งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 084
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นายภานุพัฒน์    นาน่วม
2. นางสาวพิชชาภา    คลังเนียม
3. นางสาวเกศรินทร์    อินเดริส
1. นายวัชรชัย    แสงสฤษดิ์
2. นายวิวัฒน์    น้อยประเทศ
2 โรงเรียนสตรีนนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นางสาวเพ็ญธิตานันท์    พรหมคีรี
2. นางสาวพิชชากรณ์    รุ่งสิทธิ์ชยะกุล
3. นางสาวกัญญารัตน์    ยะสุตา
1. นางสาวศรีไพร    พูลหลำ
2. นางสาวสไบทิพย์    เลิศวัฒนเรืองชัย
3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นางสาวอรญา    แซ่นิ้ม
2. นางสาวสิวพร    ลาอยู่สุข
3. นางสาวพัชรพร    นิยมเดชา
1. นางสาวคณินญา    เหล่าหมวด
2. นางสาวเขมมิกา    กลิ่นสาโรจน์
4 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นางสาวพลอยกนก    คำโฮง
2. นางสาวปิยากร    ธงหาร
3. นางสาวอรยดา    นามแสน
1. นางกรรณิการ์    ฟักเขียว
2. นางสาวพรทิพย์    คำพานิชย์
5 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นายกฤตนัย    โพธิ์สาธิ
2. นางสาวฐิฎา    พูนชัย
3. นางสาวสุลลิตา    วิเชียรกร
1. นางสาวรุ่งฤดี    ทวีรัตน์
2. นางสาวสิริรัตน์    หอมชื่นชม
6 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นายจตุพรสรวิชญ์    อังคุระนาวิน
2. นายนครินทร์    จันทร์อินทร์
3. นางสาวกิตติญา    ศรีอ่อน
1. นางสาวอคศิ    อินทร์โต
2. นางสาวเพชรรัตน์    พรหมจักร
7 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นางสาวขวัญใจ    ศิริสัมพันธ์
2. นางสาวฑริกา    นาคสนธิ์
3. นางสาวกรรญดา    มะลิทอง
1. นายธนภณ    ศรีทับทิม
2. นายวรวุฒิ    โอษะคลัง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................