งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 605
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. เด็กชายรัชกร    วันนาพ่อ
2. เด็กหญิงธันยารัตน์    อุ่นอารีย์
3. เด็กหญิงศิรประภา    นาห่อม
1. นายทวีชัย    แม่มิ่ง
2. นางสาวนวลพรรณ    มีชีพสม
2 โรงเรียนสตรีนนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. เด็กหญิงณริษา    พิมพ์จันทร์
2. เด็กหญิงธีร์จุฑา    เสียงลอย
3. เด็กหญิงเหมวรรณ    สาธร
1. นางสาวละเบียง    ชุยกระเดื่อง
2. นางสุนีย์    วิทยสัมพันธ์
3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. เด็กหญิงมัทธีรา    ดิษเจริญ
2. เด็กหญิงธันญรัตน์    นพคุณ
3. เด็กหญิงภิญญาดา    ภิญญาคงพงษ์สิน
1. นางดวงฤทัย    ชะดี
2. นางสุชาดา    เหมือนเอี่ยม
4 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. เด็กหญิงอภิชญา    ภมรศิริ
2. เด็กหญิงนิธิญา    แคนลา
3. เด็กหญิงบุษรินทร์    โมระชาติ
1. นางสาวพรทิพย์    คำพานิชย์
2. นายสุรศักดิ์    สว่างแก้ว
5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. เด็กหญิงปณิตา    ศรีวรขันธ์
2. เด็กหญิงพอเพียง    แววแสง
3. เด็กหญิงธิญาดา    ยอดเปรม
1. นายทวีศักดิ์    ศรีบูรพาภิรมย์
2. นางสาวพิชามล    พีระพิทยมงคล
6 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. เด็กหญิงแสงดาว    พึ่งรุ่ง
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    หนองคำภา
3. เด็กหญิงชุติมน    วงศ์ผาบุตร
1. นางสาวนิภาพร    เหมทานนท์
2. นางสาวเขมจิรา    อชิรปรีชากูล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................