งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 626
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นางสาวธิดารัตน์    สมานหมู่
2. นางสาวเบญจมาศ    นรารีพ่วง
3. นางสาวฉัตราภรณ์    นูมหันต์
1. นางสาวณัฏฐิณี    ประเทืองยุคันต์
2. นางสาวนันท์นภัส    ฟูคำ
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นางสาวเขมจิรา    ขอบอรัญ
2. นางสาวนาริสา    ถาอิน
3. นางสาวฐิตาภา    ขุนทิพย์มาก
1. นางสาวณัฐวรินทร    ธารบุปผา
2. นางระเบียบ    สอนมาก
3 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นางสาวสุดารัตน์    นรารักษ์
2. นางสาวเสาวภาคย์    พันธุ์จบสิงห์
3. นางสาวโชตินที    วารีสมบูรณ์
1. นางพรทิพย์    ภูแสนศรี
2. นางสาววรรณวรี    วัฒนพายัพกุล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................