งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 610
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. เด็กหญิงเจนจิรา    สอนสมนึก
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    เอี่ยมอาจ
3. เด็กหญิงสุภาพร    เกษมวรนันต์
1. นางสาวนวลพรรณ    มีชีพสม
2. นางสาวเพ็ชรี    แย้มคำ
2 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. เด็กหญิงจิราพร    กันธิยะ
2. เด็กหญิงปิยธิดา    ชัยณรงค์
3. เด็กหญิงชนม์นิภา    มนัสสา
1. นางพจนารถ    เทียนรุ่งศรี
2. นายสุขุม    ศุภศิริ
3 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ไชยเสริม
2. เด็กหญิงนพวรรณ    แตงโสภา
3. เด็กชายธีรนันท์    ปั้นทรัพย
1. นางสาวเพชรจรินทร์    วงเวียน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................