งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 683
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นายณรงค์ฤทธิ์    มุกด์มณี
2. นายจีรพงศ์    เสมอใจ
3. นางสาวธวัลพร    ธัญวรัตม์กุญชร
1. นายกมล    เคลื่อนคล้อย
2. นางปิยวรรณ    อินทานนท์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นายชัยภัทร    ผาสุขตระกูล
2. นายกิตติธัช    วัฒนชีวโนปกรณ์
3. นายอนันทกร    ตั้งใจเปี่ยม
1. นางสาวกาณช์ฐิยากร    น้อยจันทร์
2. นายปรมินทร์    กลีบกลาง
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................