งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 684
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. เด็กชายกิตติภพ    พันธะชาติ
2. เด็กชายธีรพงศ์    มากโฉม
3. เด็กชายกัณตนัช    ยอดจิตร์
1. นายกมล    เคลื่อนคล้อย
2. นางจุไรวรรณ    เคลื่อนคล้อย
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. เด็กชายนิภัทร์    นิลตระกูล
2. เด็กชายศุภวิชญ์    สถิรวัฒนากร
3. เด็กชายสีทันดร    เกิดศรี
1. นางสาวกาณช์ฐิยากร    น้อยจันทร์
2. นายไพโรจน์    รักอ่อน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................