งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 623
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. เด็กชายชานนท์    หน่ายคอน
2. นางสาวโยษิตา    นุชทอง
3. เด็กหญิงรมิฏาษ์    มโนมธุรพจน์
1. นางสาวนวลพรรณ    มีชีพสม
2. นางสาวเพ็ชรี    แย้มคำ
2 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. เด็กหญิงอรไพลิน    แสงทอง
2. เด็กหญิงอนิตา    เคร่งจริง
3. เด็กหญิงโชติกา    สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
1. นางสาวกนกวรรณ    แดงเนียม
2. นางสาวกฤษติรัตน์    ปราศจากภัย
3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. เด็กชายกานต์    แซ่เฮ้อ
2. เด็กหญิงนพวรรณ    แสนว่าง
3. เด็กชายฐิตติพันธ์ุ    สุขมาก
1. นายเสริมศักดิ์    โพธิ์สิน
4 โรงเรียนสตรีนนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. เด็กหญิงอิงกมล    ขาวกมล
2. เด็กหญิงภัทรกร    สุนทราณุวัตร
3. เด็กหญิงสุพัตรา    กุลแก้ว
1. นางภาวิณี    ปิ่นเย็น
2. นางสุรัตน์    ทองแจ้ง
5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. เด็กหญิงกนกพร    สกุลทอง
2. เด็กหญิงนันทกานต์    นิลาภรณ์
3. เด็กหญิงปนัดดา    มนัสปีติพรรณ
1. นางปิยวรรณ    อินทานนท์
2. นายอภิสิทธิ์    เสนาฤทธิ์
6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. เด็กหญิงสุวิชาดา    เมืองมูล
2. เด็กหญิงธัญชนก    จรูญเลิศทรัพย์
3. เด็กหญิงนันทิชา    แน่งน้อย
1. นางกาญนิกา    ศิริจรรยาธรรม
2. นางนิธินันท์    โควินท์ทวีวัฒน์
7 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. เด็กหญิงอภิชยาพร    เงินประมวล
2. เด็กหญิงพรนภา    สังวร
3. เด็กชายปัญจพัฒน์    พินชาย
1. นายจามร    ชมจำปี
2. นางสาวสิริรัตน์    หอมชื่นชม
8 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. เด็กชายกิตติกวินณ์    สุยะ
2. เด็กหญิงนิภาภรณ์    รอดทัศนา
3. เด็กหญิงเมธาพร    บานฉนวน
1. นายชาญ    นรากล่ำ
2. นางสาวพิชามล    พีระพิทยมงคล
9 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. เด็กหญิงศุภดา    ศรีสารัตน์
2. เด็กหญิงโศภิภิตา    ทองทา
3. เด็กหญิงนุชเนตร    ม่วงหวัง
1. นางสาวอุไรวรรณ    อุดมลาภ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................