งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 685
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นายสัญจกร    สุวรรณวงค์
2. นายพัทธดนย์    บัวเผื่อน
3. นายปรมัตธ์    กลิ่นบัว
1. นายกมล    เคลื่อนคล้อย
2. นางปิยวรรณ    อินทานนท์
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นายณัฐภัทร    รักษาชาติ
2. นางสาวอังคารเพชร    ดวงศรี
3. นายวิวัฒน์    ผิวเกลี้ยง
1. นางสาวกาณช์ฐิยากร    น้อยจันทร์
2. นายไพโรจน์    รักอ่อน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นางสาวฉัตรสุดา    เพ็ชรโยธิน
2. นายสิทธิชัย    หอมหวาน
3. นายกฤษดา    ลิขิตทวีสิน
1. นายถิรพัฒน์    วิเชียรรัตน์
2. นางวิมลรัตน์    วิเชียรรัตน์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................