งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 625
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสตรีนนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. เด็กหญิงชนันชิดา    เวศยผลิน
2. เด็กหญิงนิชาภา    สุนทรานุสร
3. เด็กหญิงเมธาวี    คงธารา
1. นางวชิราวรรณ    ตันติรัษฎากร
2. นายศิริโชค    บังกระโทก
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. เด็กหญิงจิตราภรณ์    พิทักษ์
2. เด็กหญิงสุรนาถ    เชื้อมั่น
3. เด็กหญิงกนกกร    เล็กภู่
1. นางสาวณัฏฐิณี    ประเทืองยุคันต์
2. นางสาวนันท์นภัส    ฟูคำ
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. เด็กชายธีรวัฒน์    ย่ิ่งถาวร
2. เด็กหญิงตรีรัตน์    หนูขวัญแก้ว
3. เด็กหญิงธนารีย์    ไกรวาส
1. นางสาวณัฐวรินทร    ธารบุปผา
2. นางระเบียบ    สอนมาก
4 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. เด็กหญิงบุศราคัม    ชิดชอบ
2. เด็กหญิงภัทรภร    ประภาวดี
3. เด็กหญิงอริสรา    เหล็กกล้า
1. นางปิยพร    สุธรรมจรัส
4
5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. เด็กหญิงศุจินทรา    แซ่ท้าว
2. เด็กหญิงกาญกรณ์    สีกานนท์
3. เด็กหญิงปาจรีย์    สุริยะโชติ
1. นางพรทิพย์    ภูแสนศรี
2. นางสาววรรณวรี    วัฒนพายัพกุล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................