งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 628
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสตรีนนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นางสาวกุลณัฐ    พะลัง
2. นางสาวสุรีรัตน์    แสงอรุณ
3. นางสาวอัจฉรา    พุ่มอยู่
1. นางสาวจรรยา    เซี่ยงอึ๋ง
2. นางชเอม    ชักชวน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นายอภินันท์    อำเบา
2. นางสาวอารียา    เส็งเอี่ยม
3. นางสาวพัชรินทร์    พยัคฆา
1. นายเฉลิมชัย    ตาระกา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นางสาวทัศสิกา    ศักดิ์เสือ
2. นายกิตติวัฒน์    พืชสิงห์
3. นายพีรพล    เพ็งบุญ
1. นายชรัมภ์    เพชรมาก
2. นายวรวุฒิ    วุฒิวัณณ
4
4 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นายเพ็ญเผ่า    กีรกะจินดา
2. นายธัชพงศ์    รองกลัด
3. นายพริษฐ์    ยุทธาวรกูล
1. นางสาวกาณช์ฐิยากร    น้อยจันทร์
2. นางสาวปุญญาภา    แจ้งพูล
5
5 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นายวิทวัส    ชื่นพรม
2. นางสาวบุญญธิดา    สุวรรณเหลา
3. นายปุณณพัฒน์    กษมานนท์
1. นายถิรพัฒน์    วิเชียรรัตน์
2. นางวิมลรัตน์    วิเชียรรัตน์
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................