. นายเมธาสิทธิ์  บุญจันทร์
 
1. นางจันทนา  ฤทธิศาสตร์
2. นายพนา  ครุฑบุตร
 
388 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 74 เงิน 8 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวจัญญา  ยสติวงศ
2. นางสาวนฤพรรณ  มีฤกษ์
3. นางสาวปิยะพร   แสงทอง
4. นางสาวพรชนก   สดมุ้ย
5. นางสาวภัทรศยา   เกตุจรัล
 
1. นางสาวปัฐนันท์   เม่งช่วย
2. นางสาววรัทยา   ฟูงาม
 
389 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. เด็กชายกฤษณะ   หมัดพิทักษ์
2. เด็กหญิงกุลธิดา   กุลบุตร
3. เด็กหญิงจันทิมาพร   ชุมแวงวาปี
4. เด็กหญิงธนวรรณ   พรมรักษ์
5. เด็กหญิงวรกัญญา   ภักดีหุ่น
 
1. นายวัลลภ  ยิ้มดี
 
390 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กหญิงจิตตินันท์  ป้อมบุบผา
2. เด็กชายณัฐพงษ์  สุวรรณพรม
3. เด็กชายปิยะวัฒน์  ทวีชาติ
4. เด็กชายยุทธิชัย  โคตุทา
5. เด็กชายไชยวัฒน์  ขำเมืองน้อย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพงศธร  หอมชู
2. จ.ส.อ.พงศกร  สุขเล็ก
 
391 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 79.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงจิตรทิวา  สื่อสวัสดิ์สถาพร
2. เด็กหญิงธัญชนิต  สุขเทียมสุวรรณ
3. เด็กหญิงมิรินดา  ณัฎฐวรรธนะ
4. เด็กหญิงวรปรัชญ์  อินต๊ะรัตน์
5. เด็กชายวัฒนธรรม  พานทอง
 
1. นายสุทธิพงษ์  วงษาซ้าย
2. นายสิทธิ์ปภพ  เทศนาบุญ
 
392 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 82.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวจตุรพร  มากรด
2. นายชิษณุภงศ์  บุญชม
3. นางสาวณัฐฐิรา  วิริยะธนาวรรณ
4. นางสาววรรณิดา  แสงแย้ม
5. นายอนุชา  พุ่มอยู่
 
1. นางสาวนิธิตา  ขันธวิทยา
2. นายคณีสิทธิ์  เซี่ยงฉิน
 
393 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นายกรีติชัย  ประสาทศิลป์
2. นายคมสันต์  บุญนำ
3. นายธีรพัฒน์  อิ่มเอิบ
4. นางสาวพัทธนันท์  แสงบัว
5. นางสาวศศิภา  สุภาพเพชร
 
1. นายอนุชิต  มีศรี
2. นายวรพงษ์  เถาว์ชาลี
 
394 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นายธัชชัย  ศุภอดุลย์
2. นายนนทวัฒน์  วันปาน
3. นายฤทธิชัย  นวลฉวี
4. นายวัชรพงษ์  บุญเพ็ง
5. นายศุภกฤต   มณีรัตน์
 
1. นายติณณภพ  เชื้อชา
2. นายอลงกรณ์  ประสิทธิชัย
 
395 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นายณฐกฤต  ยิ่งทวีคูณ
2. นายธีรภัทร   เกตุเดชา
3. นายพชรพล  ต่อชีวัน
4. นายวุฒิกรณ์  คำช่วยสิน
5. นายอนันตพร  เจริญผล
 
1. นายเศรษฐศักดิ์  สุริยพันธุ์
2. นางสาวปาริชาติ  ตะพาบน้ำ
 
396 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 69.67 ทองแดง 5 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวกนกวรรณ  อาลีมีน
2. นางสาวกัญญมน  มีฤทธิ์
3. นางสาวจิรัชญา  กิจทิวา
4. นางสาวณัฎฐา  เอี่ยมใจกล้า
5. นางสาวอารียา  จิตต์ธนภัทร์
 
1. นายศักดิ์รินทร์  แป๊ะอุ้ย
2. นายภูริทัต  สุตะ
 
397 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 1. นายคุณากร  ศรีรอดการุณ
2. นายธรณินทร์   อุ่นอารีย์
3. นายธิติพัทธ์  สร้อยสูงเนิน
4. นายพศิน  เชื้อชมกุล
5. นายภูริต  บุญธนพงศ์
 
1. นายทวีชัย   แม่มิ่ง
2. นางสาววิลาชินณ์  ประคัลภ์พงศ์
 
398 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนศรีบุณยานนท์    
399 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นางสาวกนกพร  ยาสา
2. นายกิตติทัต  หัตถ์กมล
3. นางสาวธีรนัยน์  เครือแดง
4. นายนครินทร์  น้ำจันทร์
5. นางสาวนัชชา  บุญเกิด
6. นางสาวนัฐมล  น้อยแสง
7. นางสาวพรภิรมย์  กุมมาร
8. นางสาวภวิษพร  เอี่ยมสม
9. นายภาสกร  เหว่าวิต
10. นายวรวัฒน์  มุ่งมาตย์
11. นายวันเฉลิม  คำแปง
12. นายศราวุธ  โสภาอุทก
13. นายศิระ  สุดดี
14. นายศุภกร  แสงทับทิม
15. นางสาวสิริพร  คล้ายจีน
16. นายอนิรุทธิ์  อารีซา
17. นางสาวอัจจิตา  ศรายุเดช
18. นางสาวอุริสยา  สมยอ
19. นายเกียรติศักดิ์  พารุ่ง
20. นางสาวเพ็ญวสุ  นามสนธิ
 
1. นายสมเกียรติ  เข็มเพชร
2. นายณรงค์ศักดิ์  สันทัดเลขา
3. นายพจกร  ธูปะเตมีย์
4. นายอภิเสก  คันธจันทน์
5. นางสาววันวิสาข์  พรมสาร
 
400 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวจิตตาภา  แจ่มจิรารักษ์
2. นางสาวฐิติพีรดา  ภรภัทรากุล
3. นางสาวณัฏฐนิชา  สุทธิวงศ์
4. นางสาวธนรัตน์  นิลวัฒนา
5. นายธนวัฒน์  เกรัมย์
6. เด็กหญิงธิญาดา  ใจคำ
7. เด็กหญิงนริศรา  สุขราช
8. นางสาวนันทฐิดา  จ้อยปลื้ม
9. นางสาวบุษกร  เพ็งอิน
10. นางสาวปุณยนุช  ศิลากุล
11. เด็กหญิงพฤกษา  วงศ์วาทิน
12. เด็กหญิงพัชริดา  กิจทชน
13. นายพัทธพล  ยืนยงวิริยะชัย
14. นางสาวมาริสา  เทียนพจน์
15. นางสาวยุวดี  พงค์สกุล
16. นางสาวศรัญญา  คณาญาต
17. นายศักดิธัช  ท้วมแสง
18. นางสาวศิราวรรณ  แสนบุญศร
19. นางสาวสุดารัตน์  นามขวา
20. นางสาวสุนิษา   จันทวงศ์
 
1. นายธรรมรัตน์  ภควรรณ
2. นายชาติชาย  พุทธสรณ์
3. นายประสิทธิชัย  ตุเทพ
4. นายบรรณสรณ์  โยธินอุปไมย
5. นายสุรศักดิ์  จันทิมา
 
401 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นางสาวกรพินธุ์  กำแพงแก้ว
2. นายกฤษดานุวัฒน์  เสมอใจ
3. นางสาวขวัญกมล  พุฒซ้อน
4. นางสาวจิรภัทร์  ปลาศาล
5. นายชยาวุธ  วิไลรัตน์
6. นางสาวชลกร  ต่อชีวัน
7. นางสาวชวิศา  ขันอาสา
8. นางสาวดลฉัตร  ดวงดารา
9. เด็กชายทรงพล  จารัตน์
10. นางสาวทักษพร  ปทุมานนท์
11. นายธนพัฒน์  เมืองฤทธิ์
12. นายธนโชติ  ชัยสายัณห์
13. เด็กชายนฤคินทร์  โสพัน
14. นางสาวนันทพัทธ์  มะลิ
15. นายปรินทร  คงโหมด
16. นายอภิสิทธิ์  อิทธิโรจน์
17. นางสาวอริสา  ปัญจะกูล
18. นางสาวอรไทย  ลือศิริ
19. นางสาวเบญจมินทร์  วรรณกูล
20. นางสาวโชติกา  เงินหรั่ง
 
1. นางสาวปาริชาติ  ตะพาบน้ำ
2. นางสาวอุไร  เพิ่มพูล
3. นางสาวมยุรี  บุญประคม
 
402 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นางสาวกชพร  วรกุลรังสรรค์
2. นายกัปตัน  ปิ่นกระจาย
3. นายจอนชัยวิชชญ์  กุศลวิศิษฏ์กุล
4. นายชาคลิตส์  สุพรมมา
5. นายณภัทร  เนียมพันธ์
6. นายณัฐภูมิ  เนียมขำ
7. นายณัฐวีร์  พรหมแสง
8. นายปฏิภาณ  สอ้าง
9. นายพุทธิพงศ์  รัตนประเสริฐ
10. นายภาคภูมิ  วาดเขียน
11. นายภาคิน  ฝักแคเล็ก
12. นายภูริเดช  พรหมสุวรรณ
13. นายยศกร  ไทยประสงค์
14. นายรัชภัฏ  เตียวสุวรรณ
15. นางสาววรัญญา  มณีจันทร์
16. นายวัฒณาพงศ์  สุพลจิตร์
17. นายวิรุฬห์  ค้าขาย
18. นายศุภลักษณ์  อัศวฉิมพลี
19. นายสานิต  คล้ายอุดม
20. นางสาวเพทาย  ทองสุข
 
1. นายสมเกียรติ  เข็มเพชร
2. นายเอกชัย  ศรีบุญเรือง
3. นายณรงค์ศักดิ์  สันทัดเลขา
4. นายอภิเสก  คันธจันทน์
5. นายพจกร  ธูปะเตมีย์
 
403 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายเมธัส  จิตตวิริยพงศ์
 
1. นายชิติพัทธ์  เพียขันทา
 
404 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงศิริกาญจน์  ประสพสุข
 
1. นายคณิต   บุตรตรา
 
405 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 1. เด็กชายรัชกร  วันนาพ่อ
 
1. นายทวีชัย  แม่มิ่ง
 
406 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงเอริตา  เบิร์ค
 
1. นางสาวพิณทอง  นิเกตุน้อย
 
407 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.67 ทอง 5 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงอลิษา  โพธิเกตุ
 
1. นางสาวโศจิรัตน์  ศิริอินทร์
 
408 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.67 ทอง 6 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กชายวีรภัทร  ช้างแจ้ง
 
1. นายเลิศณวุฒิ  โรงวิเชียรกลาง
 
409 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กชายพัชรภูมิ  ไชโย
 
1. นางสาวทัศนีย์  นุ่มน่วม
 
410 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. เด็กชายณภัทร  จันทิมา
 
1. นางสาววิมล  ทองผิว
 
411 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนัญญา  ไชยสงคราม
 
1. นางปัทมาสน์  บุณยรัตพันธุ์
 
412 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงปินปินัทธ์  รวยสูงเนิน
 
1. นางสาววัชรินทร์  วัดทอง
 
413 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. เด็กหญิงบัวชมพู   เเก้วสุด
 
1. นางสาวธนิตา   เลาหภิชาติชัย
 
414 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย 1. นางสาวทองเพชร  เกษรา
 
1. นางอมรา  เพชรแผ่ศรี
 
415 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. นายรชานนท์  คำเงิน
 
1. นางวีรยาพร  โพธารส
 
416 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นายณัฐชัย  ส่งเนียม
 
1. นายธรรมรัตน์  ภควรรณ
 
417 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นางสาวพิชญธิดา  โมรานนท์
 
1. นายวัชรินทร์  ทิมเม่น
 
418 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง 4 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 1. นางสาวปิยะธิดา  สอาด
 
1. นางสาวนวลพรรณ  มีชีพสม
 
419 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นางสาวขวัญพัฒน์  สิทธิภัสรินทร์
 
1. นางสาวเนตราภา  ขวัญเนตร
 
420 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นางสาวจิรภัทร  เลวารี
 
1. นางสาววิมลวรรณ  อุไรรงค์
 
421 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 76 เงิน 7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวนริศรา  วัดสิงห์
 
1. นายนิรุช  เหล่าเจริญ
 
422 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 76 เงิน 7 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นางสาวณิชากร  วงศ์วานวิวัฒน์
 
1. นางสาวทัศนีย์  นุ่มน่วม
 
423 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวธมลวรรณ  สว่างโรจน์
 
1. นายรัฐพงษ์  ชูติกัณฑ์
 
424 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. นางสาวสุดารัตน์   สุวรรณวงษ์
 
1. นางสาวธนิตา   เลาหภิชาติชัย
 
425 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย 1. เด็กหญิงสุภาพร  เจริญสิริวงศ์
 
1. นางสาวสมถวิล  เดชเสถียร
 
426 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กหญิงณราวดี  ณ สงขลา
2. เด็กชายวรัญชัย  ทรงฉลาด
 
1. นางสาวชลธิชา  เจริญผาสุข
2. นายสุกฤษฏิ์  วาอุทัศน์
 
427 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงณีรนุช  แข่งขัน
2. เด็กหญิงรัตนพร  ศรีสมพันธุ์
 
1. นางอโนมา  ขันพันธ์
2. นางกนกวรรณ  ชนะถาวร
 
428 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. เด็กชายพงศ์พัทธ์  บุญเกิด
2. เด็กหญิงภัคธิรา  ฟ้าคุ้ม
 
1. นางรัตนาภรณ์  เจริญกิจ
 
429 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.3 ทอง 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กชายเกริกไกวัล  ตระกูลคุณากร
2. เด็กหญิงเนตรนภา  สุวรรณทัศน์
 
1. นางแสงจันทร์  ปัญญาสุข
2. นางสาววันวิสา  หลำเทียน
 
430 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79.3 เงิน 5 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 1. เด็กชายธีรชาติ  ชิดสันเที๊ยะ
2. เด็กหญิงอัคริมา  อดุลย์พัฒนกุล
 
1. นายกฤษณะ  ละออเหล่า
2. นางจรรยาพร  อ่อนแก้ว
 
431 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79.3 เงิน 5 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ผาริโน
2. เด็กชายกานต์  เอี่ยมสอาด
 
1. นางสาวเกศศิริน  มั่งจิตร
2. นางสาวอาภาศรี  วรโยธา
 
432 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78.7 เงิน 7 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กชายธันวา  รอดมี
2. เด็กหญิงธารารัตน์  เที่ยงวงศ์
 
1. นางทัศนีย์  คันธจันทน์
2. นางสาวกาญจนา  ศรีบุตรดี
 
433 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78.3 เงิน 8 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงณภัทร  สามารถ
2. เด็กชายพีรพล  จิรศุภสิริกุล
 
1. นางสาวพิณทอง  นิเกตุน้อย
2. นางสาวจันทิมา  ไทยสงค์
 
434 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76.3 เงิน 9 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กชายตุลธร  ปานดำรง
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สุขจำลอง
 
1. นางสาวราตรี  ขันทอง
2. นางสาวหฤทัย   สายสิญจน์
 
435 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 71.3 เงิน 10 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. เด็กชายธนวินท์  กิจจารุทรรศน์
2. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ใจกระจ่าง
 
1. นายเผด็จ  ทิมกลิ่น
2. นางสาวอัจฉรา  บัวสี
 
436 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. เด็กหญิงธิญาดา  วงศ์สุวรรณ
2. เด็กชายพุทธราชา  กำเหนิดศิริ
 
1. นางเบญจพร  ไขกัญหา
2. นางสาวอัจฉรา  ปรีชาธีรศาสตร์
 
437 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย 1. เด็กชายกานต์  แซ่เฮ้อ
2. เด็กหญิงสุธินันท์  แสนโซ้ง
 
1. นายเสรี  ตุ่นกันหา
 
438 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นายชวินธร  แสงชะอุ่ม
2. นางสาวพุธิตา  ศรีพายัพ
 
1. นางแสงจันทร์  ปัญญาสุข
2. นางสาววัชรินทร์  วัดทอง
 
439 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวณัฐฐา  ทองบริสุทธิ์
2. นายวรปรัชญ์  เรืองกนกศิลป์
 
1. นางระพีพรรณ  เจริญทิพย์
2. นางปิยวรรณ์  อุดมพงศ์พิพัฒน์
 
440 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวปภาวดี  คำผงแก้ว
2. นางสาวภาสินี  พงศ์พรสวรรค์
 
1. นางกนกวรรณ  ชนะถาวร
2. นางอโนมา  ขันพันธ์
 
441 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 81.33 ทอง 4 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. นางสาวชนัญชิดา  นิรตานนท์
2. นายปรมินทร์  งามระเบียบ
 
1. นางพัชราภรณ์  จะยันรัมย์
2. นางสาวจิตรา  จันทร์ใบเล็ก
 
442 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 79.33 เงิน 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวประวีร์ณัฐ  ตรีคณารักษ์
2. นายศุภกร  แสนคุ้ม
 
1. นางสาวฑาริกา  โคตรวิทย์
2. นางสาวชนิกา  พงษ์มณี
 
443 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 77.3 เงิน 6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย 1. นายกฤตเมธ  แซ่ย่าง
2. นางสาวโชติกา  ย่านสากล
 
1. นายเสรี  ตุ่นกันหา
 
444 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 77 เงิน 7 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นางสาวศุภวรรณ  สุวรรณชาต
2. นายสราวุฒิ  เบญจรูญ
 
1. นางทัศนีย์  คันธจันทน์
2. นางสาวกาญจนา  ศรีบุตรดี
 
445 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 76.67 เงิน 8 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 1. นายภูริต  บุญธนพงศ์
2. นางสาวแก้วประกายเพชร  ฟ้างามวงศ์
 
1. นางสาวนลินลักษณ์  หอมหวล
2. นางสาวภัทรชา  บึงไกร
 
446 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 74.67 เงิน 9 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์ชนก  สวรรค์พิทักษ์
2. นายภัคพล  รุ่งเรือง
 
1. นางเบญจพร  ไขกัญหา
2. นางสาวอัจฉรา  ปรีชาธีรศาสตร์
 
447 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 10 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นายคณิน  ศรีมาจันทร์
2. นางสาวชลลดา  คงสิน
 
1. นางสาวเกศศิริน  มั่งจิตร
2. นางสาวอาภาศรี  วรโยธา
 
448 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 73.01 เงิน 11 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นางสาวณัฏฐนิช  พุกละออ
2. นายวิจิตร  กุลจรัสโยธา
 
1. นายรัมม์  รัตต์วิจิตเวช
 
449 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 71.67 เงิน 12 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. นางสาวชลธิชา  เจนกล้า
2. นายศุภณัฐ   รักษาทรัพย์
 
1. นายเผด็จ  ทิมกลิ่น
2. นางสาวอัจฉรา  บัวสี
 
450 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. นางสาวญาณิศา  ปราโมทย์
2. เด็กหญิงณัฐนารี  วงษ์วิชัย
3. เด็กหญิงนวพรรณ  วิมุตตา
4. นางสาวนหทัย  หรเพลิด
5. เด็กหญิงประภัสสร  โทรัตน์
6. เด็กหญิงวิภาพร  วิชาทร
7. นางสาวศิริภรณ์  สันต์รัมย์
8. นางสาวสวรส  ตะยังคะชวนะ
9. เด็กหญิงอนันตญา  สารสุวรรณ
10. เด็กหญิงเขมิกา  จันดาดี
 
1. นางกานดา  จิตรานนท์
2. พระครูปรีชา  ถิรเมธี
3. นายวรวุฒิ  วุฒิวัณณ
 
451 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กหญิงกนกกร  สำเภาทอง
2. เด็กหญิงกฤติยา  จินดารัตน์
3. เด็กหญิงชนากานต์  จันทร์โพธิ์
4. เด็กหญิงธัญชนก  สองน้อย
5. เด็กหญิงประภัสสร  รอดโต
6. เด็กหญิงพชรพร  เทพไพฑูรย์
7. เด็กหญิงพราวรวี  บุญประเสริฐ
8. เด็กหญิงพัชริดา  เปรมสาย
9. เด็กหญิงพัสวีกร  สมบูรณ์สิน
10. เด็กชายเกรียงศักดิ์  ฤกษ์จำนงค์
 
1. นางสาวจรรยา  เผือกภู่
2. นางสาวกิรติยา  จุปิติ
3. นายทัศน์พล  สุดโต
 
452 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงกรชนก  ศักดิ์แสนตอ
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ผ่องใส
3. เด็กหญิงชัญญาพัชญ์  ตรีรัตนาพิทักษ์
4. เด็กหญิงณัฏฐา  อรุณวุฒิวงศ์
5. เด็กหญิงณัฐนรี  ขจายแสง
6. เด็กหญิงมนัสนันท์  เครือบมณี
7. เด็กหญิงวณิชชา  เอกเจริญ
8. เด็กหญิงวัชรีพร  ศรีสมเขียว
9. เด็กหญิงศิริกาญจน์  เมืองคง
10. เด็กหญิงอภิชญา  สุคนธชาติ
 
1. นายใหม่  บุญมี
2. นางนวลจันทร์  น้ำยาง
3. นางสาวปทุมมา  แหวนวงษ์
 
453 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 81.33 ทอง 4 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กหญิงกานต์มณี  อิทธิกรณ์
2. เด็กหญิงจันทนา  ชวนชม
3. เด็กหญิงจิราพัชร  เพ็งเจริญ
4. นางสาวจุฑามาศ  เที่ยงธรรม
5. เด็กหญิงพณพร  พันสายออ
6. เด็กหญิงพรปวีณ์  ดีศรีศักดิ์
7. เด็กหญิงสวรส  มีมุทา
8. นางสาวอังคารเพชร  ดวงศรี
9. เด็กหญิงเบญจธรรม  ฮ้อบุตร
10. เด็กหญิงเปรี้ยวฤดี  พาระหอม
 
1. นางกาญจนา  ผลวัฒนะ
2. นายคณวัตน์  พรสุริยโรจน์
3. นางฉันทณี  ชาฤทธิ์
 
454 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 79.66 เงิน 5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นางสาวกาญจนรัตน์  สมุทรสกุลเจริญ
2. นางสาวขนิษฐา  แชมเบอร์ส
3. เด็กหญิงญาณุ์ธินัน  ธัญญาภิรัตน์
4. เด็กหญิงทิพย์สุดา  วารีย์
5. นางสาวธนัชชา  วัดผลัด
6. นางสาวภคมณฑ์  ราชขันธ์
7. เด็กหญิงภัทรกร  อุ้มรัมย์
8. เด็กหญิงมณีรัตน์  สวาทรัมย์
9. เด็กหญิงสุชัญญา  โนราช
10. เด็กหญิงเมทินี  ผิวผ่อง
 
1. พระกิตติพัทธ์   ยตินธโร
2. นางสาวเนตรนภา  ขวัญเนตร
 
455 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ชำนิกุล
2. เด็กหญิงชลลดา  มะกล่ำแดง
3. เด็กหญิงณัฐรวี  กุลพันธ์
4. เด็กหญิงปุณยาพร  นาคโถม
5. เด็กหญิงพรรณวดี  เสือบัว
6. เด็กหญิงสลัลรัตน์  บุญช่วย
7. เด็กหญิงสุพรรณษา  วิชัย
8. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ทัพใจหาร
9. เด็กหญิงแพรวา  อุ่นทรงคชสาร
10. เด็กหญิงแสงรุ้ง  ปานอ่วม
 
1. นางกัญญารัตน์  วงศ์สาลี
2. นายไทยประเสริฐ  วนวาล
3. นางเฉลิมศรี  คชเพชร
 
456 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 63.64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกนก  แป้นงาม
2. เด็กหญิงกิ๊บ  นุชน้อย
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  มุขสังข์
4. เด็กหญิงปัทมพร  สิงค์ทอง
5. เด็กหญิงพรธิตา  ขมหวาน
6. เด็กหญิงภรพิมล  มนตรี
7. เด็กหญิงวินัสญาดา  คำทอง
8. เด็กหญิงสุนิษา  เคียวสุวรรณ์
9. เด็กหญิงอริศรา  บุญเพิ่ม
10. เด็กชายเจษฎา  ตรีสุริยา
 
1. นายประสิทธิ์  หอยสังข์
2. นายอภิรักษ์  อำพันธ์
 
457 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงกุลภัสส์  การสะสม
2. เด็กชายณบดี  สอนประจักษ์
3. เด็กหญิงธัญญ์รวี  สุริยชัยจิรกิจ
4. เด็กหญิงพิรานันท์   เจริญทรัพย์
5. เด็กหญิงภัทรภร  คัมภีรภาพ
6. เด็กชายวรชัย  วิริยสกุลชัย
7. เด็กหญิงวาริน  รอดสวัสดิ์
8. เด็กชายศุภสิทธิ์  ดอนกันหา
9. เด็กชายสิทธิโชค  แสวงพล
10. เด็กหญิงสโรชา  คงมี
 
1. นายอดิศร  เมืองซ้าย
2. นายสมโภชน์  เจริญขำ
3. นางเนาวรัตน์  หน่อแก้ว
 
458 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวขวัญจิรา  สิทธิชัย
2. เด็กชายปยุต  คงประพันธ์
3. เด็กชายพงศ์พิชาญ  พงษ์วุฒิโชติ
4. นางสาวพรธิดา  สง่างาม
5. เด็กชายภราดร  จุลสำลี
6. นางสาวภัทรวดี  ศาสตรประยูร
7. เด็กหญิงมณฑกานต์  เอมรักษา
8. เด็กหญิงสุวีรผา  วงษ์วัฒน์
9. นายอัครเดช   ดาด้วง
10. นางสาวเกศรา  มัสซิโน่
 
1. นายผดุงศักดิ์  บูรณะสมบัติ
2. นางสาวบุณยนุช  วีรธรรมเลขา
3. นายไทยประเสริฐ  วนวาล
 
459 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 66.97 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. เด็กชายจีรภัทร  สังข์สุวรรณ
2. นายณัฐวุฒิ  ภูสีเงิน
3. เด็กชายปฐวี  ตุลาธร
4. เด็กหญิงประภาพร  ปรางค์ทอง
5. เด็กชายศุภวิชญ์  ยอดดำเนิน
6. นายสรวงสัมพันธ์  ฤทธิ์คำหาญ
7. เด็กชายอลงกฎ  เจตนา
 
1. นายธวัชชัย  พุทธรักษา
2. นายเสฏฐวุฒิ  ศรีโนนม่วง
 
460 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ประดิษฐ์ค่าย
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีประทุม
3. เด็กหญิงชนิดา  สุขภาค
4. เด็กหญิงฐิติชา  สายพันธ์
5. เด็กหญิงประภัสสร  เสมอใจ
6. เด็กหญิงรติมา  หว่างเจริญ
7. เด็กหญิงรัตนาวดี  ชินศรี
8. เด็กชายวริศรา   ด่อนแก้ว
9. เด็กหญิงศิรประภา  ชำนาญชานันท์
10. เด็กหญิงอารยา  สอนอินทร์
 
1. นายสมโภชน์  เจริญขำ
2. นายอดิศร  เมืองซ้าย
3. นายโชฎก  เรืองผิว
 
461 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 64.96 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. เด็กชายชัยวัฒน์  กรมสุริยศักดิ์
2. เด็กชายนวพล  มุสิกรุณ
3. เด็กชายพีรพงศ์  สุดใหม่
4. เด็กชายภูวดล  เลิศสง่า
5. เด็กชายภูวนาท  นพมาศ
6. เด็กชายรพี  วงษ์ศุภสิน
7. เด็กชายวีระพล  อยู่วัฒนา
8. เด็กชายอนุพงศ์  ทิพยอด
9. เด็กชายอรรถพล  ศรีมานพ
10. เด็กชายเฉลิม  กวนแก้ว
 
1. นายธวัชชัย  พุทธรักษา
2. นายเสฏฐวุฒิ  ศรีโนนม่วง
 
462 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงขวัญแก้ว  ฤทธิ์ดี
2. เด็กชายธนวัต  มอญขาม
3. เด็กหญิงธิติชา  สายพันธ์
4. เด็กชายนันทภพ  พูลวิทย์
5. เด็กหญิงประภัสสร  เสมอใจ
6. เด็กชายปิยางกูร  สายชู
7. เด็กหญิงพรรษชล  โหรวรรณ์
8. เด็กหญิงภัทรพร  รักษา
9. เด็กหญิงรติมา  หว่างเจริญ
10. เด็กชายสุขนันท์  นิลวงศ์
 
1. นายสมโภชน์  เจริญขำ
2. นายเกรียงไกร  บัวใหญ่รักษา
3. นายอดิศร  เมืองซ้าย
 
463 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6 63.3 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นายกฤตพจน์  ภูแข่งหมอก
2. นายณัฏฐศักย์  เรืองผดุง
3. นายณัฐพล  สุขเจริญ
4. นายทัพไทย  มหรรณพ
5. นายธนพล  รัตนพลแสน
6. นายพงศธร  ทองทิพย์
7. นางสาวศิริกาญดา  แจ่มเพชร
8. นางสาวสุภาวดี  ศรีสุภมาส
9. นายอาทิตย์  ทับเทียมสุข
10. นางสาวโศษฐา  บาลเพียร
 
1. นายผดุงศักดิ์  บูรณะสมบัติ
2. นายไทยประเสริฐ  วนวาล
3. นายชัยยุทธ์  ชัยสกุลศักดิ์
 
464 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี   1. นายสมโภชน์  เจริญขำ
2. นายไพบูลย์  ถนอมทรัพย์
3. นายเกรียงไกร  บัวใหญ่รักษา
 
465 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจิตราวดี   เบ็ญมูซา
2. เด็กหญิงสาธิตา    อลงกรณ์ชัย
 
1. นายศุภเชฐ  สิงหพงศ์
2. นางสุภาณี  บำรุงเวช
 
466 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงชฎาพร   พวงคำ
2. เด็กหญิงชลธิชา   เพิ่มสุขอาภรณ์
 
1. นางสาวพรรณทิพย์   เกษณา
2. นายกฤศณัฏฐ์   เฉลิมพงษ์
 
467 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุภัทรกุลชัย
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ประทุมขันธ์
 
1. นายสุรชัย  สัมโย
2. นางสาวชลดา   อานี
 
468 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80.5 ทอง 4 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายกริชภูมินทร์  เครือทิม
2. เด็กหญิงธัญชนก  ภาสุรจิตมงคล
 
1. นายกฤษฎา  เครือทิม
2. นางสาวทิพรวี  เตชะหงษา
 
469 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73.5 เงิน 5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กหญิงกานติมา  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
2. เด็กชายวรินทร  สุขประเสริญกุล
 
1. นางสาวณิชชา  สมานบุตร
2. นายชัยยุทธ์  ชัยสกุลศักดิ์
 
470 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน 6 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กหญิงชื่นชีวัน  เฉลิมพรชัย
2. เด็กหญิงบงกชพร  พูลผล
 
1. นางลัดดา  มีแสน
2. นางกาญจนา  มังครักษ์
 
471 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71.5 เงิน 7 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. เด็กหญิงปราริฉัตร   วงศ์แก้วทวีศักดิ์
2. เด็กหญิงพิมพ์วิมล   เทศทิม
 
1. นายธนสิทธิ์   ไพฑูรย์วงค์
2. นางโขมพัสตร์   ศรีดุษฎี
 
472 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69.5 ทองแดง 8 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงชมพูพราว  เจริญชัยมนตรี
2. เด็กหญิงอรวรา  ไตรยวุฒิ
 
1. นางสาวกาญจนา  พรไพบูลย์เด่น
2. นางสาวแสงเทียน  วรชิน
 
473 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 9 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณรัตน์  มุศิริ
2. เด็กหญิงอสมาภรณ์  ฟันแฟง
 
1. นายประสิทธิ์  หอยสังข์
2. นายอภิรักษ์  อำพันธ์
 
474 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 1. เด็กชายนิติพัฒน์   สิงหะ
2. เด็กหญิงปาลิดา  ทิวาลัย
 
1. นางสาวกรรณิกา  กาทองทุ่ง
2. นายศรายุทธ  จรรยาธรรม
 
475 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นางสาวสุดารัตน์  ผิวขาว
2. นางสาวเกวลิน  ทรัพย์เอนก
 
1. นายเต็มยศ  แก้วแกมทอง
2. นางสาวนิพพิชฌาน์  นาคทรัพย์
 
476 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นางสาวชมพูนุช  อริยะดิบ
2. นางสาวพิชชาญา  ชูจิตร์
 
1. นายเอกชัย  ศรีบุญเรือง
2. นายวราวุธ  เสือพ่วง
 
477 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กชายธนกร  เชวงปาน
2. เด็กชายธนลภัส  วรรณสวาท
 
1. นางเนาวรัตน์  หน่อแก้ว
2. นายโชฎก  เรืองผิว
 
478 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 76.5 เงิน 4 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. นายพิริยพันธุ์  สุวรรณโณ
2. นางสาวเปมนีย์  แก้วมณี
 
1. นางสาวทิพรวี  เตชะหงษา
2. นายพชรวิษย์  รัตนเมธีรัตน์
 
479 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 73.5 เงิน 5 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวบุญญิสา   โพธิสวัสดิ์
2. นางสาวสายลม   ชื่นจันทร์
 
1. นางสาวจันทิมา   เทพประสิทธิ์
2. นางสาวพรรณทิพย์   เกษณา
 
480 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 73.5 เงิน 5 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นายพงศกร   ฐานะโภคิน
2. นายอัครพร   พิมสอน
 
1. นางพรรณลัษณ์   ศรีธนเศวต
2. นางสาวรสริน   เอมรุจิ
 
481 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน 7 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นางสาวนันธนัท  ตั้งภาวนา
2. นางสาววัลลิยา  เอียดสะโร
 
1. นางสาวกาญจนา  พรไพบูลย์เด่น
2. นางณัฐยา  วัฒนปัญญาชน
 
482 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 8 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 1. นางสาวธิดาพร  เพิ่มทรัพย์
2. นายอนุวัฒน์  ตีหา
 
1. นางสาวพรพนา  พ่วงเพชร
2. นายเรืองฤทธิ์   รักษาพงศ์
 
483 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 64 ทองแดง 9 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. นางสาวพัชราภรณ์  โครตชัย
2. นางสาวเกวลิน  อินทร์แก้ว
 
1. นายประสิทธิ์  หอยสังข์
2. นายอภิรักษ์  อำพันธ์
 
484 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60.5 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นายกฤตพจน์   ภูแข่งหมอก
2. นางสาวคุณัญญา  สาลารัตน์
 
1. นายชัยยุทธ์  ชัยสกุลศักดิ์
2. นางสาวณิชชา  สมานบุตร
 
485 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงอัญมณี  เอกตะ
 
1. นายสุทธิพงษ์  ภาคทรวง
 
486 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์   อภิเดช
 
1. นางจารุวรรณ  พึ่งฉิม
 
487 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ดาวดึงษ์
 
1. นางสาวกรสุดา  ชิตรัตน์
 
488 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวณธิดา  แก้วสุรินทร์
 
1. นางสาวอัฐมพร  มาเวชกิจ
 
489 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 1. เด็กหญิงลักษณารีย์  จันทร์เจริญ
 
1. สิบเอกวัชกร  จันทร์ชมภู
 
490 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์   ทับไทร
 
1. นางสนธยา   ป้อมปักษา
 
491 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 72 เงิน 7 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กชายธนภัทร  โสดา
 
1. นางพิชญ์สนันตน์ ธิปัตดี  เที่ยงธรรม
 
492 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 71 เงิน 8 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายวชิร  วงศ์พันธุ์เที่ยง
 
1. นางสาวกมลา  กัลยาณพงศ์
 
493 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 71 เงิน 8 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. เด็กหญิงศิรภัสสร   ปานอุทัย
 
1. นางสิริเกษ   เผ่าสุวรรณ์
 
494 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นางสาวธันยพร  มาลัยขวัญ
 
1. นางพิชญ์สนันตน์ ธิปัตดี  เที่ยงธรรม
 
495 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวธรรมนำพร  น้ำทิพย์ทองคำ
 
1. นางกัลยา  อบสุวรรณ
 
496 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวชุติมณฑน์  สุยะวงษ์
 
1. นางสาวอัฐมพร  มาเวชกิจ
 
497 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นางสาวปริศนา   ถ้ำกลาง
 
1. นางสาวฐนันญา   ปานนิ่ม
 
498 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวธนิสา  โพธิ์ขาว
 
1. นางสาววรวีร์  แสนสุข
 
499 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 75 เงิน 6 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นางสาวปพิชญา  มังคละอภินันท์
 
1. นายสุทธิพงษ์  ภาคทรวง
 
500 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 70 เงิน 7 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นางสาวญาณิศา  สอนศรี
 
1. นายดำรงศักดิ์  นักการ
 
501 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย 1. นางสาวฐิติพร  โกสินทร์
 
1. นายเสรี  ตุ่นกันหา
 
502 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กหญิงชนัยธร  หัสโรห์
 
1. นางสาววรัญญา  คงธนฉัตร
 
503 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัทษพัชร์  ด่านขุนทด
 
1. นายสุทธิพงษ์  ภาคทรวง
 
504 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงชนิดาภา  สุขแสนนาน
 
1. นางสุภาณี  น้ำผึ้ง
 
505 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กชายสถาพร  ทองจันทร์
 
1. นายดำรงศักดิ์  นักการ
 
506 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 1. เด็กหญิงนลินรัตน์  เมฆพัด
 
1. สิบเอกวัชกร  จันทร์ชมภู
 
507 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายภัคพสุตม์  นฤมิตร
 
1. นางสาวกมลา  กัลยาณพงศ์
 
508 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 73 เงิน 7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กชายศุภชัย  สะอาดชูชม
 
1. นางสาวกรสุดา  ชิตรัตน์
 
509 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 71 เงิน 8 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  พานิชย์
 
1. นางพิชญ์สนันตน์ ธิปัตดี  เที่ยงธรรม
 
510 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. เด็กชายธนาวุฒิ   ผ่านศึกสมรชัย
 
1. นางสิริเกษ   เผ่าสุวรรณ์
 
511 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นายคงณัฐ  วงษ์ศรี
 
1. นายตำรา  ชาติกานนท์
 
512 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวอโณทัย  รอดหลัก
 
1. นางกัลยา  อบสุวรรณ
 
513 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาววราพร  ดวลจันทึก
 
1. นางสาววรวีร์  แสนสุข
 
514 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 81 ทอง 4 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นางสาวกัญญานุช  เพียรี
 
1. นายสุทธิพงษ์  ภาคทรวง
 
515 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 78 เงิน 5 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 1. นางสาวบุญญารักษ์  จารุจิตร
 
1. สิบเอกวัชกร  จันทร์ชมภู
 
516 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 70 เงิน 6 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นางสาวณัฐฌาภรณ์   แก้วทองประคำ
 
1. นางสาวฐนันญา   ปานนิ่ม
 
517 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 69 ทองแดง 7 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. นางสาวกรวิภาดา  พิภพไชยาสิทธิ์
 
1. นางสาวศรีวัชรินทร์  แก้วกุดั่น
 
518 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวนลินี  น้อยกลัด
 
1. นางสาววรัญญา  คงธนฉัตร
 
519 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงสวิตตา  ศิรินาม
 
1. นางสาวกรสุดา  ชิตรัตน์
 
520 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงวิภาดา  พุทธิภควัต
 
1. นางพิชญ์สนันตน์ ธิปัตดี  เที่ยงธรรม
 
521 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กหญิงวิวรรธณี  วรรณวิศาล
 
1. นางจารุวรรณ  พึ่งฉิม
 
522 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 1. เด็กชายภัทรยุทธ์  ทองนุ่น
 
1. สิบเอกวัชกร  จันทร์ชมภู
 
523 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงสิรินันท์  ชนะบุญ
 
1. นางทิพยวรรณ  พันธ์พงษ์
 
524 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 81 ทอง 6 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กชายธนพล  เกษาชน
 
1. นายสุทธิพงษ์  ภาคทรวง
 
525 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 73 เงิน 7 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. เด็กหญิงธิดาภรณ์   ปั่นสุ่น
 
1. นางสิริเกษ   เผ่าสุวรรณ์
 
526 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 72 เงิน 8 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายธเนศ  จันทวงศ์
 
1. นางปาริชาติ  พลายงาม
 
527 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. เด็กหญิงเนตรดาว  อิงศรีสว่าง
 
1. นางสาวศรีวัชรินทร์  แก้วกุดั่น
 
528 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวกฤตยาพร  น้อยเกตุ
 
1. นางกัลยา  อบสุวรรณ
 
529 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นายนฤเบศธ์   ราชแป้น
 
1. นางสาวฐนันญา   ปานนิ่ม
 
530 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นางสาวธีรกานต์  ลาภทองกรสกุลฏิ์
 
1. นางพิชญ์สนันตน์ ธิปัตดี  เที่ยงธรรม
 
531 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวบุษกร  นาทะนันทน์
 
1. นางทิพยวรรณ  พันธ์พงษ์
 
532 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 83 ทอง 5 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นางสาวเมตตา  ทองปิด
 
1. นายสุทธิพงษ์  ภาคทรวง
 
533 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 80 ทอง 6 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. นางสาวอุมาพร  ตั้งมั่นเจริญกุล
 
1. นางสาวศรีวัชรินทร์  แก้วกุดั่น
 
534 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 75 เงิน 7 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวอริสา  บำรุงศร
 
1. นางสาวอัฐมพร  มาเวชกิจ
 
535 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 73 เงิน 8 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. นางสาวเฌอวารินทร์  อินทร์แก้ว
 
1. นางสาวจิริสุดา  สุพันธนา
 
536 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 70 เงิน 9 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 1. นายวัลลภ  วิธี
 
1. สิบเอกวัชกร  จันทร์ชมภู
 
537 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กชายเมธา  สวงเป็น
 
1. นายดำรงศักดิ์  นักการ
 
538 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สุ่นปาน
 
1. นางสาวกรสุดา  ชิตรัตน์
 
539 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงพลอย   ไตแลง
 
1. นางสนธยา   ป้อมปักษา
 
540 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 1. เด็กชายเวโรจน์  ทันนิเทศ
 
1. สิบเอกวัชกร  จันทร์ชมภู
 
541 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงไอลดา  วงค์เทศ
 
1. นายตำรา  ชาติกานนท์
 
542 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กหญิงณัชชอัณณ์  เจนกิจวัฒนาเลิศ
 
1. นางสาววรัญญา  คงธนฉัตร
 
543 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กชายรังสิมันต์  ใจพระ
 
1. นางสาววติญากุล  บุญเรือง
 
544 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. เด็กหญิงบุญญารัตน์   สุภานันท์
 
1. นางสิริเกษ   เผ่าสุวรรณ์
 
545 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 9 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. เด็กหญิงวาสานา  อาศัยผล
 
1. นางสาวศรีวัชรินทร์  แก้วกุดั่น
 
546 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวมณทิญา  กิ่มเปี่ยม
 
1. นางกัลยา  อบสุวรรณ
 
547 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นางสาวกัลยรัตน์  สินทวี
 
1. นายตำรา  ชาติกานนท์
 
548 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นายภัทรศักดิ์  ณ ตะกั่วทุ่ง
 
1. นายดำรงศักดิ์  นักการ
 
549 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นางสาวปทิตตา  ชนะกานนท์
 
 
550 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 5 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวเพ็ญทิชา   เกิดปรางค์
 
1. นางสนธยา   ป้อมปักษา
 
551 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 73 เงิน 6 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. นางสาวชนัญชิดา  นิรตานนท์
 
1. นายชัชชัย  ทิพย์รัศมีวงศ์
 
552 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 71 เงิน 7 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นางสาวเปรมฤทัย   ทัศราช
 
1. นางสาวฐนันญา   ปานนิ่ม
 
553 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 1. นางสาวธวัลรัตน์  เทพธรา
 
1. สิบเอกวัชกร  จันทร์ชมภู
 
554 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นายอนุรักษ์  เข็มทอง
 
1. นายพัฒนพงษ์  พลายงาม
 
555 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  กลิ่นด่านกลาง
2. เด็กชายวิชาธร  ทองย้อย
 
1. นางจารุวรรณ  พึ่งฉิม
2. นายดำรงศักดิ์  นักการ
 
556 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงณิชมน  มิลินทรศาลา
2. เด็กหญิงอณัฐฎา  ฉัตรชมภู
 
1. นางสาวกรสุดา  ชิตรัตน์
2. นางกัลยา  อบสุวรรณ
 
557 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กชายชาคริยา   คำโท
2. เด็กหญิงเกวลิน  ทองดอนน้อย
 
1. นางสาววนัสนันท์  อินทรบำรุง
2. นายสุรศักดิ์  รักสุย
 
558 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงจินุชนันท์   ยุทธณรงค์ศิลป์
2. เด็กหญิงนภัสสร   อ่อนวิมล
 
1. นางสนธยา   ป้อมปักษา
 
559 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. เด็กหญิงขนิษฐา   สมสาร์
2. เด็กหญิงวรัญญา   หลิมสุวรรณ
 
1. นางสิริเกษ   เผ่าสุวรรณ์
2. นางสาวฐนันญา   ปานนิ่ม
 
560 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงฌิษรติ  สังทรัพย์
2. เด็กหญิงวรารัตน์  พันเดช
 
1. นางสาวกมลา  กัลยาณพงศ์
2. นายวสะ  ภูวงศ์
 
561 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. เด็กชายกฤติธี  เพียยุระ
2. เด็กหญิงสิริยากร  แดงมา
 
1. นางสาวศรีวัชรินทร์  แก้วกุดั่น
 
562 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 73 เงิน 8 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  ถนอมปัญญารักษ์
2. เด็กหญิงจิตา  บรรทัศจันทร์
 
1. นางปาริชาติ  พลายงาม
2. นายพัฒนพงษ์  พลายงาม
 
563 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์    
564 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐภัทร  เหมือนแสง
 
1. สิบเอกวัชกร  จันทร์ชมภู
 
565 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงสโรชา  กรุณาฤทธิโยธิน
 
1. นายวิทวัส  เอี่ยมผู้ช่วย
 
566 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กหญิงมาลี  งามเจริญถาวร
 
1. นางจารุวรรณ  พึ่งฉิม
 
567 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กชายวรศักดิ์  สังข์โสม
 
1. นายตำรา  ชาติกานนท์
 
568 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กหญิงสุนิตา  อินทะรังษี
 
1. นางปาริชาติ  พลายงาม
 
569 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กชายกวิน  สมานศักดิ์ศิริ
 
1. นางสาววติญากุล  บุญเรือง
 
570 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 79 เงิน 7 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. เด็กชายธีรภัทร   มีคม
 
1. นางสิริเกษ   เผ่าสุวรรณ์
 
571 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  เสกสุวงศ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาภรณ์  คงนาค
 
572 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงปรลดา  หาญชาญชัย
 
1. นางสาววรวีร์  แสนสุข
 
573 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นายวัทธิกร  ศิรินาม
 
1. นายวิทวัส  เอี่ยมผู้ช่วย
 
574 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นางสาวพลอยกาญจน์  บุญพิทักษ์
 
1. นายตำรา  ชาติกานนท์
 
575 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 1. นางสาวลดารินทร์  กุลเที่ยง
 
1. สิบเอกวัชกร  จันทร์ชมภู
 
576 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นางสาวกาญจนา  บัวรุ่ง
 
1. นางสาวฐนันญา  ปานนิ่ม
 
577 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นางสาวดวงกมล  ช้างงาม
 
1. นายดำรงศักดิ์  นักการ
 
578 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 6 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวชุติกาญจน์  สุยะวงษ์
 
1. นางปาริชาติ  พลายงาม
 
579 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 73 เงิน 7 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. นางสาวธนพร  บัวผึ่ง
 
1. นางสาวกมลา  กัลยาณพงศ์
 
580 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 72 เงิน 8 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นางสาวญาดา  คุปตะวาณิช
 
1. นายสุทธิพงษ์  ภาคทรวง
 
581 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 71 เงิน 9 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวสัณห์สินี  คงพระบาท
 
1. นางสาววรวีร์  แสนสุข
 
582 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กชายจิรานุวัฒน์  กองเศษ
2. เด็กชายอนุภัทร  ชลอ
3. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  หารธูปพงษ์
 
1. นายดำรงศักดิ์  นักการ
2. นายเกรียงศักดิ์  บุญแต่ง
 
583 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายจิรพัฒน์  หวังวัฒนากูล
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เอี่ยมคงสี
3. เด็กชายพงศ์สุรินทร์  ศรีแตงอ่อน
 
1. นายพัฒนพงษ์  พลายงาม
2. นางปาริชาติ  พลายงาม
 
584 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงชนากานต์  สุนทรเดชา
2. เด็กหญิงพิชชาพร  ลิขิตคำพร
3. เด็กหญิงสุนันทา  แก้วคำ
 
1. นางทิพยวรรณ  พันธ์พงษ์
2. นายแก้วบัณฑิต  เฉยชอบ
 
585 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงนิศากร  ชั่งทอง
2. เด็กหญิงวาวรินทร์  ไทยเจริญ
3. เด็กหญิงสิริยากร  วิโรจน์สกุล
 
1. นายสุรศักดิ์  รักสุย
2. นางสาววนัสนันท์  อินทรบำรุง
 
586 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. เด็กชายธนาทิตย์  ชิดถุง
2. เด็กชายมนัสวิน  ทาเวียง
3. เด็กหญิงสโรชา   พุฒแซม
 
1. นางสาวศรีวัชรินทร์  แก้วกุดั่น
 
587 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นายทศพล  ศรีชัย
2. นายภพปกรณ์  แก้วอุ่น
3. นายวรวุธ  ไวว่อง
 
1. นายดำรงศักดิ์  นักการ
2. นายนเรศร  แสงอุไรสิทธิ์
 
588 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวขวัญนภา  ตุ้มทอง
2. นางสาวณภัทร  นามแสน
3. นางสาวอาทิตยา   บุญโต
 
1. นางทิพยวรรณ  พันธ์พงษ์
2. นายแก้วบัณฑิต  เฉยชอบ
 
589 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นางสาวจิรภัทร์  ปลาศาล
2. นางสาวศศิวิมล  วัชราธิวัฒน์
3. นางสาวเงินตรา  ราชธานี
 
1. นายสุทธิพงษ์  ภาคทรวง
2. นางสาววติญากุล  บุญเรือง
 
590 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวชนัณฎา  อุดมโชค
2. นางสาวธิญาดา  มนัสสีลา
3. นางสาวปิยะธิดา  มนัสสีลา
 
1. นายพัฒนพงษ์  พลายงาม
2. นางปาริชาติ  พลายงาม
 
591 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. เด็กชายพัชรพล   รอดสน
 
1. นางทิพวรรณ   สุขสกิจ
 
592 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กชายนนทกานต์  ไพรภัทรถาวร
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  ภาสดา
 
593 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  เล้าการนา
 
1. นายกิตติศักดิ์  แก่นนาโรง
 
594 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กชายเจษฎากร  รักเสนาะ
 
1. นายเอกพล  เหล่าวงศ์พานิช
 
595 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นายนนทพัทธ์  อินทปุระ
 
1. นายกิตติศักดิ์  แก่นนาโรง
 
596 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กหญิงนิชาภา  วราศรัย
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  ภาสดา
 
597 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กชายศิกพัฒน์  นวลปลอด
 
1. นายเอกพล  เหล่าวงศ์พานิช
 
598 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายชวโรจน์  ดีเกษม
 
1. นายไชยพัฒน์  สังขรักษ์
 
599 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85.66 ทอง 4 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายอมร  สดศรี
 
1. นายกิตติศักดิ์  แก่นนาโรง
 
600 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 84.66 ทอง 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงชญาภรณ์  วรสุขศรี
 
1. นายศุภณัฐ  นุตมากุล
 
601 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นายนนทพัทธ์  อินทปุระ
 
1. นายกิตติศักดิ์  แก่นนาโรง
 
602 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นายวีรภัทร  หอมสนั่น
 
1. นายศุภณัฐ  นุตมากุล
 
603 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวฌาญา   นวลแม้น
 
1. นายชลิต   เขาสถิตย์
 
604 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  สว่างอารมณ์
 
1. นายเอกพล  เหล่าวงศ์พานิช
 
605 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กชายปิยวัฒน์  เขมาทานต์
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  ภาสดา
 
606 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. เด็กชายคุณคณุตม์   สุวดล
 
1. นางทิพวรรณ   สุขสกิจ
 
607 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายจีรภัทร  จันทร์หลง
 
1. นายกิตติศักดิ์  แก่นนาโรง
 
608 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 87.33 ทอง 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงรุ่งกมล  ธัญญะ
 
1. นายศุภณัฐ  นุตมากุล
 
609 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85.66 ทอง 6 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงพัชรดา   วงษ์แพทย์
 
1. นายชลิต   เขาสถิตย์
 
610 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 79 เงิน 7 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. เด็กหญิงไพลิน  คงภูยาว
 
1. นายเดชา  ลิ่มเชย
 
611 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นายปาลวัฒน์  วิวัฒนขจรสุข
 
1. นายกิตติศักดิ์  แก่นนาโรง
 
612 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวนิรชา   ทิพย์รักษา
 
1. นายชลิต   เขาสถิตย์
 
613 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นายอธิป   นาสกุล
 
1. นายนิยม   สุขสกิจ
 
614 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กชายภัฏ  ภูษิดาอภิวัฒน์
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  ภาสดา
 
615 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กชายกฤษณะ  สมานหมู่
 
1. นายศุภณัฐ  นุตมากุล
 
616 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญพัชร  เจริญศิลป์
 
1. นายเอกพล  เหล่าวงศ์พานิช
 
617 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85.66 ทอง 4 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กหญิงมุฑิตา  กลิ่นหอม
 
1. นายกิตติศักดิ์  แก่นนาโรง
 
618 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวศิรินทร์ทิพย์   ปิ่นแก้ว
 
1. นายชลิต   เขาสถิตย์
 
619 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงวรรณพร  สุวรรณรัตน์
 
1. นายไกรสิทธิ์  อัจฉริยะประสิทธิ์
 
620 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 63.66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  เพียรครองศักดิ์
 
1. นายไชยพัฒน์  สังขรักษ์
 
621 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงประภัสสร  วิทยาขจรเดช
 
1. นายสุเมธ  ฤกษ์สมโภชน์
 
622 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นางสาวมุฑิตา  กังวานเลิศปัญญา
 
1. นายสุเมธ  ฤกษ์สมโภชน์
 
623 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. นางสาววรรณณิภา  หวังอ้อมกลาง
 
1. นายเดชา  ลิ่มเชย
 
624 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงประภัสสร  วิทยาขจรเดช
 
1. นายเอกพล  เหล่าวงศ์พานิช
 
625 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงสุภาพร  คำกิจ
 
1. นายไกรสิทธิ์  อัจฉริยะประสิทธิ์
 
626 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายสุภัทร  มากโฉม
 
1. นายวุทธาฤทธิ์  อ่อนสนิท
 
627 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวสุชาดา    สุใจ
 
1. นางสาวฐิติรัตน์   เนตรคเวสนะ
 
628 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวรวงทอง  สำเภาทอง
 
1. นายไกรสิทธิ์  อัจฉริยะประสิทธิ์
 
629 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นางสาวมุฑิตา  กังวานเลิศปัญญา
 
1. นายสุเมธ  ฤกษ์สมโภชน์
 
630 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 76.33 เงิน 4 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวอารียา  แก่นสุวรรณ์
 
1. นายนิตินัย   ทองน้อย
 
631 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงณัฐนภา  มีแย้ม
 
1. นายวุทธาฤทธิ์  อ่อนสนิท
 
632 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  โชติสมบัติสกุล
 
1. นายไกรสิทธิ์  อัจฉริยะประสิทธิ์
 
633 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. เด็กหญิงอนุธิดา  ไพชยนต์
 
1. นายเดชา  ลิ่มเชย
 
634 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายวัสนะ  จันทร์เรือง
 
1. นายนิตินัย  ทองน้อย
 
635 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นายดนุสรณ์  บุญหลง
 
1. นายนิตินัย   ทองน้อย
 
636 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นางสาวธารารัตน์   บวบจิตต์
 
1. นายนิยม   สุขสกิจ
 
637 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นางสาวพิชญา  อุดมศิริ
 
1. นายสุเมธ  ฤกษ์สมโภชน์
 
638 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสตรีนนทบุรี    
639 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงสารินท์  พะเวก
 
1. นายไกรสิทธิ์  อัจฉริยะประสิทธิ์
 
640 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงแพรว  แซ่แต้
 
1. นายสุเมธ  ฤกษ์สมโภชน์
 
641 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงณัฐมน  ชัยสุทธิกุลรัตน์
 
1. นายวุทธาฤทธิ์  อ่อนสนิท
 
642 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงปวีณา  เพิ่มชาติ
 
1. นางสาววันฉัตร  จันทร์โต
 
643 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กหญิงพัชริดา  เปรมสาย
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  ภาสดา
 
644 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวสุดารัตน์  นามขวา
 
1. นายนิตินัย   ทองน้อย
 
645 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาววรรณวิษา   แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวฐิติรัตน์   เนตรคเวสนะ
 
646 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นางสาวเนื้อเก้า  กลัดเข็ม
 
1. นายสุเมธ  ฤกษ์สมโภชน์
 
647 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นางสาววณิชชา  ปิ่นเพชร
 
1. นางสาววันฉัตร  จันทร์โต
 
648 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กชายศิริวัฒ  อาชววาณิชกุล
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  ภาสดา
 
649 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. เด็กชายชาญยุทธ   จันทรานนท์
 
1. นางทิพวรรณ   สุขสกิจ
 
650 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กชายณฐภพ  บุญเพิ่ม
 
1. นายเอกพล  เหล่าวงศ์พานิช
 
651 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 77.33 เงิน 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กชายภรัณยู  วัณณสุโภประสิทธิ์
 
1. นางสาววันฉัตร  จันทร์โต
 
652 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 50.66 เข้าร่วม 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงณัฐนรี  คำสอน
 
1. นายไกรสิทธิ์  อัจฉริยะประสิทธิ์
 
653 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายณัฐดนัย  วิมุติบุตร
 
1. นายไชยพัฒน์  สังขรักษ์
 
654 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. นายจตุพล  แสงทอง
 
1. นายไชยพัฒน์  สังขรักษ์
 
655 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นายภูริณัฐ  สองเมือง
 
1. นายไกรสิทธิ์  อัจฉริยะประสิทธิ์
 
656 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นายวรายุทธ   จงกลกลาง
 
1. นายนิยม   สุขสกิจ
 
657 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงอภิญญา  โสมรักษ์
 
1. นายสุเมธ  ฤกษ์สมโภชน์
 
658 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พุทธเทศน์
 
1. นายไกรสิทธิ์  อัจฉริยะประสิทธิ์
 
659 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ถามะฤทธิ์
 
1. นายไชยพัฒน์  สังขรักษ์
 
660 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. เด็กหญิงมณธิรา   สุขปรุง
 
1. นางทิพวรรณ   สุขสกิจ
 
661 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงชลลดา  นาคเสวก
 
1. นางสาววันฉัตร  จันทร์โต
 
662 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นายสุริยา  คุณโคตร
 
1. นายสุเมธ  ฤกษ์สมโภชน์
 
663 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวอุบลวรรณ  นรเอี่ยม
 
1. นายไกรสิทธิ์  อัจฉริยะประสิทธิ์
 
664 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. นายศิวกร  โทนสุวรรณ
 
1. นายไชยพัฒน์  สังขรักษ์
 
665 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นายวรรษวรรษ   บัวพุ่มอนันท์
 
1. นายนิยม   สุขสกิจ
 
666 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นางสาวเฌอเอม  คชลุน
 
1. นางสาววันฉัตร  จันทร์โต
 
667 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญพัชร  เจริญศิลป์
2. เด็กชายณฐภพ  บุญเพิ่ม
3. เด็กหญิงประภัสสร  วิทยาขจรเดช
4. เด็กชายพงษ์พัฒน์  สว่างอารมณ์
5. นางสาวพิชญา  อุดมศิริ
6. นางสาวมุฑิตา  กังวานเลิศปัญญา
7. นายสุริยา  คุณโคตร
8. เด็กชายเจษฎากร  รักเสนาะ
9. นางสาวเนื้อเก้า  กลัดเข็ม
 
1. นายสุเมธ  ฤกษ์สมโภชน์
2. นายเอกพล  เหล่าวงศ์พานิช
3. นางโสภาวรรณ  กล่ำคล้าย
 
668 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นายณัฐพล  จิตต์สุข
2. เด็กหญิงพิชามญชุ์  โชติสมบัติสกุล
3. นายภูริณัฐ  สองเมือง
4. นางสาวรวงทอง  สำเภาทอง
5. เด็กหญิงวรรณพร  สุวรรณรัตน์
6. เด็กหญิงสารินท์  พะเวก
7. เด็กหญิงสุภาพร  คำกิจ
8. นางสาวอุบลวรรณ  นรเอี่ยม
 
1. นายไกรสิทธิ์  อัจฉริยะประสิทธิ์
2. นายศุภณัฐ  นุตมากุล
3. ว่าที่ร้อยตรีธนาคุณ  สันติเกื้อกูลวงศ์
 
669 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญพัชร  เจริญศิลป์
2. เด็กหญิงคีตภัทร  สว่างจิตร์
3. เด็กชายณฐภพ  บุญเพิ่ม
4. เด็กชายตนุภัทร  นุตวงษ์
5. เด็กชายธนพล  พราวศรี
6. เด็กหญิงประภัสสร  วิทยาขจรเดช
7. เด็กชายพงษ์พัฒน์  สว่างอารมณ์
8. นางสาวพิชญา  อุดมศิริ
9. นางสาวมุฑิตา  กังวานเลิศปัญญา
10. เด็กชายศิกพัฒน์  นวลปลอด
11. เด็กหญิงสายสวรรค์  ชดช้อย
12. นายสุริยา  คุณโคตร
13. เด็กชายเจษฎากร  รักเสนาะ
14. นางสาวเนื้อเก้า  กลัดเข็ม
15. เด็กหญิงแพรว  แซ่แต้
 
1. นายเอกพล  เหล่าวงศ์พานิช
2. นายสุเมธ  ฤกษ์สมโภชน์
3. นางโสภาวรรณ  กล่ำคล้าย
4. นางสาวภาคินี  หลิมสกุล
 
670 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. นายจตุพล  แสงทอง
2. นายชนกณัฐ  คล้อยใหญ่
3. เด็กชายชวโรจน์  ดีเกษม
4. เด็กชายฌาณวิทย์  จันทมาศ
5. เด็กหญิงณัฐชนก  โพธิชัย
6. เด็กชายณัฐดนัย  วิมุติบุตร
7. เด็กหญิงณัฐนภา  มีแย้ม
8. เด็กชายณัฐนันท์  กลางลัน
9. เด็กหญิงณัฐมน  ชัยสุทธิกุลรัตน์
10. เด็กหญิงณัฐวดี  ถามะฤทธิ์
11. เด็กชายธีระพัฒน์  หมู่หาญ
12. เด็กหญิงมนัสนันท์  เพียรครองศักดิ์
13. เด็กชายสุภัทร  มากโฉม
14. เด็กหญิงอรรัมภา  แพรัตนดิลก
15. เด็กชายอุกฤต  เปียสะคร้าน
 
1. นางศิริพร  เนตรนำเกตุ
2. นายไชยพัฒน์  สังขรักษ์
3. นายวุทธาฤทธิ์  อ่อนสนิท
4. นางสาวแสงเทียน  หมวกทอง
 
671 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ยิ้มทิม
2. เด็กหญิงชญาภรณ์  วรสุขศรี
3. เด็กหญิงณัฐนรี  คำสอน
4. เด็กชายณัฐวัตร  ศรีประเสริฐ
5. เด็กหญิงธารินี  ศรีมุข
6. เด็กหญิงปณัฐฑิตา  บุญแก้ว
7. เด็กชายพงศกร  ชูกลิ่น
8. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พุทธเทศน์
9. เด็กชายภสุ  พยาฆรสดุดี
10. เด็กหญิงรุ่งกมล  ธัญญะ
11. เด็กหญิงวรรณพร  สุวรรณรัตน์
12. เด็กหญิงศศิวิมล  จันทร์สนั่น
13. เด็กหญิงสารินท์  พะเวก
14. เด็กหญิงสุภาพร  คำกิจ
15. เด็กหญิงอาภาภัทร์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายไกรสิทธิ์  อัจฉริยะประสิทธิ์
2. นายศุภณัฐ  นุตมากุล
3. นายสมฤกษ์  อุ่นจันทร์
4. นายเรวัตร  ชาลาพล
 
672 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 82.6 ทอง 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นางสาวจิรัชญา  ราชมนตรี
2. เด็กชายจิรายุทธ  ประยูร
3. เด็กชายฐานิรุจ  อยู่สกุล
4. นางสาวณชนก  นันทาธิราช
5. เด็กหญิงทิพย์กมล   ภูเดช
6. เด็กหญิงนภาลาภ  ฉัตรพิริยกุล
7. เด็กหญิงนันทิญา  บุตรโพธิ์
8. เด็กหญิงปราถนา  เทียนประภา
9. เด็กหญิงปวิชญา  ไกรกรรวีวะกุล
10. เด็กหญิงภิชาภา  จินดามณี
11. นางสาวสุทธิกานต์  ข้องม่วง
12. เด็กชายสุทาเทพ  จำเนียนศรี
13. เด็กชายอัครเดช  หนูน้อย
14. นางสาวเฌอเอม  คชลุน
15. เด็กหญิงเพียงตะวัน  สายวายุกุล
 
1. นางสาววันฉัตร  จันทร์โต
2. นางสาวพัชรินทร์  แจ่มสอน
3. นายคงกฤช  บุณย์เพิ่ม
 
673 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. เด็กชายคุณคณุตม์   สุวดล
2. เด็กชายจิรายุ   อุระอารีย์
3. นายชัชวาลย์   ทดแทน
4. เด็กชายชาญยุทธ   จันทรานนท์
5. เด็กชายดวงดี   สภาพักตร์
6. เด็กชายพัชรพล   รอดสน
7. เด็กหญิงมณธิรา   สุขปรุง
8. นายวรรษวรรษ   บัวพุ่มอนันต์
9. นายวรายุทธ   จงกลกลาง
10. เด็กชายศักดิ์โชติ   รอดช้างเผื่อน
11. นายศุภฤกษ์   เชียงทองสุข
12. นายอธิป   นาสกุล
 
1. นายนิยม   สุขสกิจ
2. นางทิพวรรณ   สุขสกิจ
 
674 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายจิรพัส  จันทรเพท
2. นางสาวณฐภัทร  บัวเรียง
3. เด็กชายธีรภัทร  ดพ็ชรด้วง
4. เด็กหญิงนริศรา  ก้านเหลือง
5. นายปาลวัฒน์  วิวัฒนขจรสุข
6. นางสาวปิยพร  สามสี
7. นายพลพล  เทพณรงค์
8. เด็กชายภูวนนท์  ถนอมงาม
9. เด็กหญิงมุฑิตา  กลิ่นหอม
10. เด็กหญิงเพชรรัตน์  อัตบูลย์
11. นางสาวเฟื่องลดา  แพงสี
 
1. นายกิตติศักดิ์  แก่นนาโรง
2. นายนิตินัย   ทองน้อย
 
675 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ยิ้มทิม
2. เด็กชายกฤษณะ  สมานหมู่
3. เด็กหญิงชญาภรณ์  วรสุขศรี
4. เด็กหญิงปณัฐฑิตา  บุญแก้ว
5. นางสาวปัญญวัน  รุกเครือ
6. เด็กชายพงศกร  ชูกลิ่น
7. เด็กชายภสุ  พยาฆรสดุดี
8. เด็กหญิงรุ่งกมล  ธัญญะ
9. นายวีรภัทร  หอมสนั่น
10. เด็กหญิงศศิวิมล  จันทร์สนั่น
11. เด็กหญิงอาภาภัทร์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายศุภณัฐ  นุตมากุล
2. นายไกรสิทธิ์  อัจฉริยะประสิทธิ์
3. ว่าที่ร้อยตรีธาราพงษ์  แสงหล่อ
4. นายธนาขวัญ  ไหวเทศ
 
676 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญพัชร  เจริญศิลป์
2. เด็กชายณฐภพ  บุญเพิ่ม
3. เด็กชายตนุภัทร  นุตวงษ์
4. เด็กชายธนพล  พราวศรี
5. เด็กหญิงประภัสสร  วิทยาขจรเดช
6. เด็กชายพงษ์พัฒน์  สว่างอารมณ์
7. นางสาวพิชญา  อุดมศิริ
8. เด็กชายศิกพัฒน์  นวลปลอด
9. เด็กหญิงอภิญญา  โสมรักษ์
10. เด็กชายเจษฎากร  รักเสนาะ
11. เด็กชายแพรว  แซ่แต้
12. นายโกวิท  ยิ่งเกียรติคุณ
 
1. นายเอกพล  เหล่าวงศ์พานิช
2. นายสุเมธ  ฤกษ์สมโภชน์
3. นางสาวภาคินี  หลิมสกุล
4. นางโสภาวรรณ  กล่ำคล้าย
 
677 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นางสาวจิรัชญา  ราชมนตรี
2. เด็กชายจิรายุทธ  ประยูร
3. เด็กหญิงทิพย์กมล   ภูเดช
4. เด็กหญิงนภาลาภ  ฉัตรพิริยกุล
5. เด็กหญิงปราถนา  เทียนประภา
6. เด็กหญิงปวิชญา  ไกรกรรวีวะกุล
7. เด็กชายภรัณยู  วัณณสุโภประสิทธิ์
8. เด็กหญิงภิชาภา  จินดามณี
9. เด็กหญิงสุทธิกานต์  ข้องม่วง
10. เด็กชายสุทาเทพ  จำเนียนศรี
11. เด็กชายสุทิวา  เทศแก้ว
12. นางสาวเฌอเอม  คชลุน
 
1. นางสาววันฉัตร  จันทร์โต
2. นางสาวพัชรินทร์  แจ่มสอน
3. นายคงกฤช  บุณย์เพิ่ม
 
678 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญพัชร  เจริญศิลป์
2. เด็กหญิงคีตภัทร  สว่างจิตร์
3. เด็กหญิงชญาดา  สอนราช
4. เด็กชายณฐภพ  บุญเพิ่ม
5. เด็กชายตนุภัทร  นุตวงษ์
6. เด็กชายธนพล  พราวศรี
7. เด็กหญิงธัญญชล  ไอยเรศกร
8. เด็กหญิงประภัสสร  วิทยาขจรเดช
9. เด็กชายพงษ์พัฒน์  สว่างอารมณ์
10. นางสาวพิชญา  อุดมศิริ
11. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นวลดี
12. เด็กหญิงพุทธิดาภรณ์  โพยนอก
13. นางสาวมุฑิตา  กังวานเลิศปัญญา
14. เด็กหญิงวรัทยา  พรหมวัง
15. เด็กชายศิกพัฒน์  นวลปลอด
16. นางสาวสรวงภัทร  อนุกูล
17. เด็กหญิงสายสวรรค์  ชดช้อย
18. เด็กหญิงสุดารัตน์  อุดมดี
19. เด็กชายเจษฎากร  รักเสนาะ
20. นางสาวเนื้อเก้า  กลัดเข็ม
21. เด็กหญิงแพรว  แซ่แต้
 
1. นายเอกพล  เหล่าวงศ์พานิช
2. นายสุเมธ  ฤกษ์สมโภชน์
3. นางสาวภาคินี  หลิมสกุล
4. นางโสภาวรรณ  กล่ำคล้าย
5. นางสาวนุจรี  นามแสง
 
679 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นางสาวกรรณิการ์   ดีพร้อม
2. นางสาวกัลชิญา   หีบแก้ว
3. เด็กชายคุณคณุตม์   สุวดล
4. เด็กชายจิรายุ   อุระอารีย์
5. เด็กหญิงชนิกา   ชุมพล ณ อยุธยา
6. นายชัชวาลย์   ทดแทน
7. เด็กชายชาญยุทธ   จันทรานนท์
8. เด็กชายดวงดี   สภาพักตร์
9. เด็กหญิงธารวาริน   จันทร์สืบแถว
10. นางสาวธารารัตน์   บวบจิตต์
11. นางสาวนฤมล   ท้าวพา
12. นายนายชัชวาลย์  ทดแทน
13. นางสาวพลอยทับทิม   พ่วงผาด
14. เด็กชายพัชรพล   รอดสน
15. เด็กหญิงมณธิรา   สุขปรุง
16. เด็กหญิงวรรณรวี   เกษตรพล
17. นายวรรษวรรษ   บัวพุ่มอนันต์
18. นางสาววริศรา   โพธิอรรถ
19. เด็กชายศักดิ์โชติ   รอดช้างเผื่อน
20. นายศุภฤกษ์   เชียงทองสุข
21. นายอธิป   นาสกุล
 
1. นายนิยม   สุขสกิจ
2. นางทิพวรรณ   สุขสกิจ
 
680 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กชายฐาปกรณ์  วงษ์วิหค
2. เด็กชายธัญญ์ธนัช  ศรีอรรษนันทน์
3. เด็กชายธีรภัทร  เกิดน้อย
4. เด็กชายพิชิตชัย  แสงอ่อนตา
5. เด็กหญิงภัทรภร  ภักดีรักษ์
6. เด็กชายวิวัฒน์  ยศขำ
 
1. นายอภิชาติ  สังขาว
 
681 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กชายกนกพล  ฉันทะไท
2. เด็กชายชลันธร  บุญชัย
3. เด็กหญิงภคพร  ประทักษ์กุล
4. เด็กหญิงภัคจิรา  ศรีสุขทักษิณ
5. เด็กหญิงสรัญญา  นิลมณี
 
1. นายบรรเจิด  หน่องพงษ์
2. นายภาณุพันธุ์  วัณณกุล
3. นายคงกฤช  บุณย์เพิ่ม
 
682 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กชายกอบการ  เดชานุวัติ
2. เด็กชายกิตติ  มีทรัพย์
3. เด็กหญิงขวัญเกล้า  เหล่าจันทร์
4. เด็กชายรัชพล  โพธิ์เหลือ
5. เด็กชายวิศรุต  จันทร์ละมุนมา
6. เด็กชายศุภเสกข์  จันทน์มุข
 
1. นายเรวัตร  ชาลาพล
2. นายสมฤกษ์  อุ่นจันทร์
3. ว่าที่ร้อยตรีธนาคุณ  สันติเกื้อกูลวงศ์
 
683 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 75.33 เงิน 4 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กหญิงกฤษดี  แสงสง่างาม
2. เด็กชายฌานวัฒน์  กลอยเทพ
3. เด็กชายณฐนน  แก้วศรี
4. เด็กชายธนพล  แสงทองคำ
5. เด็กชายภูริณัฐ  ทินบุตร
6. เด็กชายวัฒนชัย  สุขเจริญ
 
1. นายคเณศร  ศรีรงค์
2. ว่าที่ร้อยตรีพงศ์ประภา  วสุวัต
3. นายเทียนชัย  วัฒนปฤดา
 
684 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงนภัสสร  สุมาลิ
2. เด็กหญิงมุกธิตรา  จันทร์พวง
3. เด็กหญิงวันวิสา  นาคทอง
4. เด็กหญิงอรกมล  กลิ่นจันทร์
5. เด็กหญิงอรกมล   กลิ่นจันทร์
6. เด็กหญิงเมษยา  โตสงวน
 
1. นายพิษณุ  ศรสงคราม
2. นางทิพยวรรณ  พันธ์พงษ์
3. นางสาวจันทรรัตน์  ไกรศักดิ์ศรี
 
685 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวกนกอร  สวนทอง
2. นายกฤตนัย  มีชัยเจริญ
3. นายฟาริด  ผกาทอง
4. นายอานันต์  พรมคุณ
5. นายเตวิช  ทองวิลัย
 
1. นายพัฒนโรช  เจริญยุทธ์
2. นายคเณศร  ศรีรงค์
3. นายภาสกร  โหมวานิช
 
686 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นายฉลองรัขต์  ภู่ห้อย
2. นายธัญพิสิษฐ์  โรจนาภา
3. นายบุญชนก  วรรคพานิชย์
4. นายฤทธิชัย   นวลฉวี
5. นายวัชรพงษ์  บุญเพ็ง
6. นายศรัญย์ภัทร  เครือเพชร
 
1. นายเรวัตร  ชาลาพล
2. นายสมฤกษ์  อุ่นจันทร์
3. นายธนาขวัญ  ไหวเทศ
 
687 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวชณิสรา  ยิ้มมิ่ง
2. นางสาวญาดา  วาริชกุลจงเจริญ
3. นางสาวนิชาภา  ทองศาสตร์
4. นางสาวอาลิษา  เดชพละ
 
1. นายพิษณุ  ศรสงคราม
2. นางสาวจันทรรัตน์  ไกรศักดิ์ศรี
3. นางทิพยวรรณ  พันธ์พงษ์
 
688 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 76.6 เงิน 4 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นางสาวบุญญาพร   ดียิ่ง
2. นายพลวัฒน์   เทียนจ่าง
3. นายภคพล   มีสงฆ์
4. นายวริทธิ์   สุพลดี
5. นายสหัสวรรษ   เนตรหนู
6. นายสุทธวีร์   เทพพิทักษ์
 
1. นายชัยวัฒน์  พุมดวง
2. นายราชันย์  ขุนทอง
 
689 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นางสาวกันตนา  มาระศรี
2. นายณัฐนันท์  วัฒนวนิชกานนท์
3. นายภัทรากร  รุ่งเรืองธัช
4. นางสาวหทัยชนก  เขียวศรี
5. นายเรืองศักดิ์  แสนสนิท
 
1. นายบรรเจิด  หน่องพงษ์
2. นายภาณุพันธุ์  วัณณกุล
3. นายคงกฤช  บุณย์เพิ่ม
 
690 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวกนกอร  สวนทอง
2. นายกฤตนัย  มีชัยเจริญ
3. นางสาวจันทร์จิรา  แสงคำ
4. เด็กชายจารุกิตต์  รุ่งอรุณแสงทอง
5. นางสาวฉัตราภรณ์  ธันวานนท์
6. นางสาวชนัญธิดา  อุ่นศิลษ์
7. นายชลันธร  ริ้วดำรง
8. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทับทิม
9. เด็กหญิงชุติรัตน์  คำจันทราศ
10. นางสาวญาณินท์  กรีสุธา
11. เด็กชายณัฐชัย  คุณนา
12. เด็กหญิงณัฐณิชา  พัชรปัญญานันท์
13. นางสาวณัฐธิดา  พนมเวช
14. นางสาวธนารัตน์  ยังสว่าง
15. นางสาวนาตยา  พาชื่นใจ
16. นางสาวนิตยา  พาชื่นใจ
17. เด็กชายปกรณ์  เนตรจุ้ย
18. เด็กหญิงปฎิภัทนัดดา  บัวเข้ม
19. นางสาวปภาวรินทร์  แก้วทองคำ
20. นางสาวปิยะธิดา  ศรีจำปาทอง
21. นายพงศกร  แสงศิลา
22. นางสาวพรธิดา  แก้วขาว
23. นายพลพล  เทพณรงค์
24. นายฟาริด  ผกาทอง
25. นางสาวภัทรภร  พฤกษาผล
26. นางสาวภัสราภา  เนตรจินดา
27. เด็กหญิงมลนที  ชื่นชม
28. เด็กชายวัชรินทร์  สุขสิงค์
29. นางสาวสิริกัญญา  คงขำ
30. เด็กหญิงสุมิตรา  สว่างเนตร
31. เด็กชายสุเมธี  เย็นวงศ์สุข
32. เด็กหญิงสโรชา  อุทัยวรรณ
33. เด็กหญิงหญิง  ปัญญา
34. เด็กหญิงอริสรา  ดวงแก้ว
35. นางสาวอรียา  ปัสสา
36. นายอาทิตย์  ตองอ่อน
37. นางสาวอาทิติญา  แสนสุก
38. นายอานันต์  พรมคุณ
39. นางสาวเจนจิรา  ทองมี
40. นายเตวิช  ทองวิลัย
 
1. นายพัฒนโรช  เจริญยุทธ์
2. นายนวเฉลิม  แก้วไพฑูรย์
3. นายมนตรี  น้อยท่าทอง
4. นายชาญ  นรากล่ำ
5. นางวัชราพร  เจริญยุทธ์
6. นางสาวมธุรส  ลีราช
 
691 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กชายกมลศิริ  น้อยคำแก้ว
2. นางสาวกัญญาณัฐ   กายะชาติ
3. นางสาวกุลธิดา  ดามุกโต
4. เด็กหญิงฉัตรประไพร  เทียนโรจน์
5. นางสาวฉันทสุภา   ทดแทน
6. นางสาวชณิสรา  ยิ้มมิ่ง
7. นางสาวซิวเมย์  หว่อง
8. นางสาวญาดา  วาริชกุลจงเจริญ
9. นางสาวณัฐสินี  คำสุยะ
10. เด็กชายณิชากร  ปานหลุมแก้ว
11. นางสาวณิชาภัทร  แสงตะวัน
12. นางสาวดุจดาว  นิยมเดชา
13. นางสาวทักษพร  มวลทอง
14. เด็กหญิงธนภร  ประถมสาสน์
15. เด็กหญิงธัญญ์นรี  ศิริบุญญมาลย์
16. นางสาวนุชลลิต  เกตุประเสริฐวงศ์
17. นางสาวบัณฑิตา  บังวรรณ
18. เด็กชายบุณยวีร์  บุญโข
19. นางสาวพฤกษา  จีรสินพินิจต
20. เด็กชายพัชราภรณ์  อ่านเรื่อง
21. เด็กหญิงพิชชากร  แก้วศรี
22. นางสาวพีฌานิกา  อมาตยกุล
23. นางสาวภทรวรรณ  วงศ์เวียร
24. นางสาวมนนัทธ์  แกล้วกล้า
25. เด็กหญิงรัชประภา  แสงจันทร์
26. เด็กหญิงวันวิสา  นาคทอง
27. นางสาวศรุตา  มีผล
28. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สระบัว
29. นางสาวสมสตรี  สุทธินาคสมบัติ
30. นางสาวสิริวรรณ  สิทธิเศษ
31. นางสาวสุตาภัทร  ตาลปึก
32. นางสาวอภิชญา  มะลาวัน
33. เด็กหญิงอรกมล  กลิ่นจันทร์
34. นางสาวอรพรรณ  กลิ่นอ้น
35. นางสาวอาณามิกา  เลิศพิมนพันธ์
36. นางสาวอารียา  ชื่อโอฬาร
37. เด็กหญิงเดียร์น่า  เอี่ยมอำไพ
38. เด็กชายเต็มใจ  สุจิตตารมย์
 
1. นางทิพยวรรณ  พันธ์พงษ์
2. นายพิษณุ  ศรสงคราม
3. นางสาวจันทรรัตน์  ไกรศักดิ์ศรี
 
692 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ขนานทอง
 
1. นายอภิชาติ  สังขาว
 
693 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กชายวีรยุทธ  เหมือนสิงห์
 
1. นายสมฤกษ์  อุ่นจันทร์
 
694 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 1. เด็กชายกิตติภพ  จันทร์มี
 
1. นายเจตนิพิฐ  ศิริชยุตพงศ์
 
695 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายจารุกิตต์  รุ่งอรุณแสงทอง
 
1. นายพัฒนโรช  เจริญยุทธ์
 
696 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. เด็กชายปฏิพล  ป้องประสิทธิ์
 
1. นางสาวณฤดี  จงศิริโชค
 
697 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นายพลพล  เทพณรงค์
 
1. นายคเณศร  ศรีรงค์
 
698 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นายนนทวัฒน์  วงโสภา
 
1. นายสมฤกษ์  อุ่นจันทร์
 
699 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. นายระพีพัฒน์  แสงอรุณ
 
1. นายอนุวัฒน์  ช้างแจ้ง
 
700 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 76 เงิน 4 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นายอินทรีย์  โยวะรส
 
1. นางสาวรัฐพร  ทิพย์มณฑา
 
701 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงวรางคณานันท์  ชินวงศ์
 
1. นายสมฤกษ์  อุ่นจันทร์
 
702 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงณัฐชานนท์  อินทร์ผ่อง
 
1. นายพิษณุ  ศรสงคราม
 
703 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กหญิงรัตนากร  ผลารินทร์
 
1. นายพัฒนโรช  เจริญยุทธ์
 
704 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. เด็กหญิงรติกร   งามแม้น
 
1. นางสาวปริดา  ไวทยะเสวี
 
705 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 1. เด็กหญิงบุญยาพร  เสือโภชน์
 
1. นายเจตนิพิฐ  ศิริชยุตพงศ์
 
706 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. เด็กหญิงมนณภรณ์  เลื่อนสันเทียะ
 
1. นางสาวณฤดี  จงศิริโชค
 
707 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.25 ทอง 7 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  อ้นจีน
 
1. นายภาณุพันธุ์  วัณณกุล
 
708 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. เด็กหญิงสนิดา  บุญหลง
 
1. นายอนุวัฒน์  ช้างแจ้ง
 
709 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวญาณินท์  กรีสุธา
 
1. นายพัฒนโรช  เจริญยุทธ์
 
710 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวศศิกานต์  ม่วงเอี่ยม
 
1. นายสมฤกษ์  อุ่นจันทร์
 
711 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวศิริลักษณ์  ปานคล้ำ
 
1. นางสาวจันทรรัตน์  ไกรศักดิ์ศรี
 
712 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 4 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นางสาวภัทราภา   มีเทศ
 
1. นางสาวปริดา   ไวทยะเสวี
 
713 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.25 เงิน 5 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 1. นางสาวดวงใจ  บ้วยสีผ่อง
 
1. นายเจตนิพิฐ  ศิริชยุตพงศ์
 
714 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.75 เงิน 6 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. นางสาวธรรญชนก  สีน้ำผึ้ง
 
1. นางสาวณฤดี  จงศิริโชค
 
715 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ขนานทอง
 
1. นายอภิชาติ  สังขาว
 
716 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายชาญชัย  บุตรยศ
 
1. นายพัฒนโรช  เจริญยุทธ์
 
717 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กชายกมลเมธ  ตลับทอง
 
1. นายเรวัตร  ชาลาพล
 
718 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  อินตุ่น
 
1. นางสาวรัฐพร  ทิพย์มณฑา
 
719 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นายพงศกร  แสงศิลา
 
1. นายพัฒนโรช  เจริญยุทธ์
 
720 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กชายศักดิธัช  ศรีธยางกูร
 
1. นายเรวัตร  ชาลาพล
 
721 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นายปัญญธร  อินทรศร
 
1. นายภาณุพันธุ์  วัณณกุล
 
722 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กหญิงเจนญาณี  แก้วหาญ
 
1. นางสาวรัฐพร  ทิพย์มณฑา
 
723 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงณัฐฐิฐา  จิตหาญ
 
1. นายสมฤกษ์  อุ่นจันทร์
 
724 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงญาดามณี  จิตรุ่งเรื่อง
 
1. นายพิษณุ  ศรสงคราม
 
725 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 1. เด็กหญิงปราณิสา  แสงประเสริฐ
 
1. นายเจตนิพิฐ  ศิริชยุตพงศ์
 
726 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุขสมัย
 
1. นายภาณุพันธุ์  วัณณกุล
 
727 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กหญิงรัตนากร  ผลารินทร์
 
1. นายพัฒนโรช  เจริญยุทธ์
 
728 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวภัทรพร  เลิศอนันต์
 
1. นายเรวัตร  ชาลาพล
 
729 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวอาทิตยา  ศรีวิเศษ
 
1. นางสาวจันทรรัตน์  ไกรศักดิ์ศรี
 
730 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวปนัดดา  คาดหมาย
 
1. นายคเณศร  ศรีรงค์
 
731 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.66 เงิน 4 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. นางสาวภทรวรรณ  รักจันทร์
 
1. นางสาวณฤดี  จงศิริโชค
 
732 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นางสาวอุรชา  จุนแสง
 
1. นางสาวรัฐพร  ทิพย์มณฑา
 
733 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี    
734 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. นางสาวฐิติชญา  แก้วชูศรี
 
1. นายกิตติพงษ์  ฟุ้งขจร
 
735 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ขนานทอง
 
1. นายอภิชาติ  สังขาว
 
736 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กชายวิวรรธนา  เดชะคัมพร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนาคุณ  สันติเกื้อกูลวงศ์
 
737 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายวิสณุ  มณีคุ้ม
 
1. นายคเณศร  ศรีรงค์
 
738 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กชายพงศธร  บุนนาค
 
1. นายภาณุพันธุ์  วัณณกุล
 
739 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นายชินวัตร   ชาติพาณิชย์
 
1. นายธนาขวัญ  ไหวเทศ
 
740 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 1. นายอวยชัย  สังข์สีเหลือบ
 
1. นายเจตนิพิฐ  ศิริชยุตพงศ์
 
741 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นายณัฐชัย  ส่งเนียม
 
1. นายคเณศร  ศรีรงค์
 
742 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.33 ทอง 4 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นายศักยภูมิ  วรรณปักษ์
 
1. นางสาวสุภาวิดา  รอดจำรูญ
 
743 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี    
744 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กหญิงอารียา  เจิมขุนทด
 
1. นายคเณศร  ศรีรงค์
 
745 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงสรัญญา  นิลมณี
 
1. นายภาณุพันธุ์  วัณณกุล
 
746 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. เด็กหญิงดวงสุดา  อาสนา
 
1. นายกิตติพงษ์  ฟุ้งขจร
 
747 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.66 เงิน 4 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กหญิงพอลล่า  ดีซ์ดซิค
 
1. นางสาวรัฐพร  ทิพย์มณฑา
 
748 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงแพรทอง  ต้นสิน
 
1. นายสมฤกษ์  อุ่นจันทร์
 
749 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69.66 ทองแดง 6 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 1. นางสาวจิรญฏา  ธิยานันท์
 
1. นายเจตนิพิฐ  ศิริชยุตพงศ์
 
750 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงเสาวภาคย์  สอิ้งทอง
 
1. นายพิษณุ  ศรสงคราม
 
751 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นางสาวธนัชพร  ทองโขนง
 
1. นายอภิชาติ  สังขาว
 
752 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวสุตาภัทร  ตาลปึก
 
1. นางสาวจันทรรัตน์  ไกรศักดิ์ศรี
 
753 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวอารยา  สุโพธิ์
 
1. นายเรวัตร  ชาลาพล
 
754 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นางสาวจารุนันท์  ศรีแผ้ว
 
1. นายภาณุพันธุ์  วัณณกุล
 
755 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.66 ทอง 5 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นางสาวโมรีน  วินเทอร์
 
1. นางสาวสุภาวิดา  รอดจำรูย
 
756 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.33 ทอง 6 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวพิชญ์สินี  รอดคุ้ม
 
1. นายคเณศร  ศรีรงค์
 
757 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 7 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. นางสาวศศมาน์  จารุพันธ์
 
1. นางสาวณฤดี  จงศิริโชค
 
758 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ขนานทอง
 
1. นายอภิชาติ  สังขาว
 
759 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กชายณัชพล  ทีฆะสุข
 
1. นางสาวรัฐพร  ทิพย์มณฑา
 
760 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กชายพงศธร  บุนนาค
 
1. นายภาณุพันธุ์  วัณณกุล
 
761 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 73.33 เงิน 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กชายปรัชญา  เพชรศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนาคุณ  สันติเกื้อกูลวงศ์
 
762 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายเนรมิต  พูนสวัสดิ์
 
1. นายคเณศร  ศรีรงค์
 
763 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นายกฤตภัค  บุญญาหาร
 
1. นางสาวอัฐมพร  มาเวชกิจ
 
764 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 1. นายอวยชัย  สังข์สีเหลือบ
 
1. นายเจตนิพิฐ  ศิริชยุตพงศ์
 
765 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 79.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นายณัฐพนธ์  ธรรมใจ
 
1. นายธนาขวัญ  ไหวเทศ
 
766 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.66 เงิน 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นายปัญญธร  อินทรศร
 
1. นายภาณุพันธุ์  วัณณกุล
 
767 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงจัสมิน  บางนารถ
 
1. นายสมฤกษ์  อุ่นจันทร์
 
768 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กหญิงพัชราภา  จิตวิลัย
 
1. นายพัฒนโรช  เจริญยุทธ์
 
769 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กหญิงคุณัญญา  สินธิทา
 
1. นางสาวรัฐพร  ทิพย์มณฑา
 
770 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.33 ทอง 4 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 1. นางสาวจิรญฏา  ธิยานันท์
 
1. นายเจตนิพิฐ  ศิริชยุตพงศ์
 
771 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.33 เงิน 5 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงปทิตตา   ลำพัชวา
 
1. นายพิษณุ   ศรสงคราม
 
772 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.33 เงิน 6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงณัฏฐ์ฐา  เจตนานุศาสน์
 
1. นายภาณุพันธุ์  วัณณกุล
 
773 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวนิชาภา   ทองศาสตร์
 
1. นายพิษณุ   ศรสงคราม
 
774 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวชนม์นิภา  ขำภักดิ์
 
1. นายธนาขวัญ  ไหวเทศ
 
775 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 1. นางสาวศุภิสรา  รัตนะ
 
1. นายเจตนิพิฐ  ศิริชยุตพงศ์
 
776 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.33 ทอง 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นางสาวกรองทอง  กลิ่นเดช
 
1. นายภาณุพันธุ์  วัณณกุล
 
777 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง 5 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นางสาวอริสรา  อิศรานนท์
 
1. นางสาวรัฐพร  ทิพย์มณฑา
 
778 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.66 ทอง 6 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวเขมจิรา  ชัยธัชวาณิชย์
 
1. นายคเณศร  ศรีรงค์
 
779 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. นางสาวชุติเนตร  ธรรมดำรงจิตร
 
1. นายกิตติพงษ์  ฟุ้งขจร
 
780 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กชายกฤษพร  ไกรสุดจิตร์
2. เด็กชายฐิติพล  ผลผ่องใส
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุขสมัย
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  บัวชัยศรี
5. เด็กชายทยากร  จีนโน
6. เด็กชายนภสินธุ์  กรชี
7. เด็กหญิงพิชชาพร  ไพบูลย์ธนจิตร
8. เด็กหญิงวราพร  รุ่งเรือง
9. เด็กชายศตายุ  โตสำลี
10. เด็กหญิงเขมมิกา  บุญคง
11. เด็กชายเจตพัฒน์  ปลื้มเจริญ
12. เด็กหญิงไอริน  หงสพันธ์
 
1. นายภาณุพันธุ์  วัณณกุล
2. นายบรรเจิด  หน่องพงษ์
3. นางสาวพัชรินทร์  แจ่มสอน
4. นายคงกฤช  บุณย์เพิ่ม
 
781 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  โสปัญหริ
2. เด็กหญิงณัฐชยา  อยู่ร่วมใจ
3. เด็กชายณัฐพงศ์  ศิริรักษ์
4. เด็กหญิงน้ำมนต์  เถื่อนใย
5. เด็กหญิงปานไพลิน  หมื่นแก้ว
6. เด็กหญิงพัชราภา  เนตรกันหา
7. เด็กชายภัทรพล  กันยามาส
8. เด็กชายภูรินทร์  ธรรมศิริ
9. เด็กหญิงวัชรินทร์  อินพุ่ม
10. เด็กหญิงสุนิสา  เพ็งศรี
11. เด็กชายอานนท์  กันหา
12. เด็กชายเดชบดินทร์  ไทยานนท์
 
1. นายภาสกร  โหมวานิช
2. นายเทียนชัย  วัฒนปฤดา
3. นายคเณศร  ศรีรงค์
4. นางสาววรัญญา  คงธนฉัตร
 
782 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 76.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. นางสาวกานตรัตน์  ธนอนันต์
2. เด็กชายคณาธิป  คณารัตน์
3. เด็กชายจิระชัย  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
4. เด็กหญิงธนพร  โกมาสังข์
5. เด็กชายพงศ์ธนากร  กองช้าง
6. เด็กหญิงมุทิตา  หอมชื่น
7. เด็กหญิงรินรดา  ชินินทร
8. เด็กหญิงวราอร  สองห้อง
9. เด็กชายศุภวิชญ์  ลอยโต
10. เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  วราฤทธิ์กุล
11. นางสาวสุภาวดี  สังข์เงิน
12. เด็กหญิงอภิษฎา  ทองรัตนะ
 
1. นายภราดร  สะโดอยู่
2. นางสาวชัฏปภา  เขียวภักดี
 
783 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 74.4 เงิน 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   บุญเรือง
2. เด็กชายธนพัฒน์  นิลเสถียร
3. เด็กหญิงบุศรินทร์  ธีราธรรม
4. เด็กหญิงบุษกร  ประภัสสร
5. เด็กชายปิยะศุุภกานฒ์  วงศ์ประสิทธิ์
6. เด็กชายวรพงศ์  วิเศษวิสัย
7. เด็กหญิงวรรณวิสา  สุขสำราญ
8. เด็กชายวัทธิกร  ถนอมรักษ์
9. เด็กหญิงสุธิมา  มีนันท์
10. เด็กหญิงเขมลิน  คนหลัก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนาคุณ   สันติเกื้อกูลวงศ์
2. นายธนาขวัญ  ไหวเทศ
3. นายเรวัตร  ชาลาพล
4. นายพัสกร  โหมเพ็ง
 
784 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 69.4 ทองแดง 5 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กหญิงกิ่งกมล  คามีศักดิ์
2. เด็กชายชนัญญู  จันทนะ
3. เด็กชายณัฎฐ์สิทธิ์  ถลำ
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไกรทัศ
5. เด็กชายพงศกร  เหล็กดี
6. เด็กชายศุภณัฐ  ไตรโชค
7. เด็กหญิงสุพรรษา  ภาคไชย
8. เด็กชายสุรสีห์  เพิ่มดี
9. เด็กหญิงอำพร  -
 
1. นางสาวสุภาวิดา  รอดจำรูญ
 
785 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 61.6 ทองแดง 6 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นกแย้ม
2. เด็กหญิงชนานันท์  ชาญนิรุตติ
3. เด็กหญิงนงนภัส   เกื้อประเสริฐกิจ
4. เด็กหญิงประไพรสณห์   โรจนรุ่งเรือง
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์   สระบัว
6. เด็กหญิงอรกมล   กลิ่นจันทร์
7. เด็กหญิงอุทัยวรรณ  ไชโย
8. เด็กหญิงเพชรดา   ยางศรี
9. เด็กหญิงเมษยา   โตสงวน
 
1. นายพิษณุ   ศรสงคราม
2. นางสาวจันทรรัตน์   ไกรศักดิ์ศรี
 
786 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกชกร  ติราภรณ์
2. เด็กชายกิตติพศ  แจ้งกระจ่าง
3. เด็กหญิงจารุกร  ค้ำประเสริฐ
4. เด็กชายจิรภัทร  ไกรเมฆ
5. เด็กชายฉัตรมงคล  น่วมสกนธ์
6. เด็กชายชนาธิป  สุทธิวิโรจน์กุล
7. เด็กหญิงธัญวรัตน์  กลิ่นหนู
8. เด็กชายปัญจพล  แก้วเขียด
9. เด็กหญิงวรฤทัย  กิมไซร้
10. เด็กชายสุทิวัส  ป่วนเทียน
11. เด็กชายอาณาจักร  แก้วบรรจง
12. เด็กชายเทพพิทักษ์  โกษะ
 
1. นายเจตนิพิฐ  ศิริชยุตพงศ์
2. นางสาวทัศนีย์  แสงเสงี่ยม
3. นายสรรเสริญ  สัยยะนิฐี
4. นายสิทธิพร  ยาสดุม
 
787 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นายชนพล  แสงเรืองรอง
2. นางสาวธันยธร  ธรรมศิริ
3. นายธีรพล  คำตัน
4. นางสาวปริณดา  นิ่มนวล
5. นางสาวรักษิตา  คงมีแก้ว
6. นางสาวลลิตา  จันทร์เกตุ
7. นายศวัสกร  เที่ยงอ่ำ
8. นายสิทธิวัฒน์  ถาวร
9. นายอนาวิน  แสงเงินอ่อน
10. นางสาวอภิสรา  แสงเงินอ่อน
 
1. นายคเณศร  ศรีรงค์
2. นายเทียนชัย  วัฒนปฤดา
3. นายภาสกร  โหมวานิช
4. ว่าที่ร้อยตรีพงศ์ประภา  วสุวัต
 
788 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นายณชล  ปัญญา
2. นายณัฐนันท์  วัฒนวนิชกานนท์
3. นายธารา  จิตตาภรณ์
4. นายภัทรากร  รุ่งเรืองธัช
5. นางสาวหทัยชนก  เขียวศรี
6. นางสาวอารยา  เล็กสาคร
7. นายเมธี  วงสามาตย์
8. นายเรืองศักดิ์  แสนสนิท
 
1. นายภาณุพันธุ์  วัณณกุล
2. นายบรรเจิด  หน่องพงษ์
3. นายคงกฤช  บุณย์เพิ่ม
4. นางสาวพัชรินทร์  แจ่มสอน
 
789 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นายกมล  ลิ้มลาภดี
2. นายทวีณัฐ  นิลสอน
3. นายธนวัฒน์  แซ่โต่
4. นางสาวนิชดา  สัญญเขตต์
5. นายปกรณ์  ไชยเวช
6. นายพีรวุฒิ  นารี
7. นางสาวภัทราภรณ์  รักเรือง
8. นางสาวศุภรัตน์  ภู่ศรี
9. นางสาวอรพินท์  ฤาชา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนาคุณ  สันติเกื้อกูลวงศ์
2. นายธนาขวัญ  ไหวเทศ
3. นายนายสมฤกษ์  อุุ่นจันทร์
4. นายพัสกร  โหมเพ็ง
 
790 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 70 เงิน 4 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวกุลธิดา  ดามุกโต
2. นางสาวฉันทสุภา   ทดแทน
3. นางสาวณิชาภัทร  แสงตะวัน
4. นางสาวพิชชา   สมดังใจ
5. นางสาวพิชชากร   แก้วศรี
6. นางสาวศรุตา   มีผล
7. นางสาวสมสตรี   สุทธินาคสมบัติ
8. นางสาวสิริวรรณ   สิทธิเศษ
9. นางสาวสุตาภัทร  ตาลปึก
10. นางสาวอรพรรณ   กลิ่นอ้น
 
1. นายพิษณุ   ศรสงคราม
2. นางสาวจันทรรัตน์   ไกรศักดิ์ศรี
 
791 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงกรรณิกา  พงษ์ทวี
2. เด็กหญิงญาดามณี  จิตรุ่งเรือง
3. เด็กหญิงณัฐชานนท์  อินทร์ผ่อง
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  จันทร์กระจ่างแจ้ง
5. เด็กหญิงธันยธรณ์  เอี่ยมเที่ยง
6. เด็กหญิงนภสร  กุลทนันท์
7. เด็กหญิงนภัสสร  นานุ่ม
8. เด็กหญิงนภิสา  เนี้ยะแก้ว
9. เด็กหญิงบุษกร  ขาวด่อน
10. เด็กหญิงปทิตตา  ลำพัชวา
11. เด็กหญิงปัญจมา  ภพมณี
12. เด็กหญิงพิิมพ์ฐดา  ศิรวิชญ์เอกธนา
13. เด็กหญิงภัทรียา  เสริมศรี
14. เด็กหญิงมณฐิยา  วิมล
15. เด็กหญิงมัชฌิมา  ทาหนองบัว
16. เด็กหญิงมินวิตา  ยิ้มทอง
17. เด็กหญิงรัชธิดา  ฉ่ำแสง
18. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  บุญมาลีตระกูล
19. เด็กหญิงวิลาสินี  จันทร์สุข
20. เด็กหญิงศศิกาานต์  จันทร์แก้ว
21. เด็กหญิงสิริมงคล  ทองขวัญใจ
22. เด็กหญิงสุนิพา  บัวแช่ม
23. เด็กหญิงสุภานัน  ตรีทรัพย์
24. เด็กหญิงสุภาวิณี  วิจิตรเตมีย์
25. เด็กหญิงอทิตยา  รุณดิษฐ
26. เด็กหญิงอนงค์วรรณ  ไตรทศทิพย์
27. เด็กหญิงอภิญญา  อ่อนช่ำ
28. เด็กหญิงอัญชสา  รุ่งเจริญ
29. นางสาวเสาวภาคย์  สอิ้งทอง
30. เด็กหญิงแพรวพรรณ  หลักดี
 
1. นางทิพยวรรณ  พันธ์พงษ์
2. นายพิษณุ  ศรสงคราม
3. นางสาวจันทรรัตน์  ไกรศักดิ์ศรี
4. นายปิยะบุตร  ภาแก้ว
 
792 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวกานต์รวี   สะอาด
2. นางสาวคัทรียา   วงศ์บุญนาค
3. นางสาวจริญญา  พรชัย
4. นางสาวจสิตรา   ศรีบุรมย์
5. นางสาวจิรัชยา   แก้วรุ่ง
6. นางสาวจีรวรรณ   เชิดสี
7. นางสาวจุฑากานต์   เชี่ยวชาญ
8. นางสาวทัศนันท์   วัฒนา
9. นางสาวทิพย์ภาพร   หาเรือนศรี
10. นางสาวธัญสินี   จุลพันธ์
11. นางสาวนันทกาน   วิวัฒนะชัยแสง
12. นางสาวปัญญาพร   นามอนุ
13. นางสาวปาณิสรา   อินทนนท์
14. นางสาวปาณิสรา   ตระกูลคูศรี
15. นางสาวภัทรศร   ดำรงเกียรติ
16. นางสาวภาพิมล   แสงสมมาตร
17. นางสาวมณีรัตน์   วิทยาปัญญา
18. นางสาวรินรดา   ศรีเมือง
19. นางสาววนิตา   พรหมแก้ว
20. นางสาววรรณพร  รักหุ่น
21. นางสาววิกานดา    มั่นคง
22. นางสาวศศินันท์   มีเดช
23. นางสาวศิริลักษณ์   ปานคล้ำ
24. นางสาวศุภธิดา   พิมพ์สนั่น
25. นางสาวสุพรรณพิมพ์   ทองใหญ่
26. นางสาวสุภาภรณ์   รอดบาง
27. นางสาวอัจฉรา   ศุกระคุปต์
28. นางสาวอาทิตยา   ศรีวิเศษ
29. นางสาวเกวลี   กิตติอุดมพันธ์
30. นางสาวไปรยา  สูชัยยะ
 
1. นางทิพยวรรณ   พันธ์พงษ์
2. นายพิษณุ   ศรสงคราม
3. นางสาวจันทรรัตน์   ไกรศักดิ์ศรี
4. นายปิยะบุตร  ภาแก้ว
 
793 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวกัณฑ์ญาพัชย์  เรืองระเบียบ
2. นายกิตติศักดิ์  ธงขาว
3. นางสาวชนกกานต์  อัศวกาญจนกิจ
4. นางสาวญาณิศา  สระป้อมแก้ว
5. นายณัฐชัย  ส่งเนียม
6. นางสาวธนพร  สงสุวงศ์
7. นางสาวนภสร   วชิรมณีพันธุ์
8. นางสาวบุษกร  ใสงาม
9. นางสาวปภัสสร   ชื่นครุธ
10. นางสาวพิชญ์สินี  รอดคุ้ม
11. นายภานุมาส  สุขผล
12. นายลัทธพล  สังข์สุวรรณ
13. นางสาววรพร  ศรีวิเชียร
14. นางสาววรรณวิสา  มณีทิพย์
15. นางสาววันวิสา  สุขก้อน
16. นางสาวศุภาวดี  คล้ายมาก
17. นางสาวสาธิดา  อุณหชาติ
18. นางสาวสุกนิดา  สุขชูชัยเจริญ
19. นางสาวสุดารัตน์  นารรักษ์
20. นางสาวสุทินา  ถาวรวัฒนาสิริกุล
21. นางสาวอนัญญา  โยจาใจ
22. นางสาวอนันต์ณา   อ้นเพ็ง
23. นางสาวอภิชญา  สกุลหอม
24. นายอภิวิชญ์  คำเคน
25. นางสาวอริษรา  กำแหง
26. นางสาวเขมจิรา  ชัยธัชวาณิชย์
27. นางสาวเสาวภาคย์  พันธ์จบสิงห์
 
1. นายคเณศร  ศรีรงค์
2. นายภาสกร  โหมวานิช
3. นายเทียนชัย  วัฒนปฤดา
 
794 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. เด็กชายธนดล   ใจมั่น
2. เด็กหญิงธัญภัทร   มีพา
3. เด็กชายนวพล   คำจุมพล
4. เด็กหญิงปิยะนุช   แสนยานุภาพพงศ์
5. เด็กชายพีรพัฒน์   เกิดผล
6. เด็กหญิงศรัญรัตน์   สีสุด
7. เด็กชายศิรวุฒิ   นรสิงห์
8. เด็กหญิงสุรางคนา  แตงบัว
9. เด็กหญิงออน   อานนท์
10. เด็กชายเมธาพล   จารุมะกร
 
1. นางกนกวรรณ   บุญปลูก
2. นางกรกฎ   ธรรมศิริ
 
795 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กหญิงกันต์ภัสสร  นิลมณี
2. เด็กชายกิตติกวินณ์  สุยะ
3. เด็กหญิงจตุพร  แป้นทองเล็ก
4. เด็กหญิงชลดา  จิตรทนต์
5. เด็กชายธนบูรณ์  กองประทุม
6. เด็กชายธนภัทร  ทิมจาด
7. เด็กหญิงปวินลักษณ์  เงินงาม
8. เด็กชายพันศักดิ์  จันทร์หอม
9. เด็กหญิงอุสนา  ชมภูนุช
10. เด็กชายเอกพันธ์  โลหะรัตน
 
1. นางสาวหทัยกานต์  เลขานุกิจ
2. นางสาวกมลชนก  ตรงเที่ยง
3. นางสาวณัชนันท์  โกวิทย์
 
796 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 1. เด็กชายกนกณัฐ  มากมี
2. เด็กชายจิรัฏฐ์  ศรีแสงจันทรา
3. เด็กหญิงฐิติญา  ทับทิมไทย
4. เด็กหญิงปภัสสร  มานะอวยชัย
5. เด็กชายภคพล  อู่ทอง
6. เด็กหญิงวชิรญา  แซ่ลิ้ม
7. เด็กชายวุฒิสิทธิ์  อยู่นุ้ย
8. เด็กชายอนุพนธ์  พ่วงเจริญ
9. เด็กหญิงอัคริมา  อดุลย์พัฒนกุล
10. เด็กหญิงเบญญาภา  คลังเนียม
 
1. นายกฤษณะ  ละออเหล่า
2. สิบเอกวัชกร  จันทร์ชมภู
3. นายชาญชัย  สุวรรณปิณฑะ
 
797 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นางสาวกรองกนก   กะการดี
2. นายฐกร   เสถียรยงตระกูล
3. นางสาวณฐา   เทียนบูชา
4. นางสาวณิชาภัทร   ขุนทอง
5. นายธีรภัทร   สร้อยสน
6. นายนรุตม์   ศิริเลข
7. นายนฤพัทธ์   มานะสกุลกิจ
8. นางสาวมลชญา   วรรณเดชากุล
9. นายสหัสวัต   เนื้อทอง
10. นางสาวอิศริยา   ประดิษฐ์ศิลป์
 
1. นางกนกวรรณ   บุญปลูก
2. นางกรกฎ   ธรรมศิริ
 
798 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นายกรชาล  จั่นเพ็ชร
2. นางสาวคริษฐา  ศรีกุลวงศ์
3. เด็กชายฐิณวัฒน์  แซ่เบ๊
4. เด็กหญิงฐิติการย์  ตาลพันธุ์
5. นายณัฐชัย  ส่งเนียม
6. นายปรมินทร์  ฉิมสุก
7. นางสาวปิยะฉัตร  คำเปียง
8. นางสาวปิยะธิดา  คชสาร
9. นางสาวรติกร  ทินบุตร
10. นายอินทัช  กลิ่นแก้ว
 
1. นางสาวกมลชนก   ตรงเที่ยง
2. นางสาวหทัยกานต์  เลขานุกิจ
3. นางสาวณิชนันท์  โกวิทย์
 
799 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ไตรวิวัฒน์
2. เด็กหญิงดารณี  ทับทิมไทย
3. เด็กหญิงถาวรีย์  หวานชะเอม
4. เด็กชายธนพล  ต้อยปาน
5. เด็กหญิงธัญญารัตน์  คานงาม
6. เด็กหญิงสุธีนี  ป้อมแก้ว
7. เด็กหญิงอรนริน  ปานขาว
8. เด็กหญิงอุรัสยา  อุโฆษจันทร์
 
1. นางจารุกิตติ์  ชินนะประภา
2. นางสาววีณา  เรี่ยวแรง
3. นายธนากรณ์  เข็มกลัด
4. นางภัสรา   ศรีรุ่งโรจน์เจริญ
 
800 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ภาษีรอด
2. เด็กหญิงจิรัญชญา  สินใหม่
3. เด็กหญิงณัฐสุดา  อู่ทรัพย์
4. เด็กหญิงดวงกมล  ศรีหาพล
5. เด็กหญิงปุณยวรรณ  งามระบำ
6. เด็กหญิงแพรวพรรณ  สุริโย
 
1. นางสาวนิตยา  อัฏฏะวัชระ
2. นางสาวภาคินี  หลิมสกุล
3. นายนราวิชญ์  สระสรง
4. นางสาวปะราลี  ลี้ประเสริฐ
 
801 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชาลิสา  จันทร์ประสิทธิ์
2. เด็กหญิงนริศรา  โหระเวท
3. นางสาวนิธิกาน  สุตัญตั้งใจ
4. นางสาวปรียาภรณ์  อึ่งทอง
5. เด็กหญิงพรธิดา  รงจำเริญ
6. เด็กหญิงฟ้า  จันทร์รอด
7. เด็กหญิงยุวันดา  รุ่งเรือง
8. เด็กหญิงเนติมา  อึ่งทอง
 
1. นายกฤษณะ  ละออเหล่า
2. สิบเอกวัชกร  จันทร์ชมภู
3. นายชาญชัย  สุวรรณปิณฑะ
 
802 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวชนากานต์  อุ่นวรรณธรรม
2. นางสาวปาริฐา  เรืองจันทร์
3. นางสาวระพีพัฒน์  ดวงแก้ว
4. นางสาวฤทัยธนวรรณ  หวังศรี
5. นางสาวสิรินดา  เปรมผล
6. นางสาวอภิชญา  ยงยืน
 
1. นางจารุกิตติ์  ชินนะประภา
2. นางสาววีณา  เรี่ยวแรง
3. นายธนากรณ์  เข็มกลัด
4. นางภัสรา   ศรีรุ่งโรจน์เจริญ
 
803 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 1. นางสาวกัญญวรา  ทิพพิชัย
2. นางสาวณัฐธันยา  ฮาดิ
3. นางสาวปรียาภรณ์  อึ่งทอง
4. นางสาวปิยฉัตร  แตงทอง
5. นางสาวสุวรรณลักษณ์  ศรีเชียงสา
6. นางสาวเพ็ญศิริรัตน์  จ่างกระจาย
 
1. นางสาวทัศนีย์  แสงเสงี่ยม
2. นายเจตนิพิฐ  ศิริชยุตพงศ์
3. นายเทวินทร์  นาคเสวก
4. นางสาวอารยา  โตประเสริฐศักดิ
 
804 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. เด็กหญิงทิพานันท์   วิเศษสุมน
2. เด็กหญิงธารารัตน์  เวหน
3. เด็กหญิงศรัญรัตน์  สีสุด
4. เด็กหญิงออน   อานนท์
5. เด็กหญิงอักษร  สุขีวาส
6. เด็กหญิงเบญญาภา   สุขสำราญ
 
1. นางกนกวรรณ   บุญปลูก
2. นางกรกฎ   ธรรมศิริ
 
805 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงกันยารัตน์   นาคทั่ง
2. เด็กหญิงกุลณัฐ   โตษะณีย์ ณ อยุธยา
3. เด็กหญิงณัฐชา   กมลจรัส
4. เด็กหญิงณิชากานต์   ณ บางช้าง
5. เด็กหญิงพชรพร   พุทธศิลป์เกษม
6. เด็กหญิงพลาพร  ชะนะ
7. เด็กหญิงภัทรลาภา   โชติช่วง
8. เด็กหญิงวรรณวิษา  รุ่งโรจน์ศิลปการ
9. เด็กหญิงสินีนาถ   อัครเสนาบดี
10. เด็กหญิงเกวลี  หาญบวรวงศ์
 
1. นางทิพยวรรณ   พันธ์พงษ์
2. นางลัคนา   ลิ้มระหงษ์
3. นางสาวพัทธ์ธิดา   ลัดดากลม
 
806 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงจิตตาภา  รัตนวรรณ
2. เด็กหญิงทิชากร  ใยสุข
3. เด็กหญิงธมนวรรณ  เพชรเกษมรัตน์
4. เด็กหญิงพรสวรรค์  เดชสงค์
5. เด็กหญิงวรางคณา   สาทสาน
6. เด็กหญิงอัจจิมา  ยังสว่าง
7. เด็กหญิงอารยา  แก้วจุมพล
8. เด็กหญิงเพชรชมพู  บุญบุตร
 
1. นายวสะ  ภูวงศ์
2. นางศิริพร  เนตรนำเกตุ
3. นางอรวัลย์  ชัยขันธ์
4. นางสาวทิพย์สุดา  จันทร์ใบเล็ก
 
807 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชาลิสา  จันทร์ประสิทธิ์
2. เด็กหญิงนริศรา  โหระเวท
3. นางสาวนิธิกาน  สุตัญตั้งใจ
4. นางสาวปรียาภรณ์  อึ่งทอง
5. เด็กหญิงพรธิดา  รงจำเริญ
6. เด็กหญิงฟ้า  จันทร์รอด
7. เด็กหญิงอัญมณี  แก้วชูใส
8. เด็กหญิงเนติมา  อึ่งทอง
 
1. นายกฤษณะ  ละออเหล่า
2. นายชาญชัย  สุวรรณปิณฑะ
3. สิบเอกวัชกร  จันทร์ชมภู
 
808 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์แดง
2. เด็กหญิงกานต์มณี  เลพล
3. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  คะชา
4. เด็กหญิงณัฐธิฌา  เปลี่ยนไพร
5. เด็กหญิงดนุนาถ  เจนเสถียร
6. เด็กหญิงธารญาดา  เรือนไทย
7. เด็กหญิงภัทรวดี  งามผล
8. เด็กหญิงวีรวรรณ  นาโสก
 
1. นางสาวนิตยา  อัฏฏะวัชระ
2. นายนราวิชญ์  สระสรง
3. นางสาวปะราลี  ลี้ประเสริฐ
4. นางสาวภาคินี  หลิมสกุล
 
809 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 70 เงิน 6 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติมน  สุระภักดี
2. เด็กหญิงธิดาศิริ  สีน้ำคำ
3. เด็กหญิงนณิชา  สุขสวัสดิ์
4. เด็กหญิงปาริชาติ  เนหล้า
5. เด็กหญิงพุทธรักษ์  กองจวง
6. เด็กหญิงภวรัญชน์  หนูทอง
7. เด็กหญิงภัทรวดี  อ่ำมาลี
8. เด็กหญิงมนัสนันท์  ใยแก้ว
9. เด็กหญิงวาสนา  อาศัยผล
10. เด็กหญิงสลิลทิพย์  เม่นใม่
11. เด็กหญิงสุชาดา  อาศัยผล
 
1. นางสาวศรีวัชรินทร์  แก้วกุดั่น
2. นางสาวนลินี  ชานัย
 
810 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กหญิงกันต์ภัสสร  นิลมณี
2. เด็กหญิงจตุพร  แป้นทองเล็ก
3. เด็กหญิงชลดา  จิตรทนต์
4. เด็กหญิงธนพร  เหล่าแสงไทย
5. เด็กหญิงปวินลักษณ์  เงินงาม
6. เด็กหญิงพิชญญาดา  โพธิ์สิน
7. เด็กหญิงอุสนา  ชมภูนุช
 
1. นางสาวกมลชนก  ตรงเที่ยง
2. นางสาวหทัยกานต์  เลขานุกิจ
3. นางสาวณัชนันท์  โกวิทย์
 
811 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวกนกนารถ   เทพกิจ
2. นางสาวกฤษณา   มีสมสังข์
3. นางสาวทักษยา   แสงสกุล
4. นางสาวธวินันท์   ยั่งยืน
5. นางสาวปาริชาต   เทพสมบูรณ์
6. นางสาวพิชญาภา   เจริญปัญญา
7. นางสาวพิมพ์อร   เพ็ชรชัยศรี
8. นางสาวมัณฑิตา   เบญจสาร
9. นางสาวสุทัตตา   กลิ่นเมธี
10. นางสาวอนัญญา   แก้วทรัพย์
 
1. นางทิพยวรรณ   พันธ์พงษ์
2. นางลัคนา   ลิ้มระหงษ์
3. นางสาวพัทธ์ธิดา   ลัดดากลม
 
812 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นางสาวกรองกนก   กะการดี
2. นางสาวขวัญอนงค์   นาคะไพบูลย์
3. นางสาวณิชาภัทร   ขุนทอง
4. นางสาวถิรพร  พุกสมบุญ
5. นางสาวประภาสิริ   ไทยสงฆ์
6. นางสาวพัชรินทร์   นพขำ
7. นางสาวสมฤทัย   ทองล้วน
 
1. นางกนกวรรณ   บุญปลูก
2. นางกรกฎ   ธรรมศิริ
 
813 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นางสาวกนกพร  ชุ่มวิเชียร
2. นางสาวชญาดา  คำเสน
3. นางสาวฐาปนีย์  คำอุ่น
4. นางสาวปฐมภรณ์  ศรีโพธิ์
5. นางสาวภัทรสุดา  วงษ์เวช
6. นางสาววิภาวี  ทางธรรม
7. นางสาวอภิศญาภรณ์  บัวบาน
8. นางสาวอริสรา  คล้ายสุบรรณ
 
1. นางสาวนิตยา  อัฏฏะวัชระ
2. นางสาวภาคินี  หลิมสกุล
3. นางสาวปะราลี  ลี้ประเสริฐ
4. นายนราวิชญ์  สระสรง
 
814 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 81 ทอง 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวจิตราพัชญ์  ชัยวราจิรกิจ
2. นางสาวจุฑาภรณ์  ไปล่ปลั่ง
3. นางสาวปาริฐา  เรืองจันทร์
4. นางสาวพิมพ์พิชชา  เพื่อตระกูล
5. นางสาววรัญญา  สุขประเสริฐ
6. นางสาวสิรินดา  เปรมผล
 
1. นางจารุกิตติ์  ชินนะประภา
2. นางสาววีณา  เรี่ยวแรง
3. นายธนากรณ์  เข็มกลัด
 
815 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 1. นางสาวกัญญวรา  ทิพพิชัย
2. นางสาวณัฐธันยา  ฮาดิ
3. นางสาวปิยฉัตร  แตงทอง
4. นางสาวสุวรรณลักษณ์  ศรีเชียงสา
5. นางสาวเพ็ญศิริรัตน์  จ่างกระจาย
 
1. นางสาวทัศนีย์  แสงเสงี่ยม
2. นายเจตนิพิฐ  ศิริชยุตพงศ์
3. นายเทวินทร์  นาคเสวก
4. นางสาวอารยา  โตประเสริฐศักดิ์
 
816 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. นางสาวกมนฉัตร์  อ่ำมี
2. นางสาวณัฏฐณิชา  แดงท่าไม้
3. นางสาวธนรรชพร  เอนกลาภากิจ
4. นางสาวธัญญรัศม์  ธีรโชติศักดิ์
5. นางสาวรณภร  สิงห์งานกนก
6. นางสาวเจนนิสา  จันทะเวหา
 
1. นายวสะ  ภูวงศ์
2. นางศิริพร  เนตรนำเกตุ
3. นางอรวัลย์  ชัยขันธ์
4. นางสาวทิพย์สุดา  จันทร์ใบเล็ก
 
817 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 75 เงิน 7 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. นางสาวจิรภัทร์  ซ้ายหนองขาม
2. นางสาวตรีพิสุทธิ์  เหลืองพุ่มพิพัฒน์
3. นางสาวธิดาภา  ชาติศิริทรัพย์
4. นางสาวธีรดา  อาบสุวรรณ
5. นางสาวนครสวรรค์  คิตุโคตร
6. นางสาวน้ำเพรช  วงศ์ศรี
7. นางสาวปุณญิศา  รงค์จิตประภัสร์
8. นางสาวพลอย  วงศ์ศรี
9. นางสาววริศรา  ศรีชื่น
10. นายสุทธิพงษ์  คำใส
 
1. นางสาวนลินี  ชานัย
2. นายอนุวัฒน์  ช้างแจ้ง
 
818 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวคริษฐา  ศรีกุลวงศ์
2. นางสาวฐิติการย์  ตาลพันธุ์
3. เด็กชายปิยะฉัตร  คำเปียง
4. นางสาวปิยะธิดา  คชสาร
5. นางสาวรติกร  ทินบุตร
6. นางสาวสุภาพร  สุขใย
 
1. นางสาวกมลชนก  ตรงเที่ยง
2. นางสาวหทัยกานต์  เลขานุกิจ
3. นางสาวณัชนันท์  โกวิทย์
 
819 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กหญิงณฐาพร  ทับทิมวงษ์
2. เด็กหญิงณิชนันทน์  ลีนิน
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  บุญสวัสดิ์
4. เด็กหญิงปุณยานุช  สงกะสิน
5. เด็กหญิงพรวิภา  ทองสุข
6. เด็กหญิงภวิตพร  วีระนนท์
7. เด็กหญิงมัชณิมา  มดแสง
8. เด็กหญิงรัตติยา  อินทร์ทอง
9. เด็กหญิงวรรณฉัตร  โสดธิ
10. เด็กหญิงศิริวรรณ  วิเศษสุข
11. เด็กหญิงสุขุมาภรณ์  เจริญผล
12. เด็กหญิงสุชานาถ  สุทธิผลไพบูลย์
13. เด็กหญิงอนัณญา  สาถิยะบูรณะพงศ์
14. เด็กหญิงเจนญาณี  แก้วหาญ
15. เด็กหญิงโสภิตา  ธีระกุล
 
1. นางสาวรัฐพร  ทิพย์มณฑา
2. นายพจกร  ธูปะเตมีย์
3. นางสาวสุภาวิดา  รอดจำรูญ
4. นางสาวอัจฉราภรณ์  ภาสดา
 
820 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. เด็กหญิงกัญญาภัค   เสกสุวงศ์
2. เด็กหญิงจริยา   ศรีมาลา
3. เด็กหญิงฉัตรชนันท์   กิจรันภิรมย์สุข
4. เด็กหญิงณัฐกานต์   จารุสัมฤทธฺ์
5. เด็กหญิงณิชาภัทร   ฤกษ์คง
6. เด็กหญิงนุชณภา   ยุสนอง
7. เด็กหญิงพัชรี   บุตรงา
8. เด็กหญิงมนณภรณ์  เลื่อนสันเทียะ
9. เด็กหญิงศิราศิณี   กมลคร
10. เด็กหญิงศิริวรรณ  กรุดแก้ว
11. เด็กหญิงสุภานันท์  อุ่นคอย
12. เด็กหญิงสุมินตรา  ไวยโชติกา
13. เด็กหญิงสุวิชาดา  ดวงภูมิเมศ
14. เด็กหญิงเจนจิรา   พันธู์แตง
15. เด็กหญิงเปมิกา   ทองสง่า
16. เด็กหญิงเมธิณี   ธนะสุข
 
1. นางสาวณฤดี  จงศิริโชค
2. นางสาวพรวิภา   นุปานรัมย์
3. นางสาววรรณิสา  จำปาทอง
 
821 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นางสาวกชวรรณ  ธรรมานุสาร
2. นางสาวญาณิกานต์  รื่นชล
3. นางสาวญาณิกานต์  รื่นชล
4. นางสาวญานิดา  เก่งธนคุณ
5. นายปพน  สุขะตุงคะ
6. นางสาวปิยะธิดา  พงศ์กัลยกร
7. นางสาวปิยาพร  สาถิยะบูรณะพงศ์
8. นางสาวภัทรดา  แสงสมบัติ
9. นางสาวรินรดา  แสงสมบัติ
10. นางสาววนัสนันท์  อยู่คง
11. นางสาววรนาฏ  เชื้อเถาว์
12. นางสาววัชราภรณ์  พิมพา
13. นางสาวสิรินทรา  เปรมไสย
14. นางสาวสุธาวัลย์  สระทองโดย
15. นางสาวเกวลี  ญาณจรูญ
 
1. นางสาวรัฐพร  ทิพย์มณฑา
2. นายพจกร  ธูปะเตมีย์
3. นางสาวสุภาวิดา  รอดจำรูญ
4. นางสาวอัจฉราภรณ์  ภาสดา
 
822 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. นางสาวจารุภา   โสภณสิริ
2. นางสาวณัฐสินี   ภัทรพงษ์พร
3. นางสาวตติยา  ตรัยนิติกุล
4. นายตะวัน   วงศ์พิจิตร
5. นายธฤต  เรืองสวสดิ์
6. นายนพคุณ  วิเชียรโรจน์
7. นางสาวพนิดา  น่วมนา
8. นางสาวภทรวรรณ  รักจันทร์
9. นายภานุวัฒน์  วิเศษถวัลย์
10. นายภานุเดช  ดิษฐากรณ์
11. นางสาวยุภาภรณ์  ไชยเดช
12. นางสาวศศมาน์   จารุพันธ์
13. นางสาวสุภัสสรา  ธรรมสาร์
14. นางสาวอัยนี   เจริญรุ่งเรือง
 
1. นางสาวณฤดี  จงศิริโชค
2. นางสาวพรวิภา   นุปานรัมย์
3. นางสาวชนัตตา  ปุยงาม
 
823 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. นายกษิดิศ  ชนะกุล
2. นายณัฐนันท์   พัฒนาภรณ์
3. นายธีรภัทร  แสงจันทร์
4. นายปวริศ  เลื่อนยศ
5. นายอรรถพล  จันทร์ลอย
 
1. นายสุรศักดิ์  มิลินทากาศ
2. นายเดชา  ลิ่มเชย
 
824 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 1. เด็กชายชยณัฐ  กลมจีน
2. เด็กชายณัฐวุฒ  ถาอิน
3. เด็กชายนเรศ  ศรีจุลการ
4. เด็กชายปกรณ์  เพ็ชรรัตน์
5. เด็กชายพงศภัค  ฤกษ์ประกอบ
 
1. นายกฤษณะ  ละออเหล่า
2. สิบเอกวัชกร  จันทร์ชมภู
 
825 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ขันตี
2. เด็กชายอัครเดช  หนูน้อย
 
1. นางอัญชลี  ด้วงแก้ว
 
826 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 1. เด็กชายฐิติพงศ์  สุทธิแพทย์
2. เด็กชายนัฐกร  แก้วบรรจง
 
1. นายกฤษณะ  ละออเหล่า
2. สิบเอกวัชกร  จันทร์ชมภู
 
827 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงอรกัญญา   แข่งขัน
 
1. Mrs.Nadia   P.Beriones
 
828 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. เด็กหญิงภรภัทร   ทุมผล
 
1. นางสาววิมลเมธ   สีสุกไสย
 
829 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงพิชามญช์  นิมานะ
 
1. นางสาวสุธารัตน์  ผลมีศักดิ์
 
830 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 76.8 เงิน 4 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. เด็กชายธนพล  น้อยอำไพ
 
1. นางสาววันวิสา  สุขจุ้ย
 
831 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 75.8 เงิน 5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กหญิงทิพย์ทิวาพร  มีศิริ
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  บุพชาติ
 
832 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 73 เงิน 6 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กชายธีรภัทร  สมจิตร
 
1. นางสาวณัชชา  ยอดสุวรรณ
 
833 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 68.4 ทองแดง 7 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กชายอาทิตย์  ปานพิตร
 
1. Mr.Rollie   Sabado Caccam
 
834 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 61.2 ทองแดง 8 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. เด็กหญิงอัญชลิตา  เทียมพรหม
 
1. นางจันทนี  โตพูล
 
835 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวสาธินี  โสภณวัฒนเสวี
 
1. Mrs.. Criselle L.   Sarmiento
 
836 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวจิราภา  บุญรอด
 
1. นางเกวรินทร์  ภิรมย์ญาณ
 
837 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. นางสาวพุทธิดา  เสมสาร
 
1. นางสาววันวิสา  สุขจุ้ย
 
838 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 80.4 ทอง 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นางสาวนนทนรี  อัครธนเลิศ
 
1. นางศุภาพร  พรหมมาศ
 
839 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 80.4 ทอง 4 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นางสาวจุมพฎา   เก่งกิจขจรชัย
 
1. Mrs.Wilma  Ngamsantivong
 
840 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 80 ทอง 6 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. นางสาวธัญชนก  จำปาทอง
 
1. นางสุวรรณา  สังข์ทอง
 
841 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 78.8 เงิน 7 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นายณตฤณ  คุณาภิวัฒน์กุล
 
1. Mr.Rollie   Sabado Caccam
 
842 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 75.6 เงิน 8 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นางสาวณิชา  ภู่สกุล
 
1. นางสาวณัชชา  ยอดสุวรรณ
 
843 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวปริ้นเซสเจีย ดี  พลอยรัตน์
 
1. นางอังคณา  โสดถานา
 
844 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงพิม  รงคสุวรรณ
 
1. Mrs.Anna Lynda   Khangkatvit
 
845 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กหญิงณินรัช  เทพโภชน์
 
1. นางสาวสุชาพร  ประเสริฐชาติ
 
846 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงบุษกร  ประภัสสร
 
1. นางวรรณวิสา  ศิริจันทะพันธุ์
 
847 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86.25 ทอง 4 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. เด็กชายชัยทัศ   คุ้มอ่ำ
 
1. Mr.Elgin Zapata  Mendoza
 
848 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  ธรรมนิตย์นิยม
 
1. นางสาวปัณณพร  พรมสอน
 
849 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85.4 ทอง 6 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงอัจฉรา  เสนาะสรรพ์
 
1. นางสาวกรีกาญจน์  ฤทธิ์สมบูรณ์
 
850 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84.75 ทอง 7 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กหญิงจิณณตา  รักษาดี
 
1. นางสาวอารียา  มาลากุล
 
851 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82.4 ทอง 8 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนัชพร  เกิดสังข์
 
1. นางสาวณัฏฐา  ประวาฬ
 
852 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงอารียา  บุญบัญชาโชค
 
1. นางสาวกัลยา  รสสูงเนิน
 
853 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 75.6 เงิน 10 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. เด็กหญิงบัวชมพู   แก้วสุด
 
1. นางจันทนี  โตพูล
 
854 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวปวีณ์ธิดา   หงษ์สวัสดิ์
 
1. นางวิสินี   นุกูลกิจ
 
855 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นายสุธีรัชต์  มณฑาณี
 
1. นางมิ่งขวัญ  สุขมาก
 
856 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นางสาววรินกานต์  ศรีชมภู
 
1. นางประเทือง  รุ่งโรจน์
 
857 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 82.4 ทอง 4 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นางสาวสุธิตา  จี่เอี่ยม
 
1. นางสาวกัลยา  รสสูงเนิน
 
858 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 80.25 ทอง 5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นายเจตน์  เต็มอนุภาพกุล
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  สอนแสง
 
859 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 76.2 เงิน 6 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นางสาวอรจิรา  ชมรัตนดิลก
 
1. นางนงนุช   จงถาวรสถิตย์
 
860 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 74.2 เงิน 7 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นายวชิรวิทย์   จำรัสศรี
 
1. Mrs.Mary Ann  Almeda Melecio
 
861 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 70.4 เงิน 8 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. นายธัญชนิต  ภูมิฐานนท์
 
1. นางสาวณัฎฐา  ประวาฬ
 
862 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 70 เงิน 9 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. นายก่อรัฐ  โสมทองแดง
 
1. นางสาวภาวิณี  สร้อยคำ
 
863 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 84.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงเขมจิรา  ตั้งจิตมั่นสกุล
 
1. Mr.Michael   T. Nanez
 
864 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงอภิชญา  เพียงใหม่
 
1. นางสาวมีนราศี  ถาวรสุข
 
865 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายยศกร  ตันติพัฒนเสรี
 
1. นางสาวเกศยุพา  โลศิริ
 
866 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กชายณพรรษ  จำนงค์ผล
 
1. นางนงลักษณ์  แย้มคำ
 
867 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80.33 ทอง 5 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงแก้วบุษราภรณ์  เลาหกัยกุล
 
1. นางนิติวัลย์  ฟักสังข์
 
868 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 74.01 เงิน 6 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. เด็กหญิงภูริดา  กำเหนิด
 
1. นางสาวกรรณิการ์  จิตต์บรรเทา
 
869 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 72.34 เงิน 7 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. เด็กชายวรพงศ์   กำลังเสือ
 
1. MissFlora Mae N.  Jainar
 
870 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 68.34 ทองแดง 8 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กหญิงปริณดา  อุ่นในธรรม
 
1. MissRhea Joy   Maxion
 
871 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60.33 ทองแดง 9 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. เด็กหญิงพิริยา  เรียบร้อย
 
1. นางสาวปัทมา  ผู้ช่วย
 
872 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวปิยนุช   ผิวแดง
 
1. นางสาวประภาพักตร์   เชยนาค
 
873 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 82.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นายสิทธิพร  มีสว่าง
 
1. นายคณวัฒน์  พรสุริยโรจน์
 
874 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวธนลภัส  วรรณสวาท
 
1. นางนงลักษณ์  แย้มคำ
 
875 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 79.33 เงิน 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นายบุรินทร์  แซ่โค้ว
 
1. นางสาวชยานิษฐ์  รังสิโชติพัฒน์
 
876 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 78.33 เงิน 5 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นางสาวณัฐฐยา  วิชยุตม์พสุ
 
1. นางสาวรัตติกาล  ไวจำปา
 
877 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 75.34 เงิน 6 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นายพงศกร  แย้มนิยม
 
1. นางนิติวัลย์  ฟักสังข์
 
878 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 74 เงิน 7 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นายภาสวิชญ์   อัมพเสวต
 
1. นายอัมรินทร์   เหลาดี
 
879 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 57.67 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. นายธรรมฤทธิ์  ธรอนันต์
 
1. นางวัฒนา  กิจไพบูลย์พันธ์
 
880 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 44.33 เข้าร่วม 9 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. นายปัณภัค  สุทธิ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  จิตต์บรรเทา
 
881 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. นายทักษ์ดะณัย  อณาชัย
 
1. นางสาวภาวิณี  สร้อยคำ
 
882 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. เด็กชายกฤษดา   พารุ่ง
2. เด็กหญิงฐิติมา   ไชยสุวรรณ
3. เด็กหญิงณัฐธีรา   ครุฑธามาศ
4. เด็กชายนฤภัค  ทองพิทักษ์
5. เด็กหญิงมาริษา   ประจำถิ่น
 
1. นางสาวพชรวรรณ   มณฑา
2. Mr.Elgin Zapata  Mendoza
 
883 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงกุลยา   จิลิน
2. เด็กหญิงชนิกานต์   ทังเจริญ
3. เด็กหญิงชนิดาภา   รัตนรัตน์
4. เด็กหญิงรพีพรรณวดี   โปรดปราน
5. เด็กหญิงศุภวรรณ  จันเอียบ
 
1. นางสาวณัฐกฤตา   เลิศธนะธาดา
2. Mr.Clark Bryan   Iran
 
884 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  โอรทัต
2. เด็กหญิงนวพร  จันทรวงศ์ไพศาล
3. เด็กหญิงปัญญารัตน์  เกนวิถี
4. เด็กหญิงวณิชชา  เอกเจริญ
5. เด็กหญิงศิรดา  โตสิงห์
 
1. นางนชนุช  ศุทธดา
2. นางสาวพเยาว์  ยศชัยภูมิ
 
885 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายกีรติเฉลิม  สิงหา
2. เด็กหญิงณัฐวดี  บุญรักษ์
3. เด็กหญิงธันยพร  อุยพานิช
4. เด็กชายธิติพัทธ์  อรรถเมธี
5. เด็กชายปัณณธร  คงทน
 
1. นางสาวกันยา  คงวิลาวัณย์
2. นางสาวอัจฉรา  ชุมภู
 
886 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 69.4 ทองแดง 5 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์  ลาดกระโทก
2. เด็กชายทศวรรษ   วังสันต์
3. เด็กหญิงพิชญา  อยู่หนู
4. เด็กชายวายุ  เอี้ยวถาวรกุล
5. เด็กชายอุกฤษฎ์  กุลสอนบาล
 
1. นางสาวปัทมา  ผู้ช่วย
2. MissOmega  Joy G Fuentes
 
887 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กชายชนะพล  มเหศเสรี
2. เด็กหญิงณัฎฐิฐา  เจตนานุศาสน์
3. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ภัทรนาวิก
4. เด็กชายศุภกรชัย  เก่งกล้า
 
1. นางสาวปัณณพร  พรมสอน
2. Mr.Angelo   M.Pineda
 
888 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวชญาดา   หรั่งเล็ก
2. นางสาวณิชา   สงวนทรัพยากร
3. นางสาวดนุภา   คณาธีรกุล
4. นางสาวทัศนันท์   วัฒนา
5. นางสาวนฤภร   สุขสถิตย์
 
1. นายสิทธิชัย   เทียนกระจ่าง
2. Mr.Jesfer  C. David
 
889 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นายกฤตพล  พามา
2. นายธรรมปพน  สวัสดิ์ประทานชัย
3. นายนนทิพัทธิ์  บางแวก
4. นายภาคิน  ตระกูลวงศา
5. นายอรรถวุฒิ  สุดสามารถ
 
1. นายนพดล  ยกรัตน์
2. นางสาวสุตาภัทร  ปฐมนุพงศ์
 
890 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 76.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นายกานต์   อยู่แก้ว
2. นางสาวมุฑิตา   ขนันแข็ง
3. นายวัชระ   กิจทวี
4. นางสาวศตนันท์   แสงบัว
5. นายศตวรรษ   เวียงสมุทร
 
1. Mrs.Wilma  Ngamsantivong
2. นางสาวฐานิตดา   โดยด่วน
 
891 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 76 เงิน 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นายจักรรัตน์  ทีอุทิศ
2. นายตะวัน  มุ่งสูงเนิน
3. นายธนบดี   จตุวงษ์วิวัฒ
4. นายธนวิทย์  สุวรรณพาหุ
5. นายพีรพัฒน์  จันทร์น้อย
 
1. นางอรพิน  จันทร์ประเสริฐ
2. นางนงลักษณ์   แย้มคำ
 
892 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 68.2 ทองแดง 5 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. นายจิรเวช  ศรีสัจจากูล
2. นายชวิศ  หวังกิจธรรม
3. นางสาวนภาวัลย์   มูสิกพันธ์
4. นางสาวปัญญาพร  โพธิ์พันธ์
5. นางสาวสุเมธี   พลหนองหลวง
 
1. นายณัฐพล  ทองงาม
2. MissSandy  Q Digdigan
 
893 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 6 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. นายจรณินน์  วงศ์สุวรรณ
2. นายอัควี  เพชรมาตรศรี
3. นางสาวอาทิตยา  สุวรรณะ
4. นายเจษฎา  ภูทอง
5. นายเทวารักษ์  เอี่ยมนาม
 
1. นางปิยะพันธ์  จำปาทอง
 
894 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นางสาวณัฐวดี  อู่ผลเจริญ
2. นางสาวนาถลดา  แซ่ตั้ง
3. นายนิติภูมิ  กรังพานิช
4. นายอนันติสิทธิ์  เตชะรัตนศิริกุล
5. นางสาวอัชฌาสรณ์  แพบรรยงค์
 
1. นางสาวปัณณพร  พรมสอน
2. Mr.Angelo  M.Pineda
 
895 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. นางสาวญานิกา  สุขสม
2. นายณภัสสร  คงนาขา
3. นางสาวธัญรดา  จำปาทอง
4. นายพศวัต  แซ่ลิ้ม
5. นางสาววรินธร  สุเมธาอักษร
 
1. นางสาวนวภัทร  น้ำใจ
2. Mr.Eugene  Lugcohan
 
896 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 81.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงพัชรี  แซ่ลี้
2. เด็กหญิงพิยดา  พูนชัย
 
1. นางสาววิลาสินี  ดิษฐบุตร
2. นางสาวภัณฑิรา  มิ่งเมือง
 
897 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 75.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงรุ่งรวี  อรุณศิริวัฒนา
 
1. นางสาวพัณณ์ชิตา  โชว์ธนะพานิช
 
898 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 74.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ร่วมนาพะยา
2. เด็กหญิงศกุลตลา   ก่อแก้ว
 
1. นางสาวคียาภัทร  มณีรักษ์
2. นางสาวรติกร  บนสูงเนิน
 
899 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 70.67 เงิน 4 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กหญิงณิชารัศม์  วรรณะตรีพงศ์
2. เด็กชายพัชรพล  ปริธัญ
 
1. นางศิรดา  นาเบะคุระ
2. MissCen  Xianfen
 
900 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 70.5 เงิน 5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พุทธชาติ
2. เด็กหญิงนัชนัน  สุขวันดี
 
1. นางสาวพิมนภา  โสภากุล
2. นางสาวอัฐพร  สมบูรณ์
 
901 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 70.17 เงิน 6 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงฉัตรชนก  เฟื่องกาญจนนิติ
2. เด็กหญิงญานิศา  ทองรุจิโรจน์
 
1. นางสาวเกสรา   ทศภูชัย
2. นางสาวศิริมาส   เจนหัตถการกิจ
 
902 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 7 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. เด็กหญิงฐิติพร  บุญเพชร์
2. เด็กหญิงอัจจิมา   แก้วผ่อง
 
1. นางสาวภัณฑิลา   สุขสะปาน
2. นางสาวนพมาศ   อ่อนผึ้ง
 
903 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 52.33 เข้าร่วม 8 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กหญิงญาณิศา  เอื้อภัทรพงศ์
2. เด็กหญิงนวลพรรณ  ธรรมชาติ
 
1. นางสาวอังคณา   วิรัชกุล
2. MissLi  Xiaoshuang
 
904 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  หนองหงอก
2. เด็กหญิงวรินทร  สุทธิเกื้อกูล
 
1. นางสาวมาริษา  พรมไพสน
 
905 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาววิจิตรา  คุ้มหนองแดง
2. นางสาวสัตตกมล  โมทจิตต์
 
1. นายธานัท  เดชะศาศวัต
2. Mr.Mo  Xinghua
 
906 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นางสาวณติยา  สิริพัชโรธรณ์
2. นางสาวลักษณา  น้อยกอ
 
1. นางสาวอัฐพร  สมบูรณ์
2. นางสาวพิมนภา  โสภากุล
 
907 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นางสาวปัญญาพร  บุญมั่น
2. นางสาวภัคจิรา  ฉัตรทิวาพร
 
1. นางสาววิลาสินี  ดิษฐบุตร
2. นางทิพาพร  ภาคทรวง
 
908 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 82.33 ทอง 4 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวจิรชา   เกษศรัทธา
2. นางสาวฤทัยรัตน์   ดินม่วง
 
1. นางสาวเกสรา   ทศภูชัย
2. นางสาวศิริมาส   เจนหัตถการกิจ
 
909 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 81.67 ทอง 5 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นางสาวขวัญฤทัย   นาคะไพบูลย์
2. นายภูมิพัฒน์   ระพีโชติวัฒน์
 
1. นางสาวนพมาศ   อ่อนผึ้ง
2. นางสาวจารุวรรณ  จันหอม
 
910 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 78.17 เงิน 6 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นางสาวบัวชมพู  จันทร์ปัญญา
2. นางสาวภูมิพร  บุรณศิริ
 
1. นางสาวอังคณา  วิรัชกุล
2. MissLi  Xiaoshuang
 
911 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 73 เงิน 7 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวธิญาดา  มนัสสีลา
2. นางสาวปิยะธิดา  มนัสสีลา
 
1. นางสาวณิชชา  แกล้วกล้า
2. นางสาวธนัชญา  ไกรรอด
 
912 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 63.5 ทองแดง 8 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. นางสาวณัฐพร  สิงขรวัฒน์
2. นายหริรักษ์  แซ่ลี้
 
1. นางสาวมาริษา  พรมไพสน
 
913 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงภัคจิรา   พงษ์สกุล
2. เด็กหญิงเขมิกา   พุทธาภิวัฒน์
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์   ล้ำเลิศ
2. MissSatomi  Uchino
 
914 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แตงกวารัมย์
2. เด็กหญิงธัญพิชชา  พรมศรี
 
1. นางสาวพักตร์จิรา  มีสมพงษ์
2. นางสาวกัญญลักษณ์  จันทรวิบูลย์
 
915 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  กาหลง
2. นายภูริภัตร  อวนศรี
 
1. นางฟาริดา  สะแปะอิง
2. นายชานันท์  สุนทรวินิต
 
916 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  เสกสุวงศ์
2. เด็กหญิงนวพร  ประสงค์
 
1. นายสถาพร  มากมี
2. นางสาวณัฐชาวรินทร์  บุสำโรง
 
917 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กชายณดล  พละกุล
2. เด็กชายยศรพี  กลิ่นโกมุท
 
1. นายณัฐกิตติ์  ทศน
 
918 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวดวงกมล   สู่สกุล
2. นางสาววิชญาดา  มาโนช
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์   ล้ำเลิศ
2. MissSatomi  Uchino
 
919 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นางสาวตุสิตา  ทรงกฤษ
2. นางสาวรุ่งฤดี  หอมจันทึก
 
1. นายภูเมศร์  วงษ์ขจร
2. Mrs.michiko  kusuo
 
920 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 72.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวกันติชา  วิเชียรเกื้อ
2. นางสาวภัทรสรณ์  ชัยตระกูลเสนา
 
1. นางสาวกัญญลักษณ์  จันทรวิบูลย์
2. นางสาวพักตร์จิรา  มีสมพงษ์
 
921 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 71 เงิน 4 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นายกิตติภัค  ทองฟุก
2. นายฟลุ๊ค  หฤทัยถาวร
 
1. นางสาวเพียงดาว  การสมัคร
2. นางสาวสุชาพร  ประเสริฐชาติ
 
922 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. นายปริวัตน์  นิลจันทร์
2. นางสาวสุธินี  สนธิสุวรรณ
 
1. นายสถาพร  มากมี
2. นางสาวณัฐชาวรินทร์  บุสำโรง
 
923 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นายณัฐดนัย  ศักดิ์ศรีไพจิตร์
2. นางสาววรมน  ตันแสนทอง
 
1. นายณัฐกิตติ์  ทศน
 
924 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวกนิษฐา  ชมภูศรี
2. นายภูวไณย  ใหญ่คุณ
 
1. นางฟาริดา  สะแปะอิง
2. นายชานันท์  สุนทรวินิต
 
925 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. นางสาวธนารีย์  ตริตรองเลิศ
2. นางสาวสุธินี  แสนดี
 
1. นางสาวนพวรรณ  บัวจูม
 
926 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวญาณิกา  เรืองมี
2. นางสาวธัญชนก  ตั้งศุภกิจ
 
1. นางสาวศิรีพรรณ  กลันตะบุตร
2. Mr.Hans Peter  Lauer
 
927 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นางสาวกัซมา  กนิษฐานนท์
2. นางสาวพัชราภรณ์  พลมาตย์
 
1. นายเขมภัทร  สังขพันธุ์
2. นางสาวญาดา  ตั้งศิริรัตนา
 
928 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวกมลรัตน์   จุลเจือ
2. นางสาวอภิสรา   แซ่ลิ้ม
 
1. นางนิญมาส   เมฆฉาย
 
929 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นางสาวชยาภัสร์  พิมพ์ทอง
2. นางสาวธัญชนก  โยธามาตย์
 
1. นางสาวสุชาดา  นาคบัว
2. นางสาวเพชรรัตน์  ธนทรัพย์ทวี
 
930 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 64 ทองแดง 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวชนัญชิดา  นวลสุข
2. นายนนธวัช  เทียมเมือง
 
1. นางสาวบงกศรัศม์  สุรังคพิพรรธน์
2. นางสาวบุปผา  พ่วงปิ่น
 
931 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 62 ทองแดง 5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นางสาวกันตนา  มาระศรี
2. นางสาวชุติกาญจน์  คุ้มวงษ์
 
1. นางโกสุม   สมหวัง
 
932 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 72.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. นางสาวนภัสสร  กิจไพบูลย์พันธ์
2. นางสาวพรพรหม  สินวร
 
1. นางสาวลาวัณย์   แสงเย็นพันธ์ุ
 
933 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นางสาวสิรินญา   สายแถว
 
1. นางสาวอังคณา  วิรัชกุล
 
934 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวสุคนธา   นาคะเวทิน
 
1. MissXiangxiang  Zhao
 
935 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวภณิดา  สิริสุวัฒน์ตระกูล
 
1. นางพัชรี  โตเจริญ
 
936 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวธัญรดา  วิมลชัยธีรสกุล
 
1. นางสาวเรวิกา  กลัดแพ
 
937 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นางสาวอัญชลี  หมื่นหล้า
 
1. นางสาวอัฐพร  สมบูรณ์
 
938 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 84.67 ทอง 6 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นายกนกดล  โฆษิตวนิชย์
 
1. นางสาววิลาสินี  ดิษฐบุตร
 
939 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 39.67 เข้าร่วม 7 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นางสาวชนาภา   สอเพลิง
 
1. นางสาวจารุวรรณ   จันหอม
 
940 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 18.33 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. นางสาวนัฐถาพร  แหวนหล่อ
 
1. นางสาวมาริษา  พรมไพสน
 
941 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวมรกต   พันธุ์ไชย
 
1. MissSatomi  Uchino
 
942 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นางสาวสรินยา  อุบล
 
1. นายภูเมศร์  วงษ์ขจร
 
943 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวนันทนิตย์  นันทะวงศ์
 
1. นางสาวกัญญลักษณ์  จันทรวิบูลย์
 
944 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 74 เงิน 4 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวภัสราภรณ์  พิชัยสวัสดิ์
 
1. นายชานันท์  สุนทรวินิต
 
945 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. นายศุภโชค  เชื้อผู้ดี
 
1. นายสถาพร  มากมี
 
946 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นางสาวณัฐทิมา  สุนทร
 
1. นางสาวเพียงดาว  การสมัคร
 
947 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. นางสาวอาสุมิ  ชิราอิชิ
 
1. นางสาวนพวรรณ  บัวจูม
 
948 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นายชวินธร  แสงชะอุ่ม
 
1. นายณัฐกิตติ์  ทศน
 
949 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวน้ำผึ้ง  ผิวชะอุ่ม
2. นายพสิษฐ์  ชัยงาม
3. นางสาวอักษราภัค  ปราชญ์เรืองไกร
4. นางสาวเพชรลดา  ศรีวิเศษ
5. นางสาวเมทิกา  อารยะกุล
 
1. นายธานัท  เดชะศาศวัต
2. MissLi  Mingwei
 
950 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นายธนวัฒน์  ปัญจวิรัติ
2. นายปัณณธร  อินทรศร
3. นางสาวสุดารัตน์  แซ่คู
4. นายอธิพัฒน์  โพธิ์ทอง
5. นางสาวอนัญลักษณ์  ปรางทอง
 
1. นางสาวอัฐพร  สมบูรณ์
2. นางสาวพิมนภา  โสภากุล
 
951 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวกมลวรรณ   เจริญ
2. นางสาวฐิติพร   เบ็ญจพันธุ์
3. นางสาวปริชญา   เบ็ญจพันธุ์
4. นางสาวศรุตา   บุตรลานช้าง
5. นางสาวเมริษา   รักแจ้ง
 
1. นางสาวเกสรา   ทศภูชัย
2. นางสาวศิริมาส   เจนหัตถการกิจ
 
952 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 74.67 เงิน 4 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นางสาวธัญญานุช   เหมือนเอี่ยม
2. นายนรากร   ดีพูล
3. นางสาวสุพรรษา   ชนะวงศ์
4. นางสาวหฤทชนก   เชิงวานิช
5. นางสาวอภิญญา   กล่ำกล้า
 
1. นางสาวจารุวรรณ   จันหอม
2. นางสาวภัณฑิลา   สุขสะปาน
 
953 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 70.67 เงิน 5 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. นายณัฐชนน  หุ่นวัน
2. นายณัฐพงษ์  ผลโภชน์
3. นางสาวปภาพันท์  มั่นยา
4. นายภัทรพล  พรหมปัญญา
5. นายสิทธิพัฒน์  ลาดี
 
1. นางสาวมาริษา  พรมไพสน
 
954 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 69 ทองแดง 6 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นางสาวกรพินธุ์  ไทยเจริญ
2. นายบุณยกร  จงจิรวิศาล
3. นางสาวพรนัชชา  มีเครือรอด
4. นางสาวศศิธร  อภัยนอก
5. นางสาวอัจฉรา  กุลธรรมประทับ
 
1. นางทิพาพร  ภาคทรวง
2. นางสาวภัณฑิรา  มิ่งเมือง
 
955 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 67 ทองแดง 7 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นางสาวนัชชา  บุญเกิด
2. นางสาวภวิษพร  เอี่ยมสม
3. นางสาวมนัชญา  งามสนอง
4. นางสาวศุภศิริ  พรหมเรืองฤทธิ์
5. นายเมฆา  พงษ์อร่าม
 
1. นางสาวอังคณา  วิรัชกุล
2. MissYang  Yaru
 
956 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 49.33 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นายจิรภัทร  มะพันธ์
2. นายณัฐชัย  ส่งเนียม
3. นางสาวนรินทร์รัตน์  ศรีสุรา
4. นางสาวนันทณา  อยู่ดี
5. นางสาวพรชนก  ฉิมงามขำ
 
1. นายธนากร  ฉัตรโรจนสกุล
2. นางสาวปรารถนา   มรกต
 
957 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวณิชาภา   วรัชยานุชกุล
2. นางสาวนวพร   แก้วงาม
3. นางสาวมารินทร์   กิจธรรม
4. นางสาวอธิกวาร   เดชอุฬาร
5. นางสาวโยษิตา   ไชยะโยธิน
 
1. MissSatomi  Uchino
2. นางสาวอารีรมภ์  กิจานุกูล
 
958 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. นางสาวณัฐพัชร์  เพ็ชรโยธาศิริ
2. นายนวัชรพันธ์  สืบพงษ์
3. นางสาวภทรวรรณ  รักจันทร์
4. นางสาวอภิชญา  ตอฤทธิ์
5. นางสาวเพ็ญจิรา  น้อยใจ
 
1. นายสถาพร  มากมี
2. นางสาวณัฐชาวรินทร์  บุสำโรง
 
959 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวชยาภรณ์  จันทรา
2. นายปฏิภาณ  กมลกิตติกร
3. นางสาวพิญญานันท์  ตั้งโรจนลักษณ์
4. นางสาวพิมพ์นิภา  อัครถาวรพัฒน์
5. นางสาวสุพิชฌาย์  ชีวพิทักษ์ผล
 
1. นางสาวกัญญลักษณ์  จันทรวิบูลย์
2. นางสาวพักตร์จิรา  มีสมพงษ์
 
960 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวชณิสรา   ยิ้มมิ่ง
2. นางสาวณิชา   จ้อยเจริญ
3. นางสาวธมนวรรณ   ละลี
4. นางสาวนิภาภรณ์   สารพงษ์
5. นางสาวปุญญิศา   คุณานุวัฒน์
 
1. นางนิญมาส   เมฆฉาย
 
961 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นายมหัทธน  ชมรัตน์
2. นางสาวสมฤดี  แหวนหล่อ
3. นางสาวอมรรัตน์  พูลเพิ่ม
4. นางสาวเปรมตะวัน  เปรมปรีดิ์
5. นายเมธาสิทธิ์  โตเจริญ
 
1. นายเขมภัทร  สังขพันธุ์
2. นางสาวญาดา  ตั้งศิริรัตนา
 
962 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นายชวิน  เลิศศิวาพร
2. นางสาวธนพรรณ  มุณีอุปภัมภ์
3. นายธิติพันธ์  ตะเส
4. นางสาวรัชฎา  อบรองผาด
5. นายเมธัส  อุตสาหะ
 
1. นางสาวบุปผา  พ่วงปิ่น
2. นางสาวบงกศรัศม์  สุรังคพิพรรธน์
 
963 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 70 เงิน 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นายต้นสัก  อุตสาหะ
2. นายธนภัทร  กุลโพนเมือง
3. นายวิบูลย์สิริ  สิบสี่ชัยยะ
4. นางสาวสมฤทัย  ศรีสัตยา
5. นางสาวอัชฌาสรณ์  แพบรรยงค์
 
1. นางโกสุม  สมหวัง
 
964 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 63 ทองแดง 5 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นางสาวชลธิชา  บุญเพ็ง
2. นางสาวณัฐฐยา  วิชยุตม์พสุ
3. นางสาวปุณยาพร  ทับทิมไทย
4. นายมงคล  เปี้ยมูล
5. นางสาวอรดี  ร้อยถิน
 
1. นางสาวสุชาดา  นาคบัว
2. นางสาวเพชรรัตน์  ธนทรัพย์ทวี
 
965 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. นางสาวกัลยรัตน์  เล็กกมล
2. นางสาวกานต์ธิดา  บัวม่วง
3. นางสาวณัฐรุจา  มีศักดิ์
4. นางสาวณิชาภัทร  ผลไธสง
5. นางสาวปิญะดา  ยิ้มสรวล
 
1. นางสาวลาวัณย์   แสงเย็นพันธ์ุ
 
966 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวกัลยกร   จิตรภักดี
2. นางสาวชนม์นิภา   เรืองฉ่าง
 
1. นางสาวเกสรา   ทศภูชัย
2. นางสาวศิริมาส   เจนหัตถการกิจ
 
967 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 76.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวณัฐณิชา  กิมทรง
2. นางสาวเบญจมาศ  โอฬาร
 
1. นางสาวธัมมิกา  สุทธเศียร
2. นางสาววันใหม่  วงศ์สิม
 
968 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นางสาวรมิดา  เซี่ยงว่อง
2. นางสาวอินทิรา  เพ็งแจ่ม
 
1. นางสาวพิมนภา  โสภากุล
2. นางสาวอัฐพร  สมบูรณ์
 
969 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 67.33 ทองแดง 4 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นางสาวณัฐนันท์  อวยพร
2. นางสาวนริศรา  โสมาบุตร
 
1. นางสาววิลาสินี  ดิษฐบุตร
2. นางทิพาพร  ภาคทรวง
 
970 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 63 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นายกฤตพล  ลี้เทียน
2. นางสาวขวัญมนัส  อยู่เจริญ
 
1. นายณัฐพงษ์  แซ่ตั้ง
 
971 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. นางสาวตติยา  ตรียนิติกุล
2. นายวุฒิชัย  ศรีโปฎก
 
1. นางสาวมาริษา  พรมไพสน
 
972 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 53.67 เข้าร่วม 7 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นางสาวสิริพร  คล้ายจีน
2. นางสาวสุทธิกานต์  เจริญทรัพย์
 
1. นางสาวอังคณา  วิรัชกุล
2. MissYang  Yaru
 
973 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวณีรนุช   ศรีสุวรรณ
2. นางสาวนันท์นภัส   วัฒนวรางกูร
 
1. MissSatomi  Uchino
2. นางสาวอารีรมภ์  กิจานุกูล
 
974 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 84.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวทิพกฤตา  สังข์ปักษา
2. นางสาววรรณพร  เล็กเขียน
 
1. นายชานันท์  สุนทรวินิต
2. นางฟาริดา  สะแปะอิง
 
975 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นางสาวธรรมนันท์  สิทธิกัณฑ์
2. นางสาวพิมพ์ชนก  ภาคาเดช
 
1. นายภูเมศร์  วงษ์ขจร
2. Mrs.michiko  kusuo
 
976 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 73.32 เงิน 4 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นางสาวคณัญญา  ทองสีเข้ม
2. นายบุริศร์  ทองแท้
 
1. นางสาวเพียงดาว  การสมัคร
2. นางสาวสุภาวดี  ลุนพัฒน์
 
977 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 66.98 ทองแดง 5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นายนิติภูมิ  กรังพานิช
2. นายศิธรินทร์  แช่มละออ
 
1. นายณัฐกิิตติ์  ทศน
 
978 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 63.65 ทองแดง 6 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. นางสาวจุฑามาศ  นิลเพชร
2. นางสาวธมลวรรณ  สุริต
 
1. นายสถาพร  มากมี
2. นางสาวณัฐชาวรินทร์  บุสำโรง
 
979 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 62.65 ทองแดง 7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวปานวาด  เทียบผาย
2. นางสาวศนิชาดา  โมจรินทร์
 
1. นางสาวกัญญลักษณ์  จันทรวิบูลย์
2. นางสาวพักตร์จิรา  มีสมพงษ์
 
980 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นายบุญญฤทธิ์  ธรรมพันธ์
2. นางสาวภัทรวรินทร์  วิริยะประภานนท์
 
1. นางสาวเกศวิไล  บรรพต
2. นางสาวบุปผา  พ่วงปิ่น
 
981 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นางสาววิจิตรา  ณ โลกา
2. นางสาวอารยา  เล็กสาคร
 
1. นางโกสุม  สมหวัง
 
982 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นางสาววราภรณ์  สมจิตร
2. นางสาวสิริพิชญ์ญา  เวชสิทธิ์
 
1. นางสาวญาดา  ตั้งศิริรัตนา
2. นางสุชาดา  พลอยโสภณ
 
983 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวจุฑากานต์   เชี่ยวชาญ
2. นางสาวฐิติการณ์   เชี่ยวชาญ
 
1. นางนิญมาส   เมฆฉาย
 
984 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. นางสาวมนทิพย์  จินเจอร์
2. นางสาวเกตน์สิรี  แก้วจาเครือ
 
1. นางสาวลาวัณย์   แสงเย็นพันธ์ุ
 
985 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายฉัตรพล  เพ็งผล
2. เด็กชายปัญญาวิทย์  เขตนิมิตร
 
1. นางอรสา  พัชรจรรณยา
 
986 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายภูชิสส์  คงมา
2. เด็กชายอังคาร  สุคนธนิยม
 
1. นางสาวณรินา  ไตรทิพย์
2. นางสาวอัฎฐพรณ์  สังข์พาลี
 
987 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงธมนต์  อ้นบุตร
2. เด็กหญิงอโรชา  อรุณชัยมงคล
 
1. นางสาวเบญจมาศ   สายสุด
2. นางสาวบุญธรรม   อรรถาวร
 
988 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. เด็กชายธนภัทร   สุพรรณชาติ
2. เด็กหญิงบัณฑิตา   สำเภาน้อย
 
1. นางสาวพชรวรรณ   มณฑา
2. นางสาวมลิวัลย์  พลเสน
 
989 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 73 เงิน 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงกิ่งมณี  พรปรัชญากุล
2. เด็กหญิงปุณยวีร์  บุญงาม
 
1. นางสาวบงกศรัศม์  สุรังคพิพรรธน์
2. นางมิ่งขวัญ  สุขมาก
 
990 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 6 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกชกร  แวดเวียง
2. เด็กหญิงพัชญานุช  แถวไธสง
 
1. นางสาวสุจิรา  เพิ่มผล
2. นางสาวจุฬาณี  หวังทรัพย์
 
991 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. เด็กหญิงธัญชนก  อำลอย
2. เด็กหญิงธีร์ธวัช  โคนโท
 
1. นางสาวปัทมา  ผู้ช่วย
2. นางจันทนี  โตพูล
 
992 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 8 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงนิธิตรา  จันทิมา
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วงษ์ศรี
 
1. นางสาวอัญชลี  ขาวละเอียด
2. นางกฤษณา  ชัยฤทธิ์
 
993 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวบวรลักษณ์   แซ่ลิ่ม
 
1. นางสาวนวลอนงค์   มูกขุนทด
 
994 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นางสาวสโรชา   รุ่งเจริญศรีชัย
 
1. นางศศิธร   ระดม
 
995 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. นางสาวณฐนันทน์  เสืออินทร์
 
1. นางอรสา  พัชรจรรณยา
 
996 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นายธเนศพล  สุขสมนาวุฒิ
 
1. นางกฤษณา  ชัยฤทธิ์
 
997 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 79 เงิน 5 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นางสาวสุดารัตน์  ผิวขาว
 
1. นางสาวแก้วดี  ศรีอารยชาติ
 
998 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 75 เงิน 6 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวปราณปรียา  โอรสไตรรัตน์
 
1. นางสาวณรินา  ไตรทิพย์
 
999 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 7 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. นายภคพล  รุ่งเรือง
 
1. นางอรวรรณ  เหมือนสุดใจ
 
1000 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวนำฝน  ต้นเจริญ
 
1. นางสาวบงกศรัศม์  สุรังคพิพรรธน์
 
1001 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สุขมาก
2. เด็กหญิงชนัญญา  ไชยสงคราม
3. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีจันทร์ดี
4. เด็กหญิงฐิติยาภรณ์  หาจำปา
5. เด็กหญิงธัญสินี  เชยชูครี
6. เด็กหญิงพรทิพย์  สุขเกษม
7. เด็กหญิงวรินธร  กาญจนาขจี
8. เด็กหญิงศิริกร  พลายงาม
 
1. นายสุรศักดิ์  สว่างแก้ว
2. นางสาวอารียา  ตั๋วโรย
3. นางสาวสุชานาถ  แสงอรุณ
 
1002 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กหญิงกนิษฐ์นาฏ  ตาสาย
2. เด็กหญิงกานต์รวี  เจนรถา
3. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  อนุญาหงษ์
4. เด็กหญิงญาดา   เจริญผล
5. เด็กหญิงธวัลรัตน์   รัศมี
6. เด็กหญิงปลายฟ้า  แก้วกะรังจัน
7. เด็กหญิงภัคจิรา   รินฤทธิ์
8. เด็กหญิงอรจิรา   ขันธรูจี
 
1. นายผดุงศักดิ์  บูรณะสมบัติ
2. นายไพโรจน์  รักอ่อน
3. นายไทยประเสริฐ  วนวาล
 
1003 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 78.95 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กชายณัฐบุตร  โตอินทร์
2. เด็กชายทัพเทพ  ดีบัว
3. เด็กชายธนภณ  ทองสุทธิ์
4. เด็กชายนภสินธุ์  กรชี
5. เด็กชายภาคภูมิ  แก้วโม้
6. เด็กชายหงสรถ  สวัสดิมูล
7. เด็กชายเกรียงไกร  วงษ์แก้ว
8. เด็กชายเขมินทร์  ใจน้อย
 
1. ว่าที่ร้อยเอกเอนก  แก้วเทพ
2. นายชาญวิทย์  พัฒนะราช
3. นางสาวทิวาพร  วานิช
 
1004 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 75.25 เงิน 4 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กชายกรวิชญ์  ดนตรีเสนาะ
2. เด็กหญิงจันจิรา  จันคง
3. เด็กหญิงจินตนา  วัดแพนลำ
4. เด็กชายธณรัฐ  วงทมนา
5. เด็กชายธีรภัทร์  จริยานุสรณ์
6. เด็กชายพัฒวุธ  เส็งบางยาง
7. เด็กหญิงวิราวัลย์  แกล้วกล้า
8. เด็กชายสุชานนท  สิทธิลัย
 
1. นายฉัตรชัย  เหลืองทองอร่าม
2. นายณรงค์ศักดิ์  สันทัดเลขา
3. นางประภาภรณ์  มโนรมย์
 
1005 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 63.85 ทองแดง 5 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. เด็กชายชาญณรงค์  พิณโกศล
2. เด็กชายณภัทร   บวรกอบสกุล
3. เด็กชายธนวัฒน์   พลรักษา
4. เด็กชายธีรศักดิ์   โพธิเศษ
5. เด็กชายพีระศักดิ์   ศิริเวช
6. เด็กชายวิทวัฒน์  กันเดช
7. เด็กชายสุพิเชษฐ์   ถิรายน
8. เด็กชายอภิลักษณ์   โปร่งสละ
 
1. นายอุดร  ศรีลาศักดิ์
2. นายวัลลภ  ยิ้มดี
3. นายเดชา  ลิ่มเชย
 
1006 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 54.28 เข้าร่วม 6 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กชายกัณฐร  สมคะเณย์
2. เด็กชายธนพล  นกขุนทอง
3. เด็กชายธีรภัทร  เจนการ
4. เด็กชายพุฒิเมธ  สุขเกษม
5. เด็กชายศุภัช  ธรรมรัชพิมล
6. เด็กชายสรวัชญ์  บูรณจิตรานนท์
7. เด็กชายสรวิชญ์  บูรณจิตรานนท์
8. เด็กชายไวทิน  วิโรจน์รังสรรค์
 
1. นายดรัณภพ  สุวรรณโน
2. นางสาวผลิตา  พรมจินดา
3. นางสาวสุภาพร  พิมพ์บุษผา
 
1007 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กชายธนวัต  มอญขาม
2. เด็กชายปัณณฑัต  ธารนพ
3. เด็กชายปัณณวัฒน์  ศรีอรุณลักษณ์
4. เด็กหญิงพิชชาพร  บุญอ่อน
5. เด็กหญิงพิชชาภา  เพชรประไพ
6. เด็กหญิงวริศรา  ด่อนแก้ว
7. เด็กหญิงวิภาดา  เอกประพันธ์
8. เด็กหญิงสุธิดา  คูหาเรือง
 
1. นางอุดมพร  ม่วงคำ
2. นายสมโภชน์  เจริญขำ
3. นายอดิศร  เมืองซ้าย
 
1008 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. เด็กชายคณิศร   โรจน์ประดิษฐ์
2. เด็กชายชัยทัศ   คุ้มอ่ำ
3. เด็กชายณภัทร   สุริเย
4. เด็กชายณัฐพล   ปรากฏรัตน์
5. เด็กชายนนทพัฒน์   เขตต์นนท์
6. เด็กชายศิรภัทร   พึ่งบุญลือ
7. เด็กชายศุภชัย   บวรธนสกุล
8. เด็กชายอภิวัฒน์   ถิ่นพายัพ
 
1. นางพานทอง   พิมสอน
2. นายวิชัย   ทับคล้าย
3. นายอาทิตย์   แป้นสดใส
 
1009 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นายฐานทัต  นิลประเสริฐศักดิ์
2. นายณัฐกร  ศรีมุข
3. นายนฤกวินทร์  ประจันทร์นวล
4. นายนำชัย  พุกคล้าย
5. นายอภิภูมิ  กาญจนวัฒน์
6. นายอภิสิทธิ์  ภาพงศ์
 
1. นายผดุงศักดิ์  บูรณะสมบัติ
2. นายไพโรจน์  รักอ่อน
3. นางสาวสุกัญญา  ภูรักษา
 
1010 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80.35 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นางสาวชนัญชิดา  ภิรมย์นิ่ม
2. นางสาวธมนวรรณ  กะนาวาลย์
3. นายปรเมศร์  คนิวรานนท์
4. นางสาวปาริชาต  เลิศอัคระรัตน์
5. นายพีรศิลป์  เนตรจุ้ย
6. นายศรัณยพงศ์  ธรรมวิมุตติกุล
 
1. นางสาวทิวาพร  วานิช
2. นายชาญวิทย์  พัฒนะราช
3. ว่าที่ร้อยเอกเอนก  แก้วเทพ
 
1011 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. นางสาวจิรวรรณ  เรื่อศรีจันทร์
2. นายณัฐวัฒน์  หนูดี
3. นายธนวัฒน์  พิมพ์น้ำคำ
4. นางสาววิไลลักษณ์  เหลือจันทร์
5. นายศักดิ์สิทธิ์  แซ่ซู
6. นายศุภณัช  เกษมศิลป์
 
1. นายสุรศักดิ์  สว่างแก้ว
2. นางสาวอารียา  ตั๋วโรย
 
1012 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 72.8 เงิน 4 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นางสาวกนกวรรณ  สังข์ผัน
2. นายกฤษฎา  สิทธิเสน
3. นางสาวซิตี้นอร์นาซิราฮ์  รัมลี
4. นายสุพัฒน์ชัย  พึ่งกุล
5. นายอานนท์  สุขจิตต์
6. นางสาวเมฆขลา  ใจปลื้ม
 
1. นายณัฐจักร์  แสงบัวเผื่อนวรา
2. นางสาวพาณี  โพธิสวัสดิ์
3. นายดำรงศักดิ์  นักการ
 
1013 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 69.3 ทองแดง 5 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. นายจีรวัต   หวานยิ่ง
2. นายชานนท์   ปังอุทา
3. นายนนท์ณพัฒน์   เท้งศิริ
4. นายปรากรณ์   คล้ายวันเพ็ญ
5. นายปุญยวีร์  ทองภู่
6. นายอนุชา   แก้วสกุณี
 
1. นายวัลลภ  ยิ้มดี
2. นายเดชา  ลิ่มเชย
3. นายอุดร  ศรีลาศักดิ์
 
1014 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นายธีรเมธ  ภาชีเชาว์
2. นายพลพล  หรินทรานนท์
3. นางสาวพิชญ  รอดคล้าย
4. นางสาวภัทรธิดา  คุณกระมุท
5. นางสาวมณี  รุ้งมณีจินดา
6. นายรุ่งเกียรติ   รุ่งเรือง
7. นายวชิรวิทย์  คู
8. นางสาวสิรภัทร   สุวรรณวุฒิชัย
9. นางสาวเกศลาวัลย์  คงพึ่ง
10. นางสาวเขมิสรา  สงครามโต
 
1. นายผดุงศักดิ์  บูรณะสมบัติ
2. นายสี่ทัพ  ทะสุวรรณ
3. นางรำเพย  พึ่งมา
 
1015 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นายณัฐภัทร  อิศรางกูร ณ อยุธยา
2. นางสาวธันยมัยธร  ทิวะศะศิธร์
3. นางสาวปวีณ์พร  จงยิ่งเจริญยศ
4. นางสาวภภัทร์ฉัตร  ม่วงปั้น
5. นายวิชิต  ทรัพสำอางค์
6. นายวีราการ  สารสุวรรณ
7. นายศักดิธัช  ศรีธยางกูร
8. นางสาวสรัลชนา  สุขพัลลภรัตน์
9. นายสหรัฐ  บุตรบุญปั้น
10. นางสาวอุบลวรรณ  นรเอี่ยม
 
1. นางสาวธัญฑิพา  พอนอ่วม
2. นายนำพล  สาสิงห์
3. นายณัฐพงษ์  อภิสุวรรณกุล
 
1016 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 75.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นางสาวขวัญจิรา  พนมวงศ์
2. นางสาวชนกนันท์  เอี่ยมสงวน
3. นางสาวชุตินันท์  ศรีธร
4. นายนพวิทย์  เจนอำนวยพร
5. นายพชรพล  เจริญสุทธิกุล
6. นางสาวศศิธร  โพธิ์เตี้ย
7. นางสาวสุดารัตน์  ภูกระเณร
8. นางสาวอสมาภรณ์  พรพิทักษ์พงศ์
9. นายเตชิษ  เมืองกลั่น
10. นางสาวโชติมา  แกล้ววิกย์กรณ์
 
1. นายวรรธนะ  คำสอนทา
2. นายชิตพงษ์  ชูแสง
3. นางสาวพิมพ์ระวี  พิมาทัย
 
1017 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 75.4 เงิน 4 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวกัญญาณัฐ   อยู่พุ่มพฤกษ์
2. นางสาวจิรชยา  เผือกเอี่ยม
3. นางสาวชนกานท์    มั่นคง
4. นางสาวชลธิชา เมธีปฏิภาน   เมธีปฏิภาน
5. นางสาวทักษพร   มวลทอง
6. นางสาวปริดา   มาเรือน
7. นางสาวศุภาพิชญ์   เจริญผล
8. นางสาวสุณัฏฐา  ลับกิ่ม
9. นางสาวสุปรีญา   เล้ารัตนอารีย์
10. นางสาวเฟื่องแก้ว  เพชรเครือวัลย์
 
1. นายสมบัติ  รักงาม
2. นางสาวณัฎฐ์ชฎามณฑ์   สัมมาชีพ
3. นายชัยเฉลิม  พงษ์สวัสดิ์
 
1018 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 74.4 เงิน 5 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นางสาวจันจิรา  ไหมแก้ว
2. นางสาวชนิกา  อริยะดิบ
3. นางสาวนริศรา  สาอาจ
4. นางสาวบุญญธิดา  สุวรรณเหลา
5. นางสาวมนทิวา  หล้าแหล่ง
6. นายรักษิต  พรหมศร
7. นายวุฒิโชติ  ชมชาติ
8. นางสาวศรุตา  ยินดีใน
9. นางสาวอารียา  ทองอินทร์
10. นางสาวอินทิราณี  สารใจ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเด่นชัย  อาทิตย์เจริญชัย
2. นางสาวรัฐพร  ทิพย์มณฑา
3. นายณัฐจักร์  แสงบัวเผื่อนวรา
 
1019 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ตระกูลสมจิตต์
2. เด็กหญิงณัฐชา  วงศ์กัณหา
3. เด็กชายปิยะวัฒน์  คุณเลิศ
4. เด็กหญิงปุณยนุช  เฟื่องกังวาน
5. เด็กหญิงวรินทร  พินวงษ์สุวรรณ
 
1. นางสาวนุชลี  เอี่ยมสิน
2. นางนิภา  แสงรัตน์
 
1020 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 78.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายณัฐพล   เยาวเสริฐ
2. เด็กหญิงนันภัทร  บุระเนตร
3. เด็กหญิงนิมานรดี  เตียวสุวรรณ์
4. เด็กหญิงศิริภัสสร   บุญมา
5. เด็กหญิงอาภารัตน์  อิ่มโอชา
 
1. นายผดุงศักดิ์  บูรณะสมบัติ
2. นางสาวบุณยนุช  วีรธรรมเลขา
 
1021 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวกชรัตน์  กอบัวแก้ว
2. นายจิรภัทร  วนิชจินดา
3. นางสาวณัฐกานต์  แก้วจันทร์เหนือ
4. นางสาวณัฐฐา  ทองบริสุทธิ์
5. นางสาวพรลภัส  วงศ์ยะลา
 
1. นายผดุงศักดิ์  บูรณะสมบัติ
2. นางสาวบุณยนุช  วีรธรรมเลขา
 
1022 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นางสาวปริยากร  แซ่ตั้ง
2. นายภัทรกร  ถาวรรัตน์
3. นางสาวมลธิชา  ทาสอน
4. นางสาวอุริสยา  สมยอ
5. นางสาวเนตรนภา  ภูกระโทก
 
1. นางสาวศิรณี  พลเสนา
2. นางอภิญญา  สังขรักษ์
 
1023 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงปัณณธร  ประเสริฐสุข
2. นางสาวปุณนภา  ฟูกลิ่น
3. เด็กหญิงภัทรนันท์  มะโรหบุตร
 
1. นางวชิราวรรณ  ตันติรัษฎากร
2. นายศิริโชค  บังกระโทก
 
1024 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. เด็กหญิงชนานันท์   กลั่นสุคนธ์
2. เด็กหญิงณัฐวดี  ชื่นชมน้อย
3. เด็กหญิงเกตน์สิรี   มีนาค
 
1. นายรณชัย   ญาติฉิมพลี
2. นางกนกวรรณ   ตุรงคินานนท์
 
1025 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. เด็กหญิงจิรนันท์  คำสา
2. นางสาวสุชาดา  ทักษิณ
3. นางสาวสุรัสวดี  เจิงรัมย์
 
1. นางคมคาย  ตันกุลรัตน์
2. นางสาวจิราพร  โชติมันต์
 
1026 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 72 เงิน 4 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กหญิงชลลดา  มาสอน
2. เด็กหญิงวรินทร  เนตรจุ้ย
3. เด็กหญิงเพลินฟ้า  จันทร์วงษ์
 
1. นายวสันต์  มหามิตรมงคล
2. นางสาวปิยาภา  แสงอรุณ
 
1027 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิยดา  มนตรี
2. เด็กหญิงวทันยา  แซ่อิ้ง
3. เด็กหญิงสิริน  เดสันเที๊ยะ
 
1. นางสาวนลินี  ชานัย
2. นายจุติ  แสงดาว
 
1028 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กหญิงนริศรา  ปานปิ่น
2. เด็กหญิงศศิชา  ศรีคชา
3. เด็กหญิงศศินิภา  เทพทอง
 
1. นางอภิญญา  สังขรักษ์
2. นางสาวสุธิดา  อินทนาศักดิ์
 
1029 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  กระแสรสินธุ์
2. เด็กหญิงพรนิภา  กลัดโพธิ์
3. เด็กหญิงเปมิกา  วรพันธ์
 
1. นางสาวจิรัฐติกาล  คชฤกษ์
2. นายทวีชัย  แม่มิ่ง
 
1030 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 8 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงธนพร  กลิ่มจิตร
2. เด็กหญิงปุณยวีร์  เกษคำ
3. เด็กหญิงเพ็ญกาวิน  ศรีสอาด
 
1. นางสาวฌานิกา  สัจวิโรจน์
 
1031 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงธนวรรณ  เอี้ยวโพธิเงิน
2. เด็กหญิงลัดสา  เมืองโพธิ์
3. เด็กหญิงวริศรา  ทองเที่ยงตรง
 
1. นางระเบียบ  สอนมาก
2. นางสาวณัฐวรินทร  ธารบุปผา
 
1032 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวณัฐศรา  ใจดี
2. นางสาวปรียาพร  ภูวงศ์
3. นางสาวพิมพ์มาดา  กลิ่นศรีสุข
 
1. นางสาววิภาดา  จันทร์ภิรมย์
2. นายสุภกร  เขตมนตรี
 
1033 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวกัญญารัตน์  เหมือนอินทร์
2. นางสาวธนพร  พรมจำปา
3. นางสาวมณิวรา  เข็มเฉลิม
 
1. นายวสันต์  มหามิตรมงคล
2. นางพรทิพย์  ภูแสนศรี
 
1034 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. นางสาวณัชชา  ขุนอินทร์
2. นางสาวปาณิสรา  โณจา
3. นางสาววันดี  อ่ำเเตง
 
1. นางสาววรรณิสา  จำปาทอง
2. นางสาวจิราพร  โชติมันต์
 
1035 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 69 ทองแดง 4 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นางสาวณัฐชา   วารี
2. นางสาวสุมลวดี   ประทุมเกตุ
3. นางสาวเบญญาภา   พันธุ์เสือทอง
 
1. นางกนกวรรณ   ตุรงคินานนท์
2. นายรณชัย   ญาติฉิมพลี
 
1036 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 67 ทองแดง 5 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นางสาวณิชากร  ลิ้มพัฒนาสิทธิ์
2. นางสาวรัตนาพร  พรมเอี่ยม
3. นางสาววนิสรา  วรกิจสาทร
 
1. นางอภิญญา  สังขรักษ์
2. นางสาวสุธิดา  อินทนาศักดิ์
 
1037 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นางสาวฐิติชญา  ศรีบัวคำ
2. นางสาวณัฐนรี  ทองยา
3. นางสาวปิยาภรณ์  สุดประเสริฐ
 
1. นางสาวฌานิกา  สัจวิโรจน์
 
1038 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 62 ทองแดง 7 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. นางสาวบุษชาติ  บุญยานุเคระห์
2. นางสาวปารตี  สุกสว่าง
3. นางสาวอุมาพร  ตั้งมั่นเจริญกุล
 
1. นางสาวนลินี  ชานัย
2. นายจุติ  แสงดาว
 
1039 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 8 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 1. นางสาวฐิติกานต์  ตุพิมาย
2. นางสาวณัฐริกา  พรมรัตน์
3. นางสาวบงกชธร  ตุพิมาย
 
1. นางสาวจิรัฐติกาล  คชฤกษ์
2. นางสาวพัชรินทร์  แย้มสังข์
 
1040 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นางสาวรสา  เปรมอ้น
2. นางสาววรรณภา  เสนาโนฤทธิ์
3. นางสาวสุทิวา  เทศแก้ว
 
1. นางระเบียบ  สอนมาก
2. นางสาวณัฐวรินทร  ธารบุปผา
 
1041 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงกนกกร  เล็กภู่
2. เด็กหญิงจิตราภรณ์  พิทักษ์
3. เด็กหญิงสุรนาถ  เชื้อมั่น
 
1. นางสาวณัฏฐิณี  ประเทืองยุคันต์
2. นางสาวนันท์นภัส  ฟูคำ
 
1042 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงชนันชิดา  เวศยผลิน
2. เด็กหญิงนิชาภา  สุนทรานุสร
3. เด็กหญิงเมธาวี  คงธารา
 
1. นางวชิราวรรณ  ตันติรัษฎากร
2. นายศิริโชค  บังกระโทก
 
1043 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 75.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กหญิงกาญกรณ์  สีกานนท์
2. เด็กหญิงปาจรีย์  สุริยะโชติ
3. เด็กหญิงศุจินทรา  แซ่ท้าว
 
1. นางพรทิพย์  ภูแสนศรี
2. นางสาววรรณวรี  วัฒนพายัพกุล
 
1044 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 64.6 ทองแดง 4 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. เด็กหญิงบุศราคัม  ชิดชอบ
2. เด็กหญิงภัทรภร  ประภาวดี
3. เด็กหญิงอริสรา  เหล็กกล้า
 
1. นางปิยพร  สุธรรมจรัส
 
1045 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  หนูขวัญแก้ว
2. เด็กหญิงธนารีย์  ไกรวาส
3. เด็กชายธีรวัฒน์  ย่ิ่งถาวร
 
1. นางระเบียบ  สอนมาก
2. นางสาวณัฐวรินทร  ธารบุปผา
 
1046 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวฉัตราภรณ์  นูมหันต์
2. นางสาวธิดารัตน์  สมานหมู่
3. นางสาวเบญจมาศ  นรารีพ่วง
 
1. นางสาวณัฏฐิณี  ประเทืองยุคันต์
2. นางสาวนันท์นภัส  ฟูคำ
 
1047 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 78.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวสุดารัตน์  นรารักษ์
2. นางสาวเสาวภาคย์  พันธุ์จบสิงห์
3. นางสาวโชตินที  วารีสมบูรณ์
 
1. นางพรทิพย์  ภูแสนศรี
2. นางสาววรรณวรี  วัฒนพายัพกุล
 
1048 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นางสาวฐิตาภา  ขุนทิพย์มาก
2. นางสาวนาริสา  ถาอิน
3. นางสาวเขมจิรา  ขอบอรัญ
 
1. นางระเบียบ  สอนมาก
2. นางสาวณัฐวรินทร  ธารบุปผา
 
1049 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกฤษชฎา  สมคะเณย์
2. เด็กหญิงสุชีวา  ผู้ดี
 
1. นางสาวดาวสวรรค์  วงศ์เสนา
2. นางสาวชนกาณต์  แพฟืน
 
1050 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงชญานี  สถิตยนาค
2. เด็กหญิงณิชากร  ปัญญา
 
1. นางสาวกนกวรรณ  แดงเนียม
2. นางหัทยาพร  สุภาสูรย์
 
1051 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงนันทพร  เลอยศพรชัย
2. นางสาวเจษฎาพร  อินทะวงษ์
 
1. นางสาวจตุพร  ฉิมมา
2. นางสาววิไลลักษณ์  หงส์หาญณรงค์
 
1052 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงฐาปณัฐ  เกินพา
2. เด็กหญิงธัญชนิต  สุขเทียมสุวรรณ
 
1. นางวราภรณ์  วิมลกาญจนา
2. นางสาวชลธิชา  ฝักทอง
 
1053 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กชายชานนท์  กองจร
2. เด็กชายอัษฎางค์  ปิ่นนิล
 
1. นายถิรพัฒน์  วิเชียรรัตน์
2. นางวิมลรัตน์  วิเชียรรัตน์
 
1054 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายธนกฤษ  ขุนเพ็ง
2. เด็กชายธีธัช  อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย
 
1. นางสาวดวงชีวัลย์  ขำวงค์
2. นายเชาว์วิทย์  สุขโชติ
 
1055 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. เด็กชายอดิเทพ  สีมา
2. เด็กชายอดิเทพ  สุขสัมพันธ์
 
1. นายธนบัตร  ฟักทอง
2. นายอุดร  ศรีลาศักดิ์
 
1056 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 70 เงิน 8 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  สาเทศ
2. เด็กหญิงวิรัลพัชร  ไชยวัฒน์รวี
 
1. นางสาวราตรี  บุญส่ง
2. นางสาววันทนีย์  ศรีทองมาศ
 
1057 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรีจันทร์ไทร
2. เด็กชายอินทรวัต  กันติ๊บ
 
1. นางสาวจิตตมาสฑ์  แจ้งใจ
2. นายจักรพันธ์  เพชรพราว
 
1058 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงฉัตรนภา  ปันแสง
2. เด็กชายธนภัทร  สุยะ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  แดงเนียม
2. นางหัทยาพร  สุภาสูรย์
 
1059 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงณฐมน  สุจำนง
2. เด็กหญิงรุไวดา  ประสพเหมาะ
 
1. นางสาวราตรี  บุญส่ง
2. นางชเอม  ชักชวน
 
1060 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กชายพงศภัค  เธียรสรรชัย
2. นางสาวพิมพ์พลอย  เสมคำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฏฐ์นลิน  เหลือล้น
 
1061 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายตนุภัทร  ทักษิณพิลา
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  ปาวะรี
 
1. นายไพโรจน์  รักอ่อน
2. นายวสันต์  เตชะอ้าย
 
1062 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กหญิงธิมลรัตน์  ขิปวัติ
2. เด็กชายศุภวิชญ์  สุขสุหรัด
 
1. นางสาวศิริวรรณ  กิจเจตนี
2. นางสาวอมรรัตน์  ทองจันทร์
 
1063 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 7 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กชายกรกฤต  ตั้งเสรีกุล
2. เด็กหญิงสุภาพร  คุ้มคำ
 
1. นางกนกจิต  สีด้วง
2. นางสาวชนกาณต์  แพฟืน
 
1064 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 7 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. เด็กชายทิตาภา  สิทธิบริบาล
2. เด็กชายธีรศักดิ์  โพธิเศษ
 
1. นายธนบัตร  ฟักทอง
2. นายอุดร  ศรีลาศักดิ์
 
1065 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 7 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 1. เด็กชายชลสิทธิ์  อุ่นสุด
2. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  โกเครือ
 
1. นางสาววิลาชินณ์  ประคัลภ์พงศ์
2. นางสาวจารุณี  เหตุเกษ
 
1066 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 7 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. เด็กชายภัทรกร  อาบสุวรรณ
2. เด็กชายวัชระพงศ์  วิสาคำ
 
1. นายจุติ  แสงดาว
2. นางสาวพรทิพย์  คำพาณิชย์
 
1067 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นางสาวปลิตา  ปะละศรี
2. นางสาวศริณฎา  ถาวรประดิษฐ์
 
1. นายณัฐพล  ฮวดสุนทร
2. นางสาวอชิรญาภา  จั่นเพ็ชร
 
1068 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นายปุณณพัฒน์  อินทอง
2. นางสาวอลิสา  มะโนชาติ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  กิจเจตนี
2. นางสาวอมรรัตน์   ทองจันทร์
 
1069 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. นางสาวนิธิกานต์  ลักษมีมณีเลิศ
2. นางสาวมินตรา  สุขโอ
 
1. นายธนบัตร  ฟักทอง
2. นายอุดร  ศรีลาศักดิ์
 
1070 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง 4 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 1. นายนิธิศิษฎ์  โอฬารกนก
2. นายพีรภัทร  เทียนสวัสดิ์
 
1. นางสาวจารุณี  เหตุเกษ
2. นางสาววิลาชินณ์  ประคัลภ์พงศ์
 
1071 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง 5 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. นางสาวธนภัทร  เพชรอัครโยธิน
2. นางสาวปวริศา  สมตน
 
1. นายรัชพงษ์  ศรีมามาศ
2. นางหัทยาพร  สุภาสูรย์
 
1072 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 6 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวตมิตา  ตาดชื่น
2. นางสาวรัญชนา  รองวัง
 
1. นางสาววันทนีย์  ศรีทองมาศ
2. นางชเอม  ชักชวน
 
1073 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 7 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวณัฐดาว  สุกกานันท์
2. นายภูวณัฐ์  เอกสุข
 
1. นายเชาว์วิทย์  สุขโชติ
2. นางสาวดวงชีวัลย์  ขำวงค์
 
1074 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นายจิรสิน  เรืองสว่าง
2. นายฐิติศักดิ์  มณีพรหม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฏฐ์นลิน  เหลือล้น
 
1075 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 9 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นางสาวศุภาพิชญ์  ฤทธิเรือง
2. นายิอภิิสิทธิ์  โฉมไธสง
 
1. นางสาวจิตตมาสฑ์  แจ้งใจ
2. นางสาวสิริพร  แซ่ลี้
 
1076 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงวิมลศิริ  ธรรมดา
2. เด็กหญิงอัญชิสา  อัครพิน
 
1. นางชเอม  ชักชวน
2. นายภูริทัต  สุตตะ
 
1077 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงธมนพรรณ  อินทวงศ์
2. เด็กหญิงเปรมฤดี  ธรรมรัชพิมล
 
1. นายภากร  สมแสวง
2. นางศิริราณี  กบกลาง
 
1078 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กชายชนะชัย  เสนสาย
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสนงาม
 
1. นายณัฐพล  ฮวดสุนทร
2. นางสาวอชิรญาภา  จั่นเพ็ชร
 
1079 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายธนภพ  น้อยขันธ์
2. เด็กชายสิรภพ  เพ็ชร์เพ็ง
 
1. นายศักดา  สำรวล
2. นางสาววรรณวรี  วัฒนพายัพกุล
 
1080 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. เด็กชายภาคภูมิ   สุขเกษม
2. เด็กชายอนุสรณ์   ยงค์นุสรณ์วานิช
 
1. นางสาวพรพิมล  ทิ่มกลิ่น
2. นางสาวกรรณิการ์  สาระชิต
 
1081 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กชายณัฐพล  จุ้ยเส่ย
2. เด็กชายเกียรติวงศ์  ทองขาว
 
1. นางสาวศิริวรรณ   กิจเจตนี
2. นางสาววรรณิสา   สุขจิตต์
 
1082 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กชายติรวิชญ์  เกษมไชยานันท์
2. เด็กชายหงสรถ  สวัสดีมูล
 
1. นางสาวสิริพร  แซ่ลี้
2. นางสาวดวงกมล  ณ นคร
 
1083 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กชายคุณากร  ตานา
2. เด็กชายธีรศักดิ์  ล้อมวงศ์
 
1. นางสาวจตุพร  ฉิมมา
2. นางสาววิไลลักษณ์  หงส์หาญณรงค์
 
1084 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นายรัฐธีย์  ชัยศรี
2. นายอัครพนธ์  แก้วเกตุ
 
1. นายณัฐพล  ฮวดสุนทร
 
1085 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นายพันธกร  แสงจินดา
2. นายภูวรินทร์  สังฆมาศ
 
1. นางสาวสิริพร   แซ่ลี้
2. นางสาวชลธิชา  ฝักทอง
 
1086 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวฐิตาลีย์  ศรีทิน
2. นางสาวบุณยอร  สิงห์ไผ่แก้ว
 
1. นางชเอม  ชักชวน
2. นายภูริทัต  สุตตะ
 
1087 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นายกิตติพัฒน์  โนนหัวรอ
2. นายวีรการ  สารสุวรรณ
 
1. นางสาวจตุพร  ฉิมมา
2. นางสาววิไลลักษณ์  หงส์หาญณรงค์
 
1088 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. นายปฐมพงษ์  การโชค
2. นายเกียรติศักดิ์  ใสสกุล
 
1. นายธนบัตร  ฟักทอง
2. นายอุดร  ศรีลาศักดิ์
 
1089 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 5 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นายปฏิภาณ  ปานพิตร
2. นายวรรณะชัย  แสงฤทธิ์
 
1. นายถิรพัฒน์  วิเชียรรัตน์
2. นางสาววิมลรัตน์  วิเชียรรัตน์
 
1090 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นายสรัญ  พ่วงกระแสร์
2. นายเอกพัฒน์  แดงพยนต์
 
1. นางสาวปุญญาภา  แจ้งพูล
2. นายศักดา  สำรวล
 
1091 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กชายชนาธิป  วรสิงห์
2. เด็กหญิงปุณยวีร์  เกษดำ
 
1. นางสาวชนกาณต์  แพฟืน
2. นางสาวดาวสวรรค์  วงศ์เสนา
 
1092 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงบุนยานุช  จริยา
2. เด็กหญิงสุจิตรา  ลิ้มวานิช
 
1. นางสาวราตรี  บุญส่ง
2. นางสาววันทนีย์  ศรีทองมาศ
 
1093 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. เด็กชายภัทรศัย   เรืองภู่
2. เด็กชายราเมศวร์   ศรีเมฆ
 
1. นางสาวพรพิมล  ทิ่มกลิ่น
2. นางสาวกรรณิการ์  สาระชิต
 
1094 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงพุฒิพร  เลาหไทยมงคล
2. เด็กหญิงสาริศา  แสงอุทัย
 
1. นางวราภรณ์  วิมลกาญจนา
2. นางณัฐฎมณฑ  เทศนาบุญ
 
1095 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76.9 เงิน 5 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 1. เด็กชายณพวุฒิ  มีแสง
2. เด็กหญิงปนัดดา  ศิริไพบูลย์พันธ์
 
1. นางสาวจารุณี  เหตุเกษ
2. นางสาววิลาชินณ์  ประคัลภ์พงศ์
 
1096 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75.5 เงิน 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวธัญวรัตน์  คชฤทธิ์
2. นางสาวภาวณี  กลั่นธูป
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  หงส์หาญณรงค์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฏฐ์นลิน  เหลือล้น
 
1097 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายณัฐพล  คงธนัทกาญจน์
2. เด็กชายหัสดินทร์  สมใจประเสริฐ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  แดงเนียม
2. นางศิริราณี  กบกลาง
 
1098 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68.75 ทองแดง 8 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กหญิงณัฐจิรา  พงศ์ประไพพร
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  แสงมา
 
1. นางสุวรรณภา  รักษาชน
2. นางสาวศิริวรรณ  กิจเจตนี
 
1099 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  กิมมัจชะ
2. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ครองงาม
 
1. นางสาวพิไลพร  ทิมเทศ
2. นายธนวัฒน์  ศิริประสาท
 
1100 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลลดา  ภาษาฐิติ
2. เด็กชายชาชีวะ  จันทร์ขำ
 
1. นายจุติ  แสงดาว
2. นางภัทรา  สนสูงเนิน
 
1101 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 11 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กวีกิจพุฒิกุล
2. เด็กชายวรพงศ์  กำลังเสือ
 
1. นายสุธี  ธนบดีศรีสุข
2. นายยุทธนา  ศรีอำนาจ
 
1102 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แซ่จ๋าว
2. เด็กชายบุรพล  ชนกนาถวดี
 
1. นายธเนศร์  ช้างลอย
2. นางสาวนุลักษณ์  ต้องติดรัมย์
 
1103 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กชายคมเดช  เพ็ชรธรรมชาติ
2. เด็กชายธีรัชฌานนท์  ศรีธรรมยศ
 
1. นางสาวดาวสวรรค์  วงศ์เสนา
2. นางสาวชนกาณต์  แพฟืน
 
1104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  มั่นสาคร
2. เด็กชายเจษฎา  ศรีจุลโพธิ์
 
1. นางปิยวรรณ  อินทานนท์
2. นายอภิสิทธิ์  เสนาฤทธิ์
 
1105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายอิทธิเดช  คานแก้ว
2. เด็กชายเมืองแมน  พระเมือง
 
1. นางสาวน้ำเพชร  เพ็ชรพิจิตร
2. นางสาวปุญญาภา  แจ้งพูล
 
1106 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กชายกัมปนาท  ประเทือง
2. เด็กหญิงมณฑิตา  สุขขาว
 
1. นางสุวรรณภา  รักษาชน
2. นางสาววรรณิสา   สุขจิตต์
 
1107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กชายกิตติภพ  น้อยอยู่
2. เด็กชายวิฑิตยา  นาถวิล
 
1. นายกฤตธน  สุขวารี
2. นายจักรพันธ์  เพชรพราว
 
1108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงบุษกร  เชื้อตาพระ
2. เด็กหญิงพรนัชชา  เงินหิรัญ
 
1. นายประพจน์  หม่นพันธุ์
2. นางสาวมาริษา  เพิ่มบุญ
 
1109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายชวัลวิทย์  กิตติโรจน์
2. เด็กชายปิติพล  ยนตรา
 
1. นายรัชพงษ์  ศรีมามาศ
2. นางสาวกนกวรรณ  แดงเนียม
 
1110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. เด็กหญิงปนัดดา  อินทปลัด
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  ดวงสงค์
 
1. นายธนบัตร  ฟักทอง
2. นายอุดร  ศรีลาศักดิ์
 
1111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวปพิชญา  ประทุมมา
2. นางสาวอรพิชญ์  ดุษฎี
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  หงส์หาญณรงค์
2. นางสาววิราภรณ์  เจตวัง
 
1112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  เสนาจักร์
2. เด็กชายนนทกร  จอกสถิตย์
 
1. นายรัชพงษ์  ศรีมามาศ
2. นางสาวกนกวรรณ  แดงเนียม
 
1113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงศิรประภา  ธรรมดา
2. เด็กหญิงสุธินี  แจ่มจำรัส
 
1. นางชเอม  ชักชวน
2. นางสาวสุดารัตน์  ผมคำ
 
1114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 71 เงิน 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กชายจิตติเดช  สิงห์สม
2. เด็กชายฉัตรชัย  จันดารักษ์
 
1. นายสุทธิกิตติ์  ธิติวรนันท์
2. นายกฤตธน  สุขวารี
 
1115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 70 เงิน 5 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 1. เด็กชายภูดิท  กิมไซร้
2. เด็กหญิงอารยา  แก้วอินทร์
 
1. นางสาวจารุณี  เหตุเกษ
2. นายณัฐพร  รื่นลาภะ
 
1116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. เด็กชายนัตทวัฒน์  แย้มรุ่ง
2. เด็กหญิงอนุธิดา  ไพชยนต์
 
1. นายธนบัตร  ฟักทอง
2. นายอุดร  ศรีลาศักดิ์
 
1117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. เด็กหญิงสิริธร  ปานยิ้ม
2. เด็กหญิงสุพิชญา  อินโอสถ
 
1. นายวรวุฒิ  วุฒิวัณณ
2. นายจุติ  แสงดาว
 
1118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กหญิงบุณฑริกา  สุวรรณเหลา
2. เด็กหญิงอัสมา  บุญมาเลิศ
 
1. นางสุวรรณภา  รักษาชน
2. นางสาววรรณิสา   สุขจิตต์
 
1119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายวชิระ  ทรงวัตร์
2. เด็กหญิงวรรณดี  เทียนรุ่งสวัสดิ์
 
1. นายเชาว์วิทย์  สุขโชติ
2. นางสาวดวงชีวัลย์  ขำวงค์
 
1120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 10 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กชายวัสนกร  ภูริชิติสิน
2. เด็กชายศุภกฤต  จิตรสุภาวรกุล
 
1. นายสิริฤกษ์  อิ่นแก้ว
 
1121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. เด็กชายทิพากร   ประคองสาย
2. เด็กชายยศวีร์   แก้วบำรุง
 
1. นางนฏยกรณ์   ทวาสิโก
2. นายจิตติศักดิ์   แวงคำ
 
1122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย 1. เด็กชายณัฐกุล  แสนโซ้ง
2. เด็กชายวรเมธ  ปรายุทธ
 
1. นางสาวนุลักษณ์  ต้องติดรัมย์
2. นางสาวศิริพร  เหมี้ยงหอม
 
1123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นายณัฐพงษ์  ปัตติสิงห์
2. นายมาวิน  ขำดี
 
1. นางสาววิราภรณ์  เจตวัง
2. นางสาววิไลลักษณ์  หงส์หาญณรงค์
 
1124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นายธนาทร  เธอจันทึก
2. นางสาวธนิดา  ปานบ้านแพ้ว
 
1. นางสาวน้ำเพชร  เพ็ชรพิจิตร
2. นางสาวปุญญาภา  แจ้งพูล
 
1125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นายวีรภัทร  อ่อนอำไพ
2. นางสาวสิรินทรา  เปรมไสย
 
1. นางสุวรรณภา  รักษาชน
2. นางสาววรรณิสา   สุขจิตต์
 
1126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นายชานนท์  อุ่มน้อย
2. นายภูมินทร์  วงษ์ขุลี
 
1. นายณัฐพล  ฮวดสุนทร
 
1127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 76 เงิน 5 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. นายฑีนธรม์  บุญดวง
2. นางสาวศาสนิต  แซ่พาน
 
1. นายวรวุฒิ  วุฒิวัณณ
2. นายชรัมภ์  เพชรมาก
 
1128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 67 ทองแดง 6 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. นางสาววรางคณา  สำเนียงล้ำ
2. นางสาววริศรา  บุญหุ่น
 
1. นายธนบัตร  ฟักทอง
2. นายอุดร  ศรีลาศักดิ์
 
1129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 66 ทองแดง 7 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นายธนพล  โลศิริ
2. นายเอกรัตน์  มานะเมธีกุล
 
1. นายสุทธิกิตติ์  ธิติวรนันท์
2. นางสาวดวงกมล  ณ นคร
 
1130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 64 ทองแดง 8 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวพิชามญชุ์  สีสุ่น
2. นางสาวศุฑามาส  ดำนิล
 
1. นางชเอม  ชักชวน
2. นางสาวจรรยา  เซี่ยงอึ๋ง
 
1131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 61 ทองแดง 9 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นายกวินภพ   โพธิ์เงิน
2. นายธีรพัฒน์   อิ่มเอิบ
 
1. นายวรพงษ์   เถาว์ชาลี
2. นายยุทธนา   ศรีอำนาจ
 
1132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 9 เข้าร่วม 10 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. นายนันทชัย  อินทรประดิษฐ์
2. นายอภิมงคล  แช่มคงดี
 
1. นายรัชพงษ์  ศรีมามาศ
2. นางศิริราณี  กบกลาง
 
1133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย   1. นายไกรมาตร์  นพเมือง
2. นายนนทชัย  เฉลยผล
 
1134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นายปัณณธร  อติแสงธรรม
2. นายพงศธร  แก้วผลึก
 
1. นายเฉลิมชัย  ตาระกา
 
1135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. นางสาวจุฑามณี  แดงหิรัญ
2. นายตุลาการ  รัตนวราหะ
 
1. นายธนบัตร  ฟักทอง
2. นายอุดร  ศรีลาศักดิ์
 
1136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวณัฐภัสสร  มากไมตรี
2. นางสาวสุธารัตน์  ประทีปทอง
 
1. นางชเอม  ชักชวน
2. นางสาวจรรยา  เซี่ยงอึ๋ง
 
1137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. นายฉัตรตริณ  มากเล่ง
2. นายชวกร  แก้วน่าน
 
1. นายรัชพงษ์  ศรีมามาศ
2. นายสุขุม  ศุภศิริ
 
1138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นายกรฤทธิ์  ประสพรัตนโชค
2. นายสิฎฐิศักดิ์  เสติ
 
1. นางสาวจตุพร  ฉิมมา
2. นางสาวสุรีพร  หาไมตรี
 
1139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นางสาวนันทรัตน์  จรีรัตนชาติ
 
1. นายถิรพัฒน์  วิเชียรรัตน์
2. นายวิมลรัตน์  วิเชียรรัตน์
 
1140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นายศุมงคล  แพทย์คดี
2. นายหทัยชนก  ศรีเงินยวง
 
1. นายณัฐพล  ฮวดสุนทร
2. นายวัทธิกร  บางบ่อ
 
1141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 4 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. นายปริญญา  ขังทำเนียม
2. นายปิลันทธ์  ศรีแก้ว
 
1. นายชรัมภ์  เพชรมาก
2. นายวรวุฒิ  วุฒิวัณณ
 
1142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 4 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. นายธรรมนิตย์  โพธารส
2. นายวัชรดุล  มณีราชกิจ
 
1. นายรัชพงษ์  ศรีมามาศ
2. นางพจนารถ  เทียนรุ่งศรี
 
1143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 4 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นางสาวปนัดดา   เจริญเสม
2. นายสิทธิชัย   ทารีรักษ์
 
1. นายสุธี   ธนบดีศรีสุข
2. นายวรพงษ์  เถาว์ชาลี
 
1144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาววิรัลยุพา  ผลศิลป์
2. นางสาวอภิญญาศิริ  อินาลา
 
1. นางชเอม  ชักชวน
2. นางสาวสุดารัตน์  ผมคำ
 
1145 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงรุ้งไพลิน  รุ่งขำ
2. เด็กหญิงวันทา  บุศดี
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ทองแจ่ม
 
1. นางสาวจรรยา  เซี่ยงอึ๋ง
2. นางชเอม  ชักชวน
 
1146 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กชายณภัทร  แก้วเกตุ
2. เด็กหญิงพัชร์พิชา  ศิรินพวงศ์
 
1. นายเฉลิมชัย  ตาระกา
 
1147 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กชายติรวิชญ์  เกษมไชยานันท์
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา  วารี
3. เด็กชายหงสรถ  สวัสดีมูล
 
1. นางสาวสิริพร  แซ่ลี้
2. นางสาวจิตตมาสฑ์  แจ้งใจ
 
1148 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายจิรพจน์  เอื้อกูลศาสนกิจ
2. เด็กหญิงชนิดา  พานทอง
3. เด็กหญิงภัทรวรรณ  โกมล
 
1. นางสาวพิไลพร  ทิมเทศ
2. นายธนวัฒน์  ศิริประสาท
 
1149 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. เด็กชายจีระพงษ์   กีรติพัฒนาพงษ์
2. เด็กชายธนกฤต   ด้านเนาลา
 
1. นางนฏยกรณ์   ทวาสิโก
2. นายจิตติศักดิ์   แวงคำ
 
1150 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กหญิงฉมาบดี  กลัดแพ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ตรีทอง
3. เด็กชายนันทวัฒน์  สุขศิริสันต์
 
1. นายถิรพัฒน์  วิเชียรรัตน์
2. นางวิมลรัตน์  วิเชียรรัตน์
 
1151 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นายปารเมศ  คงเจริญ
2. นายรติภพ  ระมณี
 
1. นายเฉลิมชัย  ตาระกา
 
1152 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นายพันธกร  แสงจินดา
2. นายภูวรินทร์  สังฆมาศ
3. นางสาวสุชานา  ขำลำภู
 
1. นางสาวจิตตมาสฑ์  แจ้งใจ
2. นางสาวสิริพร  แซ่ลี้
 
1153 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวกุลณัฐ  พะลัง
2. นางสาวสุรีรัตน์  แสงอรุณ
3. นางสาวอัจฉรา  พุ่มอยู่
 
1. นางสาวจรรยา  เซี่ยงอึ๋ง
2. นางชเอม  ชักชวน
 
1154 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นายปฏิพล  สุวบุตร
2. นายพีระกานต์   กุลฑา
 
1. นายวรพงษ์   เถาว์ชาลี
2. นางนฏยกรณ์   ทวาสิโก
 
1155 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นายจิตติภูมิ  เมืองอินทร์
2. นางสาวสุชาวนี  นกสกุล
3. นางสาวเปรมิกา  พิเนตรโชติ
 
1. นายฐิรภัทร  อุตตะพันธ์
2. ว่าที่ร้อยตรีภาณุภณ  เติมพันธุ์
 
1156 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. นายกิตติธัช  สุขเวชกิจ
2. นายณัฐรัตน์  แจ้งถิ่น
3. นายอภิมงคล  แช่มคงดี
 
1. นายรัชพงษ์  ศรีมามาศ
2. นางหัทยาพร  สุภาสูรย์
 
1157 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นายพลวัฒน์  ขวัญทอง
2. นางสาวศรุตา  ยินดีใน
3. นายเอกกร  จันทร์เกษมสุข
 
1. นายถิรพัฒน์  วิเชียรรัตน์
2. นางวิมลรัตน์  วิเชียรรัตน์
 
1158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. นางสาวธนาภรณ์  เปรมใจ
2. นางสาวนัฐ  ทรัพย์อนันต์
 
1. นายธนบัตร  ฟักทอง
2. นายอุดร  ศรีลาศักดิ์
 
1159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นายธัชชัย  ศุภดุลย์
2. นายนันทกร  พันธ์วุ้น
 
1. นางสาววิราภรณ์  เจตวัง
2. ว่าที่ร้อยเอกวีรพล  แป้นพรหม
 
1160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นายธนณัฐ  โอภาษี
2. นายเพชรฤทธิ์  หงส์สุวรรณ์
 
1. นางสาวดวงกมล  ณ นคร
2. นายสิทธิ์ปภพ  เทศนาบุญ
 
1161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 4 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวปริตตา  ทินนาถฤทธา
2. นางสาววิไลพร  โนนน้อย
 
1. นายภูริทัต  สุตตะ
2. นางชเอม  ัชักชวน
 
1162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 4 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 1. นายญาณวรรธน์  บรรเทิงไพบูลย์
2. นายภูรินทร์  มีลาภ
 
1. นายนนทชัย  เฉลยผล
2. นายณัฐพร  รื่นลาภะ
 
1163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 6 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นายธันวา  กรีขจร
2. นายพชรพล  ต่อชีวัน
 
1. นายณัฐพล  ฮวดสุนทร
2. นางกนกจิต  สีด้วง
 
1164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 6 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นางสาวธนพร  จรบุรมย์
2. นางสาวสิทธิมา  ภูริทัพ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพงศธร  หอมชู
2. ว่าที่ร้อยตรีพงศกร  สุขเล็ก
 
1165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 8 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นายรัตนพงษ์   นิรตานนท์
2. นายเจษฎาภรณ์   พานิชพิสิฐ
 
1. นายวรพงษ์   เถาว์ชาลี
2. นายสุธี   ธนบดีศรีสุข
 
1166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 9 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. นายณัฐภูมิ  เชี่ยวชาญ
2. นายทักษ์ดะณัย  อณาชัย
 
1. นายรัชพงษ์  ศรีมามาศ
2. นายสุขุม  ศุภศิริ
 
1167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นายกันตพงศ์  ปทุมวัน
2. นายณัชพล  นิลพงษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภาณุภณ  เติมพันธุ์
2. นายฐิรภัทร  อุตตะพันธ์
 
1168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายจักริน  ปานบ้านแพ้ว
2. เด็กชายปัญญา  ปานโพธิ์
3. เด็กชายศุภกฤต  สว่างแสง
 
1. นางสาวกาณช์ฐิยากร  น้อยจันทร์
2. นายไพโรจน์  รักอ่อน
 
1169 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กชายจตุพล  ใจศรี
2. เด็กชายพลัฎฐ์พล  ธรรมนรภัทร
3. เด็กชายสณศพงศ์  วีตระกูล
 
1. นายกมล  เคลื่อนคล้อย
2. นางปณิชา  ธรรมนรภัทร
 
1170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นายกิตติธัช  วัฒนชีวโนปกรณ์
2. นายชัยภัทร  ผาสุขตระกูล
3. นายอนันทกร   ตั้งใจเปี่ยม
 
1. นางสาวกาณช์ฐิยากร  น้อยจันทร์
2. นายปรมินทร์  กลีบกลาง
 
1171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นายจีรพงศ์  เสมอใจ
2. นายณรงค์ฤทธิ์  มุกด์มณี
3. นางสาวธวัลพร  ธัญวรัตม์กุญชร
 
1. นายกมล  เคลื่อนคล้อย
2. นางปิยวรรณ  อินทานนท์
 
1172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กชายกัณตนัช  ยอดจิตร์
2. เด็กชายกิตติภพ  พันธะชาติ
3. เด็กชายธีรพงศ์  มากโฉม
 
1. นายกมล  เคลื่อนคล้อย
2. นางจุไรวรรณ  เคลื่อนคล้อย
 
1173 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายนิภัทร์  นิลตระกูล
2. เด็กชายศุภวิชญ์  สถิรวัฒนากร
3. เด็กชายสีทันดร  เกิดศรี
 
1. นางสาวกาณช์ฐิยากร  น้อยจันทร์
2. นายไพโรจน์  รักอ่อน
 
1174 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นายปรมัตธ์  กลิ่นบัว
2. นายพัทธดนย์  บัวเผื่อน
3. นายสัญจกร  สุวรรณวงค์
 
1. นายกมล  เคลื่อนคล้อย
2. นางปิยวรรณ  อินทานนท์
 
1175 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นายกฤษดา  ลิขิตทวีสิน
2. นางสาวฉัตรสุดา  เพ็ชรโยธิน
3. นายสิทธิชัย  หอมหวาน
 
1. นายถิรพัฒน์  วิเชียรรัตน์
2. นางวิมลรัตน์  วิเชียรรัตน์
 
1176 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นายณัฐภัทร  รักษาชาติ
2. นายวิวัฒน์   ผิวเกลี้ยง
3. นางสาวอังคารเพชร  ดวงศรี
 
1. นางสาวกาณช์ฐิยากร  น้อยจันทร์
2. นายไพโรจน์   รักอ่อน
 
1177 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กชายชนะชัย  ฉิมแฉล้ม
2. เด็กชายธนกฤต  หงิมตรุษ
3. เด็กหญิงสุกัลทา  คล้ายมาก
 
1. นายกมล  เคลื่อนคล้อย
2. นางจุไรวรรณ  เคลื่อนคล้อย
 
1178 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายจิรพจน์  เกื้อกูลศาสนกิจ
2. เด็กชายธนพล  ประดิษฐ์ศิลป์ดี
3. เด็กชายปฐวี  ธนาบูรณ์
 
1. นางสาวกาณช์ฐิยากร  น้อยจันทร์
2. นายปรมินทร์  กลีบกลาง
 
1179 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กชายชัยพล  วิจิตรอลงกรณ์
2. เด็กชายธนวัฒน์  กลัดเล็ก
3. เด็กชายพาทัส  แจ่มใจ
 
1. นางวราภรณ์  วิมลกาญจนา
2. นางสาวสิริพร  แซ่ลี้
 
1180 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กชายภาณุพงศ์  เพชรงาม
2. เด็กชายสิทธิชัย  บุญเขียว
3. เด็กชายอนุราช  เทศธรรม
 
1. นางวิมลรัตน์  วิเชียรรัตน์
2. นายถิรพัฒน์  วิเชียรรัตน์
 
1181 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวลัคนา  ผลจันทร์งาม
2. นางสาววรรัตน์  แก้วสาร
3. นางสาวสิตา  ถิ่นทองหลาง
 
1. นายกมล  เคลื่อนคล้อย
2. นางปณิชา  ธรรมนรภัทร
 
1182 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นางสาวจุฑามณี  สนใจ
2. นางสาววีริยาภรณ์  ยอดจันทร์
3. นางสาวอลีนดา  เปลี่ยนจรูญ
 
1. นายถิรพัฒน์  วิเชียรรัตน์
2. นางวิมลรัตน์  วิเชียรรัตน์
 
1183 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นางสาวกชอร  ลัทธิพรหม
2. นางสาวกมลภร  เธียรเอี่ยม
3. นายตินต์  โตสงวน
 
1. นางวราภรณ์  วิมลกาญจนา
2. นางสาวสิริพร  แซ่ลี้
 
1184 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นายณัฐพล  ดีใหญ่
2. นายณัฐวุฒิ  ไชยจันลา
3. นายนิติภูมิ  ผลาผล
 
1. นายฐิรภัทร  อุตตะพันธุ์
2. นายทวีศักดิ์  ศรีบูรพาภิรมย์
 
1185 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายจักรภัทร  เพ็ชรนิล
2. เด็กชายจักราวุธ  วงษ์สง่า
3. เด็กชายธรรมพน  ทิพยชล
 
1. นางสาวกาณช์ฐิยากร  น้อยจันทร์
2. นายปรมินทร์  กลีบกลาง
 
1186 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กหญิงจิณณพัต  ฟองลมุล
2. เด็กหญิงพรพิชชาร์  กันหานนท์
3. เด็กชายอุษมา  พีธรากร
 
1. นายถิรพัฒน์  วิเชียรรัตน์
2. นางวิมลรัตน์  วิเชียรรัตน์
 
1187 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สอนโพนงาม
2. เด็กหญิงธนิตา  เย็นรมย์
3. เด็กหญิงอัญชิสา  อยู่ประเสริฐ
 
1. นางชเอม  ชักชวน
2. นางสาวจรรยา  เซี่ยงอึ๋ง
 
1188 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงณัฐกาล  ทิมมานพ
2. เด็กชายธนภูมิ  กองกะมด
3. เด็กชายรัฐนันท์   แสงจันทร์เจิดจ้า
 
1. นางปณิชา  ธรรมนรภัทร
2. นายเฉลิมชัย  ตาระกา
 
1189 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นางสาวบุญญธิดา  สุวรรณเหลา
2. นายปุณณพัฒน์  กษมานนท์
3. นายวิทวัส  ชื่นพรม
 
1. นางวิมลรัตน์  วิเชียรรัตน์
2. นายถิรพัฒน์  วิเชียรรัตน์
 
1190 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวพัชรินทร์  พยัคฆา
2. นายอภินันท์  อำเบา
3. นางสาวอารียา  เส็งเอี่ยม
 
1. นายเฉลิมชัย  ตาระกา
 
1191 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวกุลณัฐ  พะลัง
2. นางสาวสุรีรัตน์  แสงอรุณ
3. นางสาวอัจฉรา  พุ่มอยู่
 
1. นางสาวจรรยา  เซี่ยงอึ๋ง
2. นางชเอม  ชักชวน
 
1192 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 74 เงิน 4 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. นายกิตติวัฒน์  พืชสิงห์
2. นางสาวทัศสิกา  ศักดิ์เสือ
3. นายพีรพล  เพ็งบุญ
 
1. นายชรัมภ์  เพชรมาก
2. นายวรวุฒิ  วุฒิวัณณ
 
1193 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นายธัชพงศ์  รองกลัด
2. นายพริษฐ์  ยุทธาวรกูล
3. นายเพ็ญเผ่า   กีรกะจินดา
 
1. นางสาวกาณช์ฐิยากร  น้อยจันทร์
2. นางสาวปุญญาภา  แจ้งพูล
 
1194 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงธนากาญจน์  ช้างอยู่
2. เด็กหญิงธีตา  กิจบัญชาพร
3. เด็กหญิงสุรัญญา  แตงเนียม
 
1. นางพิมจิตร์  รมยะพันธุ์
2. นางสาววรางคณา  จันทรารักษ์
 
1195 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงพรีเมียร์  นุชน้อง
2. เด็กหญิงยอดหญิง  ศรีไพรสรรค์
3. เด็กหญิงยัว  แซ่ม้า
 
1. นายธนกฤต  จิรโชติเศวต
2. นางสาวศรีไพร  พูลหลำ
 
1196 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายชวิน  ดีมารยาตทร์
2. เด็กชายปิยนัฐ  คำพานุตย์
3. เด็กชายสรยุทธ  เนียมประเสริฐ
 
1. นางกันยา  ดวงคำ
2. นางสาวนภา  ทองจันทร์
 
1197 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 1. เด็กชายกันยากร  ชาญสมุทร
2. เด็กชายธเนศ  ปลั่งปรีชา
3. เด็กหญิงสุวิภา  ช้างศรี
 
1. นายนนทชัย  เฉลยผล
2. นายวัชรชัย  แสงสฤษดิ์
 
1198 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นายชนพัฒน์  พุ่มบ้านเช่า
2. นายธนากร   อำพันทอง
3. นายอิศรินทร์  ทองเชียง
 
1. นายธนภณ  ศรีทับทิม
2. ว่าที่ร้อยตรีพงศธร  หอมชู
 
1199 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 1. นายปัณฑ์สพล  ปัจชา
2. นายวันชัย  เข็มทองเจริญ
3. นายเชาว์วัฒน์  ตามสมบูรณ์
 
1. นายทวีชัย   แม่มิ่ง
2. นายจุมพล  รัตน์ชิต
 
1200 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวกัญญารัตน์   มีคุณ
2. นางสาวตรี  แสงจันทร์จรัส
3. นางสาววันดี  จันทร์จงเจริญ
 
1. นายธนกฤต  จิรโชติเศวต
2. นางสาวละเบียง  ชุยกระเดื่อง
 
1201 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 63 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวกัญญาพัชร  หนูปลอด
2. นางสาวชลดา  นามไพร
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  สังขบูรณ์
 
1. นางกันยา  ดวงคำ
2. นางสาวนภา  ทองจันทร์
 
1202 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นายธรรมรงค์  หวังผล
2. นายพุทธิพล  ตันตราจิณ
3. นายวุฒิชัย  เชียงทอง
 
1. นายภัทรพงศ์  ตรีคงคา
2. นางสาวสิริรัตน์  หอมชื่นชม
 
1203 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  พึ่งศักดิ์ศรี
2. เด็กหญิงสรินทิพย์  ไตรทิพธำรงโชค
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ปานพลับ
 
1. นายทวีชัย   แม่มิ่ง
2. นางสาวนวลพรรณ  มีชีพสม
 
1204 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กหญิงจิตรกัญญา  จรเด็จ
2. เด็กหญิงนิจจารีย์  ปุณณารักษ์
3. เด็กหญิงนิฐิลักษณ์  เกิดเมืองบัว
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์   สุวรรณพานิช
2. นางสาวปิยาภา  แสงอรุณ
 
1205 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กหญิงทิพย์รดา  ศรีสุข
2. เด็กหญิงปณิดา  ฉายฉลาด
3. เด็กหญิงศุภนุช  ไชยสอน
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  ธรรมบุตร
2. นางสาวชนิศา  สุขเกษม
 
1206 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 1. นายธนกร  จินดามัง
2. นายธารดล  อิ่มใจ
3. นายปริญญา  มุขต๊าด
 
1. นายทวีชัย  แม่มิ่ง
2. นางสาวนวลพรรณ  มีชีพสม
 
1207 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นางสาวปราญชลี   ปวงงาม
2. นางสาวปัญญาลักษณ์   ตรีจิตร
3. นางสาวภาวิมล   ธิราชรักษ์
 
1. นายฐิติพัฒน์   บวรศักดิ์โยธิน
2. นางสาวกัญจพร   วัชระมงคล
 
1208 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กชายกัณฑ์ภัค  บุญประสาท
2. เด็กหญิงธนัชพร  อุระพนม
3. เด็กหญิงพรธิตรา  หมอนทอง
4. เด็กหญิงภาวิณี  ดีสมชื่อ
5. เด็กหญิงวรัญญา  สุกจั่น
6. เด็กหญิงอัญชิสา  แสงสุวรรณ
 
1. นายฐสิษฐ์  วังทะพันธ์
2. นางสุภาภรณ์  อินทร์เชื้อ
3. นายภานุฉัตร  เผือกผ่อง
 
1209 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงธันยธรณ์  เอี่ยมเที่ยง
2. เด็กหญิงปรางค์มณี  หวังแหวกกลาง
3. เด็กหญิงรัชธิดา  ฉ่ำแสง
4. เด็กหญิงวิตรา  รักแหลมทอง
5. เด็กหญิงศิรินภา  สัตบุรุษ
6. เด็กหญิงเมธิณี  เรืองฤทธิ์
 
1. นางสาวสไบทิพย์  เลิศวัฒนเรืองชัย
2. นางภาวินี  ปิ่นเย็น
3. นายธนกฤต  จิรโชติเศวต
 
1210 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวกนกวรรณ  ทองมนต์
2. นางสาวกรองทิพย์  ตรีรัตนนนท์
3. นางสาวบัวชมพู  ธูปโอ้
4. นางสาวประภาพร  ชาญวิบูลย์ศรี
5. นางสาวภัทรนันท์  เกตุจรัล
6. นางสาวอัญญาพร  จำรูญกาญจน์
 
1. นายธนกฤต  จิรโชติเศวต
2. นางสาวสไบทิพย์  เลิศวัฒนเรืองชัย
3. นางสาวรวินท์นิภา  กลิ่นด้วง
 
1211 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นางสาวตติยาภรณ์  ไทยปาน
2. นางสาวทิภาภรณ์  ใหญ่น้อย
3. นางสาวบุญธิยา  กุลเกษ
4. นางสาวมัลลิกา  วุฒิกุล
5. นางสาวเขมจิรา  แสงย้อย
6. นางสาวเขมิกา  แสงย้อย
 
1. นายสิทธิพร  ประทีปแก้ว
2. นางสาวอคศิ  อินทร์โต
3. นางสาวกัญจพร   วัชระมงคล
 
1212 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงธันญรัตน์  นพคุณ
2. เด็กหญิงภิญญาดา  ภิญญาคงพงษ์สิน
3. เด็กหญิงมัทธีรา  ดิษเจริญ
 
1. นางดวงฤทัย  ชะดี
2. นางสุชาดา  เหมือนเอี่ยม
 
1213 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงณริษา  พิมพ์จันทร์
2. เด็กหญิงธีร์จุฑา  เสียงลอย
3. เด็กหญิงเหมวรรณ  สาธร
 
1. นางสาวละเบียง  ชุยกระเดื่อง
2. นางสุนีย์  วิทยสัมพันธ์
 
1214 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  หนองคำภา
2. เด็กหญิงชุติมน  วงศ์ผาบุตร
3. เด็กหญิงแสงดาว  พึ่งรุ่ง
 
1. นางสาวเขมจิรา  อชิรปรีชากูล
2. นางสาวนิภาพร  เหมทานนท์
 
1215 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธันยารัตน์   อุ่นอารีย์
2. เด็กชายรัชกร  วันนาพ่อ
3. เด็กหญิงศิรประภา  นาห่อม
 
1. นางสาวนวลพรรณ  มีชีพสม
2. นายทวีชัย   แม่มิ่ง
 
1216 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 74.5 เงิน 5 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. เด็กหญิงนิธิญา  แคนลา
2. เด็กหญิงบุษรินทร์  โมระชาติ
3. เด็กหญิงอภิชญา  ภมรศิริ
 
1. นายสุรศักดิ์  สว่างแก้ว
2. นางสาวพรทิพย์  คำพานิชย์
 
1217 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กหญิงธิญาดา  ยอดเปรม
2. เด็กหญิงปณิตา  ศรีวรขันธ์
3. เด็กหญิงพอเพียง  แววแสง
 
1. นางสาวพิชามล  พีระพิทยมงคล
2. นายทวีศักดิ์  ศรีบูรพาภิรมย์
 
1218 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวธนัญญา  คำแก้ว
2. นางสาวนันท์จิตรา  ทองคำพันธ์
3. นายสหรัฐ  บุตรบุญปั้น
 
1. นางดวงฤทัย  ชะดี
2. นางสาวจิตลดา  ตันธะสินธุ์
 
1219 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวประการัง  สีมันตะ
2. นางสาวรัมภาบดี  ฉาไธสง
3. นางสาวสุมิตรา  ศรีโพธิ์
 
1. นายธนกฤต  จิรโชติเศวต
2. นางสาวละเบียง  ชุยกระเดื่อง
 
1220 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นายชินวัตร   ปั้นจ้อย
2. นายรัตนพงษ์   นิรตานนท์
3. นายวรวัฒน์   ด่านกิจเจริญ
 
1. นายฐิติพัฒน์   บวรศักดิ์โยธิน
2. นายสิทธิพร  ประทีปแก้ว
 
1221 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 81.5 ทอง 4 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นางสาวมิณฑิตา  ห้องแซง
2. นางสาวรัชนีกร  อักษร
3. นางสาวสิริวิมล  จิตรสมควร
 
1. นางสาวเขมจิรา  อชิรปรีชากูล
2. นางสาวนิภาพร  เหมทานนท์
 
1222 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80.3 ทอง 5 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 1. นายชัยวัฒน์   แผ่พร
2. นางสาวรสินทรา  แปลงประวัติ
3. นายเฉลิมชาติ  โพธิ์คล้าม
 
1. นายทวีชัย   แม่มิ่ง
2. นางสาวนวลพรรณ  มีชีพสม
 
1223 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นายณัฐวุฒิ  รัตนวิชัย
2. นายธีรวีร์  พีรพัฒน์ธนภณ
3. นายธีระเมธ  ภาชีเชาว์
 
1. นายอนันต์  สุขชื่น
2. นายทวีศักดิ์  ศรีบูรพาภิรมย์
 
1224 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. นางสาวชนิดา  สว่างเนตร
2. นางสาวปุณิกา  ต๊ะฤทธิ์
3. นางสาวสุนิษา  ก่อแก้ว
 
1. นายสุรศักดิ์  สว่างแก้ว
2. นางสาวพรทิพย์  คำพานิชย์
 
1225 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กหญิงภาวิดา   บุญรอด
2. เด็กหญิงวรรณกานต์  เทนสุนา
3. เด็กหญิงวรรณวนัฐ  สนิท
 
1. นายมนตรี  น้อยท่าทอง
2. นายชาญ   นรากล่ำ
 
1226 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กหญิงปรียา  เทศทิม
2. เด็กชายสนธยา  แก้วเกษการ
3. เด็กหญิงสุวรรณี  มีฟัก
 
1. นายวรวุฒิ  โอษะคลัง
2. นายธนภณ  ศรีทับทิม
 
1227 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ใจติด
2. เด็กหญิงสุวีรา  สิทธิสาร
3. เด็กหญิงอชิรญาณ์  ทองมีศรี
 
1. นางสาวสิริรัตน์  หอมชื่นชม
2. นางสาวรุ่งฤดี  ทวีรัตน์
 
1228 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.6 ทอง 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กชายกฤษดาบดินทร์  สำราญดี
2. เด็กหญิงฐิตาภา  คงขำ
3. เด็กหญิงธนัตดา  บรรพตาธิ
 
1. นางสาวคณินญา  เหล่าหมวด
2. นางสาวเขมมิกา  กลิ่นสาโรจน์
 
1229 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. นางสาวประณิตา  ผลสง่า
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  ลมลอย
3. นางสาวพัณณินธิดา  สุขเพิ่ม
 
1. นางสาวสุนทรี  ใจมั่น
 
1230 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.7 ทอง 6 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   นิพันธ์โชติ
2. เด็กหญิงณัฐชาวีร์   ร่มเย็น
3. เด็กหญิงณัฐชุตา   สีแดง
 
1. นางสาวอคศิ   อินทร์โต
2. นางสาวเพชรรัตน์   พรหมจักร
 
1231 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.7 ทอง 7 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐชา  บุญรอด
2. เด็กชายพงศกรไกล  วิลาสสูง
3. เด็กหญิงอริสษา  บุญปลั่งขจร
 
1. นายธีรวัฒน์  เวชกามา
2. นางสาวพรทิพย์  คำพานิชย์
 
1232 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.9 ทอง 8 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงจิดาภา  ไชยวงศ์
2. เด็กหญิงชลลดา  อยู่สุข
3. เด็กหญิงมาริสา  วงศ์มีนา
 
1. นายธนกฤต  จิรโชติเศวต
2. นายศักดา  พลับวังกล่ำ
 
1233 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 1. เด็กชายภูบดินทร์   ไกลถิ่น
2. เด็กหญิงหญิงศศิกร  เฉิดผล
3. เด็กหญิงอรจิรา  พรหมศร
 
1. นายวิวัฒน์  น้อยประเทศ
2. นายวัชรชัย  แสงสฤษดิ์
 
1234 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นายกฤตนัย  โพธิ์สาธิ
2. นางสาวฐิฎา  พูนชัย
3. นางสาวสุลลิตา  วิเชียรกร
 
1. นางสาวสิริรัตน์  หอมชื่นชม
2. นางสาวรุ่งฤดี  ทวีรัตน์
 
1235 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นางสาวกรรญดา  มะลิทอง
2. นางสาวขวัญใจ  ศิริสัมพันธ์
3. นางสาวฑริกา  นาคสนธิ์
 
1. นายวรวุฒิ  โอษะคลัง
2. นายธนภณ  ศรีทับทิม
 
1236 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นางสาวพัชรพร  นิยมเดชา
2. นางสาวสิวพร  ลาอยู่สุข
3. นางสาวอรญา  แซ่นิ้ม
 
1. นางสาวคณินญา  เหล่าหมวด
2. นางสาวเขมมิกา  กลิ่นสาโรจน์
 
1237 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85.5 ทอง 4 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นางสาวกิตติญา   ศรีอ่อน
2. นายจตุพรสรวิชญ์   อังคุระนาวิน
3. นายนครินทร์   จันทร์อินทร์
 
1. นางสาวอคศิ   อินทร์โต
2. นางสาวเพชรรัตน์   พรหมจักร
 
1238 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง 5 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวกัญญารัตน์  ยะสุตา
2. นางสาวพิชชากรณ์  รุ่งสิทธิ์ชยะกุล
3. นางสาวเพ็ญธิตานันท์  พรหมคีรี
 
1. นางสาวสไบทิพย์  เลิศวัฒนเรืองชัย
2. นางสาวศรีไพร  พูลหลำ
 
1239 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 82.7 ทอง 6 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. นางสาวปิยากร  ธงหาร
2. นางสาวพลอยกนก  คำโฮง
3. นางสาวอรยดา  นามแสน
 
1. นางกรรณิการ์  ฟักเขียว
2. นางสาวพรทิพย์  คำพานิชย์
 
1240 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 1. นางสาวพิชชาภา   คลังเนียม
2. นายภานุพัฒน์  นาน่วม
3. นางสาวเกศรินทร์  อินเดริส
 
1. นายวิวัฒน์  น้อยประเทศ
2. นายวัชรชัย  แสงสฤษดิ์
 
1241 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุโพธิ์
2. นายธนัญชัย  ลาทอง
3. เด็กหญิงสุรัสวดี  วิวัฒน์เดชากุล
 
1. นายทวีชัย  แม่มิ่ง
2. นางสาวนวลพรรณ  มีชีพสม
 
1242 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กชายชัยพัฒน์  ทองจาด
2. เด็กหญิงนิชานันท์  มั่นทิม
3. เด็กหญิงสุพิชญา  ศิลปชัยเรือง
 
1. นางสาวบุศบง  เมืองโพธิ์
 
1243 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงปณิชา  จันทร์เพ็ญ
2. เด็กหญิงปริษา  ศรีนุ่ม
3. เด็กหญิงภูมรินทร์  สิงหะ
 
1. นางสาวกฤษติรัตน์  ปราศจากภัย
2. นางสาวกนกวรรณ  แดงเนียม
 
1244 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงกนกธรรม  แดงปรีชา
2. เด็กหญิงชัญญานุช  ศรีโยธะ
3. เด็กหญิงทิวาพร  อุไรวรรณ์
 
1. นางนพวรรณ   ศิริมาศ
2. นางศิริภรณ์  ขนิษฐบุตร
 
1245 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 82.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นางสาวกัลยรัตน์   กลิ่นจำปา
2. นางสาวนภสร   ล้วนประพันธ์
3. นายสุทธิพงษ์   เหมรา
 
1. นางสาวอคศิ   อินทร์โต
2. นายพนา   ครุฑบุตร
 
1246 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 77.31 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 1. นางสาวปิยะธิดา  สอาด
2. นางสาวมนทิรา  แป้นดี
3. นางสาวแก้วประกายเพชร  ฟ้างามวง
 
1. นายทวีชัย   แม่มิ่ง
2. นางสาวนวลพรรณ  มีชีพสม
 
1247 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงธัญชนก  จรูญเลิศทรัพย์
2. เด็กหญิงนันทิชา  แน่งน้อย
3. เด็กหญิงสุวิชาดา  เมืองมูล
 
1. นางกาญนิกา  ศิริจรรยาธรรม
2. นางนิธินันท์  โควินท์ทวีวัฒน์
 
1248 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงภัทรกร  สุนทราณุวัตร
2. เด็กหญิงสุพัตรา  กุลแก้ว
3. เด็กหญิงอิงกมล  ขาวกมล
 
1. นางสุรัตน์  ทองแจ้ง
2. นางภาวิณี  ปิ่นเย็น
 
1249 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 1. เด็กชายชานนท์  หน่ายคอน
2. เด็กหญิงรมิฏาษ์  มโนมธุรพจน์
3. นางสาวโยษิตา  นุชทอง
 
1. นางสาวนวลพรรณ  มีชีพสม
2. นางสาวเพ็ชรี  แย้มคำ
 
1250 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83.62 ทอง 4 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายกิตติกวินณ์   สุยะ
2. เด็กหญิงนิภาภรณ์  รอดทัศนา
3. เด็กหญิงเมธาพร   บานฉนวน
 
1. นางสาวพิชามล   พีระพิทยมงคล
2. นายชาญ   นรากล่ำ
 
1251 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83.31 ทอง 5 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กชายปัญจพัฒน์  พินชาย
2. เด็กหญิงพรนภา  สังวร
3. เด็กหญิงอภิชยาพร  เงินประมวล
 
1. นายจามร  ชมจำปี
2. นางสาวสิริรัตน์  หอมชื่นชม
 
1252 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82.63 ทอง 6 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กหญิงนุชเนตร  ม่วงหวัง
2. เด็กหญิงศุภดา  ศรีสารัตน์
3. เด็กหญิงโศภิภิตา  ทองทา
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  อุดมลาภ
 
1253 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82.3 ทอง 7 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงอนิตา  เคร่งจริง
2. เด็กหญิงอรไพลิน  แสงทอง
3. เด็กหญิงโชติกา  สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
 
1. นางสาวกฤษติรัตน์  ปราศจากภัย
2. นางสาวกนกวรรณ  แดงเนียม
 
1254 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 81.64 ทอง 8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงกนกพร  สกุลทอง
2. เด็กหญิงนันทกานต์  นิลาภรณ์
3. เด็กหญิงปนัดดา  มนัสปีติพรรณ
 
1. นางปิยวรรณ  อินทานนท์
2. นายอภิสิทธิ์  เสนาฤทธิ์
 
1255 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย 1. เด็กชายกานต์  แซ่เฮ้อ
2. เด็กชายฐิตติพันธ์ุ  สุขมาก
3. เด็กหญิงนพวรรณ  แสนว่าง
 
1. นายเสริมศักดิ์  โพธิ์สิน
 
1256 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นางสาวจันทรสรณ์  พุทธิสาร
2. นางสาวธารทิพย์  นาเจริญ
3. นางสาววัชรพร  ประยูรทรัพย์
 
1. นางอัมพร  ทับรุ่ง
2. นางสาวอุไรวรรณ  อุดมลาภ
 
1257 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 84.94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นางสาวพิมพ์สุภัค  ธีร์วราภัทร์
2. นางสาวสาธิกา   อ่อนวงศ์
3. นางสาวสุธาทิพย์  วาริชา
 
1. นายจามร  ชมจำปี
2. นางสาวสิริรัตน์  หอมชื่นชม
 
1258 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 82.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 1. นางสาวจุฑารัตน์  สัมมากฤษณ์
2. นางสาวทิพวัลย์  ไชยกิจ
3. นางสาวนฤมล  วิภาคหัตถกิจ
 
1. นางสาวนวลพรรณ  มีชีพสม
2. นางสาวเพ็ชรี  แย้มคำ
 
1259 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 82.3 ทอง 4 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นายนพรัตน์  ทวีนวกิจเจริญ
2. นางสาวเสาวภาคย์  พันธุ์จบสิงห์
3. นายโชตินที  วารีสมบูรณ์
 
1. นางสาวพิชามล   พีระพิทยมงคล
2. นางกันยา  ดวงคำ
 
1260 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 81.31 ทอง 5 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวกนกวรรณ  พัฒนมงคล
2. นางสาวทักษยา  แสงสกุล
3. นางสาวธัญชนก  จิตรวรรณศิลป์
 
1. นางวราพร  แจ้งกลิ่น
2. นางภาวิณี  ปิ่นเย็น
 
1261 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย 1. นายธีรภัทร  หงษ์เวียงจันทร์
2. นางสาวสุภาพร  เจริญสิริวงศ์
3. นายอดิศักดิ์  บวรปรีดียากุล
 
1. นายเสริมศักดิ์  โพธิ์สิน
 
1262 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เปี่ยมคุ้ม
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แสงจั่น
3. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ดิษฐรักษ์
 
1. นายภานุฉัตร  เผือกผ่อง
2. นางสุภาภรณ์  อินทร์เชื้อ
 
1263 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  แสงฉืม
2. เด็กหญิงฐิติวรรณ  เล้ารัตนอารีย์
3. เด็กหญิงเยาวภา  คำอ้วน
 
1. นางจอมแก้ว  ทานะปัทม์
2. นางธัญญ์นภัส  ภู้พงษ์ไพบูลย์
 
1264 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  จำนงค์หาญ
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  ผลคูณ
3. เด็กหญิงภัทราพร  อ่อนรังกา
 
1. นางสาวนุจรี  นามแสง
2. นางสาวสิริรัตน์  หอมชื่นชม
 
1265 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กหญิงนุชนารถ  ดาวไดรัมย์
2. เด็กหญิงพรรณวดี  เสือบัว
3. เด็กหญิงศศิวรรณ  แหยมประเสริฐ
 
1. นางสาวพิชามล   พีระพิทยมงคล
2. นายชาญ  นรากล่ำ
 
1266 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 81.6 ทอง 5 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ดีรักษา
2. เด็กหญิงภัทรพร   จันทร์เรือง
3. เด็กหญิงอภิญญา  จันทร์ชู
 
1. นางสาวนวลพรรณ  มีชีพสม
2. นางสาวเพ็ชรี  แย้มคำ
 
1267 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย 1. เด็กชายนพฤทธิ์  บุญประสงค์
2. เด็กหญิงบุญยานุช  ชำนาญป่า
3. เด็กหญิงสุกัญญา  วงศ์สิงห์
 
1. นายเสริมศักดิ์  โพธิ์สิน
 
1268 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 88.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวณัฐกมล  แซ่จึง
2. นางสาวนัฐนันท์  โพธิ์ทอง
3. นางสาวสิรินาถ  สนิทวงค์
 
1. นางมาลิสา  ศรีทอง
2. นางสาวรวินท์นิภา  กลิ่นด้วง
 
1269 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นางสาวพัชรมัย  พันทา
2. นางสาวสุนิสา  พารุ่ง
3. นางสาวอรญา   ประภาสัย
 
1. นางธัญญ์นภัส  ภู่พงษ์ไพบูลย์
2. นางจอมแก้ว  ทานะปัทม์
 
1270 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 85.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวชนิตา   ม่วงอร่าม
2. นางสาวพรรณนิดา  ทองลี
3. นางสาวโศฬญา  สมกลัด
 
1. นางสาวพิชามล   พีระพิทยมงคล
2. นายชาญ   นรากล่ำ
 
1271 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 82.6 ทอง 4 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. นายนราวัฒน์  ปัสเกษ
2. นางสาวปศริณฎา  เงินดำรง
3. นายสรวีย์  เพ็งชมจันทร์
 
1. นางสาวกานดาวดี  ขวัญมงคล
 
1272 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 82.3 ทอง 5 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 1. นางสาวอภิญญา  สินธุฉาย
2. นางสาวเจนิศา  เพ็ชรชูชาติ
3. นางสาวเอื้อยเสียง  พึ่งไทย
 
1. นางสาวนวลพรรณ  มีชีพสม
2. นางสาวเพ็ชรี  แย้มคำ
 
1273 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นายณัฐพล  มีทรัพย์มั่น
2. นางสาวศุภรัตน์   เจริญสม
3. นางสาวศุภาวรรณ   เจริญสม
 
1. นางนฏยกรณ์   ทวาสิโก
2. นายสิทธิพร   ประทีปแก้ว
 
1274 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงจิราพร  กันธิยะ
2. เด็กหญิงชนม์นิภา  มนัสสา
3. เด็กหญิงปิยธิดา  ชัยณรงค์
 
1. นางพจนารถ  เทียนรุ่งศรี
2. นายสุขุม  ศุภศิริ
 
1275 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เอี่ยมอาจ
2. เด็กหญิงสุภาพร  เกษมวรนันต์
3. เด็กหญิงเจนจิรา  สอนสมนึก
 
1. นางสาวนวลพรรณ  มีชีพสม
2. นางสาวเพ็ชรี  แย้มคำ
 
1276 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยเสริม
2. เด็กชายธีรนันท์  ปั้นทรัพย
3. เด็กหญิงนพวรรณ  แตงโสภา
 
1. นางสาวเพชรจรินทร์  วงเวียน
 
1277 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. นางสาวกัณชณิกา  วรรณศิริ
2. นางสาวจิดาภา  สุขาบูรณ์
3. นางสาวแพรพลอย  ปาระแดน
 
1. นางพจนารถ  เทียนรุ่งศรี
2. นายสุขุม  ศุภศิริ
 
1278 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวญาณิศา  มีทอง
2. นางสาวฐานิดา  กองเพ็ง
3. นางสาวธนพร  กองเพ็ง
 
1. นายธนกฤต  จิรโชติเศวต
2. นางสาวภาวิณี  ปิ่นเย็น
 
1279 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 1. นางสาวมณีรัตน์  รัตนะ
2. นางสาวสุภาพร  กองปราโมทย์
3. นางสาวอรวรรณ์  เวฬุวนารักษ์
 
1. นางสาวนวลพรรณ  มีชีพสม
2. นางสาวเพ็ชรี  แย้มคำ
 
1280 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายชาตรี   ชรากาหมุด
 
1. นางสาวลัดดาวรรณ  อินม่วง
 
1281 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กชายณัฎฐกิตติ์  ศรีเจริญ
2. เด็กหญิงธนภรณ์  รักพรหม
3. เด็กหญิงธนภัทร  รักพรหม
 
1. นางนิภา  แสงรัตน์
2. นางบุปผา  โภคพินท์
 
1282 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กหญิงอังคณา  แน่นอน
 
1. นางสาวสุวรรณา  เพ็ชร์กูล
 
1283 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายพีรดนย์  ฝอยทอง
 
1. นางสาววรัญญา  คงธนฉัตร
 
1284 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ยุทธนา
 
1. นางสาวนุชลี  เอี่ยมสิน
 
1285 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. นางสาวธาริณี  พันธ์ประเสริฐ
 
1. นางปัทมาสน์  บุณยรัตพันธุ์
 
1286 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กหญิงภาวิณี  วงษ์คำจันทร์
 
1. นางสาวศิริขวัญ  อุตตมา
 
1287 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาววนิดา  บำรุงสุข
 
1. นายนวเฉลิม  แก้วไพฑูรย์
 
1288 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กชายคณาวัฒน์  ดีวุ่น
2. เด็กชายสุวรรณ  ดงสุกร
 
1. นางสาวศิรณี  พลเสนา
2. นางอภิญญา  สังขรักษ์
 
1289 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายสาห์นนท์  พูลจวง
2. เด็กชายโชติณรินทร์  โอกาศธนะวัฒน์
 
1. นางสาวสุนิสา  วังทอง
 
1290 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายพัชรพล  เพ็งพลอย
2. เด็กชายสหภพ  วิศิษฎ์พรอนันต์
 
1. นางสาวมนัญญา  แจ้งบุรี