งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 607
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นายธนัญชัย    ลาทอง
2. เด็กหญิงสุรัสวดี    วิวัฒน์เดชากุล
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์    สุโพธิ์
1. นายทวีชัย    แม่มิ่ง
2. นางสาวนวลพรรณ    มีชีพสม
2 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. เด็กหญิงปณิชา    จันทร์เพ็ญ
2. เด็กหญิงภูมรินทร์    สิงหะ
3. เด็กหญิงปริษา    ศรีนุ่ม
1. นางสาวกนกวรรณ    แดงเนียม
2. นางสาวกฤษติรัตน์    ปราศจากภัย
3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. เด็กหญิงชัญญานุช    ศรีโยธะ
2. เด็กหญิงทิวาพร    อุไรวรรณ์
3. เด็กหญิงกนกธรรม    แดงปรีชา
1. นางนพวรรณ    ศิริมาศ
2. นางศิริภรณ์    ขนิษฐบุตร
4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. เด็กหญิงนิชานันท์    มั่นทิม
2. เด็กหญิงสุพิชญา    ศิลปชัยเรือง
3. เด็กชายชัยพัฒน์    ทองจาด
1. นางสาวบุศบง    เมืองโพธิ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................