งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 624
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นางสาวทิพวัลย์    ไชยกิจ
2. นางสาวจุฑารัตน์    สัมมากฤษณ์
3. นางสาวนฤมล    วิภาคหัตถกิจ
1. นางสาวนวลพรรณ    มีชีพสม
2. นางสาวเพ็ชรี    แย้มคำ
2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นายอดิศักดิ์    บวรปรีดียากุล
2. นายธีรภัทร    หงษ์เวียงจันทร์
3. นางสาวสุภาพร    เจริญสิริวงศ์
1. นายเสริมศักดิ์    โพธิ์สิน
3 โรงเรียนสตรีนนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นางสาวกนกวรรณ    พัฒนมงคล
2. นางสาวธัญชนก    จิตรวรรณศิลป์
3. นางสาวทักษยา    แสงสกุล
1. นางภาวิณี    ปิ่นเย็น
2. นางวราพร    แจ้งกลิ่น
4 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นางสาวสาธิกา    อ่อนวงศ์
2. นางสาวสุธาทิพย์    วาริชา
3. นางสาวพิมพ์สุภัค    ธีร์วราภัทร์
1. นายจามร    ชมจำปี
2. นางสาวสิริรัตน์    หอมชื่นชม
5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นางสาวเสาวภาคย์    พันธุ์จบสิงห์
2. นายนพรัตน์    ทวีนวกิจเจริญ
3. นายโชตินที    วารีสมบูรณ์
1. นางกันยา    ดวงคำ
2. นางสาวพิชามล    พีระพิทยมงคล
6 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นางสาวจันทรสรณ์    พุทธิสาร
2. นางสาววัชรพร    ประยูรทรัพย์
3. นางสาวธารทิพย์    นาเจริญ
1. นางอัมพร    ทับรุ่ง
2. นางสาวอุไรวรรณ    อุดมลาภ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................