งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 606
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. เด็กชายภูบดินทร์    ไกลถิ่น
2. เด็กหญิงหญิงศศิกร    เฉิดผล
3. เด็กหญิงอรจิรา    พรหมศร
1. นายวัชรชัย    แสงสฤษดิ์
2. นายวิวัฒน์    น้อยประเทศ
2 โรงเรียนสตรีนนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. เด็กหญิงมาริสา    วงศ์มีนา
2. เด็กหญิงชลลดา    อยู่สุข
3. เด็กหญิงจิดาภา    ไชยวงศ์
1. นายธนกฤต    จิรโชติเศวต
2. นายศักดา    พลับวังกล่ำ
3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. เด็กหญิงธนัตดา    บรรพตาธิ
2. เด็กหญิงฐิตาภา    คงขำ
3. เด็กชายกฤษดาบดินทร์    สำราญดี
1. นางสาวคณินญา    เหล่าหมวด
2. นางสาวเขมมิกา    กลิ่นสาโรจน์
4 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. เด็กหญิงณัฐชา    บุญรอด
2. เด็กหญิงอริสษา    บุญปลั่งขจร
3. เด็กชายพงศกรไกล    วิลาสสูง
1. นายธีรวัฒน์    เวชกามา
2. นางสาวพรทิพย์    คำพานิชย์
5 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นางสาวประณิตา    ผลสง่า
2. เด็กหญิงปิยวรรณ    ลมลอย
3. นางสาวพัณณินธิดา    สุขเพิ่ม
1. นางสาวสุนทรี    ใจมั่น
6 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. เด็กหญิงสุวีรา    สิทธิสาร
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา    ใจติด
3. เด็กหญิงอชิรญาณ์    ทองมีศรี
1. นางสาวรุ่งฤดี    ทวีรัตน์
2. นางสาวสิริรัตน์    หอมชื่นชม
7 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. เด็กหญิงณัฐชาวีร์    ร่มเย็น
2. เด็กหญิงณัฐชุตา    สีแดง
3. เด็กหญิงจุฑามาศ    นิพันธ์โชติ
1. นางสาวอคศิ    อินทร์โต
2. นางสาวเพชรรัตน์    พรหมจักร
8 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. เด็กหญิงภาวิดา    บุญรอด
2. เด็กหญิงวรรณวนัฐ    สนิท
3. เด็กหญิงวรรณกานต์    เทนสุนา
1. นายชาญ    นรากล่ำ
2. นายมนตรี    น้อยท่าทอง
9 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. เด็กหญิงสุวรรณี    มีฟัก
2. เด็กหญิงปรียา    เทศทิม
3. เด็กชายสนธยา    แก้วเกษการ
1. นายธนภณ    ศรีทับทิม
2. นายวรวุฒิ    โอษะคลัง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................