งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 609
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. เด็กหญิงอภิญญา    จันทร์ชู
2. เด็กหญิงนันท์นภัส    ดีรักษา
3. เด็กหญิงภัทรพร    จันทร์เรือง
1. นางสาวนวลพรรณ    มีชีพสม
2. นางสาวเพ็ชรี    แย้มคำ
2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. เด็กหญิงสุกัญญา    วงศ์สิงห์
2. เด็กหญิงบุญยานุช    ชำนาญป่า
3. เด็กชายนพฤทธิ์    บุญประสงค์
1. นายเสริมศักดิ์    โพธิ์สิน
3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ    แสงจั่น
2. เด็กหญิงขนิษฐา    เปี่ยมคุ้ม
3. เด็กชายเสฏฐวุฒิ    ดิษฐรักษ์
1. นายภานุฉัตร    เผือกผ่อง
2. นางสุภาภรณ์    อินทร์เชื้อ
4 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. เด็กหญิงปิยฉัตร    จำนงค์หาญ
2. เด็กหญิงปิยฉัตร    ผลคูณ
3. เด็กหญิงภัทราพร    อ่อนรังกา
1. นางสาวนุจรี    นามแสง
2. นางสาวสิริรัตน์    หอมชื่นชม
5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. เด็กหญิงพรรณวดี    เสือบัว
2. เด็กหญิงนุชนารถ    ดาวไดรัมย์
3. เด็กหญิงศศิวรรณ    แหยมประเสริฐ
1. นายชาญ    นรากล่ำ
2. นางสาวพิชามล    พีระพิทยมงคล
6 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. เด็กหญิงฐิติวรรณ    เล้ารัตนอารีย์
2. เด็กหญิงเยาวภา    คำอ้วน
3. เด็กหญิงชลธิชา    แสงฉืม
1. นางจอมแก้ว    ทานะปัทม์
2. นางธัญญ์นภัส    ภู้พงษ์ไพบูลย์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................