งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 603
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. เด็กหญิงสรินทิพย์    ไตรทิพธำรงโชค
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    ปานพลับ
3. เด็กหญิงณัฎฐณิชา    พึ่งศักดิ์ศรี
1. นายทวีชัย    แม่มิ่ง
2. นางสาวนวลพรรณ    มีชีพสม
2 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. เด็กหญิงนิจจารีย์    ปุณณารักษ์
2. เด็กหญิงนิฐิลักษณ์    เกิดเมืองบัว
3. เด็กหญิงจิตรกัญญา    จรเด็จ
1. นางสาวจุฬาลักษณ์    สุวรรณพานิช
2. นางสาวปิยาภา    แสงอรุณ
3 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. เด็กหญิงปณิดา    ฉายฉลาด
2. เด็กหญิงทิพย์รดา    ศรีสุข
3. เด็กหญิงศุภนุช    ไชยสอน
1. นางสาวชนิศา    สุขเกษม
2. นางสาวมะลิวัลย์    ธรรมบุตร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................