งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 079
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นางสาวรสินทรา    แปลงประวัติ
2. นายเฉลิมชาติ    โพธิ์คล้าม
3. นายชัยวัฒน์    แผ่พร
1. นายทวีชัย    แม่มิ่ง
2. นางสาวนวลพรรณ    มีชีพสม
2 โรงเรียนสตรีนนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นางสาวสุมิตรา    ศรีโพธิ์
2. นางสาวรัมภาบดี    ฉาไธสง
3. นางสาวประการัง    สีมันตะ
1. นายธนกฤต    จิรโชติเศวต
2. นางสาวละเบียง    ชุยกระเดื่อง
3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นางสาวธนัญญา    คำแก้ว
2. นายสหรัฐ    บุตรบุญปั้น
3. นางสาวนันท์จิตรา    ทองคำพันธ์
1. นางสาวจิตลดา    ตันธะสินธุ์
2. นางดวงฤทัย    ชะดี
4 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นางสาวชนิดา    สว่างเนตร
2. นางสาวสุนิษา    ก่อแก้ว
3. นางสาวปุณิกา    ต๊ะฤทธิ์
1. นางสาวพรทิพย์    คำพานิชย์
2. นายสุรศักดิ์    สว่างแก้ว
5 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นายชินวัตร    ปั้นจ้อย
2. นายรัตนพงษ์    นิรตานนท์
3. นายวรวัฒน์    ด่านกิจเจริญ
1. นายฐิติพัฒน์    บวรศักดิ์โยธิน
2. นายสิทธิพร    ประทีปแก้ว
6 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นายธีระเมธ    ภาชีเชาว์
2. นายธีรวีร์    พีรพัฒน์ธนภณ
3. นายณัฐวุฒิ    รัตนวิชัย
1. นายทวีศักดิ์    ศรีบูรพาภิรมย์
2. นายอนันต์    สุขชื่น
7 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นางสาวรัชนีกร    อักษร
2. นางสาวมิณฑิตา    ห้องแซง
3. นางสาวสิริวิมล    จิตรสมควร
1. นางสาวนิภาพร    เหมทานนท์
2. นางสาวเขมจิรา    อชิรปรีชากูล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................