งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 627
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสตรีนนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    สอนโพนงาม
2. เด็กหญิงธนิตา    เย็นรมย์
3. เด็กหญิงอัญชิสา    อยู่ประเสริฐ
1. นางสาวจรรยา    เซี่ยงอึ๋ง
2. นางชเอม    ชักชวน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. เด็กหญิงณัฐกาล    ทิมมานพ
2. เด็กชายรัฐนันท์    แสงจันทร์เจิดจ้า
3. เด็กชายธนภูมิ    กองกะมด
1. นางปณิชา    ธรรมนรภัทร
2. นายเฉลิมชัย    ตาระกา
4
3 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. เด็กชายจักราวุธ    วงษ์สง่า
2. เด็กชายจักรภัทร    เพ็ชรนิล
3. เด็กชายธรรมพน    ทิพยชล
1. นางสาวกาณช์ฐิยากร    น้อยจันทร์
2. นายปรมินทร์    กลีบกลาง
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. เด็กหญิงจิณณพัต    ฟองลมุล
2. เด็กหญิงพรพิชชาร์    กันหานนท์
3. เด็กชายอุษมา    พีธรากร
1. นายถิรพัฒน์    วิเชียรรัตน์
2. นางวิมลรัตน์    วิเชียรรัตน์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................