งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 682
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. เด็กชายสณศพงศ์    วีตระกูล
2. เด็กชายจตุพล    ใจศรี
3. เด็กชายพลัฎฐ์พล    ธรรมนรภัทร
1. นายกมล    เคลื่อนคล้อย
2. นางปณิชา    ธรรมนรภัทร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. เด็กชายจักริน    ปานบ้านแพ้ว
2. เด็กชายศุภกฤต    สว่างแสง
3. เด็กชายปัญญา    ปานโพธิ์
1. นางสาวกาณช์ฐิยากร    น้อยจันทร์
2. นายไพโรจน์    รักอ่อน
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................